Lotus Sutra - Chapter 24
(The Bodhisattva Wonder Sound)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ MYŌON-BOSATSU-HON DAI-NIJŪSHI
妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四


Sono toki ni Shakamuni-Butsu, daininsō no nikkei no kōmyō wo hanachi, oyobi miken byakugōsō, no hikari wo hana-
爾の時に釋迦牟尼佛、大人相の肉髻の光明を放ち、及び眉間白毫相の光を放

tte amaneku tōbō hyaku-hachi-mannoku nayuta gōgasha tō no Shobutsu no sekai wo terashi tamō.  Kono kazu 
つて、徧く東方百八萬億那由他恒河沙等の諸佛の世界を照したもう。是の數

wo sugi owatte sekai ari, Jōkōshōgon to nazuku. Sono kuni ni Hotoke imasu, Jōke-Shukuōchi-Nyo-
を過ぎ已つて世界あり、淨光莊嚴と名く。其の國に佛います、淨華宿王智如

rai, Ōgu, Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, 
來‧應供‧正徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧

Seson to nazuke tatematsuru. Muryō muhen no bosatsu daishu no kugyō shi inyō seru wo motte, tame ni 
世尊と號けたてまつる。無量無邊の菩薩大衆の恭敬し圍繞せるを為て、為に

Hō wo toki tamō.  Shakamuni-Butsu no byakugō no kōmyō, amaneku sono kuni wo terashi tamō. Sono 
法を說きたもう。釋迦牟尼佛の白毫の光明、徧く其の國を照したもう。爾の

toki ni Issai jōkō-shōgon koku no naka ni hitori no bosatsu ari, na wo Myōon to iu. Hisashiku sude ni moro moro 
時に一切淨光莊嚴國の中に一りの菩薩あり、名を妙音という。久しく已に衆

no tokuhon wo uete, muryō hyaku-sen-man-noku no Shobutsu wo kuyō shi shingon shi tatematsurite, kotogotoku 
の德本を植えて、無量百千萬億の諸佛を供養し親近したてまつりて、 悉 く

jinjin no chie wo jōju shi, Myōdōsō-sammai, Hokke-sammai, Jōtoku-sammai, Shukuōke-sammai, Muen-
甚深の智慧を成就し、妙幢相三昧‧法華三昧‧淨德三昧‧宿王戲三昧‧無緣

sammai, Chiin-sammai, Ge-issaishujō-gogon-sammai, Shū-issaikudoku-sammai, Shōjō-sammai, Jinzūyu-
三昧‧智印三昧‧解一切衆生語言三昧‧集一切功德三昧‧清淨三昧‧神通遊

ke-sammai, Eko-sammai, Shōgonnō-sammai, Jōkōmyō-sammai, Jōzō-sammai, Fugu-sammai, Nissen-sam-
戲三昧‧慧炬三昧‧莊嚴王三昧‧淨光明三昧‧淨藏三昧‧不共三昧‧日旋三

mai wo u, kaku no gotokira no hyaku-sen-man-noku gōgasha tō no moro moro no daisammai wo etari. Shakamuni-
昧を得、是の如き等の百千萬億恒河沙等の 諸 の大三昧を得たり。釋迦牟尼

Butsu no hikari sono mi wo terashi tamō.  Sunawachi Jōke-Shukuōchi-Butsu ni mōshite mōsaku, "Seson! Ware masa 
佛の光其の身を照したもう。即ち淨華宿王智佛に白して言さく、世尊、我當

ni shabasekai ni ōkei shite, Shakamuni-Butsu wo raihai shi shingon shi kuyō shi, oyobi Monjushiri-hō-
に娑婆世界に往詣して、釋迦牟尼佛を禮拜し親近し供養し、及び文殊師利法

ōji-bosatsu, Yakuō-bosatsu, Yūze-bosatsu, Shukuōke-bosatsu, Jōgyōi-bosatsu, Shōgonnō-bosatsu, Yaku-
王子菩薩‧藥王菩薩‧勇施菩薩‧宿王華菩薩‧上行意菩薩‧莊嚴王菩薩‧藥

jō bosatsu wo miru beshi." Sono toki ni Jōke-Shukuōchi-Butsu, Myōon-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Nanji ka-
上菩薩を見るべし。爾の時に淨華宿王智佛、妙音菩薩に告げたまわく、汝彼

no kuni wo karoshimete geretsu no omoi wo shōzuru koto nakare. Zennanshi! Kano shaba sekai ha kōge 
の國を輕しめて下劣の想を生ずることなかれ。善男子、彼の娑婆世界は高下

fubyō ni shite, doshaku, shosen, eaku jūman seri. Busshin hisho ni shite, moro moro no bosatsushu mo 
不平にして、土石‧諸山‧穢惡充滿せり。佛身卑小にして、諸の菩薩衆も

sono katachi mata shō nari. Shikaruni nanji ga mi ha shiman-nisen yujun, waga mi ha roppyaku-hachijūman yujun na-
其の形亦小なり。而るに汝が身は四萬二千由旬、我が身は六百八十萬由旬な

ri. Nanji ga mi ha daiichi tanjō ni shite, hyaku-sen-man no fuku atte kōmyō shumyō nari. Kono yue ni nanji 
り。汝が身は第一端正にして、百千萬の福あつて光明殊妙なり。是の故に汝

yuite, kano kuni wo karoshimete, moshi ha Butsu, bosatsu oyobi kokudo ni geretsu no omoi wo shōzuru ko-
往いて、彼の國を輕しめて、若しは佛‧菩薩及び國土に下劣の想を生ずるこ

to nakare." Myōon-bosatsu, sono Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Ware ima shaba sekai ni itaran 
となかれ。妙音菩薩、其の佛に白して言さく、世尊、我今娑婆世界に詣らん

koto, mina kore Nyorai no chikara, Nyorai no Jinzū-yuke, Nyorai no kudoku chie shōgon naran." Koko ni 
こと、皆是れ如來の力‧如來の神通遊戲‧如來の功德智慧莊嚴ならん。是に

Myōon-bosatsu, za wo tatazu mi dōyō sezu shite sammai ni iri, sammai-riki wo motte Gishaku-sen ni 
妙音菩薩、座を起たず身動搖せずして三昧に入り、三昧力を以て耆闍崛山に

oite hōza wo saru koto tōkarazu shite, hachiman-shisen no shuhō no renge wo kesa seri. Embu-
於て法座を去ること遠からずして、八萬四千の衆寶の蓮華を化作せり。閻浮

dangon wo kuki to shi, byakugon wo ha to shi, kongō wo shibe to shi, kenshu-kukahō wo motte sono utena to seri. 
檀金を莖とし、白銀を葉とし、金剛を鬚とし、甄叔迦寶を以て其の臺とせり。

Sono toki ni Monjushiri-hōōji, kono renge wo mite, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Kore 
爾の時に文殊師利法王子、是の蓮華を見て、佛に白して言さく、世尊、是れ

nanno innen atte ka mazu kono zui wo genzeru? Sokobaku sen-man no renge atte, embudangon wo 
何の因緣あつてか先ず此の瑞を現ぜる。若干千萬の蓮華あつて、閻浮檀金を

kuki to shi, byakugon wo ha to shi, kongō wo shibe to shi, kenshukukahō wo motte sono utena to seri." Sono 
莖とし、白銀を葉とし、金剛を鬚とし、甄叔迦寶を以て其の臺とせり。爾の

toki ni Shakamuni-Butsu, Monjushiri ni tsuge tamawaku, "Kore Myōon-bosatsu-makasatsu, Jōke-Shukuō-
時に釋迦牟尼佛、文殊師利に告げたまわく、是れ妙音菩薩摩訶薩、淨華宿王

chi-Butsu no kuni yori, hachiman-shisen no bosatsu no inyō seru to, shikamo kono shaba sekai ni raishi shite, 
智佛の國より、八萬四千の菩薩の圍鐃せると、而も此の娑婆世界に來至して、

Ware wo kuyō shi shingon shi raihai sen to hosshi, mata Hokekyō wo kuyō shi kiki tatematsuran to hos-
我を供養し親近し禮拜せんと欲し、亦法華經を供養し聽きたてまつらんと欲

seru nari." Monjushiri, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Kono bosatsu ha ikanaru zempon wo u-
せるなり。文殊師利、佛に白して言さく、世尊、是の菩薩は何なる善本を種

e ikanaru kudoku wo shushite, yoku kono daijinzū-riki aru, ikanaru sammai wo gyōzuru? Negawa-
え何なる功德を修して、能く是の大神通力ある、何なる三昧を行ずる。願わ

ku ha warera ga tame ni kono sammai no myōji wo toki tamae. Warera mata kore wo tsutome shugyō sen to hos-
くは我等が為に是の三昧の名字を說きたまえ。我等亦之を勤め修行せんと欲

su. Kono sammai wo gyōjite, sunawachi yoku kono bosatsu no shikisō no daishō, igi, shinshi wo min. 
す。此の三昧を行じて、乃ち能く是の菩薩の色相の大小、威儀‧進止を見ん。

Tada negawaku ha Seson! Jinzū-riki wo motte, kano bosatsu no kitaran ni ware wo shite miru koto wo e-
唯願わくは世尊、神通力を以て、彼の菩薩の來らんに我をして見ることを得

seshime tamae." Sono toki ni Shakamuni-Butsu, Monjushiri ni tsuge tamawaku, "Kono kumetsudo 
せしめたまえ。爾の時に釋迦牟尼佛、文殊師利に告げたまわく、此の久滅度

no Tahō-Nyorai, masa ni nandachi ga tame ni shikamo sono so wo genji tamō beshi." Toki ni Tahō-Butsu, ka-
の多寶如來、當に汝等が為に而も其の相を現じたもうべし。時に多寶佛、彼

no bosatsu ni tsuge tamawaku, "Zennanshi, Kitare! Monjushiri-hōōji nanji ga mi wo min to hossu."
の菩薩に告げたまわく、善男子來れ、文殊師利法王子汝が身を見んと欲す。

toki ni Myōon-bosatsu, kano kuni ni oite mosshite, hachiman-shisen no bosatsu to tomo ni hotsurai su. Shokyō 
時に妙音菩薩、彼の國に於て歿して、八萬四千の菩薩と俱共に發來す。所經

no shokoku, rokushu ni shindō shite, mina kotogotoku shippō no renge wo furashi, hyaku-sen no tengaku kusezaru 
の諸國、六種に震動して、皆悉く七寶の蓮華を雨らし、百千の天樂鼓せざる

ni onozukara naru. Kono bosatsu no me ha kōdai no shōrenge no ha no gotoshi. Tatoi hyaku-sen-man no tsuki wo 
に自ら鳴る。是の菩薩の目は廣大の青蓮華の葉の如し。正使百千萬の月を

wagō seri tomo, sono memmyō tanjō naru koto mata kore ni sugin. Mi ha shinkon no iro ni shite, 
和合せりとも、其の面貌端正なること復此れに過ぎん。身は真金の色にして、

muryō hyaku-sen no kudoku shōgonseri. Itoku shijō ni shite kōmyō shōyō shi, shosō gusoku shite naraen 
無量百千の功德莊嚴せり。威德熾盛にして光明照曜し、諸相具足して那羅延

no kengo no mi no gotoshi. Shippō no utena ni itte kokū ni nobori, ji wo saru koto shichi taraju, 
の堅固の身の如し。七寶の臺に入つて虛空に上昇り、地を去ること七多羅樹、

moro moro no bosatsushu kugyō shi inyō shite, kono shaba sekai no Gishaku-sen ni raikei su. Itari owat-
 諸 の菩薩衆恭敬し圍繞して、此の娑婆世界の耆闍崛山に來詣す。到り已つ

te shippō no utena wo ori, kejiki hyaku-sen no yōraku wo motte, motte Shakamuni-Butsu no mimoto ni itari, 
て七寶の臺を下り、價直百千の瓔珞を以て、持つて釋迦牟尼佛の所に至り、

zumen ni miashi wo raishi yōraku wo bujō shite, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Jōke-Shukuōchi-Butsu, 
頭面に足を禮し瓔珞を奉上して、佛に白して言さく、世尊、淨華宿王智佛、

Seson wo monjin shitamō, 'Shōbyō shōnō kiko kyōri ni shite anraku ni gyōji tamō ya ina ya? 
世尊を問訊したもう、少病少惱起居輕利にして安樂に行じたもうや不や。

Shidai jōwa nari ya ina ya? Seji ha shinobitsu beshi ya ina ya? Shujō ha doshi yasushi ya ina ya? Ton'
四大調和なりや不や。世事は忍びつべしや不や。衆生は度し易しや不や。貪

yoku, shinni, guchi, shitto, kemman ōki koto nashi ya ina ya? Bumo ni kōsezu, shamon wo uyama-
欲‧瞋恚‧愚癡‧疾妬‧慳慢多きことなしや不や。父母に孝せず、沙門を敬

wazu, jaken fuzen no kokoro ni shite gojō wo osame zaru koto nashi ya ina ya ?Seson! Shujō ha yo-
わず、邪見不善の心にして五情を攝めざることなしや不や。世尊、衆生は能

ku moro moro no maon wo gōbuku suru ya ina ya? Kumetsudo no Tahō-Nyorai ha shippōtō no uchi ni mashimashite, 
く 諸 の魔怨を降伏するや不や。久滅度の多寶如來は七寶塔の中に在して、

kitatte Hō wo kiki tamō ya ina ya?' Mata Tahō-Nyorai wo monjin shitamō, 'Annon shōnō ni shite 
來つて法を聽きたもうや不や。又多寶如來を問訊したもう、安穩少惱にして

kannin shi kujū shitamō ya ina ya?' Seson! Ware ima Tahō-Butsu no mi wo mi tatematsuran to hossu. 
堪忍し久住したもうや不や。世尊、我今多寶佛の身を見たてまつらんと欲す。

Tada negawaku ha Seson! Ware ni shimeshite miseshime tamae." Sono toki ni Shakamuni-Butsu, Tahō-Butsu 
唯願わくは世尊、我に示して見せしめたまえ。爾の時に釋迦牟尼佛、多寶佛

ni katari tamawaku, "Kono Myōon-bosatsu ai mi tatematsuru koto wo en to hossu." Toki ni Tahō-
に語りたまわく、是の妙音菩薩相見たてまつることを得んと欲す。時に多寶

Butsu, Myōon ni tsugete notamawaku, "Zenzai, Zenzai! Nanji yoku Shakamuni-Butsu wo kuyō shi, oyobi Hoke-
佛、妙音に告げて言わく、善哉善哉、汝能く釋迦牟尼佛を供養し、及び法華

kyō wo kiki, narabi ni Monjushiri tō wo min ga tame no yue ni koko ni raishi seri." Sono toki ni Ketoku-bo-
經を聞き、并に文殊師利等を見んが為の故に此に來至せり。爾の時に華德菩

satsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Kono Myōon-bosatsu ha, ikanaru zengon wo ue ikanaru ku-
薩、佛に白して言さく、世尊、是の妙音菩薩は、何なる善根を種え何なる功

doku wo shushite ka kono jinriki aru?" Hotoke, Ketoku-bosatsu ni tsuge tamawaku, "Kako ni Hotoke imashi-
德を修してか是の神力ある。佛、華德菩薩に告げたまわく、過去に佛いまし

ki, Unraionnō, Tada-akado, Araka, Sammyaku-Sambutsuda to nazuke tatematsuru. Kuni wo Gen'
き、雲雷音王‧多陀阿伽度‧阿羅訶‧三藐三佛陀と名けたてまつる。國を現

issaiseken to nazuke, kō wo Kiken to nazuku. Myōon-bosatsu, man-nisen zai ni oite, jūman shu no gi-
一切世間と名け、劫を喜見と名く。妙音菩薩、萬二千歲に於て、十萬種の伎

gaku wo motte Unraionnō-Butsu ni kuyō shi, narabi ni hachiman-shisen no shippō no hatsu wo bujō su. Kono innen 
樂を以て雲雷音王佛に供養し、并に八萬四千の七寶の鉢を奉上す。是の因緣

no kahō wo motte, ima Jōke-Shukuōchi-Butsu no kuni ni shōjite kono jinriki ari. Ketoku! Nanji ga kokoro ni 
の果報を以て、今淨華宿王智佛の國に生じて是の神力あり。華得、汝が意に

oite ikan? Sono toki no Unrai-onnō-Butsu no mimoto ni Myōon-bosatsu to shite gigaku wo motte kuyō shi 
於て云何、爾の時の雲雷音王佛の所に、妙音菩薩として伎樂をもつて供養し

hōki wo bujō seshi mono, ani kotohito naran ya, ima kono Myōon-bosatsu-makasatsu kore nari. Ke-
寶器を奉上せし者、豈に異人ならんや、今此の妙音菩薩摩訶薩是れなり。華

toku! Kono Myōon-bosatsu ha sude ni katte muryō no Shobutsu ni kuyō shi shingon shite, hisashiku tokuhon wo u-
德、是の妙音菩薩は已に曾て無量の諸佛に供養し親近して、久しく德本を植

e, mata gōgasha tō no hyaku-sen-man-noku nayuta no Hotoke ni ai tatematsuru. Ketoku! Nanji tada Myōon-bo-
え、又恒河沙等の百千萬那由他の佛に值いたてまつる。華德、汝但妙音菩

satsu sono mi koko ni ari to nomi miru. Shikamo kono bosatsu ha shuju no mi wo genjite, shosho ni moro moro 
薩其の身此に在りとのみ見る。而も是の菩薩は種種の身を現じて、處處に諸

no shujō no tame ni kono kyōden wo toku. arui ha Bonnō no mi wo genji, arui ha Taishaku no mi wo genji, 
の衆生の為に是の經典を說く。或いは梵王の身を現じ、或は帝釋の身を現じ、

arui ha jizaiten no mi wo genji, arui ha Daijizaiten no mi wo genji, arui ha tendaishōgun no mi wo genji, 
或は自在天の身を現じ、或は大自在天の身を現じ、或は天大將軍の身を現じ、

arui ha Bishamontennō no mi wo genji, arui ha tenrinjōō no mi wo genji, arui ha moro moro no shōō no mi wo 
或は毘沙門天王の身を現じ、或は轉輪聖王の身を現じ、或は諸の小王の身を

genji, arui ha chōja no mi wo genji, arui ha koji no mi wo genji, arui ha saikan no mi wo genji, arui 
現じ、或は長者の身を現じ、或は居士の身を現じ、或は宰官の身を現じ、或

ha Baramon no mi wo genji, arui ha biku, bikuni, ubasoku, ubai no mi wo genii, arui ha chō-
は波羅門の身を現じ、或は比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷の身を現じ、或は長

ja, koji no bunyo no mi wo genji, arui ha saikan no bunyo no mi wo genji, arui ha Baramon no bunyo 
者‧居士の婦女の身を現じ、或は宰官の婦女の身を現じ、或は波羅門の婦女

no mi wo genji, arui ha dōnan, dōnyo no mi wo genji, arui ha ten, ryū, yasha, kendatsuba, ashu-
の身を現じ、或は童男‧童女の身を現じ、或は天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿修

ra, karura, kinnara, magoraga, nin, hinin, tō no mi wo genjite kono kyō wo toku. Sho-
羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人の身を現じて是の經を說く。 諸

u no jigoku, gaki, chikushō oyobi moro moro no nanjo, mina yoku kusai su. Naishi ō no gogu ni oite 
有の地獄‧餓鬼‧畜生及び衆の難處、皆能く救濟す。乃至王の後宮に於て

wa, henjite nyoshin to natte kono kyō wo toku. Ketoku! Kono Myōon-bosatsu ha yoku shaba sekai 
は、變じて女身となつて是の經を佛く。華德、是の妙音菩薩は能く娑婆世界

no moro moro no shujō wo kugo suru mono nari. Kono Myōon-bosatsu ha kaku no gotoku shuju ni henge shi mi wo 
の 諸 の衆生を救護する者なり。是の妙音菩薩は是の如く種種に變化し身を

genjite, kono shaba kokudo ni atte moro moro no shujō no tame ni kono kyōden wo toku. jinzū, hen-
現じて、此の娑婆國土に在つて 諸 の衆生の為に是の經典を說く。神通‧變

ge, chie ni oite songen suru tokoro nashi. Kono bosatsu wa sokobaku no chie wo motte akiraka ni shaba se-
化‧智慧に於て損減する所なし。是の菩薩は若干の智慧を以て明かに娑婆世

kai wo terashite, issai shujō wo shite ono ono shochi wo eseshimu. Jippō gōgasha no sekai no naka ni 
界を照して、一切衆生をして各所知を得せしむ。十方恒河沙の世界の中に

oite mo mata mata kaku no gotoshi. Moshi shōmon no katachi wo motte tokudo subeki mono ni wa, shōmon no katachi wo gen-
於ても亦復是の如し。若し聲聞の形を以て得度すべき者には、聲聞の形を現

jite tame ni Hō wo toki, byakushibutsu no katachi wo motte tokudo subeki mono ni ha byakushibutsu no katachi wo genjite 
じて為に法を說き、辟支佛の形を以て得度すべき者には辟支佛の形を現じて

tame ni Hō wo toki, bosatsu no katachi wo motte tokudo subeki mono ni wa, bosatsu no katachi wo genjite tame ni Hō 
為に法をき、菩薩の形を以て得度すべき者には、菩薩の形を現じて為に法

wo toki, Hotoke no katachi wo motte tokudo subeki mono ni ha, sunawachi Hotoke no katachi wo genjite tame ni Hō wo toku. 
を說き、佛の形を以て得度すべき者には、即ち佛の形を現じて為に法を說く。

Kaku no gotoku shuju ni dosu beki tokoro no mono ni shitagatte tame ni katachi wo genzu. Naishi metsudo wo motte tokudo 
是の如く種種に度すべき所の者に隋つて為に形を現ず。乃至滅度を以て得度

subeki mono ni ha metsudo wo jigen su. Ketoku! Myōon-bosatsu-makasatsu ha daijinzū, chie no chikara wo jō-
すべき者には滅度を示現す。華德、妙音菩薩摩訶薩は大神通‧智慧の力を成

ju seru koto, sono ji kaku no gotoshi." Sono toki ni Ketoku-bosatsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! 
就せること、其の事是の如し。爾の時に華德菩薩、佛に白して言さく、世尊、

Kono Myōon-bosatsu ha fukaku zengon wo ue tari. Seson! Kono bosatsu ikanaru sammai ni jūshite, 
是の妙音菩薩は深く善根を種えたり。世尊、是の菩薩何なる三昧に住して、

yoku kaku no gotoku zaisho ni hengen shite shujō wo dodatsu suru?" Hotoke, Ketoku-bosatsu ni tsuge tamawaku, 
能く是の如く在所に變現して衆生を度脫する。佛、華德菩薩に告げたまわく、

"Zennanshi! Sono sammai wo Gen'issai-shikishin to nazuku. Myōon-bosatsu kono sammai no naka ni jūshite, yo-
善男子、其の三昧を現一切色身と名く。妙音菩薩是の三昧の中に住して、能

ku kaku no gotoku muryō no shujō wo nyōyaku su." Kono Myōon-Bosappon wo toki tamō toki, Myōon-bosatsu 
く是の如く無量の衆生を饒益す。是の妙音菩薩品を說きたもう時、妙音菩薩

to tomo ni kitareru mono hachiman-shisen nin, mina Gen'issai-shikishin-sammai wo e, kono shaba sekai no muryō no 
と俱に來れる者八萬四千人、皆現一切色身三昧を得、此の娑婆世界の無量の

bosatsu, mata kono sammai oyobi darani wo etari. Sono toki ni Myōon-bosatsu-makasatsu, Shakamuni-
菩薩、亦是の三昧及び陀羅尼を得たり。爾の時に妙音菩薩摩訶薩、釋迦牟尼

Butsu oyobi Tahō-buttō wo kuyō shi owatte, hondo ni genki su. Shokyō no shokoku, rokushu ni shindō shi-
佛及び多寶佛塔を供養し已つて、本土に還歸す。所經の諸國、六種に震動し

te, hōrenge wo furashi, hyaku-sen-man-noku no shuju no gigaku wo nasu. Sude ni hongoku ni itatte, hachi-
て、寶蓮華を雨らし、百千萬億の種種の伎樂を作す。既に本國に到つて、八

man-shisen no bosatsu no inyō seru to, Jōkeshukuōchi-Butsu no mimoto ni itatte, Hotoke ni mōshite mōsaku, 
萬四千の菩薩の圍繞せると、淨華宿王智佛の所に至つて、佛に白して言さく、

"Seson! Ware shaba sekai ni itatte shujō wo nyōyaku shi, Shakamuni-Butsu wo mi tatematsuri, oyobi 
世尊、我娑婆世界に到つて衆生を饒益し、釋迦牟尼佛を見たてまつり、及び

Tahō-buttō wo mi tatematsurite railhai kuyō shi, mata Monjushiri-hōōji-bosatsu wo mi, oyobi Yaku-
多寶佛塔を見たてまつりて禮拜供養し、又文殊師利法王子菩薩を見、及び藥

ō-bosatsu, Tokugon-Shōjinriki-bosatsu, Yūze-bosatsu tō o miru. Mata kono hachiman-shisen no bosatsu wo shite 
王菩薩‧得勤精進力菩薩‧勇施菩薩等を見る。亦是の八萬四千の菩薩をして

Gen-issai-shikishin-sammai wo eseshimu." Kono Myōon-Bosatsu-Raiō-Bon wo toki tamō toki, shiman-nisen 
現一切色身三昧を得せしむ。是の妙音菩薩來往品を說きたもう時、四萬二千

no tenji, Mushō bōnin wo e, Ketoku-bosatsu, Hokke-sammai wo etari. 
の天子、無生法忍を得、華德菩薩、法華三昧を得たり。

妙法蓮華經卷第七

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012