Lotus Sutra - Chapter 7
(The Parable of the Magic City)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ KEJŌ-YU-HON DAI-SHICHI
妙法蓮華經化城諭品第七


Hotoke, moro moro no biku ni tsuge tamawaku, "Naio kako muryō muhen fukashigi asōgikō, sono 
佛、諸の比丘に告げたまわく、乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫、爾の

toki ni Hotoke imashiki. Daitsuchishō-Nyorai, Ōgu, Shōhenchi, Myōgyō soku, Zenzei, Sekenge, Mu-
時に佛いましき。大通知勝如來‧應供‧正徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無

jōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazuku. Sono kuni o Kōjō to nazuke, kō o Daisō 
上土‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊と名く。其の國を好成と名け、劫を大相

to nazuku. Moro moro no biku! Kano Hotoke no metsudo yori konokata, hanahada ōini kuon nari. Tatoeba san-
と名く。諸の比丘、彼の佛の滅度より已來、甚だ大に久遠なり。譬えば三

zen daisen sekai no shou no jishu o, tatoi hito atte suri motte sumi to nashi, tōbō sen no kokudo 
千大千世界の所有の地種を、假使人あつて磨り以て墨と為し、東方千の國土

o sugite sunawachi itten o kudasan, ōisa mijin no gotoshi. Mata sen no kokudo o sugite mata itten o 
を過ぎて乃ち一點を下さん、大さ微塵の如し。又千の國土を過ぎて復一點を

kudasan. Kaku no gotoku tenden shite jishu no sumi o tsukusan ga gotoki, nandachi ga kokoro ni oite ikan? 
下さん。是の如く展轉して地種の墨を盡くさんが如き、汝等が意に於て云何。

Kono moro moro no kokudo o, moshi ha sanshi moshi ha sanshi no deshi, yoku henzai o ete sono kazu o 
是の諸の國土を、若しは算師若しは算師の弟子、能く邊際を得て其の數を

shiran ya ina ya ?" "Ina nari, Seson!" "Moro moro no biku! Kono hito no furu tokoro no kokudo no, moshi 
知らんや不や。不なり、世尊。諸の比丘、是の人の經る所の國土の、若し

wa tenzeru to tenze zaru to o, kotogotoku masshite chiri to nashite, ichi jin o ikkō to sen. Ka-
は點ぜると點ぜざるとを、盡く抹して塵となして、一塵を一劫とせん。彼

no Hotoke no metsudo yori konokata, mata kono kazu ni sugitaru koto muryō muhen hyaku-sen-man-noku asōgikō na-
の佛の滅度より已來、復是の數に過ぎたること無量無邊百千萬億阿僧祇劫な

ri. Ware Nyorai no chiken-riki o motte no yue ni, kano kuon o miru koto nao konnichi no gotoshi." So-
り。我如來の知見力を以ての故に、彼の久遠を觀ること猶お今日の如し。爾

no toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Ware kakose no  Muryō muhenko o omou ni  Hotoke Ryōsokuson imashiki  Daitsūchishō to nazuku. 
  我過去世の  無量無邊劫を念うに  佛兩足尊いましき  大通智勝と名く

  Hito atte chikara o motte  Sanzen daisen no do o sutte  Kono more, moro no jishu o tsukushite 
  人あつて力を以て  三千大千の土を磨つて  此の諸の地種を盡くして

  Mina kotogotoku motte sumi to nashi  Sen no kokudo o sugite  Sunawachi ichi no jinten o kudasan.  Kaku no 
  皆悉く以て墨となし  千の國土を過ぎて  乃ち一の塵點を下さん是の

  gotoku tenden shi tenjite  Kono moro moro no jimmoku o tsukusan ga gotoshi.  Kaku no gotoki moro moro no koku-
  如く展轉し點じて  此の諸の塵墨を盡くさんが如し  是の如き諸の國

  do no  Tenzeru to tenze zaru to tō o   Mata kotogotoku masshite chiri to nashi  Ichi jin o ikkō to 
  土の  點ぜると點ぜざると等を  復盡く抹して塵となし  一塵を一劫と

  sen.   Kono moro moro no mijin no kazu ni  Sono kō mata kore ni sugitari.  Kano Hotoke no metsudo yo-
  せん  此の諸の微塵の數に  其の劫復是れに過ぎたり  彼の佛の滅度よ

  ri konokata   Kaku no gotoku muryōkō nari.  Nyorai no mugechi  Kano Hotoke no metsudo  Oyobi shōmon, bo-
  り來  是の如く無量劫なり  如來の無礙智  彼の佛の滅度  及び聲聞‧菩

  satsu o shiru koto  Ima no metsudo o miru ga gotoshi.  Moro moro no biku masa ni shiru beshi!  Butchi wa 
  薩を知ること  今の滅度を見るが如し  諸の比丘當に知るべし  佛智は

  kiyoku shite mimyō ni  Muro mushoge ni shite  Muryōkō o tsudatsu su."
  淨くして微妙に  無漏無所礙にして  無量劫を通達す

Hotoke, moro moro no biku ni tsune tamawaku, "Dai-tsūchishō-Butsu ha ju gohyaku-shijū-mannoku nayutakō nari. 
佛、諸の比丘に告げたまわく、大通智勝佛は壽五百四十萬億那由他劫なり。

Sono Hotoke moto dōjō ni zashite, magun o hashi owatte, anokutara-sammyaku-sambodai o etamō 
其の佛本道場に坐して、魔軍を破し已つて、阿耨多羅三藐三菩提を得たもう

ni nannan to suru ni shikamo Shobutsu no Hō genzaizen sezu. Kaku no gotoku isshōkō naishi jisshōkō, kek-
に垂んとするに、而も諸佛の法現在前せず。是の如く一小劫乃至十小劫、結

kafuza shite shinjin dōji tamawazu. Shikamo Shobutsu no Hō nao zaizen sezariki. Sono toki ni Tō-
跏趺坐して身心動じたまわず。而も諸佛の法猶お在前せざりき。爾の時に忉

ri no shoten, saki yori kano Hotoke no tame ni bodaijuge ni oite shishiza o shikeri, takasa ichi yujun. 
利の諸天、先より彼の佛の為に菩提樹下に於て師子座を敷けり、高さ一由旬。

'Hotoke kono za ni oite masa ni anokutara-sammyaku-sam-bodai o etamō beshi' to. Hajimete kono za ni 
佛此の座に於て當に阿耨多羅三藐三菩提を得たもうべしと。適めて此の座に

zashi tamō. Toki ni moro moro no Bondennō, moro moro no tenge o furasu koto, omote goto ni hyaku yujun 
坐したもう。時に諸の梵天王、衆の天華を雨らすこと、面ごとに百由旬

nari. Kofu toki ni kitatte shibomeru hana o fukisatte, sara ni atarashiki mono o furasu. Kaku no 
なり。香風時に來つて萎める華を吹き去つて、更に新しき者を雨らす。是の

gotoku taezu jisshōkō o mitete Hotoke o kuyō su. Naishi metsudo made tsune ni kono hana o furashiki. 
如く絕えず十小劫を滿てて佛を供養す。乃至滅度まで常に此の華を雨らしき。

Shiō no shoten, Hotoke o kuyō sen ga tame ni tsune ni tenku o utsu. Sono yo no shoten, ten no gigaku 
四王の諸天、佛を供養せんが為に常に天鼓を擊つ。其の餘の諸天、天の伎樂

o nasu koto jisshōkō o mitsu. Metsudo ni itaru made mata mata kaku no gotoshi. Moro moro no biku! Daitsū-
を作すこと十小劫を滿つ。滅度に至るまで亦復是の如し。諸の比丘、大通

chishō-Butsu jisshōkō o sugite Shobutsu no Hō imashi genzaizen shite, anokutara-sarnmyaku-sambodai o jōji 
智勝佛十小劫を過ぎて諸佛の法乃し現在前して、阿耨多羅三藐三菩提を成じ

tamaiki. Sono Hotoke imada shukke shi tamawazarishi toki ni jūroku no miko ari. Sono daiichi oba 
たまいき。其の佛未だ出家したまわざりし時に十六の子あり。其の第一をば

na o Chishaku to iu. Shoshi ono ono shuju no chinni gankō no gu ari. Chichi anokutara-sammyaku-sam-bodai 
名を智積という。諸子各種種の珍異玩好の具あり。父阿耨多羅三藐三菩提

o jōzuru koto o etamō to kiite, mina shochin o sutete bussho ni ōkei su. Shomo taikyū 
を成ずることを得たもうと聞いて、皆所珍を捨てて佛所に往詣す。諸母涕泣

shite shitagatte kore o okuru. Sono so tenrinjōō, ippyaku no daijin oyobi yo no hyaku-sen-man-noku no nimmin 
して隨つて之を送る。其の祖天輪聖王、一百の大臣及び餘の百千萬億の人民

to, mina tomo ni inyō shite shitagatte dōjō ni itau. Kotogotoku Daitsūchishō-Nyorai ni shingon shite, ku-
と、皆共に圍繞して隨つて道場に至る。咸く大通智勝如來に親近して、供

yō, kugyō, sonju, sandan shi tatematsuran to hosshi, itari owatte zumen ni mashi o raishi, 
養‧恭敬‧尊重‧讚歎したてまつらんと欲し、到り已つて頭面に足を禮し、

Hotoke o meguri owatte isshin ni gasshō shi, Seson o sengō shite ge o motte jushite mōsaku,
佛を繞り畢已つて一心に合掌し、世尊を瞻仰して偈を以て頌して曰さく

  'Daiitoku Seson!  Shujō o dosen ga tame no yue ni  Muryō okusai ni oite  Shikōshite imashi jōbutsu 
  大威德世尊  衆生を度せんが為の故に  無量億歲に於て  爾して乃し成佛

  suru koto o e  Shogan sude ni gusoku shi tamaeri.  Zenzai kitsu mujō!  Seson ha hanahada keu na-
  することを得  諸願已に具足したまえり  善哉吉無上  世尊は甚だ希有な

  ri.  Hitotabi zashite jisshōkō  Shintai oyobi shusoku  Jōnen to shite anjite dōzezu.  Sono kokoro 
  り  一び坐して十小劫  身體及び手足  靜然として安じて動せず  其の心

  tsune ni tampaku ni shite  Imada katte sanran arazu.  Kukyō shite nagaku jakumetsu shi  Muro no Hō ni 
  常に憺怕にして  未だ曾て散亂あらず  究竟して永く寂滅し  無漏の法に

  anjū shi tamaeri.  Ima Seson no  Annon ni Butsudō o jōji tamō o mite  Warera zenri 
  安住したまえり  今者世尊の  安穩に佛道を成じたもうを見て  我等善利

  o e  Shōkyō shite ōini kangi su.  Shujō ha tsune ni kunō shi  Mōmyō ni shite dōshi nashi.  Ku-
  を得  稱慶して大に歡喜す  衆生は常に苦惱し  盲冥にして導師なし  苦

  jin no dō o shirazu  Gedatsu o motomuru koto o shirazu shite  Jōya ni akushu o mashi  Sho-
  盡の道を識らず  解脫を求むることを知らずして  長夜に惡趣を增し  諸

  tenshu o genson su.  Kuraki yori kuraki ni iri  Nagaku Hotoke no mina o kikazu.  Ima Hotoke saijō  An-
  天衆を減損す  冥きより冥きに入り  永く佛の名を聞かず  今佛最上  安

  non muro no Hō o etamaeri.  Warera oyobi ten, nin  Kore saidairi o etari.  Kono yue ni 
  穩無漏の法を得たまえり  我等及び天‧人  これ最大利を得たり是の故に

  kotogotoku keishu shite  Mujōson ni kimyō shi tatematsuru."
  咸く稽首して  無上尊に歸命したてまつる

Sono toki ni jūroku ōji, ge o motte Hotoke o home owatte, Seson ni Hōrin o tenji tamae to 
爾の時に十六王子、偈をもつて佛を讚め已つて、世尊に法輪を轉じたまえと

kanjō shi, kotogotoku kono kotoba o nasaku, 'Seson! Hō o toki tamae, annon narashimuru tokoro 
勸請し、咸く是の言を作さく、世尊、法を說きたまえ、安穩ならしむる所

ōkaran. Shoten, nimmin o remmin shi nyōyaku shi tamae.' Kasanete ge o toite mōsaku,
多からん。諸天‧人民を憐愍し饒益したまえ。重ねて偈を說いて言さく

  'Seō ha tōrin nashi.  Hyaku fuku o motte mizukara shōgon shi  Mujō no chie o etamaeri.  Nega-
  世雄は等倫なし  百福をもつて自ら莊嚴し  無上の智慧を得たまえり  願

  waku ha seken no tame ni toite  Warera oyobi moro moro no shujō no tagui o dodatsu shi  Tame ni fumbetsu shi 
  わくは世間の為に說いて  我等及び諸の衆生の類を度脫し  為に分別し

  kenji shite  Kono chie o eseshime tamae.  Moshi warera Hotoke o eba  Shujō mata mata shika na-
  顯示して  是の智慧を得せしめたまえ  若し我等佛を得ば  衆生亦復然な

  ran.  Seson ha shujō  jinshin no shonen o shiri  Mata shogyō no dō o shiri  Mata chie-riki o shiro-
  らん  世尊は衆生  深心の所念を知り  亦所行の道を知り  又智慧力を知

  shime seri.  Yokugyō oyobi shufuku  Shukumyō shogyō no gō  Seson kotogotoku shiroshimeshi owareri.  Masa 
  しめせり  欲樂及び修福  宿命所行の業  世尊悉く知しめし已れり  當

  ni mujōrin o tenji tamō beshi.'" 
  に無上輪を轉じたもうべし

Hotoke, moro moro no biku ni tsuge tamawaku, "Dai-tsūchishō-Butsu anokutara-sammyaku-sambodai o etamai 
佛、諸の比丘に告げたまわく、大通智勝佛阿耨多羅三藐三菩提を得たまい

shi toki, jippō ono ono gohyaku-mannoku no shobussekai roku-shu ni shindō shi, sono kuni no chugen yūmyō no tokoro, 
し時、十方各五百萬億の諸佛世界六種に震動し、其の國の中間幽冥の處、

nichi gatsu no ikō mo terasu koto atawa zaru tokoro, shikamo mina ōini akiraka nari. Sono naka no shujō ono ono 
日月の威光も照すこと能わざる所、而も皆大に明かなり。其の中の衆生各

aimiru koto o ete, kotogotoku kono kotoba o nasaku, 'Kono naka ni ikan zo tachimachi ni shujō o shō-
相見ることを得て、咸く是の言を作さく、此の中に云何ぞ忽ちに衆生を生

zeru?' Mata sono kokkai no shoten no kuden naishi bongū made rokushu ni shindō shi, daikō amaneku terashite 
ぜる。又其の國界の諸天の宮殿乃至梵宮まで六種に震動し、大光普く照して

sekai ni hemman shi, shoten no hikari ni masareri. Sono toki ni tōbō gohyaku-mannoku no moro moro no kokudo no naka 
世界に徧滿し、諸天の光に勝れり。爾の時に東方五百萬億の諸の國土の中

no Bonden no kuden, kōmyō shōyō shite tsune no hikari ni masareri. Moro moro no Bondennō ono ono kono nen o na-
の梵天の宮殿、光明照曜して常の明に倍れり。諸の梵天王各是の念を作

saku, 'Ima kuden no kōmyō mukashi yori imada arazaru tokoro nari. Nanno innen o motte kono sō o 
さく、今者宮殿の光明昔より未だ有らざる所なり。何の因緣を以て此の相を

genzuru?' Kono toki ni moro moro no Bondennō sunawachi ono ono aiitatte tomo ni kono ji o gisu. Shikamo ka-
現ずる。是の時に諸の梵天王即ち各相詣つて共に此の事を議す。而も彼

no shu no naka ni hitori no Daibondennō ari, Kuissai to nazuku. Moro moro no Bonshu no tame ni ge o toi-
の衆の中に一りの大梵天王あり、救一切と名く。諸の梵衆の為に偈を說い

te iwaku, 
て言わく

  'Warera ga moro moro no kuden  Kōmyō mukashi yori imada arazu.  Kore ha kore nanno innen zo?  Yoroshi-
  我等が諸の宮殿  光明昔より未だ有らず  此れは是れ何の因緣ぞ  宜し

  ku ono ono tomo ni kore o motomu beshi.  Daitoku no ten no shōzeru to ya sen?  Hotoke no seken ni ide ta-
  く各共に之を求むべし  大德の天の生ぜるとやせん  佛の世間に出でた

  maeru to ya sen?  Shikamo kono daikōmyō  Amaneku jippō o terasu.'
  まえるとやせん  而も此の大光明  徧く十方を照す

Sono toki ni goyhaku-mannoku no kokudo no moro moro no Bondennō, kuden to tomo ni, ono ono ekoku o motte moro moro 
爾の時に五百萬億の國土の諸の梵天王、宮殿と俱に、各衣裓を以て諸

no tenge o motte, tomo ni saihō ni yuite kono sō o suijin suru ni, Daitsūchishō-Nyorai no dō-
の天華を盛つて、共に西方に詣いて是の相を推尋するに、大通智勝如來の道

jō bodaijuge ni shoshi shishiza ni zashite, shoten, ryūō, kendatsuba, kinnara, magoraga, 
場菩提樹下に處し師子坐に座して、諸天‧龍王‧乾闥婆‧緊那羅‧摩睺羅伽‧

nin, hinin tō no kugyō inyō seru o mi, oyobi jūroku ōji no Hotoke ni temōōrin o shōzuru o miru. 
人‧非人等の恭敬圍繞せるを見、及び十六王子の佛に轉法輪を請ずるを見る。

Sokuji ni moro moro no Bondennō, zumen ni Hotoke o raishi meguru koto hyaku-sen sō shite, sunawachi tenge o motte 
即時に諸の梵天王、頭面に佛を禮し繞ること百千巾して、即ち天華を以て

Hotoke no miue ni sanzu, sono shosan no hana Shumi-son no gotoshi. Narabi ni motte Hotoke no bodaiju ni kuyō su. 
佛の上に散ず、其の所散の華須彌山の如し。並に以て佛の菩提樹に供養す。

Sono bodaiju takasa jū yujun nari. Hana no kuyō owatte, ono ono kuden o motte kano Hotoke ni bujō 
其の菩提樹高さ十由旬なり。華の供養已つて、各宮殿を以て彼の佛に奉上

shite, kono kotoba o nasaku, 'Tada warera o aimin shi nyōyaku serarete, shōgon no kuden negawaku wa 
して、是の言を作さく、唯我等を哀愍し饒益せられて、所獻の宮殿願わくは

nōjo o tare tamae.' Toki ni moro moro no Bondennō, sunawachi butsuzen ni oite isshin ni koe o onajū shi-
納處を垂れたまえ。時に諸の梵天王、即ち佛前に於て一心に聲を同じうし

te, ge o motte gushite mōsaku,
て、偈を以て頌して曰さく

  'Seson ha hanahada keu ni shite  Chigū suru koto ubeki koto katashi.  Muryō no kudoku o gushi-
  世尊は甚だ希有にして  值遇すること得べきこと難し  無量の功德を具し

  te  Yoku issai o kugo shi  Ten, nin no daishi to shite  Seken o aimin shitamō.  Jippō 
  て  能く一切を救護し  天‧人の大師として  世間を哀愍したもう  十方

  no moro moro no shujō  Amaneku mina nyōyaku o komuru.  Warera ga yori kitaru tokoro wa  Gohyaku-mannoku no kuni nari. 
  の諸の衆生  普く皆饒益を蒙る  我等が從り來る所は  五百萬億の國なり

   Jinzenjō no raku o sutetaru koto wa  Hotoke o kuyō sen ga tame no yue nari.  Warera senze no 
    深禪定の樂を捨てたることは  佛を供養せんが為の故なり  我等先世の

  fuku atte  Kuden hanahada gonjiki seri.  Ima motte Seson ni tatematsuru.  Tada negawakuwa awarende nō-
  福あつて  宮殿甚だ嚴飾せり  今以て世尊に奉る  唯願わくは哀んで納

  ju shitamae.'
  受したまえ

Sono toki ni moro moro no Bondennō, ge o motte Hotoke o home owatte, ono ono kono kotoba o nasaku, 
爾の時に諸の梵天王、偈をもつて佛を讚め已つて、各是の言を作さく、

'Tada negawaku wa Seson! Hōrin o tenjite shujō o dodatsu shi, nehan no dō o hiraki tamae.' Toki ni 
唯願わくは世尊、法輪を轉じて衆生を度脫し、涅槃の道を開きたまえ。時に

moro moro no Bondennō, isshin ni koe o onajū shite, ge o toite mōsaku,
諸の梵天王、一心に聲を同じうして、偈を說いて言さく

  'Seō! Ryōsokuson!  Tada negawaku ha Hō o enzetsu shi  Daijihi no chikara o motte  Kunō no shujō o do-
  世雄兩足尊  唯願わくは法を演說し  大慈悲の力を以て  苦惱の衆生を度

  shi tamae.' 
  したまえ

Sono toki ni Daitsūchishō-Nyorai, mokunen to shite kore o yurushi tamō. Mata moro moro no biku! Tōnampō 
爾の時に大通智勝如來、默然として之を許したもう。又諸の比丘、東南方

gohyaku-mannoku no kokudo no moro moro no Daibonnō, ono ono mizukara kuden no kōmyō shōyō shite mukashi yori imada a-
五百萬億の國土の諸の大梵王、各自ら宮殿の光明照曜して昔より未だ有

razaru tokoro naru o mite, kangi yuyaku shi keu no kokoro o shōjite, sunawachi ono ono ai itatte tomo ni 
らざる所なるを見て、歡喜踊躍し希有の心を生じて、即ち各相詣つて共に

kono ji o gisu. Toki ni kano shu no naka ni hitori no Daibondennō ari, na o Daihi to iu. Moro moro 
此の事を議す。時に彼の衆の中に一りの大梵天王あり、名を大悲という。諸

no Bonshu no tame ni ge o toite iwaku, 
の梵衆の為に偈を說いて言わく

  'Kono ji nanno innen atte,  Kaku no gotoki sō o genzuru?  Warera ga moro moro no kuden  Kōmyō mukashi 
  是の事何の因緣あつて  此の如き相を現ずる  我等が諸の宮殿  光明昔

  yori imada arazu.  Daitoku no ten no shōzeru to ya son?  Hotoke no seken ni ide tamaeru to 
  より未だ有らず  大德の天の生ぜるとやせん  佛の世間に出でたまえると

  ya sen?  Imada katte kono sō o mizu.  Masa ni tomo ni isshin ni motomu beshi.  Sen-man-noku no do o 
  やせん  未だ曾て此の相を見ず  當に一心に求むべし  千萬億の土を

  sugu tomo   Hikari o tazunete tomo ni kore o suisen.  Ōku ha kore Hotoke no yo ni idete  Ku no 
  過ぐとも  光を尋ねて共に之を推せん  多くは是れ佛の世に出てて苦の

  shujō o dodatsu shitamō naran.'
  衆生を度脫したもうならん

Sono toki ni gohyaku-mannoku no moro moro no Bondennō, kuden to tomo ni, ono ono ekoku o motte moro moro no tenge 
爾の時に五百萬億の  諸の梵天王、宮殿と俱に、各衣裓を以て諸の天華

o motte, tomo ni saihoppō ni yuite kono sō o suijin suru ni. Daitsūchishō-Nyorai no dōjō bo-
を盛つて、共に西北方に詣いて是の相を推尋するに、大通智勝如來の道場菩

daijuge ni shoshi shishiza ni zashite, shoten, ryūō, kendatsuba, kinnara, magoraga, nin, 
提樹下に處し師子座に坐して、諸天‧龍王‧乾闥婆‧緊那羅‧摩侯羅伽‧人‧

hinin tō no kugyō inyō seru o mi, oyobi jūroku ōji no Hotoke ni temōōrin o shōzuru o miru. Toki 
非人等の恭敬圍繞せるを見、及び十六王子の佛に轉法輪を請ずるを見る。時

ni moro moro no Bondennō, zumen ni Hotoke o raishi meguru koto hyaku-sen ō shite, sunawachi tenge o motte Hotoke no 
に諸の梵天王、頭面に佛を禮し繞ること百千帀して、即ち天華を以て佛の

miue ni sanzu. Shosan no hana Shumi-sen no gotoshi. Narabi ni motte Hotoke no bodaiju ni kuyō su. Hana no kuyō 
上に散ず。所散の華須彌山の如し。並に以て佛の菩提樹に供養す。華の供養

owatte, ono ono kuden o motte kano Hotoke ni bujō shite kono kotoba o nasaku, 'Tada warera o aimin shi 
已つて、各宮殿を以て彼の佛に奉上して是の言を作さく、唯我等を哀愍し

nyōyaku serarete, shōgon no kuden negawaku ha nōjo o tare tamae.' Sono toki ni moro moro no Bonden-
饒益せられて、所獻の宮殿願わくは納處を垂れたまえ。爾の時に諸の梵天

nō, sunawachi butsuzen ni oite isshin ni koe o onajū shite, ge o motto jushite mōsaku,
王、即ち佛前に於て一心に聲を同じうして、偈を以て頌して曰さく

  'Shōju! Tenchūten!  Karyōbinga no mikoe o motte  Shujō o aimin shitamō mono!  Warera ima kyōrai 
  聖主天中天、迦陵頻伽の聲をもつて  衆生を哀愍したもう者  我等今敬禮

  su.  Seson ha hanahada keu ni shite  Kuon ni imashi hitotabi genji tamō.  Ippyaku hachijikkō
  す  世尊は甚だ希有にして  久遠に乃し一たび現じたもう  一百八十劫

  Munashiku sugite Hotoke imasu koto nashi.  Sannakudō jūman shi  Shotenshu genshō seri.  Ima Hotoke yo 
  空しく過ぎて佛いますことなし  三惡道充滿し  諸天衆減少せり  今佛世

  ni idete  Shujō no tame ni manako to nari  Seken no kishu suru tokoro to shite  Issai o kugo shi
  に出でて  衆生の為に眼となり  世間の歸趣する所として  一切を救護し

   Shujō no chichi to natte  Aimin shi nyōyaku shitamō mono nari.  Warera shukufuku no kyō atte
    衆生の父と為つて  哀愍し饒益したもう者なり  我等宿福の慶あつて

  Ima Seson ni ai tatematsuru koto o etari.'
  今世尊に值いたてまつることを得たり

Sono toki ni moro moro no Bondennō, ge o motte Hotoke o home owatte, ono ono kono kotoba o nasaku, 'Tada 
爾の時に諸の梵天王、偈を以て佛を讚め已つて、各是の言を作さく、唯

negawaku wa Seson! Issai o aimin shite Hōrin o tenji shujō o dodatsu shitamae.' Toki ni moro moro no 
願わくは世尊、一切を哀愍して法輪を轉じ衆生を度脫したまえ。時に諸の

Bondennō, isshin ni koe o onajū shite, ge o toite mōsaku,
梵天王、一心に聲を同じうして、偈を說いて言さく

  'Daisho! Hōrin o tenjite   Shohō no sō o kenji shi  Kunō no shujō o doshite  Daikangi o e-
  大聖法輪を轉じて、諸法の相を顯示し  苦惱の衆生を度して  大歡喜を得

  seshime tamae.  Shujō kono Hō o kikaba  Dō o e moshi ha ten ni shōji  Moro moro no akudō 
  せしめたまえ  衆生此の法を聞かば  道を得若しは天に生じ  諸の惡道

  genshō shi  Ninzen no mono zōyaku sen.' 
  減少し  忍善の者增益せん

Sono toki ni Daitsūchishō-Nyorai, mokunen to shite kore o yurushi tamō. Mata moro moro no biku! Nampō go-
爾の時に大通智勝如來、默念として之を許したもう。又諸の比丘、南方五

hyaku-mannoku no kokudo no moro moro no Daibonnō, ono ono mizukara kuden no kōmyō shōyō shite mukashi yori imada ara-
百萬億の國土の諸の大梵王、各自ら宮殿の光明照曜して昔より未だ有ら

zaru tokoro naru o mite, kangi yuyaku shi keu no kokoro o shōjite, sunawachi ono ono ai itatte tomo ni ko-
ざる所なるを見て、歡喜踊躍し希有の心を生じて、即ち各相詣つて共に此

no ji o gisu, 'Nanno innen o motte, warera ga kuden kono koyō aru?' Shikamo kano shu no naka ni 
の事を議す。何の因緣を以て、我等が宮殿此の光曜ある。而も彼の衆の中に

hitori no Daibondennō ari, na o Myōhō to iu. Moro moro no Bonshu no tame ni ge wotoite iwaku,
一りの大梵天王あり、名を妙法という。諸の梵衆の為に偈を說いて言わく

  'Warera ga moro moro no kuden  Kōmyō hanahada iyō seri.  Kore innen naki ni araji.  Kono sō yoro-
  我等が諸の宮殿  光明甚だ威曜せり  此れ因緣なきにあらじ  是の相宜

  shiku kore o motomu beshi.  Hyaku-sen kō o sugure domo  Imada katte kono sō o mizu.  Daitoku no 
  しく之を求むべし  百千劫を過ぐれども  未だ曾て是の相を見ず  大德の

  ten no shōzeru to ya sen?  Hotoke no seken ni ide tamaeru to ya sen?' 
  天の生ぜるとやせん  佛の世間に出でたまえるとやせん

Sono toki ni gohyaku-mannoku no moro moro no Bondennō, kuden to tomo ni, ono ono ekoku o motte moro moro no tenge 
爾の時に五百萬億の諸の梵天王、宮殿と俱に、各衣裓を以て諸の天華

o motte, tomo ni hoppō ni yuite kono sō o suijin suru ni, Daitsūchishō-Nyorai no dōjō bodai-
を盛つて、共に北方に詣いて是の相を推尋するに、大通智勝如來の道場菩提

juge ni shoshi shishiza ni zashite, shoten, ryūō, kendatsuba, kinnara, magoraga, nin, 
樹下に處し師子座に坐して、諸天‧龍王‧乾闥婆‧緊那羅‧摩侯羅伽‧人‧

hinin tō no kugyō inyō seru o mi, oyobi jūroku ōji no Hotoke ni temōōrin o shōzuru o miru. Toki 
非人等の恭敬圍繞せるを見、及び十六王子の佛に轉法輪を請ずるを見る。時

ni moro moro no Bondennō zumen ni Hotoke o raishi meguru koto hyaku-sen sō shite, sunawachi tenge o motte Hotoke no miue 
に諸の梵天王頭面に佛を禮し繞ること百千帀して、即ち天華を以て佛の上

ni sanzu. Shosan no hana Shumi-sen no gotoshi. Narabi ni motte Hotoke no bodaiju ni kuyō su. Hana no kuyō owa-
に散ず。所散の華須彌山の如し。並に以て佛菩提樹に供養す。華の供養已

tte, ono ono kuden o motte kano Hotoke ni bujō shite, kono kotoba o nasaku, 'Tada warera o aimin shi 
つて、各宮殿を以て彼の佛に奉上して、是の言を作さく、唯我等を哀愍し

nyōyaku serarete, shōgon no kuden negawaku ha nōjo o tare tamae.' Sono toki ni moro moro no Bonden-
饒益せられて、所獻の宮殿願わくは納處を垂れたまえ。爾の時に諸の梵天

nō, sunawachi butsuzen ni oite isshin ni koe o onajū shite, ge o motte jushite mōsaku, 
王、即ち佛前に於て一心に聲を同じうして、偈を以て頌して曰さく

  'Seson ha hanahada mi tatematsuri gatashi.   Moro moro no bonnō o hashi tamaeru mono nari.  Hyaku-sanjik-
  世尊は甚だ見たてまつり難し  諸の煩惱を破したまえる者なり百三十

  kō o sugite  Ima sunawachi hitotabi mi tatematsuru koto o u.  Moro moro no kekatsu no shujō ni
  劫を過ぎて  今乃ち一たび見たてまつることを得  諸の飢渴の衆生に

  Hōu o motte jūman shitamō.  Mukashi yori imada katte mizaru tokoro no  Muryō no chiesha nari.
  法雨を以て充滿したもう  昔より未だ曾て覩ざる所の  無量の智慧者なり

  Udomōara no gotoku ni shite  Konnichi sunawachi chigū shi tatematsuru.  Warera ga moro moro no kuden
    優曇波羅の如くにして  今日乃ち值遇したてまつる  我等が諸の宮殿

  Hikari o kōmuru ga yue ni gonjiki seri.  Seson! Daijihi o motte  Tada negawaku ha nōju o tare 
    光を豪るが故に嚴飾せり  世尊大慈悲をもつて  唯願わくは納受を垂れ

  tamae.'
  たまえ

Sono toki ni moro moro no Bondennō, ge o motto Hotoke o home owatte, ono ono kono kotoba o nasaku, 
爾の時に諸の梵天王、偈をもつて佛を讚め已つて、各是の言を作さく、

'Tada negawaku wa Seson! Hōrin o tenjite, issai seken no shoten, ma, bon, shamon, Baramon o 
唯願わくは世尊、法輪を轉じて、一切世間の諸天‧魔‧梵‧沙門‧波羅門を

shite mina annon naru koto o e, shikamo dodatsu suru koto o eseshime tamae' to. Toki ni moro moro 
して皆安穩なることを獲、而も度脫することを得せしめたまえと。時に諸

no Bondennō, isshin ni koe o onajū shite, ge o motte jushite mōsaku,
の梵天王、一心に聲を同じうして、偈を以て頌して曰さく

  'Tada negawaku ha Tenninson!  Muō no Hōrin o tenji  Daihō no tsuzumi o uchi  Daihō no kai o fuki 
  唯願わくは天人尊  無上の法輪を轉じ  大法の鼓を擊ち  大法の螺を吹き

    Amaneku Daihō no ame o furashite  Muryō no shujō o doshi tamae.  Warera kotogotoku kishō shi 
    普く大法の雨を雨らして  無量の衆生を度したまえ  我等咸く歸請し

  tatematsuru.  Masa ni jinnon no mikoe o nobe tamō beshi.' 
  たてまつる  當に深遠の音を演べたもうべし

Sono toki ni Daitsūchishō-Nyorai, mokunen to shite kore o yurushi tamō. Sainamōō naishi gehō mo mata mata 
爾の時に大通智勝如來、默然として之を許したもう。西南方乃至下方も亦復

kaku no gotoshi. Sono toki ni jōhō gohyaku-mannoku no kokudo no moro moro no Daibonnō, mina kotogotoku mizukara shoshi 
是の如し。爾の時に上方五百萬億の國土の諸の大梵王、皆悉く自ら所止

no kuden no kōmyō iyō shite, mukashi yori imada arazaru tokoro naru o mite, kangi yuyaku shi keu 
の宮殿の光明威曜して、昔より未だあらざる所なるを視て、歡喜踊躍し希有

no kokoro o shōjite, sunawachi ono ono ai itatte tomo ni kono ji o gisu, 'Nanno innen o motte, warera 
の心を生じて、即ち各相詣つて共に此の事を議す。何の因緣を以て、我等

ga kuden kono kōmyō aru?' Shikamo kano shu no naka ni hitori no Daibondennō ari. Na o Shiki to i-
が宮殿斯の光明ある。而も彼の衆の中に一りの大梵天王あり。名を尸棄とい

u. Moro moro no Bonju no tame ni ge o toite iwaku,
う。諸の梵衆の為に偈を說いて言わく

  'Ima nanno innen o motte  Warera ga moro moro no kuden  Itoku no kōmyō kagayaki  Gonjiki seru koto mi-
  今何の因緣を以て  我等が諸の宮殿  威德の光明曜き  嚴飾せること未

  zōu naru?  Kaku no gotoki no myōsō wa  Mukashi yori imada kiki mizaru tokoro nari.  Daitoku no ten no 
  曾有なる  是の如きの妙相は  昔より未だ聞き見ざる所なり  大德の天の

  shōzeru to ya sen?  Hotoke no seken ni ide tamaeru to ya sen?'
  生ぜるとやせん  佛の世間に出でたまえるとやせん

Sono toki ni gohyaku-mannoku no moro moro no Bondennō, kuden to tomo ni, ono ono ekoku o motte moro moro no tenge 
爾の時に五百萬億の  諸の梵天王、宮殿と俱に、各衣裓を以て諸の天華

o motte, tomo ni gehō ni yuite kono sō o suijin suru ni, Daitsuchishō-Nyorai no dōjō bodai-
を盛つて、共に下方に詣いて是の相を推尋するに、大通智勝如來の道場菩提

juge ni shoshi shishiza ni zashite, shoten, ryūō, kendatsuba, kinnara, magoraga, nin, 
樹下に處し師子座に坐して、諸天‧龍王‧乾闥婆‧緊那羅‧摩侯羅伽‧人‧

hinin to no kugyō inyō seru o mi, oyobi jūroku ōji no Hotoke ni temōōrin o shōzuru o miru. Toki 
非人等の恭敬圍繞せるを見、及び十六王子の佛に轉法輪を請ずるを見る。時

ni moro moro no Bondennō, zumen ni Hotoke o raishi meguru koto hyaku-sen so shite, sunawachi tenge o motte Hotoke no 
に諸の梵天王、頭面に佛を禮し繞ること百千帀して、即ち天華を以て佛の

miue ni sanzu. Shosan nō hana Shumi-sen no gotoshi. Narabi ni motte Hotoke no bodaiju ni kuyō su. Hana no kuyō 
上に散ず。所散の華須彌山の如し。并に以て佛の菩提樹に供養す。華の供養

owatte, ono ono kuden o motte kano Hotoke ni bujō shite, kono kotoba o nasaku, 'Tada warera o aimin 
已つて、各宮殿を以て彼の佛に奉上して、是の言を作さく、唯我等を哀愍

shi nyōyaku serarete, shōgon no kuden negawaku ha nōjo o tare tamae.' Toki ni moro moro no Bondennō, 
し饒益せられて、所獻の宮殿願わくは納處を垂れたまえ。時に諸の梵天王、

sunawachi butsuzen ni oite isshin ni koe o onajū shite, ge o motte jushite mōsaku,
即ち佛前に於て一心に聲を同じうして、偈を以て頌して曰さく

  "Zenzai! Shobutsu  Kuse no Shosan o mi tatematsuru ni  Yoku sangai no goku yori
  善哉諸佛  救世の聖尊を見たてまつるに  能く三界の獄より  諸の衆生

  Moro moro no shujō o mensui shitamō.  Fuchi, Tenninson!  Gummyōrui o min'ai shi  Yoku kanro no mon o hiraite
  を勉出したもう  普智天人尊  群萌類を愍哀し  能く甘露の門を開いて

  Hiroku issai o doshi tamō.  Mukashi no muryōkō ni oite  Munashiku sugite Hotoke imasu koto na-
  廣く一切を度したもう  昔の無量劫に於て  空しく過ぎて佛いますことな

  shi.   Seson imada ide tamawa zarishi toki wa  Jippō tsune ni ammyō ni shite  Sannakudō zōchōshi 
  し  世尊未だ出でたまわざりし時は  十方常に闇瞑にして  三惡道增長し

   Ashura mata sakan nari.  Shotenju utata genji  Shishite oku akudō ni otsu.  Hotoke ni shitagai 
    阿修羅亦盛んなり  諸天衆轉た減じ  死して多く惡道に墮つ  佛に從い

  tatematsurite Hō o kikazu shite  Tsune ni fuzen no ji o gyōji  Shiki-riki oyobi chie  Kore-
  たてまつりて法を聞かずして  常に不善の事を行じ  色力及び智慧  斯れ

  ra mina genshō su.  Zaigō no innen no yue ni  Raku oyobi raku no sō o ushinai  Jaken no hō ni jūshite
  等皆減少す  罪業の因緣の故に  樂及び樂の想を失い  邪見の法に住して

   Zen no gisoku o shirazu  Hotoke no shoke o kūmurazu shite  Tsune ni akudō ni otsu.  Hotoke ha seken 
    善の儀則を識らず  佛の所化を豪らずして  常に惡道に墮つ  佛は世間

  no manako to natte  Kuon ni toki ni imashi ide tamaeri.  Moro moro no shujō o aimin shitamō 
  の眼と為つて  久遠に時に乃し出でたまえり  諸の衆生を哀愍したもう

  yue ni seken ni genji  Chōshutsu shite shōgaku o jōji tamaeri.  Warera hanahada gonkyō su.  Oyobi yo 
  故に世間に現じ  超出して正覺を成じたまえり  我等甚だ欣慶す  及び餘

  no issai no shu mo  Yorokonde mizōu nari to tanzu.  Warera ga moro moro no kuden  Hikari o kōmuru ga 
  の一切の衆も  喜んで未曾有なりと歎ず  我等が諸の宮殿  光を豪むるが

  yue ni gonjiki seri.  Ima motte Seson ni tatematsuru.  Tada awaremi o tarete nōju shitamae.  Negawa-
  故に嚴飾せり  今以て世尊に奉る  唯哀みを垂れて納受したまえ  願わ

  ku ha kono kudoku o motte  Amaneku issai ni oyoboshi  Warera to shujō to  Mina tomo ni Butsudō o jō-
  くは此の功德を以て  普く一切に及ぼし  我等と衆生と  皆共に佛道を成

  zen.'
  ぜん

Sono toki ni gohyaku-mannoku no moro moro no Bondennō, ge o motte Hotoke o home owatte, ono ono Hotoke ni mō-
爾の時に五百萬億の諸の梵天王、偈もつて佛を讚め已つて、各佛に白

shite mōsaku, 'Tada negawaku ha Seson! Hōrin o tenji tamae. Annon narashimuru tokoro ōku, 
して言さく、唯願わくは世尊、法輪を轉じたまえ。安穩ならしむる所多く、

dodatsu shitamō tokoro ōkaran.' Toki ni moro moro no Bondennō, shikamo ge o toite mōsaku,
度脫したもう所多からん。時に諸の梵天王、而も偈を說いて言さく

  'Seson! Hōrin o tenji  Kanro no hokku o utte  Kunō no shujō o doshi  Nehan no dō o kai-
  世尊法輪を轉じ  甘露の法鼓を擊つて  苦惱の衆生を度し  涅槃の道を開

  ji shitamae.  Tada negawaku ha waga shō o ukete  Daimimyō no mikoe o motte  Aimin shite mu-
  示したまえ  唯願わくは我が請を受けて  大微妙の音を以て  哀愍して無

  ryōkō ni  Naraeru Hō o fuen shitamae.'
  量劫に  習える法を敷演したまえ

Sono toki ni Daitsūchishō-Nyorai, jippō no moro moro no Bondennō oyobi jūroku ōji no shō o ukete, soku-
爾の時に大通智勝如來、十方の諸の梵天王及び十六王子の請を受けて、即

ji ni mitabi jūni-gyō no Hōrin o tenji tamō. Moshi ha shamon, Baramon, moshi ha ten, ma, 
時に三たび十二行の法輪を轉じたもう。若しは沙門‧波羅門、若しは天‧魔‧

bon, oyobi yo no seken no tenzuru koto atawa zaru tokoro nari. Iwaku, 'Kore ku, kore ku no shū, 
梵、及び餘の世間の轉ずること能わざる所なり。謂わく是れ苦‧是れ苦の集‧

kore ku no metsu, kore kumetsu no dō nari.' Oyobi hiroku jūni innen no Hō o toki tamō. 'Mumyō 
是れ苦の滅‧是れ苦滅の道なり。及び廣く十二因緣の法を說きたもう。無明

ha gyō ni en tari, gyō ha shiki ni en tari, shiki ha myōshiki ni en tari, myōshiki ha rokunyū ni entari, roku-
は行に緣たり、行は識に緣たり、識は名色に緣たり、名色は六入に緣たり、六

nyū ha soku ni en tari, soku ha ju ni en tari, ju ha ai ni en tari, ai ha shu ni en tari, shu ha u 
入は觸に緣たり、觸は受に緣たり、受は愛に緣たり、愛は取に緣たり、取は有

ni en tari, u ha shō ni en tari, shō ha rōshi, uhi, kunō ni en tari, mumyō messureba sunawa-
に緣たり、有は生に緣たり、生は老死‧憂悲‧苦惱に緣たり、無明滅すれば則

chi gyō messu, gyō messureba sunawachi shiki messu, shiki messureba sunawachi myōshiki messu, myōshiki messureba 
ち行滅す、行滅すれば則ち識滅す、識滅すれば則ち名色滅す、名色滅すれば

sunawachi rokunyū messu, rokunyū messureba sunawachi soku messu, soku messureba sunawachi ju messu, ju messure-
則ち六入滅す、六入滅すれば則ち觸滅す、觸滅すれば則ち受滅す、受滅すれ

ba sunawachi ai messu, ai messureba sunawachi shu messu, shu messureba sunawachi u messu, u messureba 
ば則ち愛滅す、愛滅すれば則ち取滅す、取滅すれば則ち有滅す、有滅すれば

sunawachi shō messu, shō messureba sunawachi rōshi, uhi, kunō, messu.' Hotoke, ten, nin, daishu no naka ni oite, 
則ち生滅す、生滅すれば則ち老死‧憂悲‧苦惱滅す。佛、天‧人‧大衆の中に於て、

kono Hō o toki tamaishi toki, roppyaku-mannoku nayuta no hito, issai no Hō o ukezaru o motte 
是の法を說きたまいし時、六百萬億那由他の人、一切の法を受けざるを以て

no yue ni, shikamo shoro ni oite kokoro gedatsu o e, nina jimmyō no zenjō, sammyō, rokutsu o e, hachi ge-
の故に、而も諸漏に於て心解脫を得、皆深妙の禪定‧三明‧六通を得、八解

datsu o gushinu. Daini, daisan, daishi no seppō no toki mo, sen-man-noku gōgasha nayuta tō no shujō, 
脫を具しぬ。第二‧第三‧第四の說法の時も、千萬億恒河沙那由他等の衆生、

mata issai no Hō o ukezaru o motte no yue ni, shikamo shoro ni oite kokoro gedatsu o u. Kore yori 
亦一切の法を受けざるを以ての故に、而も諸漏に於て心解脫を得。是れより

igo, moro moro no shōmonshu muryō muhen ni shite shōshu su bekarazu. Sono toki ni jūroku ōji, mina 
已後、諸の聲聞衆無量無邊にして稱數すべからず。爾の時に十六王子、皆

dōji o motte shukke shite shami to narinu. Shokon tsūri ni shite chie myōryō nari. Sude ni katte 
童子を以て出家して沙彌と為りぬ。諸根通利にして智慧明了なり。已に曾て

hyaku-sen-man-noku no Shobutsu o kuyō shi, kiyoku bongyō o shushite, anokutara-sammyaku-sambodai o motomu. 
百千萬億の諸佛を供養し、淨く梵行を修して、阿耨多羅三藐三菩提を求む。

Tomo ni Hotoke ni mōshite mōsaku, 'Seson! Kono moro moro no muryō sen-man-noku no daitoku no shōmon wa, mina sude 
俱に佛に白して言さく、世尊、是の諸の無量千萬億の大德の聲聞は、皆已

ni jōju shinu. Seson! Mata masa ni warera ga tame ni anokutara-sammyaku-sambodai no Hō o toki tamō 
に成就しぬ。世尊、亦當に我等が為に阿耨多羅三藐三菩提の法を說きたもう

beshi. Warera kiki owatte mina tomo ni shugaku sen. Seson! Warera Nyorai no chiken o shigan su. Jin-
べし。我等聞き已つて皆共に修學せん。世尊、我等如來の知見を志願す。深

shin no shonen ha Hotoke mizukara shōchi shi tamawan.' Sono toki ni tenrinjōō no shoshō no shuchū hachi-mannoku no 
心の所念は佛自ら証知したまわん。爾の時に轉輪聖王の所將の衆中八萬億の

hito, jūroku ōji no shukke o mite mata shukke o motomu. Ō sunawachi yurushiki. Sono toki ni kano Hotoke, 
人、十六王子の出家を見て亦出家を求む。王即ち聽許しき。爾の時に彼の佛、

shami no shō o ukete, niman kō o sugi owatte, sunawachi shishu no naka ni oite kono Daijōkyō no 
沙彌の請を受けて、二萬劫を過ぎ已つて、乃ち四衆の中に於て是の大乘經の

Myōhō-renge, kyōbosappō, busshōgonen to nazukuru o toki tamō. Kono kyō o toki owatte, 
妙法蓮華‧教菩薩法‧佛所護念と名くるを說きたもう。是の經を說き已つて、

jūroku no shami, anokutara-sammyaku-sambodai no tame no yue ni, mina tomo ni juji shi fūju, tsūri shiki.
十六の沙彌、阿耨多羅三藐三菩提の為の故に、皆共に受持し諷誦‧通利しき。

Kono kyō o toki tamai shi toki, jūroku no bosatsu-shami mina kotogotoku shinju su. Shōmonshu no naka ni mo 
是の經を說きたまいし時、十六の菩薩沙彌皆悉く信受す。聲聞衆の中にも

mata shinge suru ari. Sono yo no shujō no sen-man-noku shu naru ha mina giwaku o shōjiki. Hotoke kono kyō 
亦信解するあり。其の餘の衆生の千萬億種なるは皆疑惑を生じき。佛是の經

o toki tamō koto, hassen kō ni oite imada katte kuhai shi tamawazu. Kono kyō o toki owa-
を說きたもうこと、八千劫に於て未だ曾て休廢したまわず。此の經を說き已

tte, sunawachi jōshitsu ni itte zenjō ni jūshi tamō koto hachiman-shisen kō. Kono toki ni jūroku no 
つて、即ち靜室に入つて禪定に住したもうこと八萬四千劫。是の時に十六の

bosatsu-shami, Hotoke no shitsu ni itte jakunen to shite zenjō shitamō o shitte, ono ono hōza ni nobot-
菩薩沙彌、佛の室に入て寂然として禪定したもうを知つて、各法座に昇つ

te mata hachiman-shisen kō ni oite, shibu no shu no tame ni hiroku Myōhokekyō o toki fumbetsu su. Ichi ichi ni 
て亦八萬四千劫に於て、四部の衆の為に廣く妙法華經を說き分別す。一一に

mina roppyaku-mannoku nayuta gōgasha tō no shujō o doshi, jikyōriki shite anokutara-sammyaku-sambodai 
皆六百萬億那由他恒河沙等の衆生を度し、示教利喜して阿耨多羅三藐三菩提

no kokoro o okosashimu. Daitsūchishō-Butsu, hachiman-shisen kō o sugi owatte, sammai yori tatte hōza 
の心を發さしむ。大通智勝佛、八萬四千劫を過ぎ已つて、三昧より起つて法座

ni ōkei shi, anjō to shite zashite, amaneku daishu ni tsune tamawaku, 'Kono jūroku no bosatsu-sha-
に往詣し、安詳として坐して、普く大衆に告げたまわく、是の十六の菩薩沙

mi ha hanahada kore keu nari. Shokon tsūri ni shite chie myōryō nari. Sude ni katte muryō sen-mannoku 
彌は甚だこれ希有なり。諸根通利にして智慧明了なり。已に曾て無量千萬億

shu no Shobutsu o kuyō shi, Shobutsu no inimoto ni oite tsune ni bongyō o shushi, butchi o juji shi, shujō ni 
數の諸佛を供養し、諸佛の所に於て常に梵行を修し、佛智を受持し、衆生に

kaiji shite sono naka ni irashimu. Nandachi mina masa ni shiba shiba shingon shite kore o kuyō subeshi. Yue 
開示して其の中に入らしむ。汝等皆當に數數親近して之を供養すべし。所以

wa ikan? Moshi shōmon, byakushibutsu oyobi moro moro no bosatsu, yoku kono jūroku no bosatsu no shosetsu no kyō-
は何ん、若し聲聞‧辟支佛及び諸の菩薩、能く是の十六の菩薩の所說の經

bō o shinji, juji shite soshira zaran mono, kono hito ha mina masa ni anokutara-sammyaku-sambodai no Nyo-
法を信じ、受持して毀らざらん者、是の人は皆當に阿耨多羅三藐三菩提の如

rai no e o ubeshi.' Hotoke moro moro no biku ni tsuge tamawaku, 'Kono jūroku no bosatsu ha tsune ni negat-
來の慧を得べし。佛諸の比丘に告げたまわく、是の十六の菩薩は常に樂つ

te kono Myōhō-renge-kyō o toku. Ichi ichi no bosatsu no shoke no roppyaku-mannoku nayuta gōgasha tō no 
て是の妙法蓮華經を說く。一一の菩薩の所化の六百萬億那由他恒河沙等の

shujō wa, sese ni umaruru tokoro bosatsu to tomo ni shite, sore ni shitagai Hō o kiite kotogotoku mina 
衆生は、世世に生まるる所菩薩と俱にして、其れに從い法を聞いて悉く皆

shinge seri. Kono innen o motte shiman-noku no Shobutsu Seson ni ai tatematsuru koto o e, ima 
信解せり。此の因緣を以て四萬億の諸佛世尊に值いたてまつることを得、今

ni tsukizu.' Moro moro no biku! Ware ima nanji ni kataru, kano Hotoke no deshi no jūroku no shami wa, ima mina 
に盡きず。諸の比丘、我今汝に語る、彼の佛の弟子の十六の沙彌は、今皆

anokutara-sammyaku-sambodai o ete, jippō no kokudo ni oite genzai ni Hō o toki tamō. Muryō 
阿耨多羅三藐三菩提を得て、十方の國土に於て現在に法を說きたもう。無量

hyaku-sen-man-noku no bosatsu, shōmon atte motte kenzoku to seri. Sono futari no shami ha tōbō ni shite 
百千萬億の菩薩‧聲聞あつて以て眷屬とせり。其の二りの沙彌は東方にして

sabutsu su. Ichi o Ashuku to nazuke Kangi-koku ni imasu. Ni o Shumichō to nazuku. Tōnambō ni ni Butsu, 
作佛す。一を阿閦と名け歡喜國にいます。二を須彌頂と名く。東南方に二佛、

ichi o Shishion to nazuke, ni o Shishisō to nazuku. Nambō ni ni Butsu, ichi o Kokūjū to nazuke, ni o 
一を師子音と名け、二を師子相と名く。南方に二佛、一を虛空住と名け、二を

Jometsu to nazuku. Sainambō ni ni Butsu, ichi o Taisō to nazuke, ni o Bonsō to nazuku.Saihō ni ni Butsu, 
常滅と名く。西南方に二佛、一を帝相と名け、二を梵相と名く。西方に二佛、

ichi o Amida to nazuke, ni o Do-issai-Sekenkunō to nazuku. Saihoppō ni ni Butsu, ichi o Tamara-
一を阿彌陀と名け、二を度一切世間苦惱と名く。西北方に二佛、一を多摩羅

batsu-Sendankō-Jinzū to nazuke, ni o Shumisō to nazuku. Hoppō ni ni Butsu, ichi o Unjizai to nazuke, 
跋栴檀香神通と名け、二を須彌相と名く。北方に二佛、一を雲自在と名け、

ni o Unjizaiō to nazuku. Tōhoppō no Hotoke o Eissai-Sekenfui to nazuku. Dai jūroku ha Ware Shaka-
二を雲自在王と名く。東北方の佛を壞一切世間怖畏と名く。第十六は我釋迦

muni-Butsu nari. Shaba kokudo ni oite anokutara-sammyaku-sambodai o jōzeri. Moro moro no biku! Ware-
牟尼佛なり。娑婆國土に於て阿耨多羅三藐三菩提を成ぜり。諸の比丘、我

ra shami tarishi toki, kakkaku ni muryō hyaku-sen-man-noku gōgasha tō no shujō o kyōke seri. Ware ni shitagat-
等沙彌たりし時、各各に無量百千萬億恒河沙等の衆生を教化せり。我に從つ

te Hō o kikishi ha anokutara-sammyaku-sambodai o nashi niki. Kono moro moro no shujō ima ni shōmonji 
て法を聞きしは阿耨多羅三藐三菩提を為しにき。此の諸の衆生今に聲聞地

ni jūseru mono ari. Ware tsune ni anokutara-sammyaku-sambodai ni kyōke su. Kono shoninra, kono Hō 
に住せる者あり。我常に阿耨多羅三藐三菩提に教化す。是の諸人等、是の法

o motte yōyaku Butsudō ni iru beshi. Yue ha ikan? Nyorai no chie ha shinji gataku geshi gatakere-
を以て漸く佛道に入るべし。所以は何ん、如來の智慧は信じ難く解し難けれ

ba nari. Sono toki no shoke no muryō gōgasha tō no shujō wa, nandachi moro moro no biku oyobi Waga metsu-
ばなり。爾の時の所化の無量恒河沙等の衆生は、汝等諸の比丘及び我が滅

do no nochi no miraise no naka no shōmon no deshi kore nari. Waga metsudo no nochi, mata deshi atte ko-
度の後の未來世の中の聲聞の弟子是れなり。我が滅度の後、復弟子あつて此

no kyō o kikazu, bosatsu no shogyō o shirazu satorazu, mizukara shotoku no kudoku ni oite, metsudo no 
の經を聞かず、菩薩の所行を知らず覺らず、自ら所得の功德に於て、滅度の

omoi o shōjite masa ni nehan ni iru beshi. Ware yokoku ni oite sabutsu shite sara ni imyō aran. Ko-
想を生じて當に涅槃に入るべし。我餘國に於て作佛して更に異名あらん。是

no hito metsudo no omoi o shōji nehan ni iru to iedomo, shikamo kano do ni oite Hotoke no chie o motome ko-
の人滅度の想を生じ涅槃に入ると雖も、而も彼の土に於て佛の智慧を求め是

no kyō o kiku koto o en. Tada butsujō o motte metsudo o u, sara ni yojō nashi. Moro moro no Nyorai 
の經を聞くことを得ん。唯佛乘を以て滅度を得、更に餘乘なし。諸の如來

no hōben seppō oba nozoku. Moro moro no biku!Moshi Nyorai mizukara nehan toki itari shu mata shōjō ni, shin-
の方便說法をば除く。諸の比丘、若し如來自ら涅槃時到り衆又清淨に、信

ge kengo ni shite kūbō o ryōdatsu shi, fukaku zenjō ni ireri to shiri nureba, sunawachi moro moro no bo-
解堅固にして空法を了達し、深く禪定に入れりと知りぬれば、便ち諸の菩

satsu oyobi shōmonshu o atsumete, tame ni kono kyō o toku. Seken ni nijō to shite metsudo o uru a-
薩及び聲聞衆を集めて、為に是の經を說く。世間に二乘として滅度を得るあ

ru koto nashi. Tada ichibutsujō o motte metsudo o uru nomi. Biku! Masa ni shiru beshi. Nyorai no 
ることなし。唯一佛乘をもつて滅度を得るのみ。比丘當に知るべし、如來の

hōben ha fukaku shujō no shō ni ireri. Sono shōbō o shigyō shi fukaku goyoku ni jakusuru o shitte, 
方便は深く衆生の性に入れり。其の小法を志樂し深く五欲に著するを知つて、

korera no tame no yue ni nehan o toku. Kono hito moshi kikaba sunawachi shinju su. Tatoeba gohyaku yu-
是れ等の為の故に涅槃を說く。是の人若し聞かば則便信受す。例えば五百由

jun no kennan akudō no haruka ni taete hito naki fui no tokoro aran. Moshi ōku no shu atte, 
旬の險難惡道の曠かに絕えて人なき怖畏の處あらん。若し多くの衆あつて、

kono michi o sugite chimbō no tokoro ni itaran to hossen ni, hitori no dōshi ari. Sōe myōdatsu ni 
此の道を過ぎて珍寶の處に至らんと欲せんに、一りの導師あり。聰慧明達に

shite, yoku kendō no tsūsoku no sō o shireri. Shunin o shōdō shite kono nan o sugin to hossu. 
して、善く險道の通塞の相を知れり。衆人を將導して此の難を過ぎんと欲す。

Shoshō no ninshu, chūro ni ketai shite, dōshi ni mōshite mōsaku, 'Warera higoku shite mata fui su, 
所將の人衆、中路に懈怠して、導師に白して言さく、我等疲極して復怖畏す、

mata susumu koto atawazu. Zenro nao tōshi, ima shirizoki kaeran to hossu' to. Dōshi moro moro no hōben 
復進むこと能わず。前路猶お遠し、今退き還らんと欲すと。導師諸の方便

ōku shite, kono nen o nasaku, 'Korera awaremu beshi. ikan zo daichimbō o sutete shirizoki kae-
多くして、是の念を作さく、此れ等愍むべし。云何ぞ大珍寶を捨てて退き還

ran to hossuru?' Kono nen o nashi owatte, hōben-riki o motte, kendō no naka ni oite sambyaku yu-
らんと欲する。是の念を作し已つて、方便力を以て、險道の中に於て三百由

jun o sugi, ichi jō o kesa shite, shunin ni tsugete iwaku, 'Nandachi! Osoruru koto nakare, 
旬を過ぎ、一城を化作して、衆人に告げて言わく、汝等怖るることなかれ、

shirizoki kaeru koto uru koto nakare. Ima kono daijō, naka ni oite todomatte kokoro no shosa ni shitagō 
退き還ること得ることなかれ。今是の大城、中に於て止つて意の所作に隨う

beshi. Moshi kono shiro ni irinaba kokoro yoku annon naru koto o en. Moshi yoku susunde hō-
べし。若し是の城に入りなば快く安穩なることを得ん。若し能く前んで寶

sho ni itaraba mata saru koto o ubeshi.' Kono toki ni higoku no shu, kokoro ōini kangi shite mizōu 
所に至らば亦去ることを得べし。是の時に疲極の衆、心大に歡喜して未曾有

nari to tanzu. 'Warera ima kono akudō o manugarete, kokoroyoku annon naru koto o etsu.' Koko ni 
なりと歎ず。我等今者斯の惡道を免れて、快く安穩なることを得つ。是に

shunin susunde kejō ni itte, ido no omoi o shōji annon no omoi o shōzu. Sono toki ni dōshi, 
衆人前んで化城に入つて、已度の想を生じ安穩の想を生ず。爾の時に導師、

kono ninshu no sude ni shisoku suru koto o ete mata hiken naki o shitte, sunawachi kejō o messhite, 
此の人衆の既に止息することを得て復疲倦無きを知つて、即ち化城を滅して、

shunin ni katatte, 'Nandachi! Izaya, hōsho ha chikaki ni ari. Saki no daijō ha waga kesa suru tokoro na-
衆人に語つて、汝等去來、寶所は近きに在り。向の大城は我が化作する所な

ri, shisoku sen ga tame nomi' to iwan ga gotoshi. Moro moro no biku! Nyorai mo mata mata kaku no gotoshi. 
り、止息せんが為のみと言わんが如し。諸の比丘、如來も亦復是の如し。

Ima nandachi ga tame ni daidōshi to natte, moro moro no shōji, bonnō no akudō, kennan jōon ni shite sa-
今汝等が為に大導師と作つて、諸の生死‧煩惱の惡道、險難長遠にして去

ru beku dosu beki o shireri. Moshi shujō tada ichibutsujō o kikaba, sunawachi Hotoke o min to hosse-
るべく度すべきを知れり。若し衆生但一佛乘を聞かば、則ち佛を見んと欲せ

zu, shingon sen to hosseji. Sunawachi kono nen o nasan, 'Butsudō ha jōon nari. Hisashiku gonku 
ず、親近せんと欲せじ。便ち是の念を作さん、佛道は長遠なり。久しく勤苦

o ukete imashi jōzuru koto o ubeshi' to. Hotoke kono kokoro no kōnyaku geretsu naru o shiroshimeshite, 
を受けて乃し成ずることを得べしと。佛是の心の怯弱下劣なるを知しめして、

hōben-riki o motte, chūdō ni oite shisoku sen ga tame no yue ni, ni nehan o toku. Moshi shujō ni-
方便力を以て、中道に於て止息せんが為の故に、二涅槃を說く。若し衆生二

ji ni jūsureba, Nyorai sono toki ni sunawachi tame ni toku. 'Nandachi ha shosa imada benzezu. Nanji ga sho-
地に住すれば、如來爾の時に即ち為に說く、汝等は所作未だ弁ぜず。汝が所

jū no ji ha butte ni chikashi. Masa ni kansatsu shi chūryō subeshi. Shotoku no nehan ha shinjitsu ni arazu! Tada 
住の地は佛慧に近し。當に觀察し籌量すべし。所得の涅槃は真實に非ず。但

kore Nyorai hōben no chikara o motte, ichibutsujō ni oite fumbetsu shite san to toku.' Kano dōshi no shi-
是れ如來方便の力をもつて、一佛乘に於て分別して三と說く。彼の導師の止

soku sen ga tame no yue ni daijō o kesa shi, sude ni yasumi owannu to shitte, kore ni tsugete, 'Hō-
息せんが為の故に大城を化作し、既に息み已んぬと知つて、之に告げて、寶

sho ha chikaki ni ari, kono shiro ha jitsu ni arazu, waga kesa naraku nomi' to iwan ga gotoshi." 
所は近きに在り、此の城は實に非ず、我が化作ならくのみと言わんが如し。

Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Daitsūchishō-Butsu  Jikkō dōjō ni zashi tamae domo  Buppō genzen sezu  Butsudō o jōzuru ko-
  大通智勝佛  十劫道場に坐したまえども  佛法現前せず  佛道を成ずるこ

  to o etamawazu.  Shotenjin, ryūō  Ashurashu to  Tsune ni tenge o furashite  Motte 
  とを得たまわず  諸天神‧龍王  阿修羅羅等  常に天華を雨らして  以て

  kano Hotoke ni kuyō su.  Shoten tenku o uchi  Narabi ni moro moro no gigaku o nasu.  Kōfū shibomeru hana o 
  彼の佛に供養す  諸天天鼓を擊ち  并に衆の伎樂を作す  香風萎める華を

  fuite  Sara ni atarashiki yoki mono o furasu.  Jisshōkō o sugi owatte  Sunawachi Butsudō o jō-
  吹いて  更に新しき好き者を雨らす  十小劫を過ぎ已つて  乃ち佛道を成

  zuru koto o etamaeri.  Shoten oyobi senin  Kokoro ni mina yuyaku o idaku.  Kano Hotoke no jūroku 
  ずることを得たまえり  諸天及び世人  心に皆踊躍を懷く  彼の佛の十六

  no miko  Mina sono kenzoku  Sen-man-noku no inyō seru to   Tomo ni bussho ni yuki itatte  Zumen ni 
  の子  皆其の眷屬  千萬億の圍繞せると  俱に佛所に行き至つて  頭面に

  bussoku o raishite  tembōrin o shōzu.  'Shoshishi! Hōu o motte  Ware oyobi issai ni mite ta-
  佛足を禮して  轉法輪を請ず  聖師子法雨をもつて  我及び一切に充てた

  mae!'  Seson ha hanahada ai tatematsuri gatashi.  Kuon ni toki ni hitotabi genji  Gunjō o kaku-
  まえ  世尊は甚だ值いたてまつり難し  久遠に時に一たび現じ  群生を覺

  go senga tame ni  Issai o shindō shitamō.  Tōbō no moro moro no sekai  Gohyaku-man-nokkoku no 
  悟せんが為に  一切を震動したもう  東方の諸の世界  五百萬億國の

  Bon no kuden kōyō shite  Mukashi yori imada katte arazaru tokoro nari.  Shobon kono sō o mite
  梵の宮殿光曜して  昔より未だ曾て有らざる所なり  諸梵此の相を見て

  Tazunete bussho ni raishi shi  Hana o sanjite motte kuyō shi  Narabi ni kuden o bujō shi  Hotoke ni tem-
  尋ねて佛所に來至し  華を散じて以て供養し  并に宮殿を奉上し  佛に轉

  bōrin o shōji  Ge o motte sandan su.  Hotoke toki imada itarazu to shiroshimeshite  Shō o ukete
  法輪を請じ  偈を以て讚歎す  佛時未だ至らずと知しめして  請を受けて

  Mokunen to shite zashi tamaeri.  Sampō oyobi shiyui  Jōge mata mata shika nari.  Hana o sanji kuden 
  默念として坐したまえり  三方及び四維  上下亦復爾なり  華を散じ宮殿

  o tatematsuri  Hotoke ni tembōrin o shōzu.  'Seson ha hanahada ai tatematsuri gatashi.  Negawaku wa 
  を奉り  佛に轉法輪を請ず  世尊は甚だ值いたてまつり難し  願わくは

  daijihi o motte  Hiroku kanro no mon o hiraki  Mujō no Hōrin o tenji tamae.'  Muryōe no 
  大慈悲を以て  廣く甘露の門を開き  無上の法輪を轉じたまえ  無量慧の

  Seson  Kano shunin no shō o ukete  Tame ni shuju no Hō  Shitai, Jūni-en o nobe tamō. 
  世尊  彼の衆人の請を受けて  為に種種の法四諦‧十二緣を宣べたもう

  'Mumyō yori rōshi ni itaru made  Mina shōen ni yotte ari.  Kaku no gotoki moro moro no kagen  Nan-
  無明より老死に至るまで  皆生緣に從つて有り  是の如き衆の過患  汝

  dachi masa ni shiru beshi.'  Kono Hō o senchō shitamō toki  Roppyaku-mannoku gai  Shoku no sai o tsu-
  等應當に知るべし  是の法を宣暢したもう時  六百萬億姟  諸苦の際を盡

  kusu koto o ete  Mina arakan to naru.  Daini no seppō no toki  Sen-man gōja no shu  Shohō 
  くすことを得て  皆阿羅漢と成る  第二の說法の時  千萬恒沙の衆  諸法

  ni oite ukezu shite  Mata arakan o u.  Kore yori nochi no tokudō  Sono kazu hakari aru koto 
  に於て受けずして  亦阿羅漢を得  是れより後の得道  其の數量あること

  nashi.  Mannokkō ni sanju su tomo  Sono hotori o uru koto atawaji.  Toki ni jūroku ōji  Shuk-
  なし  萬億劫に算數すとも  其の邊を得ること能わじ  時に十六王子  出

  ke shi shami to natte  Mina tomo ni kano Hotoke ni  'Daijō no Hō o enzetsu shitamae!' to shōzu.  'Ware-
  家し沙彌と作つて  皆共に彼の佛に  大乘の法を演說したまえと請ず  我

  ra oyobi yōjū   Mina masa ni Butsudō o jōzu beshi.  Negawaku ha Seson no gotoku  Egen daiichijō na-
  等及び營從  皆當に佛道を成ずべし  願わくは世尊の如く  慧眼第一淨な

  ru koto o en.'  Hotoke dōji no kokoro  Shukuse no shogyō o shiroshimeshite  Muryō no innen  Shuju 
  ることを得ん  佛童子の心  宿世の所行を知しめして  無量の因緣  種種

  no moro moro no hiyu o motte  Roku-haramitsu  Oyobi moro moro no jinzū no ji o toki  Shinjitsu no Hō
  の諸の譬諭を以て  六波羅蜜  及び諸の神通の事を說き  真實の法

  Bosatsu shogyo no dō o fumbetsu shite  Kono Hokekyō no  Gōgasha no gotoki ge o toki tamaiki. 
  菩薩所行の道を分別して  是の法華經の  恒河沙の如き偈を說きたまいき

   Kano Hotoke kyō o toki tamai owatte  Jōshitsu ni shite zenjō ni iri  Isshin ni shite issho 
    彼の佛經を說きたまい已つて  靜室にして禪定に入り  一心にして一處

  ni zashi tamō koto  Hachiman-shisen kō.  Kono moro moro no shami to  Hotoke no zen yori imada ide 
  に坐したもうこと  八萬四千劫  是の鵠の沙彌等  佛の禪より未だ出で

  tamawa zaru o shitte Muryō ōku no shu no tame ni  Hotoke no mujōe o toku.  Kakkaku ni hōza 
  たまわざるを知つて  無量億の衆の為に  佛の無上慧を說く  各各に法座

  ni zashite  Kono Daijōkyō o toki  Hotoke enjaku no nochi ni oite  Sen'yo shite Hōke o tasuku. 
  に座して  是の大乘經を說き  佛宴寂の後に於て  宣揚して法化を助く

  Ichi ichi no shami tō no  Dosuru tokoro no moro moro no shujō  Roppyaku-mannoku  Gōgasha tō no shu ari.
  一一の沙彌等の  度する所の諸の衆生  六百萬億  恒河沙等の衆あり

  Kano Hotoke no metsudo no nochi  Kono moro moro no mombō no mono  Zai zai Shobutsu no do ni  Tsune ni shi to tomo ni 
  彼の佛の滅度の後  是の諸の聞法の者  在在諸佛の土に  常に師と俱に

  shōzu.  Kono jūroku no shami  Gusoku shite Butsudō o gyōjite  Ima gen ni jippō ni atte  Ono ono 
  生ず  是の十六の沙彌  具足して佛道を行じて  今現に十方に在つて各

  shōgaku o jōzuru koto o etamaeri.  Sono toki no mombō no mono  Ono ono Shobutsu no mimoto ni ari. 
  正覺を成ずることを得たまえり  爾の時の聞法の者  各諸佛の所にあり

   Sono shōmon ni jūsuru koto aru wa  Yōyaku oshiuru ni Butsudō o motte su.  Ware jūroku no kazu 
    其の聲聞に住することあるは  漸く教うるに佛道を以てす  我十六の數

  ni atte  Katte mata nanji ga tame ni tokiki.  Kono yue ni hōben o motte  Nanji o hiite butte 
  にあつて  曾て亦汝が為に說きき  是の故に方便を以て  汝を引いて佛慧

  ni omomukashimu.  Kono hon-innen o motte  Ima Hokekyō o toite  Nanji o shite Butsudō ni ira-
  に趣かしむ  是の本因緣を以て  今法華經を說いて  汝をして佛道に入ら

  shimu.  Tsutsushinde kyōku o idaku koto nakare.  Tatoeba kennakudō no  Haruka ni taete dokujū ō-
  しむ  慎んで驚懼を懷くこと勿れ  譬えば險惡道の  迥かに絕えて毒獸多

  ku  Mata mata suisō naku  Hito no fui suru tokoro no tokoro aran.  Mushu sen-man no shu  Kono kendō 
  く  又復水艸なく  人の怖畏する所の處あらん  無數千萬の衆  此の險道

  o sugin to hossu.  Sono michi hanahada kōon ni shite  Gohyaku yujun o fu.  Toki ni hitori no dōshi 
  を過ぎんと欲す  其の路甚だ曠遠にして  五百由旬を經  時に一りの導師

  ari.  Goshiki ni shite chie ari.  Myōryō ni shite kokoro ketsujō seri.  Kewashiki ni atte shunan o 
  あり  強識にして智慧あり  明了にして心決定せり  險きにあつて衆難を

  sukuu.  Shunin mina higen shite  Dōshi ni mōshite mōsaku,  'Warera ima tombō seri.  Kore yori 
  濟う  衆人皆疲倦して  導師に白して言さく  我等今頓乏せり  此れより

  shirizoki kaeran to hossu.'  Dōshi kono nen o nasaku,  'Kono tomogara hanahada awaremu beshi.  Ikan zo 
  退き還らんと欲す  導師此の念を作さく  此の輩甚だ愍むべし  云何ぞ

  shirizoki kaette  Daichimbō o ushinawan to hossuru?'  Tsuide toki ni hōben o omowaku  Masa ni jin-
  退き還つて  大珍寶を失わんと欲する  尋いで時に方便を思わく  當に神

  zū-riki o mōku beshi to  Daijōkaku o kesa shite  Moro moro no shataku o shōgon su.  Shusō shite on-
  通力を設くべしと  大城郭を化作して  諸の舍宅を莊嚴す  周帀して園

  rin  Koru oyobi yokuchi  Jūmon kōrōkaku atte  Nannyo mina jūman seri.  Sunawachi kono ke o na-
  林  渠流及び浴池  重門高樓閣あつて  男女皆充滿せり  即ち是の化を作

  shi owatte  Shu o nagusamete iwaku,  'Osoruru koto nakare.  Nandachi kono shiro ni irinaba  Ono ono 
  し已つて  衆を慰めて言わく懼るること勿れ  汝等此の城に入りなば各

  shogyō ni shitagō beshi.'  Shonin sude ni shiro ni itte  Kokoro mina ōini kangi shi  Mina annon no omoi o shō-
  所樂に隨うべし  諸人既に城に入つて  心皆大に歡喜し  皆安穩の想を生

  jite  Mizukara sude ni dosuru koto o etsu to omoeri.  Dōshi yasumi owannu to shitte  Shu 
  じて  自ら已に度することを得つと謂えり  導師息み已んぬと知つて  衆

  o atsumete tsugete,  'Nandachi masa ni susumu beshi.  Kore ha kore kejō naraku nomi.  Ware nanji 
  を集めて告げて  汝等當に前進むべし  此れは是れ化城ならくのみ  我汝

  ga higoku shite  Chūro ni shirizoki kaeran to hossuru o miru.  Yue ni hōben-riki o motte  Kari ni 
  が疲極して  中路に退き還らんと欲するを見る  故に方便力を以て  權に

  kono shiro o kesa seri.  Nanji ima tsutome shōjin shite  Masa ni tomo ni hōsho ni itaru beshi' to iwan 
  此の城を化作せり  汝今勤め精進して  當に共に寶所に至るべしと言わん

  ga gotoku  Ware mo mata mata kaku no gotoshi.  Kore issai no dōshi nari.  Moro moro no dō o motomuru mono
  が如く  我も亦復是の如し  これ一切の導師なり  諸の道を求むる者

  Chūro ni shite kehai shi  Shōji, bonnō no  Moro moro no kendo o dosuru koto atawa zaru o mi-
  中路にして懈廢し  生死‧煩惱の  諸の險道を度すること能わざるを見

  ru.  Yue ni hōben-riki o motte  Yasumen ga tame ni nehan o toite  'Nandachi ha ku messhi  Shosa 
  る  故に方便力を以て  息めんが為に涅槃を說いて  汝等は苦滅し  所作

  mina sude ni benzeri' to iu.  Sude ni nehan ni itari  Mina arakan o etari to shitte  Shikōshi-
  皆已に辨ぜりという  既に涅槃に到り  皆阿羅漢を得たりと知って  爾し

  te imashi daishu o atsumete  Tame ni shinjitsu no Hō o toku.  Shobutsu ha hōben-riki o motte  Funbetsu 
  て乃し大衆を集めて  為に真實の法を說く  諸佛は方便力をもって  分別

  shie sanjō to toki tamō.  Tada ichibutsujō nomi ari.  Sokusho no yue ni ni o toku.  Ima nanji ga 
  して三乘と說きたもう  唯一佛乘のみあり  息處の故に二を說く  今汝が

  tame ni jitsu o toku.  Nanji ga shotoku ha metsu ni arazu.  Hotoke no issaichi no tame ni  Masa ni daishōjin o oko-
  為に實を說く  汝が所得は滅に非ず  佛の一切智の為に  當に大精進を發

  su beshi  Nanji issaichi  Jūriki to no Buppō o shōshi  Sanjūni sō o gushi naba  Sunawachi kore 
  すべし  汝一切智  十力等の佛法を証し  三十二相を具しなば  乃ち是れ

  shinjitsu no metsu naran.  Shobutsu no dōshi wa  Yasumen ga tame ni nehan o toki tamō.  Sude ni ko-
  真實の滅ならん  諸佛の導師は  息めんが為に涅槃を說きたもう  既に是

  re yasumi owannu to shireba  Butte ni innyū shitamō."
  れ息み已んぬと知れば  佛慧に引入したもう

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012