Lotus Sutra - Chapter 8
(The Five Hundred Disciples Receive the Prediction of their Destiny)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ GOHYAKU-DESHI-JUKI-HON DAI-HACHI
妙法蓮華經五百弟子受記品第八


Sono toki ni Furuna-Mitarani-shi, Hotoke ni shitagai tatematsurite kono chie hōben zuigi no seppō 
爾の時に富樓那彌多羅尼子、佛に從いたてまつりて是の智慧方便隨宜の說法

o kiki, mata moro moro no daideshi ni anokutara-sammyaku-sambodai no ki o sazuke tamō o kiki, mata 
を聞き、又諸の大弟子に阿耨多羅三藐三菩提の記を授けたもうを聞き、復

shukuse innen no ji o kiki, mata Shobutsu no daijizai jinzū no chikara mashimasu koto o kiki tatematsu-
宿世因緣の事を聞き、復諸佛の大自在神通の力ましますことを聞きたてまつ

rite mizōu naru koto o e, kokoro kiyoku yuyaku shi, sunawachi za yori tatte butsuzen ni itari, zu-
りて未曾有なることを得、心淨く踊躍し、即ち座より起つて佛前に到り、頭

men ni miashi o raishite satte ichimen ni jūshi, songen o sengō shite me shibaraku mo sutezu. Shikamo ko-
面に足を禮して却つて一面に住し、尊顏を瞻仰して目暫くも捨てず。而も是

no nen o nasaku, 'Seson wa hanahada kidoku ni shite shoi keu nari. Seken sokobaku no shushō ni zuijun 
の念を作さく、世尊は甚だ奇特にして所為希有なり。世間若干の種性に隨順

shite, hōben chiken o motte tame ni Hō o toite, shujō shosho no tonjaku o bassui shitamō. Ware-
して、方便知見を以て為に法を說いて、衆生處處の貪著を拔出したもう。我

ra Hotoke no kudoku ni oite, kotoba o motte noburu koto atawazu. Tada Busseson nomi yoku warera ga 
等佛の功德に於て、言をもつて宣ぶること能わず。唯佛世尊のみ能く我等が

jinshin no hongan o shiroshime seri!' Sono toki ni Hotoke, moro moro no biku ni tsune tamawaku, "Nandachi! Ko-
深心の本願を知しめせり。爾の時に佛、諸の比丘に告げたまわく、汝等是

no Furuna-Mitarani-shi o miru ya ina ya. Ware tsune ni sono seppōnin no naka ni oite mottemo daiichi ta-
の富樓那彌多羅尼子を見るや不や。我常に其の說法人の中に於て最も第一た

ri to shōshi, mata tsune ni sono shuju no kudoku o tanzu. Shōgon shite Waga Hō o goji shi josen shi, 
りと稱し、亦常に其の種種の功德を歎ず。精勤して我が法を護持し助宣し、

yoku shishu ni oite jikyō riki shi gusoku shite Hotoke no Shōbō o geshaku shite, ōini dōbon gyōja o 
能く四衆に於て示教利喜し、具足して佛の正法を解釋して、大に同梵行者を

nyōyaku su. Nyorai o oite yori ha, yoku sono gonron no ben o tsukusu mono naken. Nandachi! 
饒益す。如來を捨いてよりは、能く其の言論の辯を盡くすものなけん。汝等、

Furuna wa tada yoku Waga Hō o goji shi josen su to iu koto nakare. Mata kako kujū-oku no Sho-
富樓那は但能く我が法を護持し助宣すと謂うことなかれ。亦過去九十億の諸

butsu no mimoto ni oite mo, Hotoke no Shōbō o goji shi josen shi, kano seppōnin no naka ni oite mo mata mottomo 
佛の所に於ても、佛の正法を護持し助宣し、彼の說法人の中に於ても亦最も

daiichi nariki. Mata Shobutsu shosetsu no kūbō ni oite myōryō ni tsūdatsu shi, shimugechi o ete tsune ni yo-
第一なりき。又諸佛所說の空法に於て明了に通達し、四無礙智を得て常に能

ku akiraka ni, shujō ni Hō o toite giwaku aru koto naku, bosatsu jinzū no chikara o gusoku shi, so-
く審諦に、清淨に法を說いて疑惑あることなく、菩薩神通の力を具足し、其

no jumyō ni shitagatte tsune ni bongyō o shushiki. Kano busse no Into kotogotoku mina, kore o jitsu ni kore shō-
の壽命に隨つて常に梵行を修しき。彼の佛世の人咸く皆、之を實に是れ聲

mon nari to omoeri. Shikamo Furuna wa kono hōben o motte muryō hyaku-sen no shujō o nyōyaku shi, mata 
聞なりと謂えり。而も富樓那は斯の方便を以て無量百千の衆生を饒益し、又

muryō asōgi no hito o keshite anokutara-sammyaku-sambodai o tateshimu. Butsudo o kiyomen ga tame 
無量阿僧祇の人を化して阿耨多羅三藐三菩提を立てしむ。佛土を淨めんが為

no yue ni, tsune ni butsuji o nashi shujō o kyōke shiki. Moro moro biku! Furuna wa mata Shichi-Butsu no seppō-
の故に、常に佛事を作し衆生を教化しき。諸の比丘、富樓那は亦七佛の說法

nin no naka ni oite daiichi naru koto o e, ima Waga tokoro no seppōnin no ni oite mo mata daiichi naru 
人の中に於て第一なることを得、今我が所の說法人の中に於ても亦第一なる

koto o u. Gengo no naka, tōrai no Shobutsu no seppōnin no naka ni oite mo mata mata daiichi ni shite, mina 
ことを為。賢劫の中、當來の所佛の說法人の中に於ても亦復第一にして、皆

Buppō o goji shi josen sen. Mata mirai ni oite mo, muryō muhen no Shobutsu no Hō o goji shi josen 
佛法を護持し助宣せん。亦未來に於ても、無量無邊の諸佛の法を護持し助宣

shi, muryō no shujō o kyōke shi nyōyaku shite, anokutara-sammyaku-sambodai o tateshimen. Butsudo
し、無量の衆生を教化し饒益して、阿耨多羅三藐三菩提を立てしめん。佛土

o kiyomen ga tame no yue ni, tsune ni tsutome shōjin shi shujō wo kyōke sen. Zenzen ni bosatsu no dō wo gu-
を淨めんが為の故に、常に勤め精進し衆生を教化せん。漸漸に菩薩の道を具

soku shite, muryō asōgikō wo sugite, masa ni kono do ni oite anokutara-sammyaku-sambodai o u-
足して、無量阿僧祇劫を過ぎて、當に此の土に於て阿耨多羅三藐三菩提を得

beshi. Na o Hōmyō-Nyorai, Ōgu, Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgo-
べし。號を法明如來‧應供‧正遍知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御

jōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to iwan. Sono Hotoke gōgasha to no sanzen daisen sekai o motte ichi-
丈夫‧天人師‧佛‧世尊といわん。其の佛恒河沙等の三千大千世界を以て一

butsudo to nashi, shippō o ji to nashi, ji no tairaka naru koto tanagokoro no gotoku ni shite senryō, 
佛土と為し、七寶を地と為し、地の平からなること掌の如くにして山陵‧

keikan, kōgaku aru koto naken. Shippō no daikan sono naka ni jūman shi, shoten no kuden chikaku 
谿澗‧溝壑あることなけん。七寶の臺觀其の中に充滿し、諸天の宮殿近く

kokū ni shoshi, nin, den kyōshō shite futatsu nagara aimiru koto o en. Moro moro no akudō naku 
虛空に處し、人‧天交接して兩つながら相見ることを得ん。諸の惡道なく

mata nyonin nakushite, issai shujō mina motte keshō shi in'yoku aru koto naken. Daijinzū o e-
亦女人なくして、一切衆生皆以て化生し淫欲あることなけん。大神通を得

te, mi yori kōmyō o idashi higyō jizai naran.Shinen kengo ni shōjin, chie atte, amaneku 
て、身より光明を出し飛行自在ならん。志念堅固に精進‧智慧あつて、普く

mina konjiki ni, sanjūni sō o motte mizukara Shōgon sen. Sono kuni no shujō wa tsune ni nijiki o motte 
皆金色に、三十二相をもつて自ら莊嚴せん。其の國の衆生は常に二食を以て

sen. Ichi ni wa Hōkijiki, ni ni wa Zennetsujiki nari. Muryō asōgi sen-man-noku nayuta no moro moro no 
せん。一には法喜食、二には禪悅食なり。無量阿僧祇千萬億那由他の諸の

bosatsushu ari, daijinzū, shimugechi o ete yoku shujō no rui o kyōke sen. Sono shōmonshu, 
菩薩衆あり、大神通‧四無礙智を得て善能衆生の類を教化せん。其の聲聞衆、

sanju kyōkei su tomo shiru koto atawazaru tokoro naran. Mina rokutsū, sammyō oyobi hachi gedatsu o gusoku
算數校計すとも知ること能わざる所ならん。皆六通‧三明及び八解脫を具足

suru koto o en. Sono Hotoke no kokudo wa kaku no gotokira no muryō no kudoku atte Shōgon shi jōju 
することを得ん。其の佛の國土は是の如き等の無量の功德あつて莊嚴し成就

sen. Kō o Hōmyō to nazuke, kuni o Zenjō to nazuken. Sono Hotoke no jumyō, muryō asōgikō ni 
せん。劫を寶明と名け、國を善淨と名けん。其の佛の壽命、無量阿僧祇劫に

shite, Hō jūsuru koto hanahada hisashi karan. Hotoke no metsudo no nochi shippō no tō o tatete sono kuni 
して、法住すること甚だ久しからん。佛の滅後の後七寶の塔を起てて其の國

ni hemman sen." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notama-
に徧滿せん。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言

waku,
わく

  "Moro moro no biku! Akiraka ni kike.  Busshi shogyō no dō wa  Yoku hōben o gakuseru ga yue ni  Shigi 
  諸の比丘諦かに聽け  佛子所行の道は  善く方便を學せるが故に  思議

  sure koto o ubekarazu.  Shu no shōbō o negatte  Daichi o osoruru koto o shireri.  
  することを得べからず  衆の小法を樂つて  大智を畏るることを知れり

  Kono yue ni moro moro no bosatsu  Shōmon, engaku to nari  Mushu no hōben o motte  Moro moro no shujōrui
  是の故に諸の菩薩  聲聞‧緣覺と作り  無數の方便を以て  諸の衆生類

  o keshite  Mizukara kore shōmon nari  Butsudō o saru koto hanahada tōshi to toku.  Muryō no shu 
  を化して  自ら是れ聲聞なり  佛道を去ること甚だ遠しと說く  無量の衆

  o dodatsu shite  Mina kotogotoku jōju suru koto o eseshimu.  Shōyoku kedai nari to iedomo  Yōya-
  を度脫して  皆悉く成就することを得せしむ  小欲懈怠なりと雖も  漸

  ku masa ni sabutsu seshimu beshi.  Uchi ni bosatsu no gyō o hishi  Hoka ni kore shōmon nari to genzu. 
  く當に作佛せしむべし  內に菩薩の行を祕し  外に是れ聲聞なりと現ず

  Shōyoku ni shite shōji o itoe domo  Jitsu ni wa  mizukara butsudo o kiyomu.  Shu ni sandoku ari to shimeshi
  少欲にして生死を厭えども  實には自ら佛土を淨む  衆に三毒ありと示し

  Mata jaken no sō o genzu.  Waga Deshi kaku no gotoku  hōben shite shujō o dosu.  Moshi ware gu-
    又邪見の相を現ず  我が弟子是の如く  方便して衆生を度す  若し我具

  soku shite  Shuju no genke no ji o tokaba  shujō no kore o kikan mono  Kokoro ni sunawachi giwaku 
  足して  種種の現化の事を說かば  衆生の是れを聞かん者  心に則ち疑惑

  o idakan.  Ima kono Furuna wa  Mukashi no sennoku no Hotoke ni oite  Shogyō no dō o gonshu shi  Sho-
  を懷かん  今此の富樓那は  昔の千億の佛に於て  所行の道を勤修し  諸

  butsu no Hō o sengo shi  Mujōe o motomuru o motte  Shobutsu no mimoto ni oite  Deshi no kami ni ko-
  佛の法を宣護し  無上慧を求むるを為て  諸佛の所に於て  弟子の上に居

  shi  Tamon ni shite chie ari to genji  Shosetsu osoruru tokoro naku shite  Yoku shu o shite kan-
  し  多聞にして智慧ありと現じ  所說畏るる所なくして  能く衆をして歡

  gi seshime  Imada katte higen arazu shite  Motte butsuji o tasuku.  Sude ni daijinzū ni watari
  喜せしめ  未だ曾て疲倦あらずして  以て佛事を助く  已に大神通に度り

   Shimugee o gushi  Shukon no ridon o shitte   Tsune ni shōjō no Hō o toki  Kaku no gotoki 
    四無礙慧を具し  衆根の利鈍を知つて  常に清淨の法を說き  是の如き

  gi o enchō shite  Moro moro no sennoku no shu o oshie  Daijū no Hō ni jūseshimete  Mizukara butsudo 
  義を演暢して  諸の千億の衆を教え  大乘の法に住せしめて  自ら佛土

  o kiyome  Mirai ni mo mata  Muryō mushu no Hotoke o kuyō shi  Shōbō o mamori josen shite  Mata mizuka-
  を淨め  未來にも亦  無量無數の佛を供養し  正法を護り助宣して  亦自

  ra butsudo o kiyome  Tsune ni moro moro no hōben o motte  Hō o toku ni osoruru tokoro naku  Fukakei 
  ら佛土を淨め  常に諸の方便を以て  法を說くに畏るる所なく  不可計

  no shu o doshite  Issaichi o jōju seshimen.  Moro moro no Nyorai o kuyō shi  Hō no hōzō o 
  の衆を度して  一切智を成就せしめん  諸の如來を供養し  法の寶藏を

  goji suite  Sono nochi ni jōbutsu suru koto o en.  Na o nazukete Hōmyō to iwan.  Sono 
  護持して  其の後に成佛することを得ん  號を名けて法明といわん  其の

  kuni o Zenjō to nazuke  Shippō no gōjō seru tokoro naran.  Kō o nazukete Hōmyō to sen.  Bosatsu-
  國を善淨と名け  七寶の合成せる所ならん  劫を名けて寶明とせん  菩薩

  shu hanahada ōku  Sono kazu muryō oku ni shite  Mina daijinzū ni watari  Itoku-riki gusoku shite  So-
  衆甚だ多く  其の數無量億にして  皆大神通に度り  威德力具足して其

  no kokudo ni juman sen.  Shōmon mata mushu ni shite  Sammyō, hachi gedatsu atte  Shimugechi o 
  の國土に充滿せん  聲聞亦無數にして  三明‧八解脫あつて  四無礙智を

  etaru  Korera o motte sō to sen.  Sono kuni no moro moro no shujō wa  In'yoku mina sude ni danji
  得たる  是れ等を以て僧とせん  其の國の諸の衆生は  淫欲皆已に斷じ

  Jun'itsu ni henge shō ni shite  Sō o gushi mi o Shōgon sen.  Hōki, zennetsujiki ni shite  Sara ni 
  純一に變化生にして  相を具し身を莊嚴せん  法喜‧禪悅食にして  更に

  yo no jikisō naken.  Moro moro no nyonin aru koto naku  Mata moro moro no akudō naken.  Furuna-
  餘の食想なけん  諸の女人あることなく  亦諸の惡道なけん  富樓那

  biku  Kudoku kotogotoku jōman shite  Masa ni kono jōdo no  Genjōshu hanahada ōki o ubeshi.  
  比丘  功德悉く成滿して  當に斯の淨土の  賢聖衆甚だ多きを得べし

  Kaku no gotoki muryō no ji  Ware ima tada ryakushite toku."
  是の如き無量の事  我今但略して說く

Sono toki ni sen-nihyaku no arakan no kokoro jizai naru mono, kono nen o nasaku, "Warera kangi shite mi-
爾の時に千二百の阿羅漢の心自在なる者、是の念を作さく、我等歡喜して未

zōu naru koto o etsu. Moshi Seson ono ono juki seraruru koto yo no Daideshi no gotoku nara-
曾有なることを得つ。若し世尊各授記せらるること餘の大弟子の如くなら

ba mata kokoroyokarazu ya." Hotoke korera no kokoro no shonen o shiroshimeshite, Maka-Kashō ni tsuge tama-
ば亦快からずや。佛此れ等の心の所念を知しめして、摩訶迦葉に告げたま

waku, "Kono sen-nihyaku no arakan ni, Ware ima masa ni genzen ni shidai ni anokutara-sammyaku-sambo-dai no 
わく、是の千二百の阿羅漢に、我今當に現前に次第に阿耨多羅三藐三菩提の

ki o atae sazuku beshi. Kono shu no naka ni oite Waga daideshi Kyōjinnyo-biku, masa ni rokuman-nisen-
記を與え授くべし。此の衆の中に於て我が大弟子憍陳如比丘、當に六萬二千

noku no Hotoke o kuyō shi, shikōshite nochi ni Hotoke ni naru koto o ubeshi. Na o Fumyō-Nyorai, Ōgu, 
億の佛を供養し、然して後に佛に成為ことを得べし。號を不明如來‧應供‧

Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to i-
正徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊とい

wan. Sono gohayku no arakan, Urubinra-Kashō, Gaya-Kashō, Nadai-Kashō, Karudai, 
わん。其の五百の阿羅漢‧優樓頻螺迦葉‧伽耶迦葉‧那堤迦葉‧迦留陀夷‧

Udai, Anuruda, Rihata, Kōhinna, Hakura, Shuda, Shakada tō, mina masa ni anoku-
優陀夷‧阿∎樓∎‧離波多‧劫賓那‧薄拘羅‧周陀‧莎伽陀等、皆當に阿耨

tara-sammyaku-sambodai o ubeshi. Kotogotoku onajiku ichigō ni shite nazukete Fumyō to iwan." So-
多羅三藐三菩提を得べし。盡く同じく一號にして名けて普明といわん。爾

no toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Kyōjinnyo-biku  Masa ni muryō no Hotoke o mi tatematsurite  Asōgikō o sugite  Sunawachi tō-
  憍陳如比丘  佛に無量の佛を見たてまつりて  阿僧祇劫を過ぎて  乃ち等

  shōgaku o jōzu beshi.  Tsune ni daikōmyō o hanachi  Moro moro no jinzū o gusoku shi  Myōmon jippō ni hen-
  正覺を成ずべし  常に大光明を放ち  諸の神通を具足し  名聞十方に徧

  ji  Issai no uyamō tokoro to shite  Tsune ni mujōdō o tokan.  Yue ni nazukete Fumyō to sen. 
  じ  一切の敬う所として  常に無上道を說かん  故に號けて普明とせん

  Sono kokudo shōjo ni shite  Bosatsu mina yūmyō naran.  Kotogotoku myōrōkaku ni nobotte  Moro moro no 
  其の國土清淨にして  菩薩皆勇猛ならん  咸く妙樓閣に昇つて  諸の

  jippō no kuni ni asobi  Mujō no kugu o motte  Shobutsu ni bugon sen.  Kono kuyō o nashi owa-
  十方の國に遊び  無上の供具を以て  諸佛に奉獻せん  是の供養を作し已

  tte  Kokoro ni daikangi o idaki  Shuyu ni hongoku ni kaeran.  Kaku no gotoki jinriki aran.  Hotoke 
  つて  心に大歡喜を懷き  須臾に本國に還らん  是の如き神力あらん佛

  no ju rokuman gō naran.  Shōbō jūsuru koto ju ni baishi  Zōbō mata kore ni baisen.  Hō mes-
  の壽六萬劫ならん  正法住すること壽に倍し  像法復是れに倍せん  法滅

  seba ten, nin ureen.  Sono gohyaku no biku  Shidai ni masa ni sabutsu subeshi.  Onajiku nazuke-
  せば天‧人憂えん  其の五百の比丘  次第に當に作佛すべし  同じく號け

  te Fumyō to ii  Tenshi shite juki sen.  Waga metsudo no nochi ni  Soregashi masa ni sabutsu subeshi. 
  て普明といい  轉次して授記せん  我が滅度の後に  某甲當に作佛すべし

   Sono shoke no seken  Mata waga konnichi no gotoku naran.  Kokudo no gonjō  Oyobi moro moro no jin-
    其の所化の世間  亦我が今日の如くならん  國土の嚴淨  及び  諸の神

  zūriki  Bosatsu, shōmonshu  Shōbō, oyobi zōbō  Jumyō kō no tashō  Mina kami no shosetsu no gotoku na-
  通力  菩薩‧聲聞衆  正法及び像法  壽命劫の多少  皆上の所說の如くな

  ran.  Kasho! Nanji sude ni  Gohyaku no jizaisha o shirinu.  Yo no moro moro no shōmonshu mo  Mata masa ni 
  らん  迦葉汝已に  五百の自在者を知りぬ  餘の諸の聲聞衆も  亦當に

  mata kaku no gotoku naru beshi.  Sono kono e ni arazaru wa  Nanji masa ni tame ni senzetsu subeshi."
  復是の如くなるべし  其の此の會に在らざるは  汝當に為に宣說すべし

Sono toki ni gohyaku no arakan, butsuzen ni oite juki o e owatte kangi yuyaku shi, sunawachi za yori 
爾の時に五百の阿羅漢、佛前に於て受記を得已つて歡喜踊躍し、即ち座より

tatte butsuzen ni itari zumen ni miashi o raishi, toga o kuite mizukara semu. 'Seson! Warera tsune ni ko-
起つて佛前に到り頭面に足を禮し、過を悔いて自ら責む。世尊、我等常に是

no nen o nashite, mizukara sude ni kukyō no metsudo o etari to omoiki. Ima sunawachi kore o shirinu, mu-
の念を作して、自ら已に究竟の滅度を得たりと謂いき。今乃ち之を知りぬ、無

chi no mono no gotoshi. Yue wa ikan? Warera Nyorai no chie o ubekariki. Shikaru o sunawachi mizukara 
智の者の如し。所以は何ん、我等如來の智慧を得べかりき。而るを便ち自ら

shōchi o motte tarinu to nashiki. Seson! Tatoeba hito ari shinnu no ie ni itatte sake ni yo-
小智を以て足りぬと為しき。世尊、譬えば人あり、親友の家に至つて酒に醉

ute fuseri. Kono toki ni shinnu kanji no masa ni yuku beki atte, muge no hōju o motte so-
うて臥せり。是の時に親友官事の當に行くべきあつて、無價の寶珠を以て其

no koromo no ura ni kake kore o ataete sarinu. Sono hito ei fushite subete kakuchi sezu, oki owa-
の衣の裏に繫け之を與えて去りぬ。其の人醉い臥して都て學知せず、起き已

tte yugyō shi takoku ni itarinu. ejiki no tame no yue ni tsutome gushaku suru koto hanahada ōini kannan na-
つて遊行し他國に到りぬ。衣食の為の故に勤力求索すること甚だ大に艱難な

ri. Moshi sukoshi uru tokoro areba sunawachi motte tarinu to nasu. Nochi ni shinnu ai ōte kore o 
り。若し少し得る所あれば便ち以て足りぬと為す。後に親友會い遇うて之を

mite, kono kotoba o nasaku, "Tsutanaya! Jōbu, nan zo ejiki no tame ni sunawachi kaku no gotoku naru ni itaru? 
見て、是の言を作さく、咄哉、丈夫、何ぞ衣食の為に乃ち是の如くなるに至る。

Ware mukashi nanji o shite anraku naru koto o e, goyoku ni mizukara hoshii mama narashimen to hosshite, soregashi no
我昔汝をして安樂なることを得、五欲に自ら恣ならしめんと欲して、某の

toshi hi tsuki ni oite muge no hōju o motte nanji ga koromo no ura ni kakenu. Ima nao gen ni ari. Shikaru 
年日月に於て無價の寶珠を以て汝が衣の裏に繫けぬ。今故お現にあり。而る

o nanji shirazu shite, gonku, unō shite motte jikatsu o motomuru koto, hanahada kore chi nari. 
を汝知らずして、勤苦‧憂惱して以て自活を求むること、甚だこれ癡なり。

Nanji! Ima kono takara o motte shoshu ni muyaku subeshi. Tsune ni kokoro no gotoku bōtan naru tokoro nakaru beshi" to 
汝今此の寶を以て所須に貿易すべし。常に意の如く乏短なる所なかるべしと

iwan ga gotoku, Hotoke mo mata kaku no gotoshi. Bosatsu tarishi toki warera o kyōke shite, issaichi no kokoro 
いわんが如く、佛も亦是の如し。菩薩たりし時我等を教化して、一切智の心

o okosashime tamaiki. Shikaru o tsuide haimō shite shirazu satorazu. Sude ni arakandō o 
を發さしめたまいき。而るを尋いで廢忘して知らず覺らず。既に阿羅漢道を

ete mizukara metsudo seri to omoi, shishō kannan ni shite sukoshiki o ete tarinu to nasu. Issai-
得て自ら滅度せりと謂い、資生艱難にして少しきを得て足りぬとなす。一切

chi no gan nao atte usezu. Ima Seson warera o kakugo shite, kaku no gotoki kotoba o nashi tama-
智の願猶お在つて失せず。今者世尊我等を覺悟して、是の如き言を作したま

waku, "Moro moro no biku! Nandachi ga etaru tokoro wa  kukyō no metsu ni arazu. Ware hisashiku nandachi o shite 
わく、諸の比丘、汝等が得たる所は究竟の滅に非ず。我久しく汝等をして

Hotoke no zengon o ueshime taredomo, hōben o motte no yue ni nehan no sō o shimesu. Shikaru o nanji 
佛の善根を種えしめたれども、方便を以ての故に涅槃の相を示す。而るを汝

kore jitsu ni metsudo o etari to omoeri." Seson! Ware ima sunawachi shinnu, jitsu ni kore bosatsu nari. 
これ實に滅度を得たりと謂えり。世尊、我今乃ち知んぬ、實に是れ菩薩なり。

Anokutara-sammyaku-sambodai no ki o sazuke tamō koto o etsu. Kono innen o motte hanahada ōi i 
阿耨多羅三藐三菩提の記を授けたもうことを得つ。是の因緣を以て甚だ大い

ni kangi shite mizōu naru koto o etari.' Sono toki ni Anya-Kyōjinnyō to, kasanete kono gi 
に歡喜して未曾有なることを得たり。爾の時に阿若喬陳如等、重ねて此の義

o noben to hosshite, ge o toite mōsaku,
を宣べんと欲して、偈を說いて言さく

  "Warera mujō  Annon no juki no mikoe o kiki tatematsuri  Mizōu nari to kangi shite  Mu-
  我等無上  安穩の授記の聲を聞きたてまつり  未曾有なりと歡喜して  無

  ryōchi no Hotoke o raishi tatematsuru.  Ima Seson no mimae ni oite  Mizukara moro moro no toga o kui 
  量智の佛を禮したてまつる  今世尊の前に於て  自ら諸の過咎を悔い

  Muryō no Buppō ni oite  Sukoshiki nehan no bun o e  Muchi no gunin no gotoku shite  Sunawachi mizuka-
  無量の佛寶に於て  少しき涅槃の分を得  無智の愚人の如くして  便ち自

  ra motte tarinu to nashiki.  Tatoeba bingu no hito  Shinnu no ie ni yuki itarinu.  Sono ie 
  ら以て足りぬと為しき  譬えば貧窮の人  親友の家に往き至りぬ  其の家

  hanahada ōini tonde  Tsubusa ni moro moro no kyōzen o mōke  Muge no hōju o motte  Naie no ura ni 
  甚だ大に富んで  具さに諸の肴膳を設け  無價の寶殊を以て  內衣の裏に

  keijaku shi   Mokushi ataete sute sarinu.   Toki ni fushite kakuchi sezu.   Kono hito sude ni oki-
  繫著し  默し與えて捨て去りぬ  時に臥して覺知せず  是の人既已に起き

  te  Yugyō shite takoku ni etari  Ejiki o motomete mizukara watari  Shishō hanahada kannan ni shite 
  て  遊行して他國に詣り  衣食を求めて自ら濟り  資生甚だ艱難にして

  Sukoshiki o ete sunawachi tarinu to nashite  Sara ni yoki mono o negawazu.  Naie no ura ni  Mu-
  少しきを得て便ち足りぬとなして  更に好き者を願わず  內衣の裏に無

  ge no hōju aru koto o satorazu.  Tama o ataeshi shinnu  Nochi ni kono binnin o mite  Nengoro 
  價の寶珠あることを覺らず  珠を與えし親友  後に此の貧人を見て苦切

  ni kore o seme owatte  Shimesu ni kakeshi tokoro no tama o motte su.  Binnin kono tama o mite  So-
  に之を責め已つて  示すに繫けし所の珠を以てす  貧人此の珠を見て其

  no kokoro ōini kangi shi  Tonde moro moro no zaimotsu atte  Goyoku ni shikamo mizukara hoshii mama naran ga 
  の心大に歡喜し  富んで諸の財物あつて  五欲に而も自ら恣ならんが

  gotoku  Warera mo mata kaku no gotoshi.  Seson jōya ni oite  Tsune ni awarende kyōke serare  Mujō 
  如く  我等も亦是の如し  世尊長夜に於て  常に愍んで教化せられ  無上

  no gan o ueshime tamaeri.  Warera muchi naru ga yue ni  Satorazu mata shirazu.  Sukoshiki 
  の願を種えしめたまえり  我等無智なるが故に  覺らず亦知らず  少しき

  nehan no bun o ete  Mizukara tarinu to shite yo o motomezu.  Ima Hotoke ware o kakugo shite  Jitsu no 
  涅槃の分を得て  自ら足りぬとして餘を求めず  今佛我を覺悟して  實の

  metsudo ni arazu.  Hotoke no mujōe o ete  Shikōshite sunawachi kore shin no metsu nari to notamō.  Ware ima 
  滅度に非ず  佛の無上慧を得て  爾して乃ち為れ真の滅なりと言う  我今

  Hotoke ni shitagatte  Juki, shōgon no ji  Oyobi tenshi ni juketsu sen koto o kiki tatematsuri-
  佛に從つて  授記‧莊嚴の事  及び轉次に受決せんことを聞きたてまつり

  te  Shinjin amaneku kangi su."
  て  身心徧く歡喜す

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012