Lotus Sutra - Chapter 25
(The All-Sidedness of the Bodhisattva Regarder of the Cries of the World)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ KANZEON-BOSATSU-FUMON-BON DAI-NIJŪGO
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五


Sono toki ni Mujinni-bosatsu, sunawachi za yori tatte hitoe ni migi no kata o arawa ni shi, gasshōshi Hotoke ni muka-
爾の時に無盡意菩薩、即ち座より起って偏に右の肩を袒にし、合掌し佛に向

i tatematsurite, kono kotoba o nasaku, "Seson! Kanzeon-bosatsu wa  nan no innen o motte ka Kan-
いたてまつりて、是の言を作さく、世尊、觀世音菩薩は何の因緣を以てか觀

zeon to nazukuru?" Hotoke, Mujinni-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Zennanshi! Moshi muryō hyaku-sen-man-noku 
世音と名くる。佛、無盡意菩薩に告げたまわく、善男子、若し無量百千萬億

no shujō atte moro moro no kunō o uken ni, kono Kanzeon-bosatsu o kiite isshin ni na o shō-
の衆生あって諸の苦惱を受けんに、是の觀世音菩薩を聞いて一心に名を稱

seba, Kanzeon-bosatsu, sokuji ni sono onjō o kanjite, mina gedatsu suru koto o eseshimen. 
せば、觀世音菩薩、即時に其の音聲を觀じて、皆解脫することを得せしめん。

Moshi kono Kanzeon-bosatsu no na o tamotsu koto aran mono wa,tatoi daika ni iru tomo hi mo ya-
若し是の觀世音菩薩の名を持つことあらん者は、設い大火に入るとも火も燒

ku koto atawaji, kono bosatsu no ijinriki ni yoru ga yue ni, moshi daisui ni tadayowa saren ni,
くこと能わじ、是の菩薩の威神力に由るが故に、若し大水に漂わされんに、

sono myōgō o shōseba sunawachi asaki tokoro o en. Moshi hyaku-sen-man-noku no shujō atte kon, gon, ru-
其の名號を稱せば即ち淺き處を得ん。若し百千萬億の衆生あつて金‧銀‧瑠  

ri, shako, menō, sango, kohaku, shinju tō no takara o motomuru o motte daikai ni iran ni, 
璃‧硨磲‧碼碯‧珊瑚‧琥珀‧真珠等の寶を求むるを為て大海に入らんに、

tatoi kokufū sono sembō o fuite, rasetsuki no kuni ni hyōda sen. Sono naka ni moshi naishi ichi nin 
假使黑風其の船舫を吹いて、羅剎鬼の國に飄墮せん。其の中に若し乃至一人

atte Kanzeon-bosatsu no na o shōseba, kono shoninra mina rasetsu no nan o gedatsu suru koto o e-
あつて觀世音菩薩の名を稱せば、是の諸人等皆羅剎の難を解脫することを得

稱すべし。是の菩薩は能く無畏を以て衆生に施したもう。汝等若し名を稱せ

n. Kono innen o motte Kanzeon to nazuku. 
ん。是の因緣を以て觀世音と名く。

Moshi mata hito atte masa ni gaiseraru beki ni nozonde, Kanzeon-bosatsu no na o shōseba, kano 
若し復人あつて當に害せらるべきに臨んで、觀世音菩薩の名を稱せば、彼の

toreru tokoro no tōjō, tsuide dandan ni orete, gedatsu suru koto o en. Moshi sanzen daisen 
執れる所の刀杖、尋いで段段に壞れて、解脫することを得ん。若し三千大千

kokudo ni naka ni miteru yaswa, rasetsu kitatte, hito o nayamasan to hossen ni, sono Kanzeon-bo-
國土に中に滿てる夜叉‧羅剎來つて、人を惱さんと欲せんに、其の觀世音菩

satsu no na o shōsuru o kikaba, kono moro moro no akki, nao akugen o motte kore o miru koto ata-
薩の名を稱するを聞かば、是の諸の惡鬼、尚お惡眼を以て之を視ること能

waji, iwan ya mata gai o kuwaen ya.
わじ、況んや復害を加えんや。

Tatoi mata hito atte moshiha tsumi ari, moshiha tsumi naki ni, chūkai, kasa sono mi o kenge sen. 
設い復人あつて若しは罪あり、若しは罪なきに、杻械‧枷鎖其の身を檢繫せん。

Kanzeon-bosatsu no na o shōseba, mina kotogotoku danne shite, sunawachi gedatsu suru koto o en. Mo-
觀世音菩薩の名を稱せば、皆悉く斷壞して、即ち解脫することを得ん。若

shi sanzen daisen kokudo ni naka ni miteru onzoku aran ni, hitori no shōshu atte moro moro no shōnin o 
し三千大千國土に中に滿てる怨賊あらんに、一りの商主あつて諸の商人を

hikii, jūhō o saiji shite kenro o kyōka sen. Sono naka ni ichi nin kono shōgon o nasan, 'Moro moro 
將い、重寶を齎持して險路を經過せん。其の中に一人是の唱言を作さん、諸

no Zennanshi! Kufu suru o uru koto nakare. Nandachi masa ni isshin ni Kanzeon-bosatsu no myōgō o 
の善男子、恐怖するを得ること勿れ。汝等應當に一心に觀世音菩薩の名號を

shōsu beshi. Kono bosatsu wa  yoku mui o motte shujō ni hodokoshi tamō. Nandachi moshi mina o shōse-

ba, kono onzoku ni oite masa ni gedatsu suru koto o ubeshi.' Moro moro no shōnin kiite tomo ni koe wo
ば、此の怨賊に於て當に解脫することを得べし。衆の商人聞いて俱に聲を

hosshite, Namu Kanzeon-bosatsu to iwan. Sono na o shōsuru ga yue ni sunawachi gedatsu suru koto 
發して、南無觀世音菩薩と言わん。其の名を稱するが故に即ち解脫すること

o en. Mujinni! Kanzeon-bosatsu-makasatsu wa  ijin no chikara gigi taru koto kaku no gotoshi.
を得ん。無盡意、觀世音菩薩摩訶薩は威神の力巍巍たること是の如し。

Moshi shujō atte innyoku ōkaran ni, tsune ni nenjite Kanzeon-bosatsu o kugyō se-
若し衆生あつて淫欲多からんに、常に念じて觀世音菩薩を恭敬せば、便ち欲

ba, sunawachi yoku o hanaruru koto o en. Moshi shinni ōkaran ni, tsune ni nenjite Kanzeon bo-
を離るることを得ん。若し瞋恚多からんに、常に念じて觀世音菩薩を恭敬せ

satsu o kugyō seba, sunawachi shin o hanaruru koto o en. Moshi guchi ōkaran ni, tsune ni nenjite Kanzeon-bo-
ば、便ち瞋を離るることを得ん。若し愚癡多からんに、常に念じて觀世音菩

satsu o kugyō seba, sunawachi chi o hanaruru koto o en. Mujinni! Kanzeon-bosatsu wa  kaku no gotoki-
薩を恭敬せば、便ち癡を離るることを得ん。無盡意、觀世音菩薩は是の如き

ra no daiijin-riki atte, nyōyaku suru tokoro ōshi. Kono yue ni shujō tsune ni kokoro ni nenzu beshi.
等の大威神力あつて、饒益する所多し。是の故に衆生常に心に念ずべし。

Moshi nyonin atte tatoi nan o motomen to hosshi, Kanzeon-bosatsu o raihai shi kuyō seba, sunawachi 
若し女人あつて設い男を求めんと欲し、觀世音菩薩を禮拜し供養せば、便ち

fukutoku, chie no nan o uman. Tatoi nyo o motomen to hosseba, sunawachi tanjō usō no nyo no mukashi 
福德‧智慧の男を生まん。設い女を求めんと欲せば、便ち端正有相の女の宿

意菩薩に告げたまわく、善男子、若し國土の衆生あつて佛身を以て得度すべ

tokuhon o uete shunin ni aikyō seraruru o uman. Mujinni! Kanzeon-bosatsu wa  kaku no gotoki 

chikara ari. Moshi shujō atte Kanzeon-bosatsu o kugyō raihai seba, fukutō en naraji. Kono yue 
力あり。若し衆生あつて觀世音菩薩を恭敬禮拜せば、福唐捐ならじ。是の故

ni shujō mina Kanzeon-bosatsu no myōgō o juji subeshi. Mujinni! Moshi hiyo atte rokujūni-oku gō-
に衆生皆觀世音菩薩の名號を受持すべし。無盡意、若し人あつて六十二億恒

gasha no bosatsu no myōji o juji shi, mata katachi o tsukusu made onjiki, ebuku, gagu, iyaku o ku-
河沙の菩薩の名字を受持し、復形を盡くすまで飲食‧衣服‧臥具‧醫藥を供

yō sen. Nanji ga kokoro ni oite ikan, kono zennanshi, zennyonin no kudoku ōshi ya ina ya?" Mujinni 
養せん。汝が意に於て云何、是の善男子‧善女人の功德多しや不や。無盡意

no mōsaku, "Hanahada ōshi, Seson!" Hotoke no notamawaku, "Moshi mata hito atte Kanzeon-bosatsu no myōgō 
の言さく、甚だ多し、世尊。佛の言わく、若し復人あつて觀世音菩薩の名號

o juji shi, naishi ichiji mo raihai shi kuyō sen. Kono ninin no fuku, shōtō ni shite kotonaru koto 
を受持し、乃至一時も禮拜し供養せん。是の二人の福、正等にして異なること

naken, hyaku-sen-man-nokkō ni oite mo kiwame tsukusu bekarazu. Mujinni! Kanzeon-bosatsu no myō-
なけん、百千萬億劫に於ても窮め盡くすべからず。無盡意、觀世音菩薩の名

gō o juji seba, kaku no gotoki muryō muhen no fukutoku no ri o en.
號を受持せば、是の如き無量無邊の福德の利を得ん。

Mujinni-bosatsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Kanzeon-bosatsu wa  ikani shite ka kono shaba se-
無盡意菩薩、佛に白して言さく、世尊、觀世音菩薩は云何してか此の娑婆世

kai ni asobi, ikani shite ka shujō no tame ni Hō o toku, hōben no chikara sono ji ikan?" Hotoke, Mujin-
界に遊び、云何してか衆生の為に法を說く、方便の力其の事云何。佛、無盡

ni-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Zennanshi! Moshi kokudo no shujō atte busshin o motte tokudo sube-

ki mono ni wa, Kanzeon-bosatsu sunawachi busshin o genjite tame ni Hō o toki, byakushibutsu no mi o motte toku-
德本を植えて衆人に愛敬せらるるを生まん。無盡意、觀世音菩薩は是の如き

き者には、觀世音菩薩即ち佛身を現じて為に法を說き、辟支佛の身を以て得

do subeki mono ni wa, sunawachi byakushibutsu no mi o genjite tame ni Hō o toki, shōmon no mi o motte toku-
度すべき者には、即ち辟支佛の身を現じて為に法を說き、聲聞の身を以て得

do subeki mono ni wa, sunawachi shōmon no mi o genjite tame ni Hō o toki, Bonnō no mi o motte tokudo 
度すべき者には、即ち聲聞の身を現じて為に法を說き、梵王の身を以て得度

subeki mono ni wa, sunawachi Bonnō no mi o genjite tame ni Hō o toki, Taishaku no mi o motte tokudo su-
すべき者には、即ち梵王の身を現じて為に法を說き、帝釋の身を以て得度す

beki mono ni wa, sunawachi Taishaku no mi o genjite tame ni Hō o toki, Jizaiten no mi o motte tokudo su-
べき者には、即ち帝釋の身を現じて為に法を說き、自在天の身を以て得度す

beki mono ni wa, sunawachi Jizaiten no mi o genjite tame ni Hō o toki, Daijizaiten no mi o motte toku-
べき者には、即ち自在天の身を現じて為に法を說き、大自在天の身を以て得

do subeki mono ni wa, sunawachi Daijizaiten no mi o genjite tame ni Hō o toki, Tendaishōgun no mi o 
度すべき者には、即ち大自在天の身を現じて為に法を說き、天大將軍の身を

motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi Tendaishōgun no mi o genjite tame ni Hō o toki, Bishamon no 
以て得度すべき者には、即ち天大將軍の身を現じて為に法を說き、毘沙門の

mi o motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi Bishamon no mi o genjite tame ni Hō o toki, shōō 
身を以て得度すべき者には、即ち毘沙門の身を現じて為に法を說き、小王の

no mi o motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi shōō no mi o genjite tame ni Hō o toki, chōja no mi 
身を以て得度すべき者には、即ち小王の身を現じて為に法を說き、長者の身

wo motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi chōja no mi o genjite tame ni Hō o toki, koji no mi o 
を以て得度すべき者には、即ち長者の身を現じて為に法を說き、居士の身を

motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi koji no mi o genjite tame ni Hō o toki, saikan no mi o mot-
以て得度すべき者には、即ち居士の身を現じて為に法を說き、宰官の身を以

te tokudo subeki mono ni wa, sunawachi saikan no mi o genjite tame ni Hō o toki, Baramon no mi o mot-
て得度すべき者には、即ち宰官の身を現じて為に法を說き、婆羅門の身を以

te tokudo subeki mono ni wa, sunawachi Baramon no mi o genjite tame ni Hō o toki, biku, bikuni, 
て得度すべき者には、即ち婆羅門の身を現じて為に法を說き、比丘‧比丘尼‧

ubasoku, ubai no mi o motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi biku, bikuni, ubasoku, 
優婆塞‧優婆夷の身を以て得度すべき者には、即ち比丘‧比丘尼‧優婆塞‧

ubai no mi o genjite tame ni Hō o toki, chōja, koji, saikan, Baramon no bunyo no mi o 
優婆夷の身を現じて為に法を說き、長者‧居士‧宰官‧婆羅門の婦女の身を

motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi bunyo no mi o genjite tame ni Hō o toki, dōnan, dōnyo no 
以て得度すべき者には、即ち婦女の身を現じて為に法を說き、童男‧童女の

mi o motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi dōnan, dōnyo no mi o genjite tame ni Hō o toki, 
身を以つて得度すべき者には、即ち童男‧童女の身を現じて為に法を說き、

ten, ryū, yaswa, kendatsuba, ashura, karura, kinnara, magoraga, nin, hinin tō no 
天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人等の

mi o motte tokudo subeki mono ni wa, sunawachi mina kore o genjite tame ni Hō o toki, Shūkongōjin o mot-
身を以て得度すべき者には、即ち皆之を現じて為に法を說き、執金剛神を以

te tokudo subeki mono ni wa, sunawachi Shūkongōjin o genjite tame ni Hō o toku. Mujinni! Kono Kan-
て得度すべき者には、即ち執金剛神を現じて為に法を說く。無盡意、是の觀

zeon-bosatsu wa  kaku no gotoki kudoku o jōju shite, shuju no katachi o motte moro moro no kokudo ni asonde, 
世音菩薩は是の如き功德を成就して、種種の形を以て諸の國土に遊んで、

shujō o dodatsu su. Kono yue ni nandachi, masa ni isshin ni Kanzeon-bosatsu o kuyō subeshi. Kono 
衆生を度脫す。是の故に汝等、應當に一心に觀世音菩薩を供養すべし。是の

Kanzeon-bosatsu-makasatsu wa, fui kyūnan no naka ni oite yoku mui o hodokosu. Kono yue ni kono sha-
觀世音菩薩摩訶薩は、怖畏急難の中に於て能く無畏を施す。是の故に此の娑

ba sekai ni, mina kore o gōshite semuisha to su." Mujinni-bosatsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Se-
婆世界に、皆之を號して施無畏者とす。無盡意菩薩、佛に白して言さく、世

son! Ware ima masa ni Kanzeon-bosatsu o kuyō subeshi." Sunawachi kubi no shuhōju no yōraku no kejiki hyaku-sen ryō-
尊、我今當に觀世音菩薩を供養すべし。即ち頸の衆寶珠の瓔珞の價直百千兩

kon naru o toite motte kore o atae, kono kotoba o nasaku, "Ninsha! Kono hōse no chimbō no yō-
金なるを解いて以て之を與え、是の言を作さく、仁者、是の法施の珍寶の瓔

raku o uke tamae." Toki ni Kanzeon-bosatsu aete kore o ukezu. Mujinni, mata Kanzeon-bosatsu ni 
珞を受けたまえ。時に觀世音菩薩肯て之を受けず。無盡意、復觀世音菩薩に

mōshite mōsaku, "Ninsha! Warera o awaremu ga yue ni kono yōraku o uke tamae." Sono toki ni Hotoke, 
白して言さく、仁者、我等を愍むが故に此の瓔珞を受けたまえ。爾の時に佛、

Kanzeon-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Masa ni kono Mujinni-bosatsu oyobi shishu, ten, ryu, yaswa, 
觀世音菩薩に告げたまわく、當に此の無盡意菩薩及び四衆‧天‧龍‧夜叉‧

kendatsuba, ashura, karura, kinnara, magoraga, nin, hinin to o awaremu ga yue ni kono yō-
乾闥婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人等を愍むが故に是の瓔

raku o uku beshi." Sokuji ni Kanzeon-bosatsu, moro moro no shishu oyobi ten, ryū, nin, hinin tō o awaren-
珞を受くべし。即時に觀世音菩薩、諸の四衆及び天‧龍‧人‧非人等を愍ん

de sono yōraku o uke, wakatte nibun to nashite ichibun wa  Shakamuni-Butsu ni tatematsuri, ichibun wa  
で其の瓔珞を受け、分つて二分と作して一分は釋迦牟尼佛に奉り、一分は

Tahō-buttō ni tatematsuru. "Mujinni! Kanzeon-bosatsu wa  kaku no gotoki jizai jinriki atte shaba sekai 
多寶佛塔に奉る。無盡意、觀世音菩薩は是の如き自在神力あつて娑婆世界

ni asobu." Sono toki ni Mujinni-bosatsu, ge o motte tōte mōsaku,
に遊ぶ。爾の時に無盡意菩薩、偈を以て問うて曰さく

  "Seson wa  myōsō sonawari tamaeri!  Ware ima kasanete kare o toi tatematsuru.  'Busshi nanno 
  世尊は妙相具わりたまえり  我今重ねて彼れを問いたてまつる  佛子何の

  innen atte ka  Nazukete Kanzeon to suru?'"  Myōsō o gusoku shitamaeru Son   Ge o mot-
  因緣あつてか  名けて觀世音とする  妙相を具足したまえる尊  偈をもつ

  te Mujinni ni kotae tamawaku,  "Nanji, Kannon no gyō o kike  Yoku moro moro no hōsho ni ōzuru 
  て無盡意に答えたまわく  汝觀音の行を聽け  善く諸の方所に應ずる

  Guzei no fukaki koto umi no gotoshi  Kō o fu tomo shigi seji.  Ta sen-noku no Hotoke ni tsukaete  Dai-
  弘誓の深きこと海の如し  劫を歷とも思議せじ  多千億の佛に侍えて  大  

  shōjō no gan o okoseri.  Ware nanji ga tame ni ryakushite tokan.  Na o kiki oyobi mi o mi  Kokoro ni 
  清淨の願を發せり  我汝が為に略して說かん  名を聞き及び身を見  心に

  nenjite munashiku sugizareba  Yoku shou no ku o messu.  Tatoi gai no kokoro o okoshite  Ōi 
  念じて空しく過ぎざれば  能く諸有の苦を滅す  假使害の意を興して大

  naru kakyō ni oshi otosaren ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Kakyō henjite ike to nara-
  なる火坑に推し落されんに  彼の觀音の力を念ぜば  火坑變じて池と成ら

  n.  Aruiwa kokai ni hyōru shite  Ryū, go, shoki no nan aran ni  Kano Kannon no chikara o nenze-
  ん  或は巨海に漂流して  龍‧魚‧諸鬼の難あらんに  彼の觀音の力を念ぜ

  ba  Harō mo mossuru koto atawaji.  Aruiwa Shumi no mine ni atte  Hito ni oshi otosaren 
  ば  波浪も沒すること能わじ  或は須彌の峯に在つて  人に推し墮されん

  ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Hi no gotoku ni shite kokū ni jūsen.  Aruiwa akunin ni o-
  に  彼の觀音の力を念ぜば  日の如くにして虛空に住せん  或は惡人に逐

  warete  Kongō-sen yori daraku sen ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Ichimō o mo sonzuru 
  われて  金剛山より墮落せんに  彼の觀音の力を念ぜば  一毛をも損ずる

  koto atawaji.  aruiwa onzoku no kakonde  Ono ono tsurugi o totte gai o kuwauru ni awan ni 
  こと能わじ  或は怨賊の繞んで  各刀を執つて害を加うるに值わんに

  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Kotogotoku sunawachi jishin o okosan.  Aruiwa ōnan no ku ni ōte
  彼の觀音の力を念ぜば  咸く即ち慈心を起さん  或は王難の苦に遭うて

   Tsumi seraruru ni nozonde inochi owaran to hossen ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Tsurugi tsu-
    刑せらるるに臨んで壽終らんと欲せんに  彼の觀音の力を念ぜば  刀尋

  ide dandan ni orenan.  Aruiwa kasa ni shūkin serarete  Shusoku ni chūkai o komuran ni 
  いで段段に壞れなん  或は枷鎖に囚禁せられて  手足に杻械を被らんに

  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Shakunen to shite gedatsu suru koto o en.  Shuso moro moro no dokuyaku 
  彼の觀音の力を念ぜば  釋然として解脫することを得ん  呪詛諸の毒藥

  ni  Mi o gaisen to hosseraren mono  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Kaette honnin ni tsu-
  に  身を害せんと欲せられん者  彼の觀音の力を念ぜば  還つて本人に著

  kinan.  Aruiwa akurasetsu  Dokuryū, shoki tō ni awan ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba
  きなん  或は惡羅剎  毒龍‧諸鬼等に遇わんに  彼の觀音の力を念ぜば

  Toki ni kotogotoku aete gaiseji.  Moshiha akujū inyō shite  Toki gesō no osoru beki ni  Ka-
  時に 悉 く敢て害せじ  若しは惡獸圍繞して  利き牙爪の怖るべきに  彼

  no Kannon no chikara o nenzeba  Toku muhen no hō ni hashiri nan.  Ganja oyobi fukkatsu  Kedoku enka 
  の觀音の力を念ぜば  疾く無邊の方に走りなん  蚖蛇及び蝮蠍  氣毒煙火

  no moyuru ga gotoku naran ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Koe ni tsuide onozukara kae-
  の燃ゆるがごとくならんに  彼の觀音の力を念ぜば  聲に尋いで自ら回

  ri saran.  Un raiku seiden shi  Arare o furashi ōi naru ame o sosogan ni  Kano Kannon no chikara 
  り去らん  雲雷鼓掣電し  雹を降らし大なる雨を澍がんに  彼の觀音の力

  o nenzeba  Toki ni ōjite shōsan suru koto o en.  Shujō kon'yaku o kōmutte  Muryō no ku 
  を念ぜば  時に應じて消散することを得ん  衆生困厄を被つて  無量の苦

  mi o semen ni  Kannon myōchi no chikara  Yoku seken no ku o sukuu.  Jinzū-riki o gusoku shi  Hiro-
  身を逼めんに  觀音妙智の力  能く世間の苦を救う  神通力を具足し  廣

  ku chi no hōben o shu shite  Jippō no moro moro no kokudo ni  Kuni to shite mi o genze zaru koto na-
  く智の方便を修して  十方の諸の國土に  剎として身を現ぜざることな

  shi.  Shuju no moro moro no akushu  Jigoku, ki, chikushō  Shō, rō, byō, shi no ku  Motte yōyaku kotogotoku 
  し  種種の諸の惡趣  地獄‧鬼‧畜生  生‧老‧病‧死の苦  以て漸く悉く

  messeshimu.  Shinkan, shōjōkan  Kōdai chiekan  Hikan oyobi jikan ari.  Tsune ni negai tsune ni 
  滅せしむ  真觀‧清淨觀  廣大智慧觀  悲觀及び慈觀あり  常に願い常に

  sengō subeshi.  Muku shōjō no hikari atte  Enichi moro moro no yami o hashi  Yoku sai no fūka o 
  瞻仰すべし  無垢清淨の光あつて  慧日諸の闇を破し  能く災の風火を

  bukushite  Amaneku akiraka ni seken o terasu.  Hitai no kai raishin no gotoku  jii no myō daiun 
  伏して  普く明かに世間を照らす  悲體の戒雷震のごとく  慈意の妙大雲

  no gotoku  Kanro no hōu o sosogi  Bonnō no honō o metsujo su.  Jōshō shite kansho o he  Gun-
  のごとく  甘露の法雨を澍ぎ  煩惱の焰を滅除す  諍訟して官處を經  軍  

  jin no naka ni fui sen ni  Kano Kannon no chikara o nenzeba  Moro moro no ada kotogotoku taisan sen. 
  陣の中に怖畏せんに  彼の觀音の力を念ぜば  衆の怨悉く退散せん

  Myōon kanzeon  Bonnon kaichōon  Shōhi sekennon ari.  Kono yue ni subekaraku tsune ni nenzu beshi. 
  妙音觀世音  梵音海潮音  勝彼世間音あり  是の故に須らく常に念ずべし

   Nennen ni utagai o shōzuru koto nakare.  Kanzeon jōshō wa   Kunō, shiyaku ni oite  Yo-
    念念に疑を生ずることなかれ  觀世音淨聖は  苦惱‧死厄に於て  能

  ku tame ni eko to nareri.  Issai no kudoku o gushite  Jigen o motte shujō o miru.  Fuku-
  く為に依怙と作れり  一切の功德を具して  慈眼をもつて衆生を視る  福  

  ju no umi muryō nari.  Kono yue ni masa ni chōrai subeshi."
  聚の海無量なり  是の故に當に頂禮すべし

Sono toki ni Jiji-bosatsu, sunawachi za yori tatte, susunde Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Mo-
爾の時に持地菩薩、即ち座より起つて、前んで佛に白して言さく、世尊、若

shi shujō atte kono Kanzeon-Bosappon no jizai no gō, fumon jigen no jinzū-riki o kikan mono wa, 
し衆生あつて是の觀世音菩薩品の自在の業‧普門示現の神通力を聞かん者は、

masa ni shiru beshi, kono hito no kudoku sukuna karaji." Hotoke, kono Fumon-Bon o toki tamō toki, shu-
當に知るべし、是の人の功德少からじ。佛、是の普門品を說きたもう時、衆

chū no hachiman-shisen no shujō, mina mutō tō no anokutara-sammyaku-sambodai no kokoro o okoshiki.
中の八萬四千の衆生、皆無等等の阿耨多羅三藐三菩提の心を發しき。

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012