Lotus Sutra - Chapter 28
(Encouragement of the Bodhisattva Universal Virtue)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ FUGEN-BOSATSU-KAMBOPPON DAI-NIJŪHACHI
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八


Sono toki ni Fugen-bosatsu, jizai jinzū-riki, itoku myōmon o motte, daibosatsu no muryō muhen fukashō-
爾の時に普賢菩薩、自在神通力‧威德名聞を以て、大菩薩の無量無邊不可稱

shu naru to tōbō yori kitaru. Shokyō no shokoku amaneku mina shindō shi, hōrenge o furashi, muryō hyaku-
數なると東方より來る。所經の諸國普く皆震動し、寶蓮華を雨らし、 無量百

sen-man-noku no shuju no gigaku o nasu. Mata mushu no shoten, ryū, yasha, kendatsuba, ashura, ka-
千萬億の種種の伎樂を作す。又無數の諸天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿修羅‧迦

rura, kinnara, magoraga, nin, hinin tō no daishu no inyō seru to ono ono itoku, jinzū no 
樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人等の大衆の圍繞せると各威德‧神通の

chikara o genjite, shaba sekai no Gishaku-sen no naka ni itatte, zumen ni Shakamuni-Butsu o raishi, 
力を現じて、娑婆世界の耆闍崛山の中に到つて、頭面に釋迦牟尼佛を禮し、

migi ni meguru koto shichisō shite, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Ware Hōitokujōō-Butsu no kuni ni oi-
右に繞ること七帀して、佛に白して言さく、世尊、我寶威德上王佛の國に於

te, haruka ni kono shaba sekai ni Hokekyō o toki tamō o kiite, muryō muhen hyaku-sen-man-noku 
て、遙かに此の娑婆世界に法華經を說きたもうを聞いて、無量無邊百千萬億

no moro moro no bosatsushu to tomo ni kitatte chōju su. Tada negawakuwa Seson! Masa ni tame ni kore o toki ta-
の 諸 の菩薩衆と共に來つて聽受す。唯願わくは世尊、當に為に之を說きた

mō beshi. Moshi zennanshi, zennyonin, Nyorai no metsugo ni oite ikani shite ka yoku kono Hoke-
もうべし。若し善男子‧善女人、如來の滅後に於て云何してか能く是の法華

kyō o en?" Hotoke, Fugen-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Moshi zennanshi, zennyonin, shihō o jōju 
經を得ん。佛、普賢菩薩に告げたまわく、若し善男子‧善女人、四法を成就

seba Nyorai no metsugo ni oite masa ni kono Hokekyō o ubeshi. Ichi ni wa Shobutsu ni gonen seraruru 
せば如來の滅後に於て當に是の法華經を得べし。一には諸佛に護念せらるる

koto o e, ni ni wa moro moro no tokuhon o ue, san ni wa shōjōju ni iri, shi ni wa issai shujō 
ことを為、二には諸の德本を植え、三には正定聚に入り、四には一切衆生

o sukuu no kokoro o okoseru nari. Zennanshi, zennyonin, kaku no gotoku shihō o jōju seba, Nyorai 
を救うの心を發せるなり。善男子‧善女人、是の如く四法を成就せば、如來

no metsugo ni oite kanarazu kono kyō o en." Sono toki ni Fugen-bosatsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Se-
の滅後に於て必ず是の經を得ん。爾の時に普賢菩薩、佛に白して言さく、 世

son! Nochi no gohyaku sai jokuakuse no naka ni oite, sore kono kyōden o juji suru koto aran mono wa, 
尊、後の五百歲濁惡世の中に於て、其れ是の經典を受持することあらん者は、

ware masa ni shugō shite sono suigen o nozoki, annon naru koto o eseshime, ukagai motomuru ni so-
我當に守護して其の衰患を除き、安穩なることを得せしめ、伺い求むるに其

no tayori o uru mono nakamshimu beshi. Moshi wa ma, moshi wa mashi, moshi wa manyō, moshi wa 
の便を得る者なからしむべし。若しは魔、若しは魔子、若しは魔女、若しは

mamin, moshiwa ma ni jakuserare taru mono, moshi wa yasha, moshi wa rasetsu, moshi wa kuhanda, 
魔民、若しは魔に著せられたる者、若しは夜叉、若しは羅剎、若しは鳩槃荼、

moshi wa bishaja, moshi wa kissha, moshi wa futanna, moshi wa idara tō no moro moro no hito o nayama-
若しは毗舍闍、若しは吉蔗、若しは富單那、若しは韋陀羅等の諸の人を惱

su mono, mina tayori o ezaran. Kono hito moshi wa yuki moshi wa tatte kono kyō o dokuju seba, 
す者、皆便を得ざらん。是の人若しは行き若しは立つて此の經を讀誦せば、

ware sono toki ni roku ge no byakuzōō ni notte, daibosatsushu to tomo ni sono tokoro ni itatte, mizukara mi 
我爾の時に六牙の白象王に乘つて、大菩薩衆と俱に其の所に詣つて、自ら身

o genjite kuyō shi shugo shite sono kokoro o anni sen. Mata Hokekyō o kuyō sen ga tame no yue na-
を現じて供養し守護して其の心を安慰せん。亦法華經を供養せんが為の故な

ri. Kono hito moshi wa zashite kono kyō o shiyui seba sono toki ni ware mata byakuzōō ni notte so-
り。是の人若しは坐して此の經を思惟せば、爾の時に我復白象王に乘つて其

no hito no mae ni genzen. Sono hito, moshi Hokekyō ni oite ikku, ichi ge omo mōshitsu suru tokoro a-
の人の前に現ぜん。其の人、若し法華經に於て一句‧一偈をも忘失する所有

raba, ware masa ni kore o oshiete tomo ni dokuju shi, kaette tsūri seshimu beshi. Sono toki ni Ho-
らば、我當に之を教えて與共に讀誦し、還つて通利せしむべし。爾の時に法

kekyō o juji shi dokuju son mono, waga mi o miru koto o ete, hanahada ōini kangi shite utata 
華經を受持し讀誦せん者、我が身を見ることを得て、甚だ大に歡喜して轉た

mata shōjin sen. Ware o miru o motte no yue ni sunawachi sammai oyobi darani o en. Nazukete senda-
復精進せん。我を見るを以ての故に即ち三昧及び陀羅尼を得ん。名けて旋陀

rani, hyaku-sen-man-noku sendarani, hōon-hōben-darani to su. Kaku no gotokira no darani o en. 
羅尼‧百千萬億旋陀羅尼‧法音方便陀羅尼とす。是の如き等の陀羅尼を得ん。

Seson! Moshi nochi no yo no nochi no gohyaku-sai jokuakuse no naka ni, biku, bikuni, ubasoku, uba-
世尊、若し後の世の後の五百歲濁惡世の中に、比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆

i no gushaku sen mono, juji sen mono, dokuju sen mono, shosha sen mono, kono Hokekyō o shushū 
夷の求索せん者、受持せん者、讀誦せん者、書寫せん者、是の法華經を修習

sen to hosseba, san-shichi nichi no naka ni oite isshin ni shōjin subeshi. San-shichi nichi o manji owaran ni, 
せんと欲せば、三七日の中に於て一心に精進すべし。三七日を滿じ已らんに、

ware masa ni roku ge no byakuzō ni notte, muryō no bosatsu no shikamo mizukara inyō seru to, issaishujō no 
我當に六牙の白象に上つて、無量の菩薩の而も自ら圍繞せると、一切衆生の

min to negau tokoro no mi o motte sono hito no mae ni genjite, tame ni Hō o tone jikyōri-
見んと憙うところの身を以て其の人の前に現じて、為に法を說いて示教利

ki subeshi. Mata mata sore ni daranishu o ataen. Kono darani o uru ga yue ni, hinin no 
喜すべし。亦復其れに陀羅尼呪を與えん。是の陀羅尼を得るが故に、非人の

yoku hae suru mono aru koto naken. Mata nyonin ni wakuran serareji. Waga mi mata mizukara tsune ni 
能く破壞する者あること無けん。亦女人に惑亂せられじ。我が身亦自ら常に

kono hito o mamoran. Tada negawakuwa Seson! Waga kono darani o toku koto o yurushi tamae." 
是の人を護らん。唯願わくは世尊、我が此の陀羅尼を說くことを聽したまえ。

Sunawachi butsuzen ni oite shu o toite mōsaku,
即ち佛前に於て呪を說いて曰さく

  "Atandai tandahadai tandahate tandakushare  Tandashudare shudare shuda-
  阿檀地  檀陀婆地  檀陀婆帝  檀陀鳩賒隸  檀陀修陀隸  修陀隸  修陀

  rahachi  Botsudahasenne sarubadarani, abatani  Sarubabasha, abatani shua-
  羅婆底  佛駄波羶禰  薩婆陀羅尼‧阿婆多尼  薩婆婆沙‧阿婆多尼修阿  

  batani  Sōgyahabishani sōgyane, kyadani asōgi  Sōgyahagyadai tereada-
  婆多尼  僧伽婆履叉尼  僧伽涅‧伽陀尼  阿僧祇  僧伽婆伽地帝隸阿惰

  sōgyatorya arate,  Harate sarubasōgya, sammaji, kyarandai  Sarubadaruma, shu-
  僧伽兜略  阿羅帝‧波羅帝  薩婆僧伽‧三摩地‧伽蘭地  薩婆達磨‧修

  harisette sarubasatta,  Rudakyōsharya, atogyadai shinnabikiridaite." 
  波利剎帝  薩婆薩埵‧樓駄憍舍略‧阿㝹伽地  辛阿毗吉利地帝

"Seson! Moshi bosatsu atte kono darani o kiku koto o en mono wa, masa ni shiru beshi. Fu-
世尊、若し菩薩あつて此の陀羅尼を聞くことを得ん者は、當に知るべし。普

gen jinzū no chikara nari. Moshi Hokekyō no embudai ni gyōzen o juji suru koto aran mono wa, 
賢神通の力なり。若し法華經の閻浮提に行ぜんを受持することあらん者は、

kono nen o nasu beshi. 'Mina kore Fugen ijin no chikara nari' to. Moshi juji shi dokuju shi shōokunen shi, 
此の念を作すべし。皆是れ普賢威神の力なりと。若し受持し讀誦し正憶念し、

sono gishu o geshi setsu no gotoku shugyō suru koto aran. Masa ni shiru beshi, kono hito wa Fugen 
其の義趣を解し說の如く修行することあらん。當に知るべし、是の人は普賢

no gyō o gyōzuru nari. Muryō muhen no Shobutsu no mimoto ni oite, fukaku zengon o uetaru nari. 
の行を行ずるなり。無量無邊の諸佛の所に於て、深く善根を種えたるなり。

Moro moro no Nyorai no mite o motte, sono kōbe o nade tamō o en. Moshi tada shosha sen wa, 
 諸 の如來の手をもつて、其の頭を摩でたもうを為ん。若し但書寫せんは、

kono hito, myōju shite masa ni Tōritenjō ni shōzu beshi. Kono toki ni hachiman-shisen no tennyo, moro moro 
是の人、命終して當に忉利天上に生ずべし。是の時に八萬四千の天女、衆

no gigaku o nashite kitatte kore o mukaen. Sono hito sunawachi shippō no kamuri o kite, sainyo no naka ni 
の伎樂を作して來つて之を迎えん。其の人即ち七寶の冠を著て、采女の中に

oite goraku keraku sen. Ikani iwan ya juji shi, dokuju shi, shōokunen shi, sono gishu o geshi, 
於て娛樂快樂せん。何に況んや受持し、讀誦し、正憶念し、其の義趣を解し、

setsu no gotoku shugyō sen oya.Moshi hito atte juji shi, dokuju shi, sono gishu o gesen. 
說の如く修行せんをや。若し人あつて受持し、讀誦し、其の義趣を解せん。

Kono hito, myōju seba, sen Butsu no mite o sazukete, kufu sezu akushu ni ochizarashime tamō 
是の人、命終せば、千佛の手を授けて、恐怖せず惡趣に墮ちざらしめたもう

koto o e, sunawachi Tosotsutenjō no Miroku-bosatsu no moto ni yukan. Miroku-bosatsu wa sanjūni so at-
ことを為、即ち兜率天上の彌勒菩薩の所に往かん。彌勒菩薩は三十二相あつ

te, daibosatsushu ni tomo ni inyō seraru. Hyaku-sen-man-noku no tennyo kenzoku atte, naka ni oite shōze-
て、大菩薩衆に共に圍繞せらる。百千萬億の天女眷屬あつて、中に於て生ぜ

n. Kaku no gotokira no kudoku riyaku aran. Kono yue ni chisha, masa ni isshin ni mizukara kaki mo-
ん。是の如き等の功德利益あらん。是の故に智者、應當に一心に自ら書き若

shi wa hito o shite mo kakashime, juji shi, dokuju shi, shōokunen shi, setsu no gotoku shugyō subeshi. 
しは人をしても書かしめ、受持し、讀誦し、正憶念し、說の如く修行すべし。

Seson! Ware ima jinzū-riki o motte no yue ni kono kyō o shugō shite, Nyorai no metsugo ni oite embudai 
世尊、我今神通力を以ての故に是の經を守護して、如來の滅後に於て閻浮提

no uchi ni, hiroku rufu seshimete danzetsu sezarashimen."
の內に、廣く流布せしめて斷絕せざらしめん。

Sono toki ni Shakamuni-Butsu homete notamawaku, "Zenzai, Zenzai! Fugen! Nanji yoku kono kyō o gojo shi-
爾の時に釋迦牟尼佛讚めて言わく、善哉善哉、普賢、汝能く是の經を護助し

te, sokobaku no shujō o shite anraku shi riyaku seshimen. Nanji sude ni fukashigi no kudoku, jindai no 
て、多所の衆生をして安樂し利益せしめん。汝已に不可思議の功德‧深大の

jihi o jōju seri. Kuon yori konokata, anokutara-sammyaku-sambodai no kokoro o okoshite, yoku ko-
慈悲を成就せり。久遠より來、阿耨多羅三藐三菩提の意を發して、能く是

no jinzū no gan o nashite kono kyō o shugo su. Ware masa ni jinzū-riki o motte, yoku Fugen-bosatsu no 
の神通の願を作して是の經を守護す。我當に神通力を以て、能く普賢菩薩の         

na o juji sen mono o shugo subeshi. Fugen! Moshi kono Hokekyō o juji shi, dokuju shi, shō-
名を受持せん者を守護すべし。普賢、若し是の法華經を受持し、讀誦し、正    

okunen shi, shushu shi, shosha suru koto aran mono wa, masa ni shiru beshi, kono hito wa sunawachi Sha-
憶念し、修習し、書寫することあらん者は、當に知るべし、是の人は則ち釋         

kamuni-Butsu o miru nari, bukku yori kono kyōden o kiku ga gotoshi. Masa ni shiru beshi, kono 
迦牟尼佛を見るなり、佛口より此の經典を聞くが如し。當に知るべし、是の

hito wa Shakamuni-Butsu o kuyō suru nari. Masa ni shiru beshi, kono hito wa Hotoke, 'Zenzai' to homu. 
人は釋迦牟尼佛を供養するなり。當に知るべし、是の人は佛、善哉と讚む。

Masa ni shiru beshi, kono hito wa Shakamuni-Butsu no mite o motte, sono kōbe o masuru o en. 
當に知るべし、是の人は釋迦牟尼佛の手をもつて、其の頭を摩するを為ん。

Masa ni shiru beshi, kono hito wa Shakamuni-Butsu no koromo ni owaruru koto o en. Kaku no gotoki no 
當に知るべし、是の人は釋迦牟尼佛の衣に覆わるることを為ん。是の如きの

hito wa mata seraku ni tonjaku seji. Gedō no kyōsho, shuhitsu o konomaji. Mata mata negatte sono hito oyobi 
人は復世樂に貪著せじ。外道の經書‧手筆を好まじ。亦復憙つて其の人及び

moro moro no akusha no moshi wa toni, moshi wa cho, yō, kei, ku o yashinau mono, moshi wa 
 諸 の惡者の若しは屠兒、若しは豬‧羊‧雞‧狗を畜うもの、若しは獵師 、

resshi, moshi wa nyoshiki o kemmai suru mono ni shingon seji. Kono hito wa shinni shichijiki ni shite, shōokunen a-
若しは女色を衒賣するものに親近せじ。是の人は心意質直にして、正憶念あ

ri, fukutoku-riki aran. Kono hito wa sandoku ni nayamasareji. Mata shitto, gaman, jaman, zōjōman 
り、福德力あらん。是の人は三毒に惱されじ。亦嫉妬‧我慢‧邪慢‧增上慢

ni nayamasareji. Kono hito wa shōyoku chisoku ni shite yoku Fugen no gyō o shusen. Fugen! Moshi Nyo-
に惱されじ。是の人は少欲知足にして能く普賢の行を修せん。普賢、若し如

rai no metsugo nochi no gohyaku sai ni, moshi hito atte Hokekyō o juji shi dokuju sen mono o mite wa, 
來の滅後後の五百歲に、若し人あつて法華經を受持し讀誦せん者を見ては、

kono nen o nasu beshi, 'Kono hito wa hisashikarazu shite masa ni dōjō ni keishite moro moro no mashu o 
是の念を作すべし、此の人は久しからずして當に道場に詣して諸の摩衆を

hashi, anokutara-sammyaku-sambodai o e, Hōrin o tenji Hōku o uchi, Hōra o fuki Hōu o 
破し、阿耨多羅三藐三菩提を得、法輪を轉じ法鼓を擊ち、法螺を吹き法雨を

furasu beshi. Masa ni ten, nin, daishu no naka no shishihōza no ue ni zasu beshi.' Fugen! Moshi nochi 
雨らすべし。當に天‧人‧大衆の中の師子法座の上に坐すべし。普賢、若し後

no yo ni oite kono kyōden o juji shi dokuju sen mono wa, kono hito mata ebuku, gagu, onjiki, shishō 
の世に於て是の經典を受持し讀誦せん者は、是の人復衣服‧臥具‧飲食‧資生

no mono ni tonjaku seji. Shogan munashikaraji. Mata genze ni oite sono fukuhō o en. Moshi hito a-
の物に貪著せじ。所願虛しからじ。亦現世に於て其の福報を得ん。若し人あ

tte kore o kyōki shite iwan, 'Nanji wa ōnin naraku nomi. Munashiku kono gyō o nashite tsui ni 
つて之を輕毀して言わん、汝は狂人ならくのみ。空しく是の行を作して終に

uru tokoro naken' to. Kaku no gotoki zaihō wa masa ni sese ni manako nakaru beshi. Moshi kore o kuyō shi 
獲る所なけんと。是の如き罪報は當に世世に眼なかるべし。若し之を供養し

sandan suru koto aran mono wa, masa ni konze ni oite gen no kahō o ubeshi. Moshi mata, kono 
讚歎することあらん者は、當に今世に於て現の果報を得べし。若し復、是の

kyōden o juji sen mono o mite sono kaaku o idasan. Moshi wa jitsu nimo are, moshi wa fujitsu 
經典を受持せん者を見て其の過惡を出さん。若しは實にもあれ、若しは不實

nimo are, kono hito wa genze ni byakurai no yamai o en. Moshi kore o kyōshō suru koto aran mono 
にもあれ、此の人は現世に白癩の病を得ん。若し之を輕笑することあらん者

wa, masa ni sese ni geshi suki kake, shūshin, byōbi, shukyaku ryōrai shi, gemmoku kakurai ni, shintai 
は、當に世世に牙齒ꁌき缺け、醜脣‧平鼻‧手脚繚戾し、眼目角脥に、身体

shūe ni shite, akusō, nōketsu, suifuku, tanke, moro moro no akujūbyō aru beshi. Kono yue ni Fu-
臭穢にして、惡瘡‧膿血‧水腹‧短氣‧ 諸 の惡重病あるべし。是の故に普

gen! Moshi kono kyōden o juji sen mono o mite wa, masa ni tatte tōku mukau beki koto, masa 
賢、若し是の經典を受持せん者を見ては、當に起つて遠く迎うべきこと、當

ni Hotoke o uyamō ga gotoku subeshi." Kono Fugen-Kamboppon o toki tamō toki, gōgasha tō no muryō 
に佛を敬うが如くすべし。是の普賢勸發品を說きたもう時、恒河沙等の

muhen no bosatsu, hyaku-sen-man-noku sendarani o e, sanzen daisen sekai mijin tō no moro moro no bosatsu Fugen 
無量無邊の菩薩、百千萬億旋陀羅尼を得、三千大千世界微塵等の諸の菩薩普賢

no dō o gushinu. Hotoke kono kyō o toki tamō toki, Fugen tō no moro moro no bosatsu, Sharihotsu tō no 
の道を具しぬ。佛是の經を說きたもう時、普賢等の諸の菩薩‧舍利弗等の

moro moro no shōmon oyobi moro moro no ten, ryū, nin, hinin tō no issai no daie mina ōini kangi shi, butsugo 
 諸 の聲聞及び 諸 の天‧龍‧人‧非人等の一切の大會皆大に歡喜し、佛語

o juji shite rai o nashite sariniki.
を受持して禮を作して去りにき。

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012