Lotus Sutra - Chapter 22
(The Final Commission)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ ZOKURUI-HON DAI-NIJŪNI
妙法蓮華經囑累品第二十二


Sono toki ni Shakamuni-Butsu, hōza yori tatte daijinriki o genji tamō. Migi no mite o motte,
爾の時に釋迦牟尼佛、法座より起つて大神力を現じたもう。右の手を以て、 

muryō no bosatsu makasatsu no itadaki o nadete, kono kotoba o nashi tamawaku, "Ware muryō hyaku-sen-man-noku
無量の菩薩摩訶薩の頂を摩でて、是の言を作したまわく、我無量百千萬億  

asōgikō ni oite, kono egataki anokutara-sammyaku-sambodai no Hō o shushū seri. ima motte nan
阿層祇劫に於て、是の得難き阿耨多羅三藐三菩提の法を修習せり。今以て汝 

dachi ni fuzoku su. Nandachi !  Masa ni isshin ni kono Hō o rufu shite, hiroku zōyaku seshimu beshi." Kaku
等に付囑す。汝等應當に一心に此の法を流布して、廣く增益せしむべし。是 

no gotoku mitabi moro moro no bosatsu-makasatsu no itadaki o nadete, kono kotoba o nashi tamawaku, "Ware 
の如く三たび諸の菩薩摩訶薩の頂を摩でて、是の言を作したまわく、我 

muryō hyaku-sen-man-noku asōgikō ni oite, kono egataki anokutara-sammyaku-sambodai no Hō o shushū se-
無量百千萬億阿層祇劫に於て、是の得難き阿耨多羅三藐三菩提の法を修習せ 

ri. Ima motte nandachi ni fuzoku su. Nandachi ! Masa ni juji, dokuju shi hiroku kono Hō o nobete, issai
り。今以て汝等に付囑す。汝等當に受持‧讀誦し廣く此の法を宣べて、一切 

shujō o shite amaneku monchi suru koto o eseshimu beshi. Yue wa ikan? Nyorai wa daijihi a-
衆生をして普く聞知することを得せしむべし。所以は何ん、如來は大慈悲あ 

tte moro moro no kenrin naku, mata osoruru tokoro naku shite, yoku shujō ni Hotoke no chie, Nyorai no chi-
つて諸の慳恡なく、亦畏るる所なくして、能く衆生に佛の智慧‧如來の智 

e, jinen no chie o atau. Nyorai wa kore issai shujō no Daiseshu nari. Nandachi mata shitagatte Nyo-
慧‧自然の智慧を與う。如來は是れ一切衆生の大施主なり。汝等亦隨つて如 

rai no Hō o gakusu beshi. Kenrin o shozuru koto nakare.  Miraise ni oite, moshi zennanshi, 
來の法を學すべし。慳恡を生ずることなかれ。未來世に於て、若し善男子‧ 

zennyonin atte Nyorai no chie o shinzen mono ni wa, masa ni tame ni kono Hokekyō o enzetsu shite,
善女人あつて如來の智慧を信ぜん者には、當に為に此の法華經を演說して、 

monchi suru koto o eseshimu beshi. Sono hito o shite butte o eseshimen ga tame no yue nari. 
聞知することを得せしむべし。其の人をして佛慧を得せしめんが為の故なり。 

Moshi shujō atte shinju sezaran mono ni wa, masa ni Nyorai no yo no jimbō no naka ni oite jikyō ri- 
若し衆生あつて信受せざらん者には、當に如來の余の深法の中に於て示教利 

ki subeshi. Nandachi moshi yoku kaku no gotoku seba, sunawachi kore sude ni Shobutsu no on o hōzuru nari."
喜すべし。汝等若し能く是の如くせば、則ち為れ已に諸佛の恩を報ずるなり。 

Toki ni moro moro no bosatsu-makasatsu, Hotoke no kono setsu o nashi tamō o kiki owatte, mina daikangi so
時に諸の菩薩摩訶薩、佛の是の說を作したもうを聞き已つて、皆大歡喜其 

no mi ni hemman shite, masu masu kugyō o kuwae mi o mage kōbe o tare, gasshō shite Hotoke ni mukai tate-
の身に偏滿して、益恭敬を加え躬を曲げ頭を低れ、合掌して佛に向いたて 

matsurite, tomo ni koe o hosshite mōsaku, "Seson no choku no gotoku masa ni tsubusa ni bugyō subeshi.
まつりて、俱に聲を發して言さく、世尊の勅の如く當に具さに奉行すべし。 

Yuinen, Seson! Negawakuwa uraomoi imasazare." Moro moro no bosatsu-makasatsushu, kaku no gotoku samben, tomo 
唯然、世尊、願わくは慮有さざれ。諸の菩薩摩訶薩衆、是の如く三反、俱 

ni koe o hosshite mosaku, "Seson no choku no gotoku masa ni tsubusa ni bugyō subeshi. Yuinen, Seson!
に聲を發して言さく、世尊の勅の如く當に具さに奉行すべし。唯然、世尊、 

Negawakuwa uraomoi imasazare." Sono toki ni Shakamuni-Butsu, jippō yori kitari tamaeru moro moro no
願わくは慮有さざれ。爾の時に釋迦牟尼佛、十方より來りたまえる。 諸 の 

funjin no Hotoke o shite, ono ono hondo ni kaerashimen to shite, kono mikoto o nashi tamawaku, "Sho-
分身の佛をして、各本土に還らしめんとして、是の言を作したまわく、  諸 

butsu ono ono shoan ni shitagai tamae, Tahō-Butsu no tō, kaette moto no gotoku shitamō beshi." Kono
佛各所安に隨いたまえ、多寶佛の塔、還つて故の如くしたもうべし。是の 

mikoto o toki tamō toki, jippō muryō no funjin no Shobutsu no hōjuge no shishizajō ni zashi tamae-
語を說きたもう時、十方無量の分身の諸佛の寶樹下の師子座上に坐したまえ 

ru mono oyobi Tahō-Butsu, narabi ni Jōgyo tō no muhen asōgi no bosatsu daishu, Sharihotsu tō no shōmon shishu
る者及び多寶佛、幵に上行等の無邊阿層祇の菩薩大衆、舍利弗等の聲聞四衆 

oyobi issai seken no ten, nin, ashura tō, Hotoke no shosetsu o kiki tatematsurite, mina ōini kan
及び一切世間の天‧人‧阿修羅等、佛の所說を聞きたてまつりて、皆大に歡 

gisu.
喜す。 

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012