Lotus Sutra - Chapter 14
(A Happy Life)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ ANRAKUGYŌ-HON DAI-JŪSHI
妙法蓮華經安樂行品第十四


Sono toki ni Monjushiri-hōōji-bosatsu-makasatsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Kono moro moro no 
爾の時文殊師利法王子菩薩摩訶薩、佛に白して言さく、世尊、是の諸の

bosatsu wa hanahada kore arigatashi. Hotoke ni kyōjun shi tatema tsuru ga yue ni daiseigan wo okosu. Nochi no 
菩薩は甚だ為れ有り難し。佛に敬順したてまつるが故に大誓願を發す。後の

akuse ni oite kono Hokekyō wo goji shi dokuju shi tokan. Seson! Bosatsu-makasatsu nochi no akuse ni 
惡世に於て是の法華經を護持し讀誦し說かん。世尊、菩薩摩訶薩後の惡世に

oite ikani shite ka yoku kono kyō wo tokan?" Hotoke, Monjushiri ni tsuge tamawaku, "Moshi bo-
於て云何してか能く是の經を說かん。佛、文殊師利に告げたまわく、若し菩

satsu-makasatsu nochi no akuse ni oite kono kyō wo tokan to hosseba, masa ni shihō ni anjū subeshi. 
薩摩訶薩後の惡世に於て是の經を說かんと欲せば、當に四法に安住すべし。

Ichi ni wa bosatsu no gyōsho, shingonsho ni anjū shite, yoku shujō no tame ni kono kyō wo enzetsu subeshi. 
一には菩薩の行處‧親近處に安住して、能く衆生の為に是の經を演說すべし。

Monjushiri! Ikanaru wo ka bosatsu-makasatsu no gyōsho to nazukuru? Moshi bosatsu-makasatsu ninniku no 
文殊師利、云何なるをか菩薩摩訶薩の行處と名くる。若し菩薩摩訶薩忍辱の

ji ni jūshi, nyūwa zenjun ni shite sotsubō narazu, kokoro mata odorokazu, mata mata Hō ni oite gyōzuru tokoro 
地に住し、柔和善順にして卒暴ならず、心亦驚かず、又復法に於て行ずる所

naku shite, shohō nyojitsu no sō wo kanji, mata fufumbetsu wo gyōze zaru, kore wo bosatsu-makasatsu no 
なくして、諸法如實の相を觀じ、亦不分別を行ぜざる、是れを菩薩摩訶薩の

gyōsho to nazuku. Ikanaru wo ka bosatsu-makasatsu no shingonsho to nazukuru? Bosatsu-makasatsu, kokuō, 
行處と名く。云何なるをか菩薩摩訶薩の親近處と名くる。菩薩摩訶薩、國王‧

ōji, daijin, kanchō ni shingon sezare. Moro moro no gedō, bonshi, nikenshi tō, oyobi sezoku no
王子‧大臣‧官長に親近せざれ。諸の外道‧梵志‧尼犍子等、及び世俗の

mompitsu, san'yō no gesho wo tsukuru, oyobi rokayada, gyaku-rokayada no mono ni shingon sezare. Mata 
文筆‧讚詠の外書を造る、及び路伽耶陀‧逆路伽耶陀の者に親近せざれ。亦

moro moro no arayuru kuke no sōsha sōboku, oyobi nara to no shuju hengen no tawamure ni shingon sezare. 
諸の有ゆる凶戲の相叉相撲、及び那羅等の種種變現の戲に親近せざれ。

Mata sendara, oyobi cho, yō, kei, ku wo yashinai denryō, gobu suru moro moro no akuritsugi ni shingon seza-
又旃陀羅、及び豬‧羊‧雞‧狗を蓄い畋獵‧漁捕する諸の惡律儀に親近せざ

re. Kaku no gotoki hitora aru toki ni kitaraba, sunawachi tame ni Hō wo toite kemō suru tokoro nakare. Mata 
れ。是の如き人等或時に來らば、即ち為に法を說いて稀望する所なかれ。又

shōmon wo motomuru biku, bikuni, ubasoku, ubai ni shingon sezare, mata monjin sezare. 
聲聞を求むる比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷に親近せざれ、亦問訊せざれ。

Moshi ha bōchū ni oite mo, moshi wa kyōgyō no tokoro, moshi wa kōdō no naka ni attemo, tomo ni jū-
若しは房中に於ても、若しは經行の處、若しは講堂の中に在つても、共に住

shi sezare. Aru toki ni kitaraba yoroshiki ni shitagatte Hō wo toite kegu suru tokoro nakare. Monju-
止せざれ。或時に來らば宜しきに隨つて法を說いて稀求する所なかれ。文殊

shiri! Mata bosatsu-makasatsu, nyonin no mi ni oite yoku yokusō wo shōzuru sō wo totte, tame ni Hō 
師利、又菩薩摩訶薩、女人の身に於て能く欲想を生ずる相を取つて、為に法

wo toku bekarazu, mata min to negawa zare. Moshi ta no ie ni iran ni wa, shōnyo, shonyo, 
を說くべからず、亦見んと樂わざれ。若し他の家に入らんには、少女‧處女‧

kanyo tō to tomo ni katara zare. Mata mata goshu funan no hito ni chikazuite motte shinkō wo nasazare. 
寡女等と供に語らざれ。亦復五種不男の人に近づいて以て親厚を為さざれ。

Hitori ta no ie ni irazare. Moshi innen atte hitori iru koto wo mochiin toki ni wa tada isshin ni Hotoke 
獨他の家に入らざれ。若し因緣あつて獨入ることを須いん時には但一心に佛

wo nenzeyo. Moshi nyonin no tame ni Hō wo tokan ni wa, ha wo arawa in shite emazare, kuoku 
を念ぜよ。若し女人の為に法を說かんには、齒を露わにして笑まざれ、胷臆

wo arawasa zare. Naishi Hō no tame ni mo nao shinkō sezare. Iwan ya mata yo no ji wo ya. Negat-
を現わさざれ。乃至法の為にも猶お親厚せざれ。況んや復餘の事をや。樂つ

te nenshō no deshi, shami, shōni wo takuwae zare. Mata tomo ni shi wo onajū suru koto wo negawa za-
て年小の弟子‧沙彌‧小兒を蓄えざれ。亦興に師を同じうすることを樂わざ

re. Tsune ni zazen wo kononde shizuka naru tokoro ni atte sono kokoro wo shushō seyo. Monjushiri! Ko-
れ。常に坐禪を好んで閑かなる處に在つて其の心を修攝せよ。文殊師利、是

re wo hajime no shingonsho to nazuku. Mata tsugi ni bosa-tsu-makasatsu, issai no Hō wo kanzuru ni kū nari, nyo-
れを初の親近處と名く。復次に菩薩摩訶薩、一切の法を觀ずるに空なり、如

jissō nari, tondō sezu, dōzezu, taisezu, tenzezu, kokū no gotoku ni shite shou no shō
實相なり、顛倒せず、動ぜず、退せず、轉ぜず、虛空の如くにして所有の性

nashi. Issai no gogon no dō tae, shōzezu, shussezu, kisezu, na naku, sō naku, jitsu
なし。一切の語言の道斷え、生ぜず、出せず、起せず、名なく、相なく、實

ni shou nashi. Muryō, muhen, muge, mushō nari. Tada innen wo motto ari, tendō ni yot-
に所有なし。無量‧無邊‧無礙‧無障なり。但因緣を以て有り、顛倒に從つ

te shōzu. Karugayue ni toku, 'Tsune ni negatte kaku no gotoki hossō wo kanzeyo' to. Kore wo bosatsu-maka-satsu 
て生ず。故に說く、常に樂つて是の如き法相を觀ぜよと。是れを菩薩摩訶薩

no daini no shingonsho to nazuku." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi wo noben to hosshite, ge 
の第二の親近處と名く。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈

wo toite notamawaku,
を說いて言わく

  "Moshi bosatsu atte  Nochi no akuse ni oite  Mufui no kokoro wo motte  Kono kyō wo tokan 
  若し菩薩あつて  後の惡世に於て  無怖畏の心をもつて  此の經を說かん

  to hosseba  Gyōsho oyobi shingonsho ni iru beshi.  Tsune ni kokuō  Oyobi kokuōji  Daijin, kan-
  と欲せば  行處及び親近處に入るべし  常に國王  及び國王子  大臣‧官

  chō  Kuken no kesha  Oyobi sendara  Gedō, bonshi wo hanare  Mata zōjōman no hito  Shojo ni ton-
  長  凶險の戲者  及び旃陀羅  外道‧梵志を離れ  亦增上慢の人  小乘に貪

  jaku suru  Sanzo no gakusha ni  Shingon sezare.  Hakai no biku  Myoji no rakan  Oyobi biku-
  著する  三藏の學者に  親近せざれ  破戒の比丘  名字の羅漢  及び比丘

  ni no  Kesho wo konomu mono  Fukaku goyoku ni jakushite  Gen no metsudo wo motomuru  Moro moro no ubai 
  尼の  戲笑を好む者  深く五欲に著して  現の滅度を求むる  諸の優婆  

  ni  Mina shingon suru koto nakare.  Kaku no gotoki hitora  Koshin wo motte kitari  Bosatsu no tokoro 
  夷に  皆親近することなかれ  是の如き人等  好心を以て來り  菩薩の所

  ni itatte  Butsudo wo kikan to seba  Bosatsu sunawachi  Mushoi no kokoro wo motte  Kemo wo ida-
  に到つて  佛道を聞かんとせば  菩薩即ち  無所畏の心を以て  悕望を懷

  kazu shite  Tame ni Hō wo toke.  Kanyo, shonyo  Oyobi moro moro no funan ni  Mina shingon shite
  かずして  為に法を說け  寡女‧處女  及び諸の不男に  皆親近して

  Motte shinko wo nasu koto nakare.  Mata toni, kee  Denryo, gobu  Ri no tame ni setsugai su-
  以て親厚を為すことなかれ  亦屑兒‧魁膾  畋獵‧漁捕  利の為に殺害す

  ru ni  Shingon suru koto nakare.  Niku wo utte jikatsu shi  Nyoshiki wo kemmai suru  Kaku no goto-
  るに  親近することなかれ  肉を販つて自活し  女色を衒買する  是の如

  ki no hito ni  Mina shingon suru koto nakare.  Kuken no soboku  Shuju no kike  Moro moro no innyo 
  きの人に  皆親近することなかれ  凶險の相撲  種種の嬉戲  諸の淫女

  tō ni  Kotogotoku shingon suru koto nakare.  Hitori byōsho ni shite  Nyo no tame ni Hō wo toku koto 
  等に  盡く親近することなかれ  獨屏處にして  女の為に法を說くこと

  nakare.  Moshi Hō wo tokan toki ni wa  Keshō suru koto uru koto nakare.  Sato ni it-
  なかれ  若し法を說かん時には  戲笑すること得ることなかれ  里に入つ

  te kotsujiki sen ni ha  Hitori no biku wo hikii yo.  Moshi biku nakumba  Isshin ni Hotoke wo nen-
  て乞食せんには  一りの比丘を將いよ  若し比丘なくんば  一心に佛を念

  ze yo.  Kore sunawachi nazukete  Gyōsho, gonsho to su.  Kono nisho wo motte  Yoku anraku ni to-
  ぜよ  是れ則ち名づけて  行處‧近處とす  此の二處を以て  能く安樂に說

  ke.  Mata mata  Jō chū ge no Hō  Ui, mui  Jitsu, fujitsu no Hō wo gyōze zare.  Mata kore nan
  け  又復  上中下の法  有為‧無為  實‧不實の法を行ぜざれ  亦是れ男

   Kore nyo to fumbetsu sezare.  Shohō wo ezu  Shirazu mizu  Kore sunawachi nazukete  Bosatsu 
    是れ女と分別せざれ  諸法を得ず  知らず見ず  是れ則ち名づけて  菩薩

  no gyōsho to su.  Issai no shohō ha  Kū ni shite shou nashi.  Jōjū aru koto naku  Mata ki-
  の行處とす  一切の諸法は  空にして所有なし  常住あることなく  亦起

  metsu nashi.  Kore wo chisha no  Sho-shingonsho to nazuku.  Tendō shite  Sho hō wa u nari mu nari 
  滅なし  是れを智者の  所親近處と名く  顛倒して  諸法は有なり無なり

   Kore jitsu nari hijitsu nari  Kore shō nari hishō nari to fumbetsu su.  Shizuka naru tokoro ni at-
    是れ實なり非實なり  是れ生なり非生なりと分別す  閑かなる處に在つ

  te  Sono kokoro wo shushō shi  Anjū shite dōze zaru koto  Shumi-sen no gotoku seyo.  Issai no Hō 
  て  其の心を修攝し  安住して動ぜざること  須彌山の如くせよ  一切の法

  wo kanzuru ni  Mina shou nashi.  Nao kokū no gotoshi.  Kengo naru koto aru koto nashi.  
  を觀ずるに  皆所有無し  猶お虛空の如し  堅固なることあることなし

  Fushō nari fushutsu nari.  Fudō nari futai nari.  Jōjū ni shite issō nari.  Kore wo gonsho 
  不生なり不出なり  不動なり不退なり  常住にして一相なり  是れを近處

  to nazuku.  Moshi biku atte  Waga metsugo ni oite  Kono gyōsho  Oyobi shingonsho ni it-
  と名く  若し比丘あつて  我が滅後に於て  是の行處  及び親近處に入つ

  te  Kono kyō wo tokan toki ni wa  Kōnyaku aru koto naken.  Bosatsu toki atte  Jōshitsu ni 
  て  斯の經を說かん時には  怯弱あることなけん  菩薩時あつて  靜室に

  iri  Shōokunen wo motte  Gi ni shitagatte Hō wo kanji  Zenjō yori tatte  Moro moro no kokuō  
  入り  正憶念を以て  義に隨つて法を觀じ  禪定より起つて  諸の國王

  Ōji, jimmin  Baramon tō no tame ni  Kaike shi enchō shite  Kono kyōden wo tokaba  Sono 
  王子‧臣民  波羅門等の為に  開化し演暢して  斯の經典を說かば  其の

  kokoro annon ni shite  Kōnyaku aru koto naken.  Monjushiri!  Kore wo bosatsu no  Hajime no Hō ni 
  心安穩にして  怯弱あることなけん  文殊師利  是れを菩薩の  初の法に

  anjū shite  Yoku nochi no yo ni oite  Hokekyō wo toku to nazuku." 
  安住して  能く後の世に於て  法華經を說くと名く

"Mata Monjushiri! Nyorai no metsugo ni mappō no naka ni oite kono kyō wo tokan to hosseba, anrakugyō 
又文殊師利、如來の滅後に末法の中に於て是の經を說かんと欲せば、安樂行

ni jūsu beshi. Moshi wa kuchi ni senzetsu shi moshi wa kyō wo yoman toki, negatte hito oyobi kyōden no toga 
に住すべし。若しは口に宣說し若しは經を讀まん時、樂つて人及び 典の過

wo tokazare. Mata shoyo no hosshi wo kyōman sezare. Tanin no kōakuchōtan wo tokazare. shōmon 
を說かざれ。亦諸餘の法師を輕慢せざれ。他人の好惡長短を說かざれ。聲聞

no hito ni oite mata na wo shōshite sono kōaku wo tokazare. Mata na wo shōshite sono yoki wo sandan 
の人に於て亦名を稱して其の過惡を說かざれ。亦名を稱して其の美きを讚歎

sezare. Mata mata onken no kokoro wo shōze zare. Yoku kaku no gotoki anraku no kokoro wo shusuru ga yue ni, 
せざれ。又亦怨嫌の心を生ぜざれ。善く是の如き安樂の心を修するが故に、

moro moro no kiku koto aran mono sono kokoro ni sakarawaji. Nammon suru tokoro araba shōjō no Hō wo motte 
諸の聽くことあらん者其の意に逆わじ。難問する所あらば小乘の法を以て

kotae zare. Tada Daijō wo motte tame ni gesetsu shite issaishuchi wo eseshime yo." Sono toki ni Seson, 
答えざれ。但大乘を以て為に解說して一切種智を得せしめよ。爾の時に世尊、

kasanete kono gi wo noben to hosshite, ge wo toite notamawaku, 
重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Bosatsu tsune ni negatte  Annon ni Hō wo toke.  Shōjō no ji ni oite  Jōza wo Hodokoshi  Abura wo mot-
  菩薩常に樂つて  安穩に法を說け  清淨の地に於て  牀座を施し  油を以

  te mi ni nuri  Jinne wo sōyoku shi  Shinjō no koromo wo ki  Naige tomo ni kiyoku shite  Hōza ni an-
  て身に塗り  塵穢を澡浴し  新淨の衣を著  內外俱に淨くして  法座に安

  jō shite  Toi ni shitagatte tame ni toke.  Moshi biku  Oyobi bikuni  Moro moro no ubasoku  Oyo-
  處して  問に隨つて為に說け  若し比丘  及び比丘尼  諸の優婆塞  及

  bi ubai  Kokuō, ōji  Gunjin, shimin araba  Mimyō no gi wo motte  Wagen ni shite 
  び優婆夷  國王‧王子  群臣‧士民あらば  微妙の義を以て  和顏にして

  tame ni toke.  Moshi nammon suru koto araba  Gi ni shitagatte kotae yo.  Innen, hiyu wo mo-
  為に說け  若し難問することあらば  義に隨つて答えよ  因緣‧譬諭をも

  tte  Fuen shi fumbetsu seyo.  Kono hōben wo motte  Mina hosshin seshime  Zenzen ni zōyaku shite 
  つて  敷演し分別せよ  是の方便を以て  皆發心せしめ  漸漸に增益して

   Butsudō ni irashime yo.  Randa no kokoro  Oyobi kedai no omoi wo nozoki  Moro moro no unō wo hanare-
    佛道に入らしめよ  嬾憜の意  及び懈怠の想を除き  諸の憂 を離れ

  te  Jishin wo motte Hō wo toke.  Chūya ni tsune ni  Mujōdō no oshie wo toke.  Moro moro no innen 
  て  慈心をもつて法を說け  晝夜に常に  無上道の教えを說け  諸の因緣

   Muryō no hiyu wo motte  Shujō ni kaiji shite  Kotogotoku kangi seshime yo.  Ebuku, gagu  
    無量の譬諭を以て  衆生に開示して  咸く歡喜せしめよ  衣服‧臥具

   Onjiki, iyaku  Shikamo sono naka ni oite  Kemō suru tokoro nakare.  Tada isshin ni  Seppō no 
    飲食‧醫藥  而も其の中に於て  悕望する所なかれ  但一心に  說法の

  innen wo nenji  Butsudō wo jōjite  Shu wo shite mata shika narashimen to negau beshi.  Kore sunawa-
  因緣を念じ  佛道を成じて  衆をして亦爾ならしめんと願うべし  是れ則

  chi dairi  Anraku no kuyō nari.  Waga metsudo no nochi ni  Moshi biku atte  Yoku kono  
  ち大利  安樂の供養なり  我が滅度の後に  若し比丘あつて  能く斯の

  Myōhokekyō wo enzetsu seba  Kokoro ni shitchi  Shonō shōge naku  Mata ushū oyobi  Meri suru mono 
  妙法華經を演說せば  心に嫉恚  諸惱障礙なく  亦憂愁及び  罵詈する者

  naku  Mata fui shi  Tōjō wo kuwae raruru to naku  Mata hinzuiseraruru koto naken.  
  なく  又怖畏し  刀杖を加えらるる等なく  亦擯出せらるることなけん

  Nin ni anjū suru ga yue ni  Chisha kaku no gotoku  Yoku sono kokoro wo shuseba  Yoku anraku nijū-
  忍に安住するが故に  智者是の如く  善く其の心を修せば  能く安樂に住

  suru koto  Waga kami ni toku ga gotoku naran.  Sono hito no kudoku wa  Sen-man-nokkō ni  San-
  すること  我が上に說くが如くならん  其の人の功德は  千萬億劫に算

  ju hiyu wo motte  Toku tomo tsukusu koto atawaji."
  數譬諭をもつて  說くとも盡くすこと能わじ

"Mata Monjushiri! Bosatsu-makasatsu nochi no masse no Hō messen to hossen toki ni oite, kono kyōden wo 
又文殊師利、菩薩摩訶薩後の末世の法滅せんと欲せん時に於て、斯の經典を

juji shi dokuju sen mono wa, shitto, tennō no kokoro wo idaku koto nakare. Mata Butsudō wo gakusuru mono 
受持し讀誦せん者は、嫉妒‧諂誑の心を懷くことなかれ。亦佛道を學する者

wo kyōme shi, sono chōtan wo motomuru koto nakare. Moshi biku, bikuni, ubasoku, uba-
を輕罵し、其の長短を求むることなかれ。若し比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆

i no shōmon wo motomuru mono, byakushibutsu wo motomuru mono, bosatsu no dō wo motomuru mono, kore wo nayamashi 
夷の聲聞を求むる者‧辟支佛を求むる者‧菩薩の道を求むる者、之を惱まし

sore wo shite gike seshimete, sono hito ni katatte, 'Nandachi dō wo saru koto hanahada tōshi, tsui 
其れをして疑悔せしめて、其の人に語つて、汝等道を去ること甚だ遠し、終

ni issaishuchi wo uru koto atawaji. Yue wa ikan? Nanji wa kore Hō itsu no hito nari, dō ni oi-
に一切種智を得ること能わじ。所以は何ん、汝は是れ放逸の人なり、道に於

te kedai naru ga yue ni' to iu koto uru koto nakare. Mata mata shohō wo keron shite jōkyō suru 
て懈怠なるが故にと言うこと得ることなかれ。又亦諸法を戲論して諍競する

tokoro arubekarazu. Masa ni issai shujō ni oite daihi no omoi wo okoshi, moro moro no Nyorai ni oite ji-
所あるべからず。當に一切衆生に於て大悲の想を起し、諸の如來に於て慈

fu no omoi wo okoshi, moro moro no bosatsu ni oite daishi no omoi wo okosu beshi. Jippō no moro moro no daibosatsu 
父の想を起し、諸の菩薩に於て大師の想を起すべし。十方の諸の大菩薩

ni oite tsune ni jinshin ni kugyō, raihai subeshi. Issai shujō ni oite byōdō ni Hō wo toke. Hō ni 
に於て常に深心に恭敬‧禮拜すべし。一切衆生に於て平等に法を說け。法に

junzuru wo motte no yue ni ōku mo sezu sukunaku mo sezare. Naishi fukaku Hō wo aisen mono ni mo mata 
順ずるを以ての故に多くもせず少くもせざれ。乃至深く法を愛せん者にも亦

tame ni ōku tokazare. Monjushiri! Kono bosatsu-makasatsu nochi no masse no Hō messen to hossen 
為に多く說かざれ。文殊師利、是の菩薩摩訶薩後の末世の法滅せんと欲せん

toki ni oite, kono daisan no anrakugyō wo jōju suru koto aran mono ha, kono Hō wo tokan toki, 
時に於て、是の第三の安樂行を成就することあらん者は、是の法を說かん時、

yoku noran suru mono naken. Yoki dōgaku no tomo ni kono kyō wo dokuju suru wo e, mata daishu no 
能く惱亂するものなけん。好き同學の共に是の經を讀誦するを得、亦大衆の

shikamo kitatte chōju shi, kiki owatte yoku tamochi, tamochi owatte yoku jushi, jushi owatte 
而も來つて聽受し、聽き已つて能く持ち、持ち已つて能く誦し、誦し已つて

yoku toki, toki owatte yoku kaki, moshi ha hito wo shite mo kakashime, kyōgan wo kuyō shi, 
能く說き、說き已つて能く書き、若しは人をしても書かしめ、經卷を供養し、

kugyō, sonjū, sandan suru wo en." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi wo noben to hosshi-
恭敬‧尊重‧讚歎するを得ん。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲し

te, ge wo toite notamawaku,
て、偈を說いて言わく

  "Moshi kono kyō wo tokan to hosseba  Masa ni shitsu, chi, man  Tennō, jagi no kokoro wo sutete
  若し是の經を說かんと欲せば  當に嫉‧恚‧慢  諂誑‧邪偽の心を捨てて

  Tsune ni shichijiki no gyō wo shusu beshi.  Hito wo kyōbetsu sezu  Mata Hō wo keron sezare.  Ta wo shite gi-
  常に質直の行を修すべし  人を輕∎せず  亦法を戲論せざれ  他をして疑

  ke seshimete  'Nanji wa Hotoke wo eji' to iwazare.  Kono busshi Hō wo tokan ni wa  Tsune ni nyū-
  悔せしめて  汝は佛を得じと言わざれ  是の佛子法を說かんには常に柔

  wa ni shite  Yoku shinobi  Issai wo jihi shite  Kedai no kokoro wo shōze zare.  Jippō no daibosatsu
  和にして能く忍び  一切を慈悲して  懈怠の心を生ぜざれ  十方の大菩薩

   Shu wo awaremu ga yue ni dō wo gyōzuru ni  Kugyō no kokoro wo shōzu beshi.  'Kore sunawachi waga daishi 
    衆を愍むが故に道を行ずるに  恭敬の心を生ずべし  是れ則ち我が大師

  nari' to  Shobutsu Seson ni oite  Mujō no chichi no omoi wo shōji  Kyōman no kokoro wo hashite  Hō wo 
  なりと  諸佛世尊に於て  無上の父の想を生じ  憍慢の心を破して法を

  toku ni shōge nakarashime yo.  Daisan no Hō kaku no gotoshi.  Chisha shugo subeshi.  Isshin ni an-
  說くに障礙なからしめよ  第三の法是の如し  智者守護すべし  一心に安

  raku ni gyōzeba  Muryō no shu ni uyamawaren." 
  樂に行ぜば  無量の衆に敬われん

"Mata Monjushiri! Bosatsu-makasatsu nochi no masse no Hō messen to hossen toki ni oite, Hokekyō wo ju-
又文殊師利、菩薩摩訶薩後の末世の法滅せんと欲せん時に於て、法華經を受

ji suru koto aran mono wa, zaike, shukke no hito no naka ni oite daiji no kokoro wo shōji, bosatsu ni 
持することあらん者は、在家‧出家の人の中に於て大慈の心を生じ、菩薩に

arazaru hito no naka ni oite daihi no kokoro wo shōjite, kono nen wo nasu beshi, 'Kaku no gotoki no hito wa sunawa-
非る人の中に於て大悲の心を生じて、是の念を作すべし、是の如きの人は則

chi kore ōini Nyorai no hōben zuigi no seppō wo ushinaeri. Kikazu shirazu satorazu, towazu shin-
ち為れ大に如來の方便隨喜の說法を失えり。聞かず知らず覺らず、問わず信

zezu gesezu. Sono hito kono kyō wo towazu shinzezu gesezu to iedomo, ware anokutara-sammyaku-sam-
ぜず解せず。其の人是の經を問わず信ぜず解せずと雖も、我阿耨多羅三藐三

bodai wo en toki, shitagatte izure no ji ni attemo, jinzū-riki, chie-riki wo motte, kore wo hi-
菩提を得ん時、隨つて何れの地に在つても、神通力‧智慧力を以て、之を引

ite kono Hō no naka ni jūsuru koto wo eseshimen.' Monjushiri ! Kono bosatsu-makasatsu Nyorai 
いて是の法の中に住することを得せしめん。文殊師利、是の菩薩摩訶薩如來

no metsugo ni oite kono daishi no Hō wo jōju suru koto aran mono ha, kono Hō wo tokan toki ka-
の滅後に於て此の第四の法を成就することあらん者は、是の法を說かん時過

shitsu aru koto naken. Tsune ni biku, bikuni, ubasoku, ubai, kokuō, ōji, daijin, 
失あることなけん。常に比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷‧國王‧王子‧大臣‧

nimmin, Baramon, koji tō ni kuyō, kugyō, sonjū, sandan seraruru koto wo en. Kokū 
人民‧婆羅門‧居士等に供養‧恭敬‧尊重‧讚歎せらるることを為ん。虛空

no shoten, Hō wo kikan ga tame no yue ni mata tsune ni zuiji sen. Moshi juraku, jōō, kugen, rin-
の諸天、法を聽かんが為の故に亦常に隨侍せん。若し聚落‧城邑‧空閑‧林

chū ni aran toki, hito ari kitatte nammon sen to hosseba, shoten chūya ni tsune ni Hō no tame 
中に在らんとき、人あり來つて難問せんと欲せば、諸天晝夜に常に法の為の

no yue ni shikamo kore wo eigo shi, yoku chōja wo shite mina kangi suru koto wo eseshimen. Yue ha 
故に而も之を衛護し、能く聽者をして皆歡喜することを得せしめん。所以は

ikan? Kono kyō ha kore issai no kako, mirai, genzai no Shobutsu no jinriki wo motte mamori tamo-
何ん、此の經は是れ一切の過去‧未來‧現在の諸佛の神力をもつて護りたも

u tokoro naru ga yue ni. Monjushiri! Kono Hokekyō ha muryō no kuni no naka ni oite, naishi myōji wo 
う所なるが故に。文殊師利、是の法華經は無量の國の中に於て、乃至名字を

mo kiku koto wo u bekarazu. Ikani iwan ya miru koto wo e, juji shi dokuju sen wo ya. 
も聞くことを得べからず。何に況んや見ることを得、受持し讀誦せんをや。

Monjushiri! Tatoeba gōriki no tenrinjōō no, isei wo motte shokoku wo gōbuku sen to hossen ni, 
文殊師利、譬えば強力の轉輪聖王の、威勢を以て諸國を降伏せんと欲せんに、

shikamo moro moro no shōō sono myō ni shitagawa zaran. Toki ni tenrinnō shuju no tsuwamono wo okoshite yuite 
而も諸の小王其の命に順わざらん。時に轉輪王種種の兵を起して往いて

tōbatsu suru ni, ō, hyōshu no tatakō ni ku aru mono wo mite sunawachi ōini kangi shi, ku ni shitagatte 
討伐するに、王、兵衆の戰うに功ある者を見て即ち大に歡喜し、功に隨つて

shōshi shi, arui ha dentaku, juraku, jōō wo atae, arui ha ebuku, gonshin no gu wo atae, arui ha shu-
賞賜し、或は田宅‧聚落‧城邑を與え、或は衣服‧嚴身の具を與え、或は種

ju no chimpō, kon, gon, ruri, shako, menō, sango, kohaku, zōme, shajō, nubi, nim-
種の珍寶‧金‧銀‧瑠璃‧硨磲‧碼碯‧珊瑚‧琥珀‧象馬‧車乘‧奴婢‧人

min wo atau. Tada kechū no myōshu nomi motto kore wo ataezu. Yue wa ikan? Hitori ō no chōjō ni ko-
民を與う。唯髻中の明珠のみ以て之を與えず。所以は何ん、獨王の頂上に此

no hitotsu no tama ari. Moshi motte kore wo ataeba, ō no moro moro no kenzoku kanarazu ōini odoroki ayashiman 
の一つの珠あり。若し以て之を與えば、王の諸の眷屬必ず大に驚き怪まん

ga gotoku, Monjushiri! Nyorai mo mata mata kaku no gotoshi. Zenjō, chie no chikara wo motte Hō no kokudo wo 
が如く、文殊師利、如來も亦復是の如し。禪定‧智慧の力を以て法の國土を

ete sangai ni ō tari. Shikaru wo moro moro no maō aete jumbuku sezu. Nyorai no genjō no shoshō kore to 
得て三界に王たり。而るを諸の魔王肯て順伏せず。如來の賢聖の諸將之と

tomo ni tatakō ni, sono ku aru mono ni wa kokoro mata kangi shite, shishu no naka ni oite tame ni shokyō wo to-
共に戰うに、其の功ある者には心亦歡喜して、四衆の中に於て為に諸經を說

ite sono kokoro wo shite yorokobashime, tamō ni zenjō, gedatsu, murokon, riki no shohō no takara wo mot-
いて其の心をして悅ばしめ、賜うに禪定‧解脫‧無漏根‧力の諸法の財を以

te shi, mata mata nehan no shiro wo shiyo shite, metsudo wo etari to itte sono kokoro wo indō shite mina 
てし、又復涅槃の城を賜與して、滅度を得たりと言つて其の心を引導して皆

kangi seshimu. Shikamo tame ni kono Hokekyō wo tokazu. Monjushiri! Tenrinnō no moro moro no hyōshu 
歡喜せしむ。而も為に是の法華經を說かず。文殊師利、轉輪王の諸の兵衆

no daiku aru mono wo mite wa kokoro hanahada kangi shite, kono nanshin no tama no hisashiku kechū ni atte 
の大功ある者を見ては心甚だ歡喜して、此の難信の珠の久しく髻中に在つて

midari ni hito ni atae zaru wo motte, ima kore wo ataen ga gotoku, Nyorai mo mata mata kaku no gotoshi. San-
妄りに人に與えざるを以て、今之を與えんが如く、如來も亦復是の如し。三

gai no naka ni oite Daihōō tari. Hō wo motte issai shujō wo kyōke su. Genjō no gun no goomma, 
界の中に於て大法王たり。法を以て一切衆生を教化す。賢聖の軍の五陰魔‧

bonnōma, shima to tomo ni tatakō ni daikukun atte, sandoku wo messhi sangai wo idete mamō wo ha-
煩惱魔‧死魔と共に戰うに大功勳有つて、三毒を滅し三界を出でて魔網を破

suru wo mite ha, sono toki ni Nyorai mata ōini kangi shite, kono Hokekyō no yoku shujō wo shite 
するを見ては、爾の時に如來亦大に歡喜して、此の法華經の能く衆生をして

issaichi ni itarashime, issai seken ni ada ōku shite shinji gataku, saki ni imada tokazaru tokoro na-
一切智に至らしめ、一切世間に怨多くして信じ難く、先に未だ說かざる所な

ru wo shikamo ima kore wo toku. Monjushiri! Kono Hokekyō wa kore moro moro no Nyorai no daiichi no setsu, 
るを而も今之を說く。文殊師利此の法華經は是れ諸の如來の第一の說、

shosetsu no naka ni oite mottomo kore jinjin nari. Matsugo ni shiyo suru koto, kano goriki no ō no hisa-
諸說の中に於て最も為れ甚深なり。末後に賜與すること、彼の強力の王の久

shiku mamoreru myōshu wo, ima sunawachi kore wo atauru ga gotoshi. Monjushiri! Kono Hokekyō wa Shobutsu 
しく護れる明珠を、今乃ち之を與うるが如し。文殊師利、此の法華經は諸佛

Nyorai no himitsu no zō nari. Shokyō no naka ni oite mottomo sono kami ni ari. Jōya ni shugo shite mida-
如來の秘密の藏なり。諸經の中に於て最も其の上に在り。長夜に守護して妄

ri ni senzetsu sezaru wo, hajimete konnichi ni oite sunawachi nandachi ga tame ni shikamo kore wo fuen su." So-
りに宣說せざるを、始めて今日に於て乃ち汝等がために而も之を敷演す。爾

no toki ni Seson, kasanete kono gi wo noben to hosshite, ge wo toite notamawaku,
の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Tsune ni ninniku wo gyōji  Issai wo aimin shite  Sunawachi yoku hotoke no home tamō tokoro no  Kyō wo en-
  常に忍辱を行じ  一切を哀愍して  乃ち能く佛の讚めたもう所の  經を演

  zetsu su.  Nochi no masse no toki ni  Kono kyō wo tamōtan mono wa  Ke to shukke to  Oyobi hibosatsu to 
  說す  後の末世の時に  此の經を持たん者は  家と出家と  及び非菩薩と

  ni oite  Jihi wo shōzu beshi.  Korera kono kyō wo  Kikazu shinzezu.  Sunawachi kore ōini 
  に於て  慈悲を生ずべし  斯れ等是の經を  聞かず信ぜず  即ち為れ大に

  ushinaeri.  Ware Butsudō wo ete  Moro moro no hōben wo motte  Tame ni kono Hō wo toite  Sono naka 
  失えり  我佛道を得て  諸の方便を以て  為に此の法を說いて  其の中

  ni jūseshimen.  Tatoeba gōriki no  Tenrin no ō  Tsuwamono no tatakōte ku aru ni  Shomotsu no  
  に住せしめん  譬えば強力の  轉輪の王  兵の戰うて功あるに  諸物の

   Zōme, shajō  Gonshin no gu  Oyobi moro moro no dentaku  Juraku, jōō wo shōshi shi  Arui ha ebuku
    象馬‧車乘  嚴身の具  及び諸の田宅  聚落‧城邑を賞賜し  或は衣服

   Shuju no chimpō  Nubi, zaimotsu wo atae  Kangi shite shiyo su.  Moshi yūgon ni shite  Yoku 
    種種の珍寶  奴婢‧財物を與え  歡喜して賜與す  如し勇健にして能

  nanji wo nasu koto aru ni wa  Ō kechū no myōshu wo  Toite kore wo tamawan ga gotoku  
  く難事を為することあるには  王髻中の明珠を  解いて之を賜わんが如く

  Nyorai mo mata shika nari.  Kore shohō no ō  Ninniku no dairiki  Chie no hōzō ari.  Daijihi wo 
  如來も亦爾なり。為れ諸法の王  忍辱の大力  智慧の寶藏あり  大慈悲を

  motte  Hō no gotoku yo wo kesu.  Issai no hito no  Moro moro no kunō wo uke  Gedatsu wo yokugu shi-
  以て  法の如く世を化す  一切の人の  諸の苦惱を受け  解脫を欲求し

  te  Moro moro no ma to tatakō wo mite  Kono shujō no tame ni  Shuju no Hō wo toki  Daihōben wo 
  て  諸の魔と戰うを見て  是の衆生の為に  種種の法を說き  大方便を

  motte  Kono shokyō wo toku.  Sude ni shujō sono chikara wo  E owannu to shitte wa   Matsugo ni 
  以て  此の諸經を說く  既に衆生其の力を  得已んぬと知つては  末後に

  sunawachi tame ni  Kono Hokke wo toku koto  Ō motodori no  Myōshu wo toite  Kore wo ataen ga 
  乃ち為に  是の法華を說くこと  王髻の  明珠を解いて  之を與えんが

  gotoshi.  Kono kyō wa kore son  Shukyō no naka no kami nari.  Ware tsune ni shugo shite  Midari ni kaiji 
  如し  此の經は為れ尊  衆經の中の上なり  我常に守護して  妄りに開示

  sezu.  Ima masashiku kore toki nari.  Nandachi ga tame ni toku.  Waga metsudo no nochi ni  Butsudō wo moto-
  せず  今正しく是れ時なり  汝等が為に說く  我が滅度の後に  佛道を求

  men mono  Annon ni shite  Kono kyō wo enzetsu suru koto wo en to hosseba  Masa ni kaku no 
  めん者  安穩にして  斯の經を演說することを得んと欲せば  應當に是の

  gotoki  Shihō ni shingon subeshi.  Kono kyō wo yoman mono wa  Tsune ni unō naku  Mata byōtsū na-
  如き  四法に親近すべし  是の經を讀まん者は  常に憂惱なく  又病痛な

  ku  Genshiki sembyaku naran.  Bingu, hisen  Shuru ni umareji.  Shujō min to negau koto  Gen-
  く  顏色鮮白ならん  貧窮‧卑賤  醜陋に生れじ  衆生見んと樂うこと賢

  jō wo shitau ga gotoku naran.  Ten no moro moro no dōji  Motte kyūji wo nasan.  Tōjō mo kuwae-
  聖を慕うが如くならん  天の諸の童子  以て給使を為さん  刀杖も加え

  zu  Doku mo gaisuru koto atawaji.  Moshi hito nikumi nonoshiraba  Kuchi sunawachi heisoku sen.  Yugyō su-
  ず  毒も害すること能わじ  若し人惡み罵らば  口則ち閉塞せん  遊行す

  ru ni osore naki koto  Shishiō no gotoku  Chie no kōmyō  Hi no terasu ga gotoku naran.  
  るに畏れなきこと  師子王の如く  智慧の光明  日の照すが如くならん

  Moshi yume no uchi ni oite mo  Tada tae naru ji wo min.  Moro moro no Nyorai no  Shishiza ni zashite
  若し夢の中に於ても  但妙なる事を見ん  諸の如來の  師子座に坐して

   Moro moro no bikushu ni  Inyō serarete seppō shitamō wo min.  Mata ryūjin  Ashura tō  
    諸の比丘衆に  圍繞せられて說法したもうを見ん  又龍神  阿修羅等

   Kazu goja no gotoku ni shite  Kugyo gasshō shi  Mizukara sono mi wo miru ni  Shikamo tame ni Hō wo 
    數恒沙の如くにして  恭敬合掌し  自ら其の身を見るに  而も為に法を

  toku to min.  Mata Shobutsu no  Shinso konjiki ni shite  Muryō no hikari wo hanatte  Issai wo terashi
  說くと見ん  又諸佛の  身相金色にして  無量の光を放つて  一切を照し

   Bonnonjō wo motte  Shohō wo enzetsu shi  Hotoke shishu no tame ni  Mujō no Hō wo toki tamō.  
    梵音聲を以て  諸法を演說し  佛四衆の為に  無上の法を說きたもう

  Mi wo miru ni naka ni shoshite  Gasshō shite hotoke wo sanji  Hō wo kiki kangi shite  Kuyō wo nashi 
  身を見るに中に處して合掌して佛を讚じ  法を聞き歡喜して  供養を為し

   Darani wo e  Futaichi wo shōsu.  Hotoke sono kokoro  Fukaku Butsudō ni ireri to shiroshimeshite 
    陀羅尼を得  不退智を證す  佛其の心  深く佛道に入れりと知しめして

   Muryōchi no  Hotoke no daidō wo ete  Kokudo gonjō ni shite  Kōdai naru koto  Tagui naku  Mata shi-
    即ち為に最正覺を  成ずることを授記して  汝善男子  當に來世に於て

  shu ari  Gasshō shite Hō wo kiku beshi' to notamō wo min.  Mata jishin  Senrin no naka ni a-
    無量智の佛  の大道を得て  國土嚴淨にして  廣大なること比なく亦四

  tte  Zempō wo shushū shi  Moro moro no jissō wo shōshi  Fukaku zenjō ni itte  Jippō no Hotoke wo 
  衆あり  合掌して法を聽くべしてとのたもうを見ん  又自身  山林の中に在

  mi tatematsuru to min."  
  つて  善法を修習し  諸の實相を證し  深く禪定に入つて  十方の佛を

  "Shobutsu no mi konjiki ni shite  Hyakufuku no sō shōgon shitamō  Hō wo kiite hito no tame ni toku 
  見たてまつると見ん

  Tsune ni kono yoki yume aran.  Mata yumemuraku kokuō to natte  Kuden, kenzoku oyobi  Jōmyō no 
  諸佛の身金色にして  百福の相莊嚴したもう  法を聞いて人の為に說く

  goyoku wo sutete  Dōjō ni gyōkei shi  Bodaijuge ni atte  Shishiza ni shoshi  Dō wo moto-
  常に是の好き夢あらん  又夢むらく國王と作つて  宮殿‧眷屬及び上妙の

  五欲を捨てて  道場に行詣し  菩提樹下にあつて  師子座に處し  道を求

  muru koto shichi nichi wo sugite  Shobutsu no chi wo e  Mujōdō wo jōji owari  Tatte hōrin wo 
  むること七日を過ぎて  諸佛の智を得  無上道を成じ已り  起つて法輪を

  tenji  Shishu no tame ni Hō wo toku koto  Sen-man-nokkō wo he  Muro no Myōhō wo toki  Muryō 
  轉じ  四衆の為に法を說くこと  千萬億劫を經  無漏の妙法を說き  無量

  no shujō wo doshite  Nochi ni masa ni nehan ni iru koto  Kemuri tsukite hi no kiyuru ga gotoshi. 
  の衆生を度して  後に當に涅槃に入ること  煙盡きて燈の滅ゆるが如し

  Moshi nochi no akuse no naka ni  Kono daiichi no Hō wo tokaba  Kono hito dairi wo en koto  Kami 
  若し後の惡世の中に  是の第一の法を說かば  是の人大利を得んこと上

  no moro moro no  Kudoku no gotoku naran."
  の諸の功德の如くならん

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012