Lotus Sutra - Chapter 9
(Prediction of the Destiny of Arhats, Training and Trained)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ JU-GAKU-MUGAKUNIN-KI-HON DAI-KU
妙法蓮華經授學無學人記品第九


Sono toki ni Anan, Ragora, shikamo kono nen o nasaku, "Warera tsune ni mizukara shiyui suraku, mo-
爾の時に阿難‧羅睺羅、而も此の念を作さく、我等每に自ら思惟すらく、設

shi juki o eba mata kokoroyo karazu ya." Sunawachi za yori tatte butsuzen ni itari zumen ni miashi o raishi, 
し授記を得ば亦快からずや。即ち座より起つて佛前に到り頭面に足を禮し、

tomo ni Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Warera koko ni oite mata bun aru beshi. Tada Nyorai nomi mashi-
俱に佛に曰して言さく、世尊、我等此に於て亦分あるべし。唯如來のみまし

mashite warera ga kisuru tokoro nari. Mata warera wa kore issai seken no ten, nin, ashura ni chishiki 
まして我等が歸する所なり。又我等はこれ一切世間の天‧人‧阿修羅に知識

seraru. Anan wa tsune ni jisha to natte Hōzō o goji su. Ragora wa kore Hotoke no miko nari. 
せらる。阿難は常に侍者となつて法藏を護持す。羅睺羅は是れ佛の子なり。

Moshi Hotoke anokutara-sammya-ku-sambodai no ki o sazukerare ba, waga negai sude ni manjite shu no nozomi mata ta-
若し佛阿耨多羅三藐三菩提の記を授けられば、我が願既に滿じて衆の望亦足

rinan." Sono toki ni gaku, mugaku no shōmōn no deshi nisen nin, mina za yori tatte hitoe ni migi no kata o 
りなん。爾の時に學‧無學の聲聞の弟子二千人、皆座より起つて偏に右の肩を

arawa ni shi, butsuzen ni itari isshin ni gasshō shi Seson o sengo shite, Anan, Ragora no shogan no goto-
袒にし、佛前に到り一心に合掌し世尊を瞻仰して、阿難‧羅睺羅の所願の如

ku ni shite ichimen ni jūryū seri. Sono toki ni Hotoke, Anan ni tsune tamawaku, "Nanji raise ni oite 
くにして一面に住立せり。爾の時に佛、阿難に告げたまわく、汝來世に於て 

masa ni sabutsu suru koto o ubeshi. Senkaie Jizaitsūō-Nyorai, Ōgu, Shōhenchi, Myōgyōsoku, 
當に作佛することを得べし。山海慧自在通王如來‧應供‧正偏知‧明行足‧

Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazuken.Masa ni rokujūni-
善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊と號けん。當に六十二

oku no Shobutsu o kuyō shi Hōzō o goji shite, shikōshite nochi ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi. 
億の諸佛を供養し法藏を護持して、然して後に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。

Nijū-sen-man-noku gōgasha no moro moro no bosatsu tō o kyōke shite, anokutara-sammyaku-sambodai o jōzeshi 
二十千萬億恒河沙の諸の菩薩等を教化して、阿耨多羅三藐三菩提を成ぜし

men. Kuni o Jōryūshōban to nazuke, sono do shōjō ni shite ruri o ji to sen. Kō o Myōon-hem-
めん。國を常立勝旛と名け、其の土清淨にして瑠璃を地とせん。劫を妙音徧

man to nazuken. Sono Hotoke no jumyō muryō sen-man-noku asōgikō naran. Moshi hito sen-man-noku muryō a-
滿と名けん。其の佛の壽命無量千萬億阿僧祇劫ならん。若し人千萬億無量阿

sōgikō no naka ni oite sanju kyōkei su tomo shiru koto uru koto atawaji. Shōbō yo ni jūsuru 
僧祇劫の中に於て算數校計すとも知ること得ること能わじ。正法世に住する

koto jumyō ni baishi, zōbō yo ni jūsuru koto mata Shōbō ni baisen. Anan! Kono Senkaie Ji-
こと壽命に倍し、像法世に住すること復正法に倍せん。阿難、是の山海慧自

zaitsūō-Butsu wa, jippō no muryō sen-man-noku gōgasha tō no Shobutsu Nyorai ni, tomo ni sono kudoku o sandan 
在通王佛は、十方の無量千萬億恒河沙等の諸佛如來に、共に其の功德を讚歎

shi shōseraruru koto o en." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, 
し稱せらるることを為ん。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して

ge o toite notamawaku,
偈を說いて言わく

  "Ware ima sōchu ni shite toku. Anan jihōsha  Masa ni Shobutsu o kuyō shi  Shikōshite nochi ni shōgaku o 
  我今僧中にして說く  阿難持法者  當に諸佛を供養し  然して後に正覺を

  jōzu beshi.  Na o Senkaie  Jizaitsūō-Butsu to iwan.  Sono kokudo shōjō ni shite  Jōryū-
  成ずべし  號を山海慧  自在通王佛といわん  其の國土清淨にして  常立

  shōban to nazuken.  Moro moro no bosatsu o kyōke suru koto  Sono kazu gōja no gotoku naran.  Hotoke 
  勝旛と名けん  諸の菩薩を教化すること  其の數恒沙の如くならん

  daiitoku mashimashite  Myōmon jippō ni michi  Jumyō hakari aru koto naken.  Shujō o awaremu 
  大威德ましまして  名聞十方に滿ち  壽命量あることなけん  衆生を愍む

  o motte no yue ni  Shōbō jumyō ni baishi  Zōbō mata kore ni baisen.  Gōgasha tō no gotoki 
  を以ての故に  正法壽命に倍し  像法復是れに倍せん  恒河沙等の如き

  Mushu no moro moro no shujō  Kono Buppō no naka ni oite  Butsudō no innen o uen."
  無數の諸の衆生  此の佛法の中に於て  佛道の因緣を種えん

Sono toki ni echū no shimbotchi no bosatsu hassen nin, kotogotoku kono nen o nasaku, "Warera nao moro moro 
爾の時に會中の新發意の菩薩八千人、咸く是の念を作さく、我等尚お諸

no daibosatsu no kaku no gotoki ki o urn koto o kikazu. Nanno innen atte moro moro no shōmon kaku no 
の大菩薩の是の如き記を得ることを聞かず。何の因緣あつて諸の聲聞是の

gotoki ketsu o uru?" Sono toki ni Seson, moro moro no bosatsu no kokoro no shonen o shiroshimeshite, kore ni tsu-
如き決を得る。爾の時に世尊、諸の菩薩の心の所念を知しめして、之に告

gete notamawaku, "Moro moro no Zennanshi! Ware Anan tō to Kūō-Butsu no mimoto ni oite, dōji ni anokutara-
げて曰く、諸の善男子、我阿難等と空王佛の所に於て、同時に阿耨多羅

sammyaku-sambodai no kokoro o okoshiki. Anan wa tsune ni tamon o negai, Ware wa tsune ni tsutome shōjin su. Ko-
三藐三菩提の心を發しき。阿難は常に多聞を樂い、我は常に勤め精進す。是

no yue ni Ware wa sude ni anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto o etari. Shikaruni Anan wa Wa-
の故に我は已に阿耨多羅三藐三菩提を成ずることを得たり。而るに阿難は我

ga Hō o goji shi, mata shōrai no Shobutsu no Hōzō o mamotte, moro moro no bosatsushu o kyōke shi jōju se-
が法を護持し、亦將來の諸佛の法藏を護つて、諸の菩薩衆を教化し成就せ

n. Sono hongan kaku no gotoshi, karugayue ni kono ki o u." Anan manoatari butsuzen ni oite, mizukara ju-
ん。其の本願是の如し、故に斯の記を護。阿難面り佛前に於て、自ら授

ki oyobi kokudo no shōgon o kiite shogan gusoku shi, kokoro ōini kangi shite mizōu naru koto o e-
記及び國土の莊嚴を聞いて所願具足し、心大に歡喜して未曾有なることを得

tari. Sokuji ni kako no muryō sen-man-noku no Shobutsu no Hōzō o okunen suru ni, tsūdatsu muge naru ko-
たり。即時に過去の無量千萬億の諸佛の法藏を憶念するに、通達無礙なるこ 

to ima kiku tokoro no gotoshi. Mata hongan o shinnu. Sono toki ni Anan, ge o toite mosaku,
と今聞く所の如し。亦本願を識んぬ。爾の時に阿雖、偈を說いて言さく

  "Seson wa hanahada keu nari.  Ware o shite kako no   Muryō no Shobutsu no Hō o nenzeshime tamō. 
  世尊は甚だ希有なり  我をして過去の  無量の諸佛の法を念ぜしめたもう            

   Konnichi kiku tokoro no gotoshi.  Ware ima mata utagai naku shite  Butsudō ni anjū shinu.  Hōben o mot-
    今日聞く所の如し  我今復疑なくして  佛道に安住しぬ  方便をもつ

  te jisha to natte  Shobutsu no Hō o goji sen." 
  て侍者となって諸佛の法を護持せん

Sono toki ni Hotoke, Ragora ni tsuge tamawaku, "Nanji raise ni oite masa ni sabutsu suru koto o ube-
爾の時に佛、羅睺羅に告げたまわく、汝來世に於て當に作佛することを得べ

shi. Tōshippōke-Nyorai, Ōgu, Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujō-ji, Jōgojō-
し。蹈七寶華如來‧應供‧正徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫

bu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazuken. Masa ni jissekai mijin tōshu no Shobutsu Nyorai o kuyō sube-
天人師‧佛‧世尊と號けん。當に十世界微塵等數の諸佛如來を供養すべ

shi. Tsune ni Shobutsu no tame ni shikamo chōshi to naru koto nao ima no gotoku naran. Kono Tōshippōke-
し。常に諸佛の為に而も長子と作ること猶お今の如くならん。是の蹈七寶華

Butsu no kokudo no shōgon, jumyō no kōshu, shoke no deshi, Shōbō, zōbō, mata Senkaie-Jizaitsūō-
佛の國土の莊嚴‧壽命の劫數‧所化の弟子‧正法‧像法‧亦山海慧自在通王

Nyorai no gotoku ni shite kotonaru koto naken. Mata kono Hotoke no tame ni shikamo choshi to naran. Kore 
如來の如くにして異ることなけん。亦此の佛の為に而も長子と作らん。是れ

o sugite igo, masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi." Sono toki ni Seson, kasanete ko-
を過ぎて已後、當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。爾の時に世尊、重ねて此 

no gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku,
の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Ware taishi tari shi toki  Rago chōshi to nari  Ware ima Butsudō o jōzure ba  Hō o ukete hōshi 
  我太子たりし時  羅睺長子となり  我今佛道を成ずれば  法を受けて法子

  to nareri.  Miraise no naka ni oite  Muryō oku no Hotoke o mi tatematsuru ni  Mina sono chōshi 
  と為れり  未來世の中に於て  無量億の佛を見たてまつるに  皆其の長子

  to natte  Isshin ni Butsudō o motomen.  Ragora no mitsugyō wa  Tada Ware nomi yoku kore o shire-
  となって  一心に佛道を求めん  羅睺羅の密行は  唯我のみ能く之を知れ

  ri.  Gen ni Waga chōshi to natte  Motte moro moro no shujō ni shimesu.  Muryō oku-sen-man no  Kudoku 
  り  現に我が長子となつて  以て  諸の衆生に示す  無量億千萬の  功德

  kazou bekarazu.  Buppō ni anjū shite  Motte mujōdō o motomu."
  數うべからず  佛法に安住して  以て無上道を求む

Sono toki ni Seson, gaku, mugaku no nisen nin o mitamō ni, sono kokoro nyūnan ni jakunen shōjō ni shi-
爾の時に世尊、學‧無學の二千人を見たもうに、其の意柔軟に寂然清淨にし

te isshin ni Hotoke o mi tatematsuru. Hotoke Anan ni tsuge tamawaku, "Nanji kono gaku, mugaku no nisen 
て一心に佛を觀たてまつる。佛阿難に告げたまわく、汝是の學‧無學の二千

nin o miru ya ina ya?" "Yuinen, sude ni miru." "Anan! Kono shoninra wa masa ni gojissekai mijinju 
人を見るや不や。唯然、已に見る。阿難、是の諸人等は當に五十世界微塵數 

no Shobutsu Nyorai o kuyō shi, kugyō sonjū shi Hōzō o goji shite, matsugo ni dōji ni jippō no kuni ni 
の諸佛如來を供養し、恭敬尊重し法藏を護持して、末後に同時に十方の國に

oite ono ono jōbu tsu suru koto o ubeshi. Mina onajiku ichigō ni shite nazukete Hōsō-Nyorai, Ōgu, Shō-
於て各成佛することを得べし。皆同じく一號にして名けて寶相如來‧應供‧正

henchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to iwa-
徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊といわ

n. Jumyō ikkō naran. Kokudo no shōgon, shōmon, bosatsu, Shōbō, zōbō, mina kotogotoku dōtō 
ん。壽命一劫ならん。國土の莊嚴‧聲聞‧菩薩‧正法‧像法、皆悉く同等

naran." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
ならん。其の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Kono nisen no shōmon  Ima Waga mae ni oite jūseru  Kotogotoku mina ki o atae sazuku.  Mirai ni 
  是の二千の聲聞  今我が前に於て住せる  悉く皆記を與え授く  未來に

  masa ni jōbutsu subeshi.  Kuyō suru tokoro no Shobutsu wa  Kami ni toku jinju no gotoku naran.  Sono 
  當に成佛すべし  供養する所の諸佛は  上に說く塵數の如くならん  其の

  Hōzō o goji shite  Nochi ni masa ni shōgaku o jōzu beshi.  Ono ono jippō no kuni ni oite  Kotogotoku 
  法藏を護持して  後に當に正覺を成ずべし  各十方の國に於て  悉く

  onajiku ichi myōgō naran.  Kuji ni dōjō ni zashite  Motte mujōe o shōshi  Mina nazukete 
  同じく一名號ならん  俱時に道場に座して  以て無上慧を證し  皆名けて

  Hōsō to sen.  Kokudo oyobi deshi  Shōbō to zōbō to  Kotogotoku hitoshiku shite kotonaru koto a-
  寶相とせん  國土及び弟子  正法と像法と  悉く等しくして異ることあ

  ru koto naken.  Kotogotoku moro moro no jinzū o motte  Jippō no shujō o doshi  Myōmon amaneku shu-
  ることなけん  咸く諸の神通を以て  十方の衆生を度し  名聞普く周

  hen shite  Yōyaku nehan ni iran."
  徧して  漸く涅槃に入らん

Sono toki ni gaku, mugaku no nisen nin, Hotoke no juki o kiki tatematsurite kangi yuyaku shite, go 
爾の時に學‧無學の二千人、佛の授記を聞きたてまつりて歡喜踊躍して、偈

o toite mōsaku,
を說いて言さく

  "Seson wa e no tōmyō nari.  Ware juki no mikoe o kiki tatematsurite  Kokoro ni kangi jūman seru 
  世尊は慧の燈明なり  我授記の音を聞きたてまつりて  心に歡喜充滿せる

  koto  Kanro o motte sosogaruru ga gotoshi."
  こと  甘露をもって灌がるるが如し

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012