Lotus Sutra - Chapter 20
(The Bodhisattva Never-Disparage)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ JŌFUKYŌ-BOSAPPON DAI-NIJŪ
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十


Sono toki ni Hotoke, Tokudaisei-bosatsu-makasatsu ni tsuge tamawaku, "Nanji! Ima masa ni shiru beshi, moshi bi-
爾の時に佛、得大勢菩薩摩訶薩に告げたまわく、汝今當に知るべし、若し比

ku, bikuni, ubasoku, ubai no Hokekyō o tamotan mono o, moshi akku, meri, hibō 
丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷の法華經を持たん者を若し惡口‧罵詈‧誹謗

suru koto araba, ōi naru zaihō o en koto saki ni toku tokoro no gotoshi. Sono shotoku no kudoku 
することあらば、大なる罪報を獲んこと前に說く所の如し。其の所得の功德

wa, saki ni toku tokoro no gotoku gen, ni, bi, zetsu, shin, ni shōjō naran. Tokudaisei!Naiō 
は、向に說く所の如く眼‧耳‧鼻‧舌‧身‧意清淨ならん。得大勢、乃往

koshaku ni muryō muhen fukashigi asōgikō o sugite Hotoke imashiki. Ionnō-Nyorai, Ōgu, 
古昔に無量無邊不可思議阿僧祇劫を過ぎて佛いましき。威音王如來‧應供‧

Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazu-
正偏知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊と名

ke tatematsuru. Kō o Risui to nazuke, kuni o Daijō to nazuku. Sono Ionnō-Butsu kano yo no naka 
けたてまつる。劫を離衰と名け、國を大成と名く。其の威音王佛彼の世の中

ni oite, ten, nin ashura no tame ni Hō o toki tamō. Shōmon o motomuru mono no tame ni wa ō
に於て、天‧人‧阿修羅の為に法を說きたもう。聲聞を求むる者の為には應

zeru Shitai no Hō o toite, shō, rō, byō, shi o doshi nehan o kukyō seshime, byakushibutsu o 
ぜる四諦の法を說いて、生‧老‧病‧死を度し涅槃を究竟せしめ、辟支佛を

motomuru mono no tame ni wa ōzeru Jūni-innen no Hō o toki, moro moro no bosatsu no tame ni wa, anokutara-
求むる者の為には應ぜる十二因緣の法を說き、諸の菩薩の為には、阿耨多羅

sammyaku-sambodai ni yosete, ōzeru Roku-haramitsu no Hō o toite butte o kukyō seshimu. Tokudai-
三藐三菩提に因せて、應ぜる六波羅蜜の法を說いて佛慧を究竟せしむ。得大

sei! Kono Ionnō-Butsu no ju wa shijū-mannoku nayuta gōgasha kō nari. Shōbō yo ni jūseru kosshu 
勢、是の威音王佛の壽は四十萬億那由他恒河沙劫なり。正法世に住せる劫數 

wa ichiembudai no mijin no gotoku, zōbō yo ni jūseru kosshu wa shitenge no mijin no gotoshi. Sono 
は一閻浮提の微塵の如く、像法世に住せる劫數は四天下の微塵の如し。其の

Hotoke, shujō o nyōyaku shi owatte, shikashite nochi ni metsudo shitamai ki. Shōbō, zōbō metsujin no nochi, 
佛、衆生を饒益し已つて、然して後に滅度したまいき。正法‧像法滅盡の後、

kono kokudo ni oite mata Hotoke ide tamō koto ariki. Mata Ionnō-Nyorai, Ōgu, Shōhenchi, 
此の國土に於て復佛出でたもうことありき。亦威音王如來‧應供‧正偏知‧

Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazuke tatema-
明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊と號けたてま

tsuru. Kaku no gotoku shidai ni niman-noku no Hotoke imasu, mina onajiku ichigō nari. Saisho no Ionnō-
つる。是の如く次第に二萬億の佛います、皆同じく一號なり。最初の威音王

Nyorai sude ni metsudo shitamaite, Shōbō messhite nochi, zōbō no naka ni oite, zōjōman no biku, 
如來既已に滅度したまいて、正法滅して後、像法の中に於て、增上慢の比丘、

daiseiriki ari. Sono toki ni hitori no bosatsu-biku ari, Jōfukyō to nazuku. Tokudaisei! Nanno in-
大勢力あり。爾の時に一りの菩薩比丘あり、常不輕と名く。得大勢、何の因

nen o motte ka Jōfukyō to nazukuru? Kono biku oyoso miru tokoro aru moshiwa biku, bikuni, 
緣を以てか常不輕と名くる。是の比丘凡そ見る所ある若しは比丘‧比丘尼‧

ubasoku, ubai o mina kotogotoku raihai sandan shite, kono kotoba o nasaku, 'Ware fukaku nandachi o uyamo-
優婆塞‧優婆夷を皆悉く禮拜讚歎して、是の言を作さく、我深く汝等を敬

u, aete kyōman sezu. Yue ha ikan? Nandachi mina bosatsu no dō o gyōjite, masa ni sabutsu suru ko-
う、敢て輕慢せず。所以は何ん、汝等皆菩薩の道を行じて、當に作佛するこ

to o ubeshi' to. Shikamo kono biku, moppara ni kyōden o dokuju sezu shite, tada raihai o gyōzu. 
とを得べしと。而も是の比丘、專らに經典を讀誦せずして、但禮拜を行ず。

Naishi tōku shishu o mitemo, mata mata kotosara ni yuite raihai sandan shite, kono kotoba o nasaku, 
乃至遠く四衆を見ても、亦復故らに往いて禮拜讚歎して、是の言を作さく、

'Ware aete nandachi o karoshimezu, nandachi mina masa ni sabutsu subeki ga yue ni' to. Shishu no naka ni shinni o shō-
我敢て汝等を輕しめず、汝等皆當に作佛すべきが故にと。四衆の中に瞋恚を生

jite kokoro fujō naru mono ari. Akku meri shite iwaku, 'Kono muchi no biku. izure no tokoro yo-
じて心不淨なる者あり。惡口罵詈して言わく、是の無智の比丘、何れの所よ

ri kitatte, mizukara ware nanji o karoshimezu to itte, warera ga tame ni masa ni sabutsu suru koto o u-
り來つて、自ら我汝を輕しめずと言つて、我等がために當に作佛することを得

beshi to juki suru. Warera kaku no gotoki komō no juki o mochiizu' to. Kaku no gotoku tanen o kyōryaku 
べしと授記する。我等是の如き虛妄の授記を用いずと。此の如く多年を經歷

shite, tsune ni meri serarure domo shinni o shōzezu shite, tsune ni kono kotoba o nasu, 'Nanji masa ni 
して、常に罵詈せらるれども瞋恚を生ぜずとして、常に是の言を作す、汝當に

sabutsu subeshi' to. Kono kotoba o toku toki, shunin arui wa jōmoku, gashaku o motte kore o chōchaku sureba, 
作佛すべしと。是の言を說く時、衆人或は杖木‧瓦石を以て之を打擲すれば、

sake hashiri toku jūshite, nao kōshō ni tonae te iwaku, 'Ware aete nandachi o karoshimezu, nan-
避け走り遠く住して、猶お高聲に唱えて言わく、我敢て汝等を輕しめず、汝

dachi mina masa ni sabutsu subeshi' to. Sono tsune ni kono kotoba o nasu o motte no yue ni, zōjōman no biku, 
等皆當に作佛すべしと。其の常に是の語を作すを以ての故に、增上慢の比丘‧

bikuni, ubasoku, ubai, kore o gōshite Jōfukyō to nazuku. Kono biku owaran to hossu-
比丘尼‧優婆塞‧優婆夷、之を號して常不輕と為く。是の比丘終らんと欲す

ru toki ni nozonde, kokū no naka ni oite, tsubusa ni Ionnō-Butsu no saki ni toki tamō tokoro no Hoke-
る時に臨んで、虛空の中に於て、具さに威音王佛の先に說きたもう所の法華

kyō nijusen-mannoku no ge o kiite, kotogotoku yoku juji shite, sunawachi kami no gotoki genkon shōjō, 
經二十千萬億の偈を聞いて、悉く能く受持して、即ち上の如き眼根清淨‧

ni, bi, zetsu, shin, ikon shōjō o etari. Kono rokkon shōjō o e owatte, sara ni jumyō o 
耳‧鼻‧舌‧身‧意根清淨を得たり。是の六根清淨を得已つて、更に壽命を

masu koto nihyaku-mannoku nayuta sai, hiroku hito no tame ni kono Hokekyō o toku. Toki ni zōjōman no 
增すこと二百萬億那由他歲、廣く人の為に是の法華經を說く。時に增上慢の

shishu no biku, bikuni, ubasoku, ubai no kono hito o kyōsen shite tame ni fukyō no na o na-
四衆の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷の是の人を輕賤して為に不輕の名を作

seshi mono, sono daijinzu-riki, gyōsetsuben-riki, daizenjaku-riki o etaru o mi, sono shosetsu o kii-
せしめ者、其の大神通力‧樂說辯力‧大善寂力を得たるを見、其の所說を聞い

te, mina shimbuku zuijū su. Kono bosatsu mata sen-man-noku no shu o keshite, anokutara-sammyaku-sambodai ni 
て、皆信伏隨從す。是の菩薩復千萬億の衆を化して、阿耨多羅三藐三菩提に

jūseshimu. Myōjū no nochi, nisen-noku no Hotoke ni aitatematsuru koto o u. Mina Nichigatsu-Tōmyō to 
住せしむ。命終の後、二千億の佛に值いたてまつることを得、皆日月燈明と

nazuku. Sono Hō no naka ni oite kono Hokekyō o toku. Kono innen o motte mata nisen-noku no Hotoke ni 
號く。其の法の中に於て是の法華經を說く。是の因緣を以て復二千億の佛に

aitatematsuru. Onajiku Unjizaitōō to nazuku. Kono Shobutsu no Hō no naka ni oite juji, 
值いたてまつる、同じく雲自在燈王と號く。此の諸佛の法の中に於て受持‧

dokuju shite, moro moro no shishu no tame ni kono kyōden o toku ga yue ni, kono jōgen shōjō, ni, bi, 
讀誦して、諸の四衆の為に此の經典を說くが故に、是の常眼清淨‧耳‧鼻‧

zetsu, shin, ni no shokon no shōjō o ete, shishu no naka ni oite Hō o toku ni, kokoro osoruru tokoro na-
舌‧身‧意の諸根の清淨を得て、四衆の中に於て法を說くに、心畏るる所な

kariki. Tokudaisei! Kono Jōfukyō-bosatsu-makasatsu ha, kaku no gotoki sokobaku no Shobutsu o kuyō shi ku-
かりき。得大勢、是の常不輕菩薩摩訶薩は、是の如き若干の諸佛を供養し

gyō, sonju, sandan shite, moro moro no zengon o ue, nochi ni mata sen-man-noku no Hotoke ni aitatematsu-
恭敬‧尊重‧讚歎して、諸の善根を種え、後に復千萬億の佛に值いたてまつ

ri, mata Shobutsu no Hō no naka ni oite kono kyōden o toite, kudoku jōju shite masa ni sabutsu suru ko-
り、亦諸佛の法の中に於て是の經典を說いて、功德成就して當に作佛するこ

to o etari. Tokudaisei! Kokoro ni oite ikan? Sono toki no Jōfukyō-bosatsu wa ani kotohito naran 
とを得たり。得大勢、意に於て云何、爾の時の常不輕菩薩は豈に異人ならん

ya, sunawachi waga mi kore nari. Moshi Ware shukuse ni oite kono kyō o juji shi dokuju shi, tanin no 
や、則ち我が身是れなり。若し我宿世に於て此の經を受持し讀誦し、他人の

tame ni tokazumba, toku anokutara-sammyaku-sambodai o uru koto atawaji. Ware sembutsu no mimoto ni 
為に說かずんば、疾く阿耨多羅三藐三菩提を得ること能わじ。我先佛の所に

oite kono kyō o juji shi dokuju shi, hito no tame ni tokishi ga yue ni, toku anokutara-sammyaku-sambo-
於て此の經を受持し讀誦し、人の為に說きしが故に、疾く阿耨多羅三藐三菩

dai o etari. Tokudaisei! Kano toki no shishu no biku, bikuni, ubasoku, ubai wa ha shin-
提を得たり。得大勢、彼の時の四衆の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷は、瞋

ni, no kokoro o motte ware o kyōsen seshi ga yue ni, nihyaku-okkō tsune ni Hotoke ni awazu, Hō o kikazu, 
恚の意を以て我を輕賤せしが故に、二百億劫常に佛に值わず、法を聞かず、

sō o mizu, senkō abijigoku ni oite daikunō o uku. Kono tsumi o oe owatte, mata Jōfu-
僧を見ず、千劫阿鼻地獄に於て大苦惱を受く。是の罪を畢え已つて、復常不

kyō-bosatsu no anokutara-sammyaku-sambodai ni kyōke suru ni ainiki. Tokudaisei! Nanji ga kokoro ni oite 
輕菩薩の阿耨多羅三藐三菩提に教化するに遇いにき。得大勢、汝が意に於て

ikan? Sono toki no shishu no tsune ni kono bosatsu o karoshimeshi mono wa, ani kotohito naran ya. Ima 
云何。爾の時の四衆の常に是の菩薩を輕しめし者は、豈に異人ならんや。今

kono echū no Batsudabara tō no gohyaku no bosatsu, Shishigatsu tō no gohyaku no biku, Nishibutsu tō no go-
此の會中の跋陀婆羅等の五百の菩薩、師子月等の五百の比丘、尼思佛等の五

hyaku no ubasoku no, mina anokutara-sammyaku-sambodai ni oite taiten sezaru mono kore nari. Tokudaisei! 
百の優婆塞の、皆阿耨多羅三藐三菩提に於て退轉せざる者是れなり。得大勢、

Masa ni shiru beshi. Kono Hokekyō wa ōini moro moro no bosatsu-makasatsu o nyōyaku shite, yoku anokuta-
當に知るべし。是の法華經は大に諸の菩薩摩訶薩を饒益して、能く阿耨多

ra-sammyaku-sambodai ni itarashimu. Kono yue ni moro moro no bosatsu-makasatsu, Nyorai no metsugo ni oite, 
羅三藐三菩提に至らしむ。是の故に諸の菩薩摩訶薩、如來の滅後に於て、

tsune ni kono kyō o juji shi dokuju shi gesetsu shi shosha subeshi." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi 
常に是の經を受持し讀誦し解說し書寫すべし。爾の時に世尊、重ねて此の義

o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Kako ni Hotoke imashiki  Ionnō to nazuke tatematsuru.  Jinchi muryō ni shite  Issai o shō-
  過去に佛いましき  威音王と號けたてまつる  神智無量にして  一切を將

  dō shitamō.  Ten, nin ryūjin no  Tomo ni kuyō suru tokoro nari.  Kono Hotoke no metsugo  Hō tsukina-
  導したもう  天‧人‧龍神の  共に供養する所なり  是の佛の滅後法盡きな

  n to hosseshi toki  Hitori no bosatsu ari.  Jōfukyō to nazuku.  Toki ni moro moro no shishu  Hō ni kei-
  んと欲せし時  一りの菩薩あり  常不輕と名く  時に 諸 の四衆  法に計

  jaku seri.  Fukyō-bosatsu  Sono tokoro ni yuki itatte  Shikamo kore ni katatte iwaku  Ware nanji o 
  著せり  不輕菩薩  其の所に往き到つて  而も之に語つて言わく我汝を

  karoshimezu  Nandachi dō o gyōjite  Mina masa ni sabutsu subeshi to.  Shonin kiki owatte  Kyōki 
  輕しめず  汝等道を行じて  皆當に作佛すべしと  諸人聞き已つて  輕毀

  meri seshi ni  Fukyō-bosatsu  Yoku kore o ninju shiki.  Sono tsumi oe owatte  Myōjū no toki 
  罵詈せしに  不輕菩薩  能く之を忍受しき  其の罪畢え已つて  命終の時

  ni nozonde  Kono kyō o kiku koto o ete  Rokkon shōjō nari.  Jinzū-riki no yue ni  Jumyō 
  に臨んで  此の經を聞くことを得て  六根清淨なり  神通力の故に  壽命

  o zōyaku shite  Mata shonin no tame ni  Hiroku kono kyō o toku  Moro moro no jakuhō no shu  Mina bosatsu 
  を增益して  復諸人の為に  廣く是の經を說く  諸の著法の衆  皆菩薩

  no  Kyōke shi jōju shite  Butsudō ni jūseshimuru koto o kōmuru  Fukyō myōjū shite  Mushu 
  の  教化し成就して  佛道に住せしむることを豪る  不輕命終して無數

  no Hotoke ni ai tatematsuru  Kono kyō o toku ga yue ni  Muryō no fuku o e  Yōyaku kudoku o 
  の佛に值いたてまつる  是の經を說くが故に  無量の福を得  漸く功德を

  gushite  Toku Butsudō o jōzu.  Kano toki no Fukyō wa  Sunawachi Waga mi kore nari.  Toki no shi-
  具して  疾く佛道を成ず  彼の時の不輕は  則ち我が身是れなり  時の四

  bu no shu no  Jakuhō no mono no  Fukyō no nanji masa ni  Sabutsu subeshi to iu o kikishi wa,   Ko-
  部の衆の  著法の者の  不輕の汝當に  作佛すべしというを聞きしは是

  no innen o motte  Mushu no Hotoke ni ai tatematsuru.  Kono e no bosatsu  Gohyaku no shu  Nara-
  の因緣を以て  無數の佛に值いたてまつる  此の會の菩薩  五百の衆并

  bi ni shibu  Shōshin jinyo no  Ima waga mae ni oite  Hō o kiku mono kore nari.  Ware zense ni 
  及に四部  清信士女の  今我が前に於て  法を聽く者是れなり  我前世に

  oite  Kono shonin o susumete  Kono kyō no daiichi no  Hō o chōju seshime  Kaiji shite hito 
  於て  是の諸人を歡めて  斯の經の第一の  法を聽受せしめ  開示して人

  o oshiete  Nehan ni jūseshime  Sese ni kaku no gotoki  Kyōden o juji shiki.  Oku-oku-man gō 
  を教えて  涅槃に住せしめ  世世に是の如き  經典を受持しき  億億萬劫

  yori  Fukagi ni itatte  Toki ni imashi  Kono Hokekyō o kiku koto o u.  Oku-oku-man gō 
  より  不可義に至つて  時に乃し  是の法華經を聞くことを得  億億萬劫

  yori  Fukagi ni itatte  Shobutsu Seson  Toki ni kono kyō o toki tamō.  Kono yue ni gyō-
  より  不可義に至つて  諸佛世尊  時に是の經を說きたもう  是の故に行

  ja  Hotoke no metsugo ni oite  Kaku no gotoki kyō o kiite  Giwaku o shōzuru koto nakare.  Ma-
  者  佛の滅後に於て  是の如き經を聞いて  疑惑を生ずることなかれ  應

  sa ni isshin ni  Hiroku kono kyō o toku beshi.  Sese ni Hotoke ni ai tatematsurite,  Toku 
  當に一心に  廣く此の經を說くべし  世世に佛に值いたてまつりて疾く

  Butsudō o jōzen."
  佛道を成ぜん

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012