Lotus Sutra - Chapter 16
(Revelation of the Eternal Life of the Tathāgata)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ NYORAI-JURYŌ-HON DAI-JŪROKU
妙法蓮華經如來壽量品第十六


Sono toki ni Hotoke, moro moro no bosatsu oyobi issai no daishu ni tsuge tamawaku, "Moro moro no Zennanshi! Nan-
爾の時に佛、 諸 の菩薩及び一切の大衆に告げたまわく、 諸 の善男子、汝

dachi, masa ni Nyorai no jōtai no kotoba o shinge subeshi." Mata daishu ni tsuge tamawaku, "Nandachi, masa ni Nyorai 
等當に如來の誠諦の語を信解すべし。復大衆に告げたまわく、汝等當に如來

no jōtai no kotoba o shinge subeshi." Mata mata moro moro no daishu ni tsuge tamawaku, "Nandachi, masa ni Nyorai no 
の誠諦の語を信解すべし。又復諸の大衆に告げたまわく、汝等當に如來の

jōtai no kotoba o shinge subeshi." Kono toki ni bosatsu daishu, Miroku o hajime to shite, gasshō shite Hotoke ni 
誠諦の語を信解すべし。是の時に菩薩大衆、彌勒を首として、合掌して佛に

mōshite mosaku, "Seson ! Tada negawakuwa kore o toki tamae. Warera masa ni Hotoke no mikoto o shinju shi ta-
白して言さく、世尊唯願わくは之を說きたまえ。我等當に佛の語を信受した

tematsuru beshi." Kaku no gotoku mitabi mōshi owatte mata mōsaku, "Tada negawakuwa kore o toki ta-
てまつるべし。是の如く三たび白し已つて復言さく、唯願わくは之を說きた

mae. Warera masa ni Hotoke no mikoto o shinju shi tatematsuru beshi." Sono toki ni Seson, moro moro no bosatsu 
まえ。我等當に佛の語を信受したてまつるべし。爾の時に世尊、諸の菩薩

no mitabi shōjite yamazaru koto o shiroshimeshite, kore ni tsugete notamawaku, "Nandachi! Akiraka ni 
の三たび請じて止まざることを知しめして、之に告げて言わく、汝等諦かに

kike, Nyorai no himitsu jinzū no chikara wo. Issai seken no ten, nin oyobi ashura wa, mina ima no Shaka-
聽け、如來の祕密神通の力を。一切世間の天‧人及び阿修羅は、皆今の釋迦

muni-Butsu, Shakushi no miya o idete Gaya-jō o saru koto tōkarazu, dōjō ni zashite anokuta-
牟尼佛、釋氏の宮を出でて伽耶城を去ること遠からず、道場に坐して阿耨多

ra-sammyaku-sambodai o etari to omoeri. Shikaruni Zennanshi! Ware jitsu ni jōbutsu shite yori konokata, 
羅三藐三菩提を得たりと謂えり。然るに善男子、我實に成佛してより已來、

muryō muhen hyaku-sen-man-noku nayutakō nari. Tatoeba gohyaku-sen-man-noku nayuta asōgi no sanzen daisen 
無量無邊百千萬億那由他劫なり。譬えば五百千萬億那由他阿僧祇の三千大千

sekai wo, tatoi hito atte masshite mijin to nashite, tōbō gohyaku-sen-man-noku nayuta asōgi no 
世界を、假使人あつて抹して微塵と為して、東方五百千萬億劫那由他阿僧祇の             

kuni o sugite sunawachi ichijin o kudashi, kaku no gotoku hingashi ni yuite kono mijin o tsukusan ga goto-
國を過ぎて乃ち一塵を下し、是の如く東に行いて是の微塵を盡くさんが如

ki, moro moro no Zennanshi! Kokoro ni oite ikan, kono moro moro no sekai wa shiyui shi kyōkei shite sono kazu 
き、 諸 の善男子、意に於て云何、是の諸の世界は思惟し校計して其の數

wo shiru koto o ubeshi ya ina ya?" Miroku-bosatsu to tomo ni Hotoke ni mashite mōsaku, "Seson! Kono 
を知ることを得べしや不や。彌勒菩薩等供に俱に白して言さく、世尊、是の

moro moro no sekai wa muryō muhen ni shite sanju no shiru tokoro ni arazu, mata shinriki no oyobu tokoro ni arazu. 
 諸 の世界は無量無邊にして、算數の知る所に非ず、亦心力の及ぶ所に非ず。

Issai no shomon, byakushibutsu, murochi o motte mo shiyui shite sono genju o shiru koto atawaji. 
一切の聲聞‧辟支佛、無漏智を以ても思惟して其の限數を知ること能わじ。

Warera ayuiotchiji ni jūsure domo, kono ji no naka ni oite wa mata tasse zaru tokoro nari. Seson! 
我等阿惟越致地に住すれども、是の事の中に於ては亦達せざる所なり。世尊、

Kaku no gotoki moro moro no sekai muryū muhen nari." Sono toki ni Hotoke, daibosatsushu ni tsune tamawaku, 
是の如き諸の世界無量無邊なり。爾の時に佛、大菩薩衆に告げたまわく、

"Moro moro no Zennanshi! Ima masa ni fummyō ni nandachi ni sengo subeshi. Kono moro moro no sekai no moshi wa  mi-
 諸 の善男子、今當に分明に汝等に宣語すべし。是の諸の世界の若しは微

jin o oki oyobi okazaru mono o kotogotoku motte chiri to nashite, ichijin o ikkō to sen. Ware jō-
塵を著き及び著かざる者を盡く以て塵と為して、 一塵を一劫とせん。我成

butsu shite yori konokata, mata kore ni sugi taru koto hyaku-sen-man-noku nayuta asōgikō nari. Kore 
佛してより已來、復此れに過ぎたること百千萬億那由他阿僧祇劫なり。是れ

yori konokata, Ware tsune ni kono shaba sekai ni atte seppō kyōke su. Mata yosho no hyaku-sen-man-noku nayu-
より 來、 我常に此の娑婆世界に在つて說法教化す。亦餘處の百千萬億那由

ta asōgi no kuni ni oite mo shujō o dōri su. Moro moro no Zennanshi! Kono chūgen ni oite Ware Nentō-
他阿僧祇の國に於ても衆生を導利す。諸の善男子、是の中間に於て我然燈

Butsu tō to toki, mata mata sore nehan ni iru to iiki. Kaku no gotoki wa mina hōben o motte fumbetsu se-
佛等と說き、又復其れ涅槃に入ると言いき。是の如きは皆方便を以て分別せ

shi nari. Moro moro no Zennanshi! Moshi shujō atte Waga moto ni raishi suru ni wa, Ware butsugen o mot-
しなり。諸の善男子、若し衆生あつて我が所に來至するには、我佛眼を以

te sono shin tō no shokon no ridon o kanjite, dosu beki tokoro ni shitagatte, shosho ni mizukara myōji no 
て其の信等の諸根の利鈍を觀じて、度すべき所に隨つて、處處に自ら名字の

fudō, nenki no daishō o toki, mata mata genjite masa ni nehan ni iru beshi to ii, 
不同‧年紀の大小を說き、亦復現じて當に涅槃に入るべしと言い、又種種の

mata shuju no hōben o motte mimyō no Hō o toite, yoku shujō o shite kangi no kokoro o okosashimeki. Moro moro 
方便を以て微妙の法を說いて、能く衆生をして歡喜の心を發さしめき。諸

no Zennanshi! Nyorai moro moro no shujō no shōbō o negaeru tokuhatsu kujū no mono o mite wa, kono hito no 
の善男子、如來諸の衆生の小法を樂える德薄垢重の者を見ては、是の人の

tame ni Ware wakaku shite shukke shi anokutara-sammyaku-sambodai o etari to toku. Shikaru ni Ware jitsu ni jō-
為に我少くして出家し阿耨多羅三藐三菩提を得たりと說く。然るに我實に成

butsu shite yori konokata, kuon naru koto kaku no gotoshi. Tada hōben o motte shujō o kyōke shite, Butsu-
佛してより已來、久遠なること斯の若し。但方便を以て衆生を教化して、佛

dō ni irashimen to shite kaku no gotoki setsu o nasu. Moro moro no Zennanshi! Nyorai no noburu tokoro no 
道に入らしめんとして是れの如き說を作す。諸の善男子、如來の演ぶる所の

kyōden ha, mina shujō o dodatsu sen ga tame nari. Aruiwa koshin o toki, aruiwa tashin o toki, arui-
經典は、皆衆生を度脫せんが為なり。或は己身を說き、或は他身を說き、或

wa koshin o shimeshi, aruiwa tashin o shimeshi, aruiwa koji o shimeshi, aruiwa taji o shimesu. Moro moro no 
は己身を示し、或は他身を示し、或は己事を示し、或は他事を示す。諸の

gonzetsu suru tokoro wa mina jitsu ni shite munashi karazu. Yue wa  ikan? Nyorai wa  nyojitsu ni sangai no sō o 
言說する所は皆實にして虛しからず。所以は何ん、如來は如來に三界の相を

chiken su. Shōji no moshi wa  tai, moshi wa  shutsu aru koto naku, mata zaise oyobi metsudo no mono nashi. 
知見す。生死の若しは退、若しは出あることなく、亦在世及び滅度の者なし。

jitsu ni arazu, ko ni arazu, nyo ni arazu, i ni arazu, sangai no sangai o miru ga gotoku narazu. 
實に非ず、虛に非ず、如に非ず、異に非ず、三界の三界を見るが如くならず。

Kaku no gotoki no ji, Nyorai akiraka ni mite shakumyō aru koto nashi. Moro moro no shujō, shu-
斯の如きの事、如來明かに見て錯謬あることなし。諸の衆生、種種の性‧種

ju no shō, shuju no yoku, shuju no gyō, shuju no okusō, fumbetsu aru o motte no yue ni, moro moro no zengon o shōzeshime-
種の欲‧種種の行‧種種の憶想‧分別あるを以ての故に、諸の善根を生ぜしめ

n to hosshite, sokobaku no innen, hiyu, gonji o motte shuju ni Hō o toku. Shosa no butsuji imada 
んと欲して、若千の因緣‧譬諭‧言辭を以て種種に法を說く。所作の佛事未だ

katte shibaraku mo haisezu. Kaku no gotoku Ware jōbutsu shite yori konokata hanahada ōini kuon nari. jumyō mu-
曾て暫くも廢せず。是の如く我成佛してより已來甚だ大に久遠なり。壽命無

ryō asōgikō, jōjū ni shite messezu. Moro moro no Zennanshi! Ware moto bosatsu no dō o gyūjite jūzeshi 
量阿僧祇劫、常住にして減せず。諸の善男子、我本菩薩の道を行じて成ぜし

tokoro no jumyū, ima nao imada tsukizu. Mata kami no kazu ni baiseri. Shikaruni ima jitsu no metsudo ni arazare 
所の壽命、今猶お未だ盡きず。復上の數に倍せり。然るに今實の滅度に非れ

domo, shikamo sunawachi tonae to masa ni metsudo o toru beshi to iu. Nyorai kono hōben o motte shujō 
ども、而も便ち唱えて當に滅度を取るべしと言う。如來是の方便を以て衆生

o kyōke su. Yue wa ikan? Moshi Hotoke hisashiku yo ni jūseba, hakutoku no hito wa zengon o uezu. 
を教化す。所以は何ん、若し佛久しく世に住せば、薄德の人は善根を植えず。

Bingu gesen ni shite goyoku ni tonjaku shi, okusō mōken no ami no naka ni irinan. Moshi Nyorai tsune ni 
貧窮下賤にして五欲に貪著し、憶想妄見の網の中に入りなん。若し如來常に

atte messezu to miba, sunawachi kyōshi o okoshite endai o idaki, nanzō no omoi, kugyō no kokoro o 
在つて滅せずと見ば、便ち喬恣を起して厭怠を懷き、難遭の想‧恭敬の心を

shōzuru koto atawazu. Kono yue ni Nyorai, hōben o motte toku, `Biku, masa ni shiru beshi! Sho-
生ずること能わず。是の故に如來、方便を以て說く、比丘當に知るべし、諸

butsu no shusse ni wa chigū subeki koto katashi.' Yue wa  ikan? Moro moro no hakutoku no hito wa muryō hyaku-sen-
佛の出世には值遇すべきこと難し。所以は何ん。諸の薄德の人は無量百千

man nokkō o sugite, aruiwa Hotoke o miru ari, aruiwa mizaru mono ari. Kono ji o motte no yue 
萬億劫を過ぎて、或は佛を見るあり、或は見ざる者あり。此の事を以ての故

ni Ware kono kotoba o nasu, 'Moro moro no Biku! Nyorai wa miru koto ubeki koto katashi' to. Kono shu-
に我是の言をなす。諸の比丘、如來は見ること得べきこと難しと。斯の衆

jōra kaku no gotoki kotoba o kiite ha, kanarazu masa ni nanzō no omoi o shōji, kokoro ni rembo o idaki, Hotoke 
生等是の如き語を聞いては、必ず當に難遭の想を生じ、心に戀慕を懷き、佛

o katsugō shite sunawachi zengon o uyu beshi. Kono yue ni Nyorai, jitsu ni messezu to iedomo shikamo metsudo 
を渴仰して便ち善根を種ゆべし。是の故に如來、實に滅せずと難も而も滅度

su to iu. Mata Zennanshi! Shobutsu Nyorai wa  Hō mina kaku no gotoshi. Shujō o dosen ga tame nareba mina 
すと言う。又善男子、諸 如來は法皆是の如し。衆生を度せんが為なれば皆

jitsu ni shite munashi karazu. Tatoeba rōi no chie sōdatsu ni shite, akiraka ni hōyaku ni renshi yoku 
實にして虛しからず。譬えば良醫の智慧聰達にして、明かに方藥に練し善く

shubyō o jisu. Sono hito moro moro no shisoku ōshi, moshi wa  jū, nijū, naishi hyakushu nari. Koto no 
衆病を治す。其の人諸の子息多し、若しは十‧二十‧乃至百數なり。事の

en aru o motte tūku yokoku ni itarinu. Moro moro no ko nochi ni ta no dokuyaku o nomu. Kusuri hosshi monran 
緣あるを以て遠く餘國に至りぬ。諸の子後に他の毒藥を飲む。藥發し悶亂

shite ji ni enden su. Kono toki ni sono chichi kaeri kitatte ie ni kaerinu. Moro moro no ko, doku o no-
して地に宛轉す。是の時に其の父還り來つて家に歸りぬ。諸の子、毒を飲

nde, aruiwa honshin o ushinaeru aruiwa ushinawa zaru mono ari. Haruka ni sono chichi o mite mina ōini kan-
んで、或は本心を失える或は失わざる者あり。遙かに其の父を見て皆大に歡

gi shi, haiki shite monjin suraku, 'Yoku annon ni kaeri tamaeri. Warera guchi ni shite ayamat-
喜し、拜跪して問訊すらく、善く安穩に歸りたまえり。我等愚癡にして誤つ

te dokuyaku o fukuseri. Negawaku wa  kuryō serarete sara ni jumyō o tamae' to. Chichi, kodomora no ku-
て毒藥を服せり。願わくは救療せられて更に壽命を賜えと。父、子等らの苦

nō suru koto kaku no gotoku naru o mite, moro moro no kyōbō ni yotte yoki yakusō no shiki, kō, mi-
惱すること是の如くなるを見て、諸の經方に依つて好き藥艸の色‧香‧美

mi mina kotogotoku gusoku seru o motomete, toshi wagō shite ko ni ataete fukuseshimu. Shikoshite ko-
味皆悉く具足せるを求めて、擣簁和合して子に與えて服せしむ。而して是

no kotoba o nasaku, 'Kono dairōyaku wa  shiki, kō, mimi mina kotogotoku gusoku seri. Nandachi! Fukusu beshi. 
の言を作さく、此の大良藥は色‧香‧美味皆悉く具足せり。汝等服すべし。

Sumiyaka ni kunō o nozoite mata moro moro no uree naken' to. Sono moro moro no ko no naka ni kokoro o ushinawazaru 
速かに苦惱を除いて復衆の患なけんと。其の諸の子の中に心を失わざる

mono ha, kono rōyaku no iro, ka tomo ni yoki o mite sunawachi kore o fukusuru ni, yamai kotogotoku nozokori 
者は、此の良藥の色‧香俱に好きを見て即ち之を服するに、病悉く除こり

ienu. Yo no kokoro o ushinaeru mono wa sono chichi no kitareru o mite, mata kangi shi monjin shite yamai 
愈えぬ。餘の心を失える者は其の父の來れるを見て、亦歡喜し問訊して病を

o jisen koto o motomu to iedomo, shikamo sono kusuri o atauru ni shikamo aete fukusezu. Yue wa 
治せんことを求索むと雖も、然も其の藥を與うるに而も肯て服せず。所以は

ikan? Dokke fukaku itte honshin o ushinaeru ga yue ni, kono yoki iro, ka aru kusuri ni oite yo-
何ん、毒氣深く入つて本心を失えるが故に、此の好き色‧香ある藥に於て美

karazu to omoeri. Chichi kono nen o nasaku, Kono ko ativarernu beshi. Doku ni yaburarete kokoro mina ten-
からずと謂えり。父是の念を作さく、此の子愍むべし。毒に中られて心皆顛

dō seri. Ware o mite yorokonde kuryō o motomu to iedomo, kaku no gotoki yoki kusuri o shikamo aete fuku-
倒せり。我を見て喜んで救療を求索むと雖も、是の如き好き藥を而も肯て服

sezu. Ware ima masa ni hōben o mōkete kono kusuri o fukuseshimu beshi.' Sunawachi kono kotoba o nasaku, 
せず。我今當に方便を設けて此の藥を服せしむべし。即ち是の言を作さく、

'Nandachi, masa ni shiru beshi! Ware ima suirō shite shi no toki sude ni itarinu. Kono yoki rōyaku o ima todome-
汝等當に知るべし。我今衰老して死の時已に至りぬ。是の好き良藥を今留め

te koko ni oku. Nanji totte fukusu beshi, ieji to ureuru koto nakare' to. Kono oshie o na-
て此に在く。汝取つて服すべし、差えじと憂うることなかれと。是の教を作

shi owatte mata takoku ni itari, tsukai o tsukawashite kaette tsugu, 'Nanji ga chichi sude ni shishinu' to. Ko-
し已つて復他國に至り、使を遣わして還つて告ぐ、汝が父已に死しぬと。是

no toki ni moro moro no ko, chichi haisō seri to kiite kokoro ōini unō shite, kono nen o nasaku, 'Mo-
の時に諸の子、父背喪せりと聞いて心大に憂惱して、是の念を作さく、若

shi chichi imashinaba warera o jimin shite yoku kugo serare mashi. Ima ware o sutete tōku takoku 
し父在しなば我等を慈愍して能く救護せられまし。今者我を捨てて遠く他國

ni sushi tamainu. Mizukara omommiru ni koro ni shite mata jiko nashi.' Tsune ni hikan o idaite kokoro 
に喪したまいぬ。自ら惟るに孤露にして復恃怙なし。常に悲感を懷いて心

tsuini shōgo shi, sunawachi kono kusuri no iro, ka, ajiwai yoki o shitte, sunawachi totte kore o fukusu-
遂に醒悟し、乃ち此の藥の色‧香‧味美きを知つて、即ち取つて之を服す

ru ni doku no yamai mina iyu. Sono chichi, ko kotogotoku sude ni iyuru koto o etsu to kiite, tsui-
るに毒の病皆愈ゆ。其の父、子悉く已に差ゆることを得つと聞いて、尋い

de sunawachi kitari kaette kotogotoku kore ni mamieshimen ga gotoshi. Moro moro no Zennanshi! Kokoro ni oite i-
で便ち來り歸つて咸く之に見えしめんが如し。 諸 の善男子、意に於て云

kan? Moshi hito no yoku kono rōi no komō no tsumi o toku aran ya ina ya?" "Ina nari, Seson!" Hotoke 
何、頗し人の能く此の良醫の虛妄の罪を說くあらんや不や。不也、世尊。 

no notamawaku, "Ware mo mata kaku no gotoshi. Jōbutsu shite yori konokata, muryō muhen hyaku-sen-man-noku nayuta a-
の言わく、我も亦是の如し。成佛してより已來、無量無邊百千萬億那由他阿

sōgikō nari. Shujō no tame no yue ni hōben-riki o motte masa ini metsudo subeshi to iu. Mata yoku Hō 
僧祇劫なり。 生の為の故に方便力を以て當に滅度すべしと言う。亦能く法

no gotoku Waga komō no toga o toku mono aru koto naken." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi 
の如く我が虛妄の過を說く者あることなけん。爾の時に世尊、重ねて此の義

o noben to hossite, ge o toite notamawaku,
を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Ware Hotoke o ete yori konokata  Hetaru tokoro no moro moro no kosshu  Muryō hyaku-sen-man  Oku sai asōgi na-
  我佛を得てより來  經たる所の諸の劫數  無量百千萬  億載阿僧祇な

  ri.  Tsune ni Hō o toite  Mushu oku no shujō o kyoke shite  Butsudo ni irashimu. Shikashi yo-
  り  常に法を說いて  無數億の衆生を教化して  佛道に入らしむ  爾しよ

  ri konokata muryōkō nari.  Shujō o dosen ga tame no yue ni  Hōben shite nehan o genzu.  Shikamo 
  り來無量劫なり  衆生を度せんが為の故に  方便して涅槃を現ず  而も

  jitsu ni wa metsudo sezu Tsune ni koko ni jūshite Hō o toku.  Ware tsune ni koko ni jūsure domo  Moro moro 
  實には滅度せず  常に此に住して法を說く  我常に此に住すれども諸

  no jinzū-riki o motte  Tendō no shujō o shite  Chikashi to iedomo shikamo mizarashimu.  Shu Waga 
  の神通力を以て  顛倒の衆生をして  近しと雖も而も見ざらしむ  衆我が

  metsudo o mite  Hiroku shari o kuyō shi  Kotogotoku mina rembo o idaite  Katsugō no kokoro o shōzu. 
  滅度を見て  廣く舍利を供養し  咸く皆戀慕を懷いて  渴仰の心を生ず

  Shujō sude ni shimbuku shi  Shichijiki ni shite kokoro nyūnan ni  Isshin ni Hotoke o mi tatematsuran to hosshi-
  衆生既に信伏し  質直にして意柔軟に  一心に佛を見たてまつらんと欲し

  te  Mizukara shimmyō o oshimazu. Toki ni Ware oyobi shujō  Tomo ni Ryōju-sen ni izu.  Ware toki ni shujō 
  て  自ら身命を惜まず  時に我及び衆僧  俱に靈鷲山に出ず  我時に衆生

  ni kataru  Tsune ni koko ni atte messezu.  Hōben-riki o motte no yue ni  Metsu fumetsu ari to genzu. 
  に語る  常に此にあつて滅せず  方便力を以ての故に  滅不滅ありと現ず

   Yokoku ni shujō no  Kugyō shi shingyō suru mono areba  Ware mata kano naka ni oite  Tame ni mujō 
    餘國に衆生の  恭敬し信樂する者あれば  我復彼の中に於て  為に無上

  no Hō o toku.  Nandachi kore o kikazu shite  Tada Ware metsudo su to omoeri.  Ware moro moro no shujō 
  の法を說く  汝等此れを聞かずして  但我滅度すと謂えり  我諸の衆生

  o mireba  Kukai ni motsuzai seri.  Karugayue ni tame ni mi o genzezu shite  Sore o shite katsugō 
  を見れば  苦海に沒在せり  故に為に身を現ぜずして  其れをして渴仰

  o shōzeshimu.  Sono kokoro rembo suru ni yotte  Sunawachi idete tame ni Hō o toku  jinzū-riki 
  を生ぜしむ  其の心戀慕するに因つて  乃ち出でて為に法を說く  神通力

  kaku no gotoshi.  Asōgikō ni oite  Tsune ni Ryōju-sen  Oyobi yo no moro moro no jūsho ni ari.  Shu-
  是の如し  阿僧祇劫に於て  常に靈鷲山  及び餘の諸の住處にあり衆

  jō kō tsukite  Daika ni yakaruru to miru toki mo  Waga kono do wa annon ni shite  Tennin 
  生劫盡きて  大火に燒かるると見る時も  我が此の土は安穩にして天人

  tsune ni jūman seri.  Onrin moro moro no dokaku  Shuju no takara o motte shōgon shi  Hōju keka ōku 
  常に充滿せり  園林諸の堂閣  種種の寶をもつて莊嚴し  寶樹花果多く

  shite  Shujō no yuraku suru tokoro nari.  Shoten tenku o utte  Tsune ni moro moro no gigaku o nashi 
  して  衆生の遊樂する所なり  諸天天鼓を擊つて  常に諸の伎樂を作し

  Mandarake o furashite  Hotoke oyobi daishu ni sanzu.  Waga jōdo wa yabure zaru ni  Shikamo 
    曼陀羅華を雨らして  佛及び大衆に散ず  我が淨土は毀れざるに  而も  

  shu wa yake tsukite  Ufu moro moro no kunō  Kaku no gotoki kotogotoku jūman Seri to miru.  Kono 
  衆は燒け盡きて  憂怖諸の苦惱  是の如き悉く充滿せりと見る  是の  

  moro moro no tsumi no shujō wa  Akugō no innen o motte  Asōgikō o sugure domo  Sambō no mina 
   諸 の罪の衆生は  惡業の因緣を以て  阿僧祇劫を過ぐれども  三寶の名  

  o kikazu.  Moro moro no arayuru kudoku o shushi  Nyūwa shichijiki naru mono wa  Sunawachi mina Wage mi
  を聞かず  諸の有ゆる功德を修し  柔和質直なる者は  即ち皆我が身  

  Koko ni atte Hō o toku to miru.  Aru toki wa kono shu no tame ni  Butsuju muryō nari to toku.  
  此にあつて法を說くと見る  或時は此の衆の為に  佛壽無量なりと說く

  Hisashiku atte imashi Hotoke o  Mi tatematsuru mono ni wa  Tame ni Hotoke ni wa ai gatashi to toku. 
  久しくあつて乃し を見たてまつる者には  為に には い難しと く

  Waga chiriki kaku no gotoshi.  Ekō terasu koto muryō ni  Jumyō mushukō  Hisashiku gō o shushite 
  我が智力是の如し  慧光照すこと無量に   命無 劫  久しく業を修して

  uru tokoro nari.  Nandachi chi aran mono  Koko ni oite utagai o shōzuru koto nakare.  Masa ni dan-
  得る所なり  汝等智あらん者  此に於て疑を生ずることなかれ  當に斷  

  jite nagaku tsukishimu beshi.  Butsugo wa jitsu ni shite munashi karazu.  I no yoki hōben o mot-
  じて永く盡きしむべし  佛語は實にして虛しからず  醫の善き方便をもつ

  te  Ōji o jisen ga tame no yue ni  Jitsu ni wa aredomo shikamo shisu to iu ni  Yoku ko-
  て  狂子を治せんが為の故に  實には在れども而も死すというに  能く虛

  mō o toku mono naki ga goyoku  Ware mo mata kore yo no chichi  Moro moro no kugen o sukū mono nari. 
  妄を說くものなきが如く  我も亦為れ世の父  諸の苦患を救う者なり

  Bombu no tendō seru o motte  Jitsu ni wa aredomo shikamo messu to iu.  Tsune ni Ware o miru o 
  凡夫の顛倒せるを為て  實には在れども而も滅すと言う  常に我を見るを

  motte no yue ni  Shikamo kyōshi no kokoro o shōji  Hōitsu ni shite goyoku ni jakushi  Akudō no naka ni o-
  以ての故に  而も憍恣の心を生じ  放逸にして五欲に著し  惡道の中に墮

  chinan.  Ware tsune ni shujō no  Dō o gyōji dō o gyōzezaru o shitte  Dosu beki tokoro ni shitaga-
  ちなん  我常に衆生の  道を行じ道を行ぜざるを知つて  度すべき所に隨

  tte  Tame ni shuju no Hō o toku.  Tsune ni mizukara kono nen o nasu,  'Nani o motte ka shujō o shi-
  つて  為に種種の法を說く  每に自ら是の念を作す  何を以てか衆生をし

  te  Mujōdō ni iri  Sumiyaka ni busshin o jōju suru koto o eseshimen?' to."
  て  無上道に入り  速かに佛身を成就することを得せしめんと

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012