Lotus Sutra - Chapter 11
(Beholding the Precious Stupa)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ KEN-HŌTŌ-HON DAI-JŪICHI
妙法蓮華經見寶塔品第十一


Sono toki ni butsuzen ni shippō no tō ari. Takasa gohyaku yujun, jūkō nihyaku-gojū yujun nari. Ji yo-
爾の時に佛前に七寶の塔あり。高さ五百由旬、縱廣二百五十由旬なり。地よ

ri yujutsu shite kūchū ni jūzai su. Shuju no hōmotsu o motte kore o shōkyō seri. Gosen no ranjun a-
り涌出して空中に住在す。種種の寶物をもって之を莊校せり。五千の欄楯あ

tte kanshitsu semman nari. Mushu no dōban motte gonjiki to nashi, takara no yōraku o tare, hōryō mannoku 
って龕室千萬なり。無數の幢旛以て嚴飾となし、寶の瓔珞を垂れ、寶鈴万億

ni shite sono ue ni kake tari. Shimen ni mina tamarabatsu-sendan no ka o idashite, sekai ni jūhen 
にして其の上に懸けたり。四面に皆多摩羅跋栴檀の香を出して、世界に充徧

seri. Sono moro moro no bangai wa kon, gon, ruri, shako, menō, shinju, maie no shippō o mot-
せり。其の諸の旛葢は金‧銀‧瑠璃‧硨磲‧碼碯‧真珠‧玫瑰の七寶を以

te gōjō seri, takaku Shi-tennōgu ni itaru. Sanjūsan ten wa  ten no mandarake o furashite hōtō ni ku-
て合成せり、高く四天王宮に至る。三十三天は天の曼陀羅華を雨して寶塔に供

yō shi, yo no shoten, ryū, yasha, kendatsuba, ashura, karura, kinnara, magoraga, 
養し、餘の諸天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽

nin, hinin tō no sen-man-noku shu wa, issai no ke, kō, yoraku, bangai, gigaku o motte hōtō ni ku-
人‧非人等の千萬億衆は、一切の華‧香‧瓔珞‧旛葢‧伎樂を以て寶塔に供

yō shite, kugyō, sonjū, sandan shi tatematsuru. Sono toki ni hōtō no uchi yori daionjō o ida-
養して、恭敬‧尊重‧讚歎したてまつる。爾の時に寶塔の中より大音聲を出

shite, homete notamawaku, "Zenzai, Zenzai! Shakamuni-Seson! Yoku byōdōdaie, kyōbosappō, 
して、歎めて言わく、善哉善哉、釋迦牟尼世尊、能く平等大慧‧教菩薩法‧

busshogonen no Myōhokekyō o motte daishu no tame ni toki tamō. Kaku no gotoshi, kaku no gotoshi. Sha-
佛所護念の妙法華經を以て大衆の為に說きたもう。是の如し、是の如し。釋

kamuni-Seson shosetsu no gotoki wa mina kore shinjitsu nari." Sono toki ni shishu, daihōtō no kūchū ni jū-
迦牟尼世尊所說の如きは皆是れ真實なり。爾の時に四衆、大寶塔の空中に住

zai seru o mi, mata tō no uchi yori idashi tamō tokoro no onjō o kiite mina hōki o e, mizōu 
在せるを見、又塔の中より出したもう所の音聲を聞いて皆法喜を得、未曾有

nari to ayashimi, za yori shikamo tatte kugyō gasshō shi, satte ichimen ni jūsu. Sono toki ni bo-
なりと怪み、座より而も起つて恭敬合掌し、去つて一面に住す。爾の時に

satsu-makasatsu ari, Daigyōsetsu to nazuku. Issai seken no ten, nin, Ashura tō no kokoro no shogi o shi-
菩薩摩訶薩あり、大樂說と名く。一切世間の天‧人‧阿修羅等の心の所疑を知

tte, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Nanno innen o motte ka kono hōtō atte ji yori yu-
つて、佛に白して言さく、世尊、何の因緣を以てか此の寶塔あつて地より涌

jutsu shi, mata sono uchi yori kono onjō o hosshi tamō?" Sono toki ni Hotoke, Daigyōsetsu-bosatsu ni tsuge 
出し、又其の中より是の音聲を發したもう。爾の時に佛、大樂說菩薩に告げ

tamawaku, "Kono hōtō no uchi ni Nyorai no zenshin imasu. Naiō kako ni, tōbō no muryō sen-man-
たまわく、此の寶塔の中に如來の全身います。乃往過去に、東方の無量千萬

noku asōgi no sekai ni, kuni o Hōjō to nazuku. Kano naka ni Hotoke imasu, na o Tahō to iu. 
億阿僧祇の世界に、國を寶淨と名く。彼の中に佛います、號を多寶という

ono Hotoke moto bosatsu no dō o gyōzeshi toki, daiseigan o nashi tamawaku, `Moshi ware jobutsu shite metsudo 
其の佛本菩薩の道を行ぜし時、大誓願を作したまわく、若し我成佛して滅度

no nochi, jippō no kokudo ni oite Hokekyō o toku tokoro araba, waga tōmyō kono kyō o kikan ga 
の後、十方の國土に於て法華經を說く處あらば、我が塔廟是の經を聽かんが

tame no yue ni, sono mae ni yugen shite, tame ni shōmyō to natte, homete Zenzai to iwan.' Ka-
為の故に、其の前に涌現して、為に證明と作つて、讚めて善哉といわん。彼

no Hotoke jōdō shi owatte, metsudo no toki ni nozonde ten, nin, daishu no naka ni oite, moro moro no biku ni 
の佛成道し已つて、滅度の時に臨んで天‧人‧大衆の中に於て、諸の比丘に

tsuge tamawaku, 'Waga metsudo no nochi waga zenshin o kuyō sen to hossen mono wa, ichi no daitō o 
告げたまわく、我が滅度の後我が全身を供養せんと欲せん者は、一の大塔を

tatsu beshi.' Sono Hotoke jinzū-ganriki o motte, jippō sekai no zaizai shosho ni, moshi Hokekyō o 
起つべし。其の佛、神通願力をもて、十方世界の在在處處に、若し法華經を

toku koto areba, kano hōtō mina sono mae ni yujutsu shite, zenshin, tō no uchi ni mashimashite home-
說くことあれば、彼の寶塔皆其の前に涌出して、全身、塔の中に在して讚め

te Zenzai Zenzai to notamō. Daigyōsetsu! Ima Tahō-Nyorai no tō, Hokekyō o toku o kiki tamawan 
て善哉善哉と言う。大樂說、今多寶如來の塔、法華經を說くを聞きたまわん

ga yue ni, ji yori yujutsu shite homete Zenzai Zenzai to notamō." Kono toki ni Daigyōsetsu-bosatsu, Nyorai 
が故に、地より涌出して讚めて善哉善哉と言う。是の時に大樂說菩薩、如來

no jinriki o motte no yue ni, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson. Warera negawakuwa kono busshin o mi 
の神力を以ての故に、佛に白して言さく、世尊、我等願わくは此の佛身を見

tatematsuran to hossu." Hotoke, Daigyōsetsu-bosatsu-makasatsu ni tsuge tamawaku. "Kono Tahō-Butsu jin-
たてまつらんと欲す。佛、大樂說菩薩摩訶薩に告げたまわく、是の多寶佛深

jū no gan imasu. `Moshi waga hōtō. Hokekyō o kikan ga tame no yue ni Shobutsu no mimae ni iden 
重の願います。若し我が寶塔、法華經を聽かんが為の故に諸佛の前に出でん

toki, sore waga mi o motte shishu ni shimesan to hossuru koto araba, kano Hotoke no funjin no Sho-
時、其れ我が身を以て四衆に示さんと欲することあらば、彼の佛の分身の諸

butsu jippō sekai ni mashimashite seppō shitamō wo, kotogotoku issho ni kaeshi atsumete, shikōshite nochi ni 
佛十方世界に在して說法したもうを、盡く一處に還し集めて、然して後に

waga mi sunawachi shutsugen sen nomi.' Daigyōsetsu! Waga funjin no Shobutsu jippō sekai ni atte seppō su-
我が身乃ち出現せんのみ。大樂說、我が分身の諸佛十方世界に在つて說法す

ru mono wo, ima masa ni atsumu beshi." Daigyōsetsu, Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Warera mata negawaku 
る者を、今當に集むべし。大樂說、佛に白して言さく、世尊、我等亦願わく

wa Seson no funjin no Shobutsu o mi tatematsuri raihai shi kuyō sen to hossu." Sono toki ni Hotoke byakugō 
は世尊の分身の諸佛を見たてまつり禮拜し供養せんと欲す。爾の時に佛白毫

no ikkō o hanachi tamō ni, sunawachi tōbō gohyaku-mannoku nayuta gōgasha tō no kokudo no Shobutsu o mi 
の一光を放ちたもうに、即ち東方五百萬億那由他恒河沙等の國土の諸佛を見

tatematsuru. Kano moro moro no kokudo wa mina hari o motto ji to nashi, hōju, hōe motte shōgon 
たてまつる。彼の諸の國土は皆頗黎を以て地となし、寶樹‧寶衣以て莊嚴

to shite, mushu sen-man-noku no bosatsu sono naka ni jūman seri. Amaneku hōman o hatte hōmo ue ni ka-
として、無數千萬億の菩薩其の中に充滿せり。徧く寶慢を張つて寶網上に羅

ke tari. Kano kuni no Shobutsu, daimyōon o motte shohō o toki tamō. Oyobi muryō sen-man-noku no 
けたり。彼の國の諸佛、大妙音を以て諸法を說きたもう。及び無量千萬億の

bosatsu no, shokoku ni hemman shite shu no tame ni Hō o toku o miru. Nan, zai, hoppō, shiyui, jō, 
菩薩の、諸國に徧滿して衆の為に法を說くを見る。南‧西‧北方‧四維‧上

ge, byakugō sō no hikari no shoshō no tokoro mo mata mata kaku no gotoshi. 
下‧白毫相の光の所照の處も亦復是の如し。

Sono toki ni jippō no Shobutsu, ono ono moro moro no bosatsu ni tsugete notamawaku, "Zennanshi! Ware ima shaba se-
爾の時に十方の諸佛、  各  衆  の菩薩に告げて言わく、善男子、我今娑婆世

kai no Shakamuni-Butsu no mimoto ni yuki, narabi ni Tahō-Nyorai no hōtō o kuyō subeshi." Toki ni shaba se-
界の釋迦牟尼佛の所に往き、并に多寶如來の寶塔を供養すべし。時に娑婆世

kai sunawachi henjite shōjō nari. Ruri o ji to nashite hōju shōgon shi, ōgon o nawa to shite motte 
界即ち變じて清淨なり。瑠璃を地となして寶樹莊嚴し、黃金を繩として以て

hachidō o sakai, moro moro no juraku, son'yō, jōō, daikai, kōga, senzen, rinsō naku, daihō 
八道を界い、諸の聚落‧村營‧城邑‧大海‧江河‧山川‧林藪なく、大寶

no kō o taki, mandarake amaneku sono ji ni shiki, takara no mōman o motte sono ue ni kake ōi 
の香を燒き、曼茶羅華徧く其の地に布き、寶の網慢を以て其の上に羅け覆い

moro moro no hōryō o kake tari. Tada kono e no shu o todomete, moro moro no ten, nin o utsushite tado ni 
諸の寶鈴を懸けたり。唯此の會の衆を留めて、諸の天‧人を移して他土に

oku. Kono toki ni Shobutsu, ono ono hitori no daibosatsu o hikiite motte jisha to shi, shaba sekai ni 
置く。是の時に諸佛、各一りの大菩薩を將いて以て侍者とし、娑婆世界に

itatte ono ono hōju no moto ni itari tamō. Ichi ichi no hōju takasa gohyaku yujun, shi, yō, ke, 
至つて各寶樹の下に到りたもう。一一の寶樹高さ五百由旬、枝‧葉‧華‧

ka, shidai ni shōgon seri. Moro moro no hōjuge ni mina shishi no za ari, takasa go yujun. Mata daihō 
果、次第に莊嚴せり。諸の寶樹下に皆師子の座あり、高さ五由旬。亦大寶

o motte kore o kyōjiki seri. Sono toki ni Shobutsu, ono ono kono za ni oite kekkafuza shitamō. 
を以て之を校飾せり。爾の時に諸佛、  各此の座に於て結跏趺坐したもう。

Kaku no gotoku tenden shite sanzen daisen sekai ni hemman seri. Shikamo Shakamuni-Butsu no ippō shofun no mi 
是の如く展轉して三千大千世界に徧滿せり。而も釋迦牟尼佛の一方所分の身

ni oite, nao imada tsukizu. Toki ni Shakamuni-Butsu, shofunjin no Shobutsu o yōju sen to hossu-
に於て、猶故未だ盡きず。時に釋迦牟尼佛、所分身の諸佛を容受せんと欲す

ru ga yue ni, happō ni ono ono sara ni nihyaku-mannoku nayuta no kuni o henjite, mina shōjō narashime ta-
るが故に、八方に各更に二百萬億那由他の國を變じて、皆清淨ならしめた

mō. Jigoku, gaki, chikushō oyobi ashura aru koto nashi. Mata moro moro no ten, nin o utsushite ta-
もう。地獄‧餓鬼‧畜生及び阿修羅あることなし。又諸の天‧人を移して他

do ni oku. Shoke no kuni mata ruri o motte ji to nashi hōju shōgon seri. Ki no takasa gohyaku yujun, 
土に置く。所化の國亦瑠璃を以て地と為し寶樹莊嚴せり。樹の高さ五百由旬、

shi, yō, ke, ka, shidai ni gonjiki seri. Juge ni mina takara no shishiza ari, takasa go yujun. 
枝‧葉‧華‧果、次第に嚴飾せり。樹下に皆寶の師子座あり、高さ五由旬。

Shuju no shohō motte shōkyō to su. Mata daikai, kōga oyobi Mokushinrinda-sen, Maka-Mokushinrinda-sen. 
種種の諸寶以て莊校とす。亦大海‧江河及び目真鄰陀山‧摩訶目真鄰陀山‧

Tetchi-sen, Daitetchi-sen, Shumi-sen tō no shosen no ō naku, tsūjite ichi bukkokudo to natte hōji 
鐵圍山‧大鐵圍山‧須彌山等の諸山の王なく、通じて一佛國土となつて寶地

byōjō nari. Takara o motte kyōro seru man amaneku sono ue ni ōi, moro moro no bangai o kake, dai-
平正なり。寶をもつて交露せる慢偏く其の上に覆い、諸の旛蓋を懸け、大

hō no kō o taki, shoten no hōke amaneku sono ji ni shikeri. Shakamuni-Butsu, Shobutsu no masa ni kita-
寶の香を燒き、諸天の寶華徧く其の地に布けり。釋迦牟尼佛、諸佛の當に

ri zashi tamō beki ga tame no yue ni, mata happō ni oite, ono ono nihyaku-mannoku nayuta no kuni o hen-
り坐したもうべきが為の故に、復八方に於て、各二百萬億那由他の國を變

jite, mina shōjō narashime tamō. Jigoku, gaki, chikushō oyobi ashura aru koto nashi. 
じて、皆清淨ならしめたもう。地獄‧餓鬼‧畜生及び阿修羅あることなし。

Mata moro moro no ten, nin o utsushite tado ni oku. Shoke no kuni mata ruri o motte ji to nashi hōju shōgon 
又諸の天‧人を移して他土に置く。所化の國亦瑠璃を以て地と為し寶樹莊嚴

seri. Ki no takasa gohyaku yujun, shi, yō, ke, ka, shidai ni shōgon seri. Juge ni mina takara no 
せり。樹の高さ五百由旬、枝‧葉‧華‧果、次第に莊嚴せり。樹下に皆寶の

shishiza ari, takasa go yujun. Mata daihō o motte kore o kyōjiki seri. Mata daikai. kōga oyobi Moku-
師子座あり、高さ五由旬。亦大寶を以て之を校飾せり。亦大海‧江河及び目

shinrinda-sen, Maka-Mokushinrinda-sen. Tetchi-sen, Daitetchi-sen, Shumi-sen tō no shosen no ō naku,
真鄰陀山‧摩訶目真鄰陀山‧鐵圍山‧大鐵圍山‧須彌山等の諸山の王なく、

tsūjite ichi bukkokudo to natte hōji byōjō nari. Takara o motte kyōro seru man amaneku sono ue ni 
通じて一佛國土となつて寶地平正なり。寶をもつて交露せる慢徧く其の上に

ōi, moro moro no bangai o kake, daihō no kō o taki, shoten no hōke amaneku sono ji ni shikeri. 
覆い、諸の旛葢を懸け、大寶の香を燒き、諸天の寶華偏く其の地に布けり。

Sono toki ni tōbō no Shakamuni-Butsu no shofun no mi no hyaku-sen-man-noku nayuta gōgasha tō no kokudo no naka 
爾の時に東方の釋迦牟尼佛の所分の身の百千萬億那由他恒河沙等の國土の中

no Shobutsu, kakkaku ni seppō shitamaeru koko ni raishu seri. Kaku no gotoku shidai ni jippō no Shobutsu mina 
の諸佛、各各に說法したまえる此に來集せり。是の如し次第に十方の諸佛皆 

kotogotoku raishu shite, happō ni zashi tamō. Sono toki ni ichi ichi no hō no shihyaku-mannoku nayuta no 
悉く來集して、八方に坐したもう。爾の時に一一の方の四百萬億那由他の

kokudo ni, Shobutsu Nyorai sono naka ni hemman shi tamaeri. Kono toki ni Shobutsu ono ono hōjuge ni mashimashi-
國土に、諸佛如來其の中に徧滿したまえり。是の時に諸佛各寶樹下に在し

te shishiza ni zashi, mina jisha o tsukawashite Shakamuni-Butsu o monjin shitamō. Ono ono hōke o 
て、師子座に坐し、皆侍者を遣わして釋迦牟尼佛を問訊したもう。各寶華を

mochi kiku ni mitete, kore ni tsugete notamawaku,"Zennanshi! Nanji Gishaku-sen no Shakamuni-Butsu no mimoto 
齎ち掬に滿てて、之に告げて言わく、善男子、汝耆闍崛山の釋迦牟尼佛の所

ni ōkei shite waga kotoba no gotoku mōse, 'Shōbyō shōnō, keriki anraku ni mashimasu ya? Oyobi bo-
に往詣して我が辭の如く曰せ、少病少惱、氣力安樂にましますや。及び菩

satsu, shōmonshu kotogotoku annon nari ya ina ya?' to. Kono hōke o motte Hotoke ni sanji kuyō shite, ko-
薩‧聲聞衆悉く安穩なりや不やと。此の寶華を以て佛に散じ供養して、是

no kotoba o nase, kano soregashi no Hotoke kono hōtō o hirakan to yoyoku su to." Shobutsu tsukai o tsukawashi ta-
の言をなせ、彼の某甲の佛此の寶塔を開かんと与欲すと。諸佛使を遣わした

mō koto mata mata kaku no gotoshi. Sono toki ni Shakamuni-Butsu, shofunjin no Shobutsu kotogotoku sude ni raishu shi-
もうこと亦復是の如し。爾の時に釋迦牟尼佛、所分身諸佛悉く已に來集し

te, kakkaku ni shishi no za ni zashi tamō o misonawashi, mina Shobutsu no onajiku hōtō o hirakan to 
て、各各に師子の座に坐したもうを見わし、皆諸佛の同じく寶塔を開かんと

yoyoku shitamō o kikoshimeshite, sunawachi za yori tatte kokū no naka ni jūshi tamō. Is-
與欲したもうを聞こしめして、即ち座より起つて虛空の中に住したもう。一 

sai no shishu kiryū gasshō shi, isshin ni Hotoke o mi tatematsuru. Koko ni Shakamuni-Butsu migi no yubi o mot-
切の四衆起立合掌し、一心に佛を觀たてまつる。是に釋迦牟尼佛右の指を以

te shippōtō no toboso o hiraki tamō. Daionjō o idasu koto, ken'yaku o sakete daijō no mon o hira-
て七寶塔の戶を開きたもう。大音聲を出すこと、關鑰を却けて大城の門を開

ku ga gotoshi. Sokuji ni issai no shue, mina Taho-Nyorai no hōtō no uchi ni oite shishiza ni zashi ta-
くが如し。即時に一切の修會、皆多寶如來の寶塔の中に於て師子座に坐した

mai, zenshin sanzezaru koto zenjō ni iru ga gotoku naru o mi, mata sono "Zenzai, Zenzai! Shakamu-
まい、全身散ぜざること禪定に入るが如くなるを見、又其の善哉善哉釋迦牟

ni-Butsu! Kokoroyoku kono Hokekyō o toki tamō. Ware kono kyō o kikan ga tame no yue ni shikamo koko 
尼佛、快く是の法華經を說きたもう。我是の經を聽かんが為の故に而も此

ni raishi seri" to notamō o kiku. Sono toki ni shishura, kako no muryō sen-man-nokkō ni metsudo shita-
に來至せりと言うを聞く。爾の時に四衆等、過去の無量千萬億劫に滅度した

mai shi Hotoke no, kaku no gotoki kotoba o toki tamō o mite, mizōu nari to tanji, ten no hōke-
まいし佛の、是の如き言を說きたもうを見て、未來有なりと歎じ、天の寶華

ju o motte Tahō-Butsu oyobi Shakamuni-Butsu no miue ni sanzu. Sono toki ni Tahō-Butsu, hōtō no uchi ni oi-
聚を以て多寶佛及び釋迦牟尼佛の上に散ず。爾の時に多寶佛、寶塔の中に於

te, hanza o wakachi Shakamuni-Butsu ni atae te, kono kotoba o nashi tamawaku, "Shakamuni Butsu! Ko-
て、半座を分ち釋迦牟尼佛に與えて、是の言をなしたまわく、釋迦牟尼佛此

no za ni tsuki tamō beshi." Sokuji ni Shakamuni-Butsu sono tatchū ni iri, sono hanza ni zashi-
の座に就きたもうべし。即時に釋迦牟尼佛其の塔中に入り、其の半座に坐し

te kekkafuza shitamō. Sono toki ni daishu ni Nyorai no shippōtōchū no shishizajō ni mashimashite 
て結跏趺坐したもう。爾の時に大衆、二如來の七寶塔中の師子座上に在して

kekkafuza shitamō o mi tatematsuri, ono ono kono nen o nasaku, "Hotoke kōon ni zashi tama-
結跏趺坐したもうを見たてまつり、各是の念をなさく、佛高遠に坐したま

eri. Tada negawakuwa Nyorai! Jinzū-riki o motte waga tomogara o shite tomo ni kokū ni shoseshime ta-
えり。唯願わくは如來、神通力を以て我が等輩をして俱に虛空に處せしめた

mae." Sokuji ni Shakamuni-Butsu, jinzū-riki o motte moro moro no daishu o sesshite mina kokū ni oki ta-
まえ。即時に釋迦牟尼佛、神通力を以て諸の大衆を接して皆虛空に在きた

mō. Daionjō o motte amaneku shishu ni tsuge tamawaku, "Tare ka yoku kono shaba kokudo ni oite 
もう。大音聲を以て普く四衆に告げたまわく、誰か能く此の娑婆國土に於て

hiroku Myōhokekyō o tokan? Ima masashiku kore toki nari. Nyorai hisashi karazu shite masa ni nehan 
廣く妙法華經を說かん。今正しく是れ時なり。如來久しからずして當に涅槃

ni iru beshi. Hotoke, kono Myōhokekyō o motte fuzoku shite aru koto arashimen to hossu." 
に入るべし。佛、此の妙法華經を以て付屬して在ることあらしめんと欲す。

Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku,
爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Shōshu Seson  Hisashiku metsudo shitamō to iedomo  Hōtō no uchi ni mashimashite  Nao Hō no tame ni 
  聖主世尊  久しく滅度したもうと雖も  寶塔の中に在して  尚お法の為に

  kitari tamaeri.  Shonin, ikan zo  Tsutomete Hō no tame ni sezaran!  Kono Hotoke metsudo shitama-
  來りたまえり  諸人云何ぞ  勤めて法の為にせざらん  此の佛滅度したま

  ite  Muōshu kō nari.  Shosho ni Hō o kiki tamō koto wa  Ai gataki o motte no yue 
  いて  無央數劫なり  處處に法を聽きたもうことは  遇い難きを以ての故

  nari.  Kano Hotoke no hongan wa  Ware metsudo no nochi  Zai zai shoō ni  Tsune ni Hō o kikan ga tame ni 
  なり  彼の佛の本願は  我滅度の後  在在所往に  常に法を聽んが為に

  sen.  Mata Waga funjin  Muryō no Shobutsu  Gōja to no gotoku  Kitareru Hō o kiki  Oyobi metsu
  せん  又我が分身  無量の諸佛  恒沙等の如く  來れる法を聽き  及び滅

  do no  Tahō-Nyorai o mi tatematsuran to hosshite  Ono ono myōdo  Oyobi deshishu  Ten, 
  度の  多寶如來を見たてまつらんと欲して  各妙土  及び弟子衆  天‧

  nin, ryūjin  Moro moro no kuyō no ji o sutete  Hō o shite hisashiku juseshimen ga yue ni  Koko 
  人‧龍神  諸の供養の事を捨てて  法をして久しく住せしめんが故に此

  ni raishi shitamaeri.  Shobutsu o zaseshimen ga tame ni  Jinzū-riki o motte  Muryō no shu o 
  に來至したまえり  諸佛を坐せしめんが為に  神通力を以て  無量の衆を

  utsushite  Kuni o shite shōjō narashimu.  Shobutsu kakkaku ni  Hōjuge ni itari tamō.  Shōryōchi 
  移して  國をして清淨ならしむ  諸佛各各に  寶樹下に詣りたもう  清涼池

  no   Renge shōgon seru ga gotoshi.  Sono hōjuge no  Moro moro no shishiza ni  Hotoke sono ue ni zashi 
  の  蓮華莊嚴せるが如し  其の寶樹下の  諸の師子座に  佛其の上に坐し

  tamaite  Kōmyō gonjiki seru koto  Yoru no yami no naka ni  Ōinaru koka o tomoseru ga gotoshi.  
  たまいて  光明嚴飾せること  夜の闇の中に  大なる炬火を然せるが如し

   Mi yori myōkō o idashite  Jippō no kuni ni henji tamō.  Shujō nioi o kōmutte  Yorokobi mizuka-
    身より妙香を出して  十方の國に徧じたもう  衆生薰を蒙つて  喜自

  ra taezu.  Tatoeba daifu no  Shōju no eda o fuku ga gotoshi.  Kono hōben o motte  Hō o 
  ら勝えず  譬えば大風の  小樹の枝を吹くが如し  是の方便を以て  法を

  shite hisashiku jūseshimu.  Moro moro no daishu ni tsugu.  Waga metsudo no nochi ni  Tare ka yoku kono 
  して久しく住せしむ  諸の大衆に告ぐ  我が滅度の後に  誰か能く斯の

  kyō o  Goji shi dokuju sen?  Ima butsuzen ni oite  Mizukara seigon o toke.  Sore Tahō-Butsu  Hisa-
  經を護持し讀誦せん  今佛前に於て  自ら誓言を說け  其れ多寶佛  久

  shiku metsudo shitamō to iedomo  Daiseigan o motte  Shishiku shitamō.  Tahō-Nyorai  Oyo-
  しく滅度したもうと雖も  大誓願を以て  師子吼したもう  多寶如來及

  bi Waga mi  Atsumuru tokoro no Kebutsu  Masa ni kono kokoro o shiru beshi.  Moro moro no busshi to!  Tare ka 
  與我が身  集むる所の化佛  當に此の意を知るべし  諸の佛子等  誰か

  yoku Hō o mamoran?  Masa ni daigan o okoshite  Hisashiku jūsuru koto o eseshimu beshi. 
  能く法を護らん  當に大願を發して  久しく住することを得せしむべし

  Sore yoku kono kyōbō o  Mamoru koto aran mono wa   Sunawachi kore Ware oyobi  Tahō o kuyō 
  其れ能く此の經法を  護ることあらん者は  即ち為れ我及び  多寶を供養

  suru nari.  Kono Tahō-Butsu  Hōtō ni shoshite  Tsune ni jippō ni asobi tamō  Kono kyō no 
  するなり  此の多寶佛  寶塔に處して  常に十方に遊びたもう  是の經の

  tame no yue nari.  Mata mata moro moro no  Kitari tamaeru Kebutsu no  Moro moro no sekai o  Shōgon shi kō-
  為の故なり  亦復諸の  來りたまえる化佛の  諸の世界を  莊嚴し光

  jiki shitamō mono o kuyō suru nari.  Moshi kono kyō o tokaba,  Sunawachi kore Ware  Tahō-Nyo-
  飾したもう者を供養するなり  若し此の經を說かば  則ち為れ我  多寶如

  rai  Oyobi moro moro no Kebutsu o mi tatematsuru nari.  Moro moro no Zennanshi!  Ono ono akiraka ni shiyui 
  來及び諸の化佛を見たてまつるなり  諸の善男子  各諦かに思惟

  seyo.  Kore wa  kore nanji nari.  Yoroshiku daigan o okosu beshi.  Shoyo no kyōden  Kazu gōja no 
  せよ  此は為れ難事なり  宣しく大願を發すべし  諸餘の經典  數恒沙の

  gotoshi.  Korera o toku to iedomo  Imada katashi to nasu ni tarazu.  Moshi Shumi o totte
  如し  此れ等を說くと雖も未だ難しと為すに足らず  若し須彌を接つて

   Tahō no mushu no butsudo ni nage okan mo  Mata imada katashi to sezu.  Moshi ashi no yubi o mot-
    他方の無數の佛土に擲げ置かんも  亦未だ難しとせず  若し足の指を以

  te  Daisen kai o ugokashi  Tōku takoku ni nagen mo  Mata imada katashi to sezu.  Moshi uchō ni 
  て  大千界を動かし  遠く他國に擲んも  亦未だ難しとせず  若し有頂に

  totte  Shu no tame ni  Muryō no yokyō o enzetsu sen mo  Mata imada katashi to sezu.  Moshi Hotoke 
  立つて  衆の為に  無量の餘經を演說せんも  亦未だ難しとせず  若し佛

  no metsudo ni  Akuse no naka ni oite  Yoku kono kyō o tokan  Kore sunawachi katashi to su. 
  の滅度に  惡世の中に於て  能く此の經を說かん  是れ則ち難しとす

  Tatoi hito atte  Te ni koku o totte  Motte yugyō su tomo  Mata imada katashi to sezu. 
  假使人あつて  手に虛空を把つて  以て遊行すとも  亦未だ難しとせず

  Waga metsugo ni oite  Moshi wa  mizukara mo kaki tamochi  Moshi wa  hito o shite mo kakashimen  
  我が滅後に於て  若しは自らも書き持ち  若しは人をしても書かしめん

  Kore sunawachi katashi to su.  Moshi daiji o motte  Ashi no tsume no ue ni oite  Bonden ni nobora-
  是れ則ち難しとす  若し大地を以て  足の甲の上に置いて  梵天に昇ら

  n mo  Mata imada katashi to sezu.  Hotoke no metsudo no nochi ni  Akuse no naka ni oite  Shibaraku mo kono 
  んも  亦未だ難しとせず  佛の滅度の後に  惡世の中に於て  暫くも此の

  kyō o yoman  Kore sunawachi katashi to su.  Tatoi kōshō ni  Kawakeru kusa o ninai ōte  
  經を讀まん  是れ則ち難しとす  假使劫燒に  乾ける草を擔い負うて

  Naka ni itte yake zaran mo  Mata imada katashi to sezu.  Waga metsudo no nochi ni  Moshi kono
  中に入つて燒けざらんも  亦未だ難しとせず  我が滅度の後に  若し此の

  kyō o tamotte  Ichi nin no tame ni mo tokan  Kore sunawachi katashi to su.  Moshi hachiman-shisen no
  經を持つて  一人の為にも說かん  是れ則ち難しとす  若し八萬四千の

  Hōzō  Jūnibu-kyō o tamotte  Hito no tame ni enzetsu shite  Moro moro no kikan mono o shite  Roku 
  法藏  十二部經を持つて  人の為に演說して  諸の聽かん者をして六

  jinzū o eseshimen  Yoku kaku no gotoku su to iedomo  Mata imada katashi to sezu.  Waga metsugo 
  神通を得せしめん  能く是の如くすと雖も  亦未だ難しとせず  我が滅後

  ni oite  Kono kyō o chōju shite  Sono gishu o towan  Kore sunawachi katashi to su.  Mo-
  に於て  此の經を聽受して  其の義趣を問わん  是れ則ち難しとす  若

  shi hito Hō o toite  Sen-man-noku muryō mushu  Gōja no shujō o shite  Arakan o e  Roku jin-
  し人法を說いて  千萬億無量無數  恒沙の衆生をして  阿羅漢を得  六神

  zū o guseshimen  Kono yaku ari to iedomo  Mata imada katashi to sezu.  Waga metsugo ni oite 
  通を具せしめん  是の益ありと雖も  亦未だ難しとせず  我が滅後に於て

   Moshi yoku kaku no gotoki  Kyōden o buji sen  Kore sunawachi katashi to su.  Ware Butsudō o e-
    若し能く斯の如き  經典を奉持せん  是れ則ち難しとす  我佛道を為

  te  Muryō no do ni oite  Hajime yori ima ni itaru made  Hiroku shokyō o toku.  Shikamo sono naka 
  て  無量の土に於て  始より今に至るまで  廣く諸經を說く  而も其の中

  ni oite  Kono kyō daiichi nari.  Moshi yoku tamotsu koto aru wa  Sunawachi busshin o tamotsu nari. 
  に於て  此の經第一なり  若し能く持つことあるは  則ち佛身を持つなり

   Moro moro no Zennanshi!  Waga metsugo ni oite  Tare ka yoku kono kyō o  Juji shi dokuju sen? 
    諸の善男子  我が滅後に於て  誰か能く此の經を  受持し讀誦せん

  Ima butsuzen ni oite  Mizukara seigon o toke.  Kono kyō wa tamochi gatashi.  Moshi shibaraku mo tamotsu mono wa 
  今佛前に於て  自ら誓言を說け  此の經は持ち難し  若し暫くも持つ者は

   Ware sunawachi kangi su.  Shobutsu mo mata shika nari.  Kaku no gotoki no hito wa  Shobutsu no home tamō tokoro na-
    我即ち歡喜す  諸佛も亦然なり  是の如きの人は  諸佛の歎めたもう所な

  ri.  Kore sunawachi yumyō nari.  Kore sunawachi shōjin nari.  Kore o kai o tamochi  Zuda o gyōzu-
  り  是れ則ち勇猛なり  是れ則ち精進なり  是れを戒を持ち  頭陀を行ず

  ru mono to nazuku.  Sunawachi kore toku  Mujō no Butsudō o etari.  Yoku raise ni oite  Kono 
  る者と名く  則ち為れ疾く  無上の佛道を得たり  能く來世に於て  此の

  kyō o yomi tamotan wa   Kore shin no busshi  Junzen no ji ni jūsuru nari.  Hotoke no metsudo no nochi 
  經を讀み持たんは  是れ真の佛子  淳善の地に住するなり  佛の滅度の後

  ni  Yoku sono gi o gesen wa  Kore moro moro no ten, nin  Seken no manako nari.  Kui no yo 
  に  能く其の義を解せんは  是れ諸の天‧人  世間の眼なり  恐畏の世

  ni oite  Yoku shuyu mo tokan wa  Issai no ten, nin  Mina kuyō subeshi."
  に於て  能く須臾も說かんは  一切の天‧人  皆供養すべし 

妙法蓮華卷第四

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012