Lotus Sutra - Chapter 4
(Faith Discernment)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ SHINGE-HON DAI-SHI
妙法蓮華經信解品第四


Sono toki ni Emyō-Shubodai, Maka-Kasennen, Maka-Kashō, Maka-Mokkenren, Hotoke ni shitagai tatema-
爾の時に慧命須菩提‧摩訶迦旃延‧摩訶迦葉‧摩訶目犍連、佛に從いたてま

tsurite kikeru tokoro no mizōu no Hō to, Seson no Sharihotsu ni anokutara-sammyaku-sambodai no ki o 
つりて聞ける所の未曾有の法と、世尊の舍利弗に阿耨多羅三藐三菩提の記を

sazuke tamō to ni keu no kokoro o okoshi, kangi yuyaku shite, sunawachi za yori tatte ebuku o totono-
授けたもうとに希有の心を發し、歡喜踊躍して、即ち座より起つて衣服を整

e, hitoe ni migi no kata o arawa ni shi migi no hiza o ji ni tsuke, isshin ni gasshō shi kokugu kugyō shi, songen
え、偏に右の肩を袒にし右の膝を地に著け、一心に合掌し曲躬恭敬し、尊顏

o sengō shite Hotoke ni mōshite mōsaku, "Warera sō no hajime ni koshi, toshi narabini kumai seri. Mizukara sude 
を瞻仰して佛に白して言さく、我等僧の首に居し、年并に朽邁せり。自ら己

ni nehan o ete kannin suru tokoro nashi to omōte, mata anokutara-sammyaku-sambodai o shingu sezu. 
に涅槃を得て堪任する所なしと謂うて、復阿耨多羅三藐三菩提を進求せず。

Seson ōjaku no seppō sude ni hisashi. Ware toki ni za ni atte shintai hike shi, tada kū, musō, musa 
世尊往昔の說法既に久し。我時に座に在つて身體疲懈し、但空‧無相‧無作

o nenjite, bosatsu no Hō no yukejinzū shi, bukko-kudo o kiyome, shujō  o jōju suru ni oite, 
を念じて、菩薩の法の遊戲神通し、佛國土を淨め、衆生を成就するに於て、

kokoro kigyō sezariki. Yue wa  ikan? Seson, warera o shite sangai o ide, nehan no shō o e-
心喜樂せざりき。所以は何ん、世尊、我等をして三界を出で、涅槃の証を得

seshime tamaeri. Mata ima warera toshi sude ni kumai shite, Hotoke no bosatsu o kyōke shitamō anokuta-
せしめたまえり。又今我等年己に朽邁して、佛の菩薩を教化したもう阿耨多

ra-sammyaku-sambodai ni oite, ichinen kogyō no kokoro o shōzezariki. Warera ima butsuzen ni oite shōmon 
羅三藐三菩提に於て、一念好樂の心を生ぜざりき。我等今佛前に於て、聲聞

ni anokutara-sammyaku-sambodai no ki o sazuke tamō o kiite, kokoro hanahada kangi shi mizōu naru 
に阿耨多羅三藐三菩提の記を授けたもうを聞いて、心甚だ歡喜し未曾有なる

koto o etari. Omowazariki, ima kotsunen ni keu no Hō o kiku koto o en towa! Fuka-
ことを得たり。謂わざりき、於今忽然に希有の法を聞くことを得んとは。深

ku mizukara kyōkō su. Daizenri o etari to. Muryō no chimbō, Motome zaru ni onozukara etari. 
く自ら慶幸す。大善利を獲たりと。無量の珍寶、求めざるに自ら得たり。

Seson! Warera ima negawaku wa  hiyu o toite, motte kono gi o akasan. Tatoeba hito atte, 
世尊、我等今者樂わくは譬諭を說いて、以て斯の義を明さん。譬えば人あつ

toshi sude ni yōchi ni shite chichi o sutete jōzei shi, hisashiku takoku ni jūshite, arui wa  jū, ni-
て、年既に幼稚にして父を捨てて逃逝し、久しく他國に住して、或は十‧二

jū yori gojissai ni itaru. Toshi sude ni chōdai shite masu masu mata gukon shi, shihō ni chichō shite motte e-
十より五十歲に至る。年既に長大して加復窮困し、四方に馳騁して以て衣

jiki o motome, zenzen ni yugyō shite hongoku ni aimukainu. Sono chichi saki yori konokata, ko o motomu-
食を求め、漸漸に遊行して本國に遇い向いぬ。其の父先より來、子を求む

ru ni ezu shite ichijō ni chūshi su. Sono ie ōini tonde zaihō muryō nari. Kon, gon, ruri, 
るに得ずして一城に中止す。其の家大に富んで財寶無量なり。金‧銀‧瑠璃‧

sango, kohaku, hariju tō, sono moro moro no sōko ni kotogotoku mina yōitsu seri. Ōku dōboku, jin-
珊瑚‧琥珀‧頗黎珠等、其の 諸 の倉庫に 悉 く皆盈溢せり。多く憧僕‧臣

sa, rimin atte, zō, me, shajō, go, yō mushu nari. Suinyū sokuri suru koto sunawachi ta-
佐‧史民あつて、象‧馬‧車乘‧牛‧羊無數なり。出入息利すること乃ち他

koku ni amaneshi. Shōko, kokaku mata hanahada shuta nari. Toki ni bingu no ko, moro moro no juraku ni asobi koku-
國に徧し。商估‧買客亦甚だ衆多なり。時に貧窮の子、 諸 の聚落に遊び國

ō ni kyōryaku shite, tsui ni sono chichi no shoshi no shiro ni itarinu. chichi tsune ni ko o omou. Ko to ribetsu 
邑に經歷して、遂に其の父の所止の城に到りぬ。父每に子を念う。子と離別

shite gojū yonen, shikamo imada katte hito ni mukatte kaku no gotoki no ji o tokazu. Tada mizukara shiyui 
して五十餘年、而も未だ曾て人に向つて此の如きの事を說かず。但自ら思惟

shite kokoro ni kekon o idaite, mizukara omowaku, 'Rōku shite ōku zaimotsu ari. Kon, gon, chimbō, sō-
して心に悔恨を懷いて、自ら念わく、老朽して多く財物あり。金‧銀‧珍寶、倉

ko ni yōitsu suredomo, shisoku aru koto nashi. Ittan ni jūmotsu shinaba, zaimotsu sanshitsu shite i-
庫に盈溢すれども、子息あることなし。一旦に終沒しなば財物散失して委 

fu suru tokoro naken. Koko o motte ongon ni tsune ni sono ko o omou.' Mata kono nen o nasaku, 'Ware 
付する所なけん。是を以て慇懃に每に其の子を憶う。復是の念を作さく、我

moshi ko o ete zaimotsu o ifu seba, tannen keraku ni shite mata uryo naken.' Seson! Sono toki 
若し子を得て財物を委付せずば、坦然快樂にして復憂慮なけん。世尊、爾の時

ni gūji, yūnin tenden shite chichi no ie ni ai itarinu. Mon no hotori ni jūryū shite haruka ni sono chichi 
に窮子、傭賃展轉して父の舍に遇い倒りぬ。門の側に住立して遙かに其の父

o mireba, shishi no yuka ni koshite hōki ashi o uke, moro moro no Baramon, setsuri, koji, mina 
を見れば、師子の牀に踞して寶几足を承け、諸の婆羅門‧剎利‧居士、皆

kugyō shi inyō seri. Shinju yōraku no kejiki son-man naru o motte sono mi o shōgon shi, rimin, dō-
恭敬し圍遶せり。真珠瓔珞の價直千萬なるを以て其の身を莊嚴し、吏民‧

boku to ni byakuhotsu o totte sau ni jiryū seri. Ōu ni hōchō o motte shi moro moro no keban o tare, 
憧僕手に白拂を執つて左右に持立せり。覆うに寶帳を以てし諸の華旛を垂れ、

kosui o ji ni sosogi moro moro no myōke o sanji, hōmotsu o raretsu shite suinui shuyo su. Kaku no gotokira 
香水を地に灑ぎ衆の名華を散じ、寶物を羅列して出內取與す。是の如き等

no shuju no gonjiki atte itoku dokuson nari. Gūji chichi no dairikisei aru o mite, sunawachi kufu o 
の種種の嚴飾あつて威德特尊なり。窮子父の大力勢あるを見て、即ち恐怖を

idaite, koko ni raishi seru koto o kuyu. Hisoka ni kono nen o nasaku, 'Kore arui wa  kore ō 
懷いて、此に來至せることを悔ゆ。竊かに是の念を作さく、此れ或は是れ王

ka? Aruiwa kore ō to hitoshiki ka? Waga yūriki shite mono o ubeki no tokoro ni arazu. Shikaji bin-
か、或は是れ王と等しきか。我が傭力して物を得べきの處に非ず。如かじ貧

ri ni ōshi shite, shiriki tokoro atte ejiki eyasukaran ni wa. Moshi hisashiku koko ni jūseba,
里に住至して、肆力地あつて衣食得易からんには。若し久しく此に住せば、

aruiwa hippaku serare shiite ware o shite nasashimen.' Kono nen o nashi owatte, toku hashit-
或は逼迫せられ強いて我をして作さしめん。是の念を作し己つて、疾く走つ

te sarinu. Toki ni tomeru chōja shishi no za ni oite, ko o mite sunawachi shirinu. Kokoro ōini kan-
て去りぬ。時に富める長者師子の座に於て、子を見て便ち識りぬ。心大に歡

gi shite sunawachi kono nen o nasaku, 'Waga zaimotsu, kozō ima fusuru tokoro ari. Ware tsune ni kono ko 
喜して即ち是の念を作さく、我が財物‧庫藏今付する所あり。我常に此の子

o shinen suredomo kore o miru ni yoshi nashi. Shikaru o tachimachi ni onozukara kitareri. Hanahada Waga negai 
を思念すれども之を見るに由なし。而るを忽ちに自ら來れり。甚だ我が願

ni kanaeri. Ware toshi kuchi tari to iedomo nao tonjaku su.' Sunawachi bōnin o tsukawashite, kyū ni ō-
に適えり。我年朽ちたりと雖も猶故貪惜す。即ち傍人を遣わして、急に追う

te hikiite kaerashimu. Sono toki ni shisha, toku hashiri yuite torau. Gūji kyōgaku shite, ada 
て將いて還らしむ。爾の時に使者、疾く走り往いて捉う。窮子驚愕して、怨

nari to shōshite ōini yobau, `Ware aiokasazu, nanzo torae raruru koto o uru!' Shisha kore 
なりと稱して大に喚ばう、我相犯さず、何ぞ捉えらるることを為る。使者之

o torauru koto iyo iyo kyū ni, shiite hikiite kaeru. Toki ni gūji mizukara omowaku, `Tsumi naku 
を執うること愈急に、強いて牽將いて還る。時に窮子自ら念わく、罪なく

shite toraeraru, kore hitsujō shite shisen.' Utata sara ni ōfu shi, monzetsu shite ji ni taoru. 
して囚執えらる、此れ必定して死せん。轉た更に惶怖し、悶絕して地に躃る。

chichi haruka ni kore o mite tsukai ni katatte iwaku, `Kono hito o mochiiji, shiite hikiite kitaru koto 
父遙かに之を見て使に語つて言わく、此の人を須いじ、強て將いて來ること

nakare. Ryōsui o motte omote ni sosoide shōgo suru koto o eseshime yo! Mata kumishi kataru koto 
勿れ。冷水を以て面に灑いで醒悟することを得せしめよ。復與みし語ること

nakare!' Yue wa  ikan? chichi sono ko no shii geretsu naru o shiri, mizukara gōki ni shite ko no 
なかれ。所以は何ん父其の子の志意下劣なるを知り、自ら豪貴にして子の

tame ni habakararuru o shitte, akiraka ni kore ko nari to shire domo, shikamo hōben o motte ta-
為に難からるるを知つて、審かに是れ子なりと知れども、而も方便を以て他

nin ni katatte, 'Kore waga ko nari' to iwazu. Shisha kore ni kataraku, 'Ware ima nanji o yurusu, kokoro 
人に語つて、是れ我が子なりと云わず、使者之に語らく、我今汝を放す、意

no shoshu ni shi tagae.' Gūji kangi shite mizōu naru koto o ete, ji yori okite binri ni ō-
の所趣に隨え。窮子歡喜して未曾有なることを得て、地より起きて貧里に往

shi shite, motte ejiki o motomu. Sono toki ni chōja, masa ni sono ko o yūin sen to hosshite, 
至して、以て衣食を求む。爾の時に長者、將に其の子を誘引せんと欲して、

hōben o mōkete, hisoka ni ninin no gyōshiki shōsui shite itoku naki mono o tsukawasu. 'Nanji! Kashiko ni yui-
方便を設けて、密かに二人の形色憔悴して威德なき者を遣わす。汝彼に詣い

te yōyaku gūji ni kataru beshi. Koko ni sasho ari. Mashite nanji ni atai o ataen. Gūji moshi yuru-
て徐く窮子に語るべし此に作處あり。倍して汝に直を與えん。窮子若し許

saba, hikii kitarite nasashime yo. Moshi `Nanno shosa o ka hossu?' to iwaba, sunawachi kore ni kata-
さば、將い來りて作さしめよ。若し何の所作をか欲すと言わば、便ち之に語

ru beshi. 'Nanji o yatou koto wa  akuta o harawashimen to nari. Warera ninin mata nanji to tomo ni nasan' 
るべし。汝を雇うことは糞を除わしめんとなり。我等二人亦汝と共に作さん

to. Toki ni futari no tsukaibito sunawachi gūji o motomuru ni, sude ni kore o ete tsubusa ni kami no ji o no-
と。時に二りの使人即ち窮子を求むるに、既已に之を得て具さに上の事を陳

bu. Sono toki ni gūji mazu sono atai o totte, tsuide tomo ni akuta o harau. Sono chichi, ko o 
ぶ。爾の時に窮子先ず其の價を取つて、尋いで與に糞を除う。其の父、子を

mite kanashinde kore o ayashimu. Mata tajitsu o motte mado no uchi yori, haruka ni ko no mi o mireba, rui-
見て愍んで之を怪む。又他日を以て窓牖の中より、遙に子の身を見れば、羸

shu shōsui shi, fundo jimbon was fujō nari. Sunawachi yōraku, sainan no jōbuku, gonjiki no gu o nui-
瘦憔悴し、糞土麈坌汗穢不淨なり。即ち瓔珞‧細軟の上服‧嚴飾の具を脫い

de, sara ni sohei kuni no koromo o ki, jindo ni mi o kegasi, migi no te ni jofun no utsuwa o shūji shite, 
で、更に麤弊垢膩の衣を著、塵土に身を坌し、右の手に除糞の器を執持して、

osoruru tokoro aru ni katadoreri. Moro moro no sanin ni kataraku, 'Nandachi! Gonsa shite kesoku suru koto u-
畏るる所あるに狀れり。諸の作人に語らく、汝等勤作して懈息すること得

ru koto nakare' to. Hōben o motte no yue ni sono ko ni chikazuku koto o etsu. Nochi ni mata tsugete 
ること勿れと。方便を以ての故に其の子に近づくことを得つ。後に復告げて

iwaku, 'Tsutanaya nanshi! Nanji tsune ni koko ni shite nase, mata hoka ni saru koto nakare. Masa ni nanji ni atai 
言わく、咄や男子、汝常に此にして作せ、復餘に去ること忽れ。當に汝に價

o kuwau beshi. Moro moro no shoshu aru bonki, maimen, enso no tagui ari, mizukara utagai habakaru koto 
を加うべし。諸の所須ある盆器‧米麫‧鹽酢の屬あり、自ら疑い難ること

nakare. Mata rōhei no tsukaibito ari, mochiiba aitamawan. Yoku mizukara kokoro o yasuku seyo. Ware nanji 
なかれ。亦老弊の使人あり、須いば相給わん。好く自ら意を安くせよ。我汝

ga chichi no gotoshi, mata uryo suru koto nakare.Yue wa ikan? Ware toshi rōdai ni shite nanji shōsho na-
が父の如し、復憂慮することなかれ。所以は何ん、我年老大にして汝小壯な

ri. Nanji tsune ni nasan toki, godai, shinkon, ongon aru koto nakare. Subete nanji ga kono shoaku 
り。汝常に作さん時、欺怠‧瞋恨‧怨言あることなかれ。都て汝が此の諸惡

aran o, yo no sanin no gotoku ni miji. Ima yori igo, shoshō no ko no gotoku sen.' Sokuji 
有らんを、餘の作人の如くに見じ。今より已後、所生の子の如くせん。即時

ni chōja, sara ni tame ni na o tsukutte, kore o nazukete ko to su. Sono toki ni gūji kono gū o yoroko-
に長者、更に與に字を作つて、之を名けつ兒とす。爾の時に窮子此の遇を欣

bu to iedomo, nao mizukara kakusa no sennin to omoeri. Kore ni yoru ga yue ni, nijū nen no uchi ni 
ぶと雖も、猶故自ら客作の賤人と謂えり。是れに由るが故に、二十年の中に

oite tsune ni akuta o harawashimu. Kore o sugite igo, kokoro aitaishin shite nyūshutsu ni habakari nashi. 
於て常に糞を除わしむ。是れを過ぎて已後、心相体信して入出に難りなし。

Shikamo sono shoshi wa  nao honjo ni ari. Seson! Sono toki ni chōja yamai atte, mizukara masa ni shi-
然も其の所止は猶お本處に在り。世尊、爾の時に長者疾有つて、自ら將に死

sen koto hisashi karaji to shitte, gūji ni katatte iwaku,  'Ware ima ōku kon, gon, chimbō 
せんこと久しからじと知つて、窮子に語つて言わく、我今多く金‧銀‧珍寶

atte sōko ni yōitsu seri. Sono naka no tashō, shuyo subeki tokoro, nanji kotogotoku kore o shire! 
有つて倉庫に盈溢せり。其の中の多少、取與すべき所、汝悉く之を知れ。

Waga kokoro kaku no gotoshi. Masa ni kono kokoro o satoru beshi. Yue wa  ikan? Ima Ware to nanji to sunawachi kore 
我が心是の如し。當に此の意を体るべし。所以は何ん、今我と汝と便ち為れ

kotonarazu. Yoroshiku yūjin o kuwau beshi, roshitsu seshimuru koto nakare.' Sono toki ni gūji, 
異らず。宜しく用心を加うべし、漏失せしむることなかれ。爾の時に窮子、

sunawachi kyōchoku o ukete, shumotsu no kon, gon, chimbō oyobi moro moro no kozō o ryōchi suredomo, shika-
即ち教勅を受けて、衆物の金‧銀‧珍寶及び諸の庫藏を領知すれども、而

mo issan o keshu suru no kokoro nashi. Shikamo sono shoshi wa  nao honjo ni ari. Geretsu no kokoro mata ima-
も一餐を希取するの意なし。然も其も所止は故お本處にあり。下劣の心亦未

da sutsuru koto atawazu. Mata shōji o hete, chichi, ko no kokoro yōyaku sude ni tsūtai shite, daishi o 
だ捨つること能わず。復少時を經て、父、子の意漸已に通泰して、大志を

jōju shi, mizukara saki no kokoro o iyashinzu to shitte, owaran to hossuru toki ni nozonde, sono ko 
成就し、自ら先の心を鄙んずと知つて、終らんと欲する時に臨んで、其の子

ni meiji, narabi ni shinzoku, kokuō, daijin, setsuri, koji o atsumuru ni mina kotogotoku sude ni atsumarinu. 
に命じ、並に親族‧國王‧大臣‧剎利‧居士を會むるに皆悉く已に集りぬ。

Sunawachi mizukara sengon suraku, 'Shokun! Masa ni shiru beshi! Kore wa  kore Waga ko nari, Ware no shoshō 
即ち自ら宣言すらく、諸君當に知るべし、此れは是れ我が子なり、我の所生

nari! Soregashi no jōchū ni oite Ware o sutete jōsō shite, ryōbyō shinku suru koto gojū yonen, 
なり。某の城中に於て吾を捨てて逃走して、伶愕辛苦すること五十餘年、

sono moto no na wa  soregashi, Waga na wa  soregashi. Mukashi honjō ni atte urei o idaite tazune motomeki. 
其の本の字は某、我が名は某甲。昔本城に在つて憂を懷いて推ね覓めき。

Tachimachi ni kono aida ni oite ai ōte kore o etari. Kore jitsu ni Waga ko nari, Ware jitsu ni so-
忽ちに此の間に於て遇い會うて之を得たり。此れ實に我が子なり、我實に其

no chichi nari. Ima Waga shou no issai no zaimostu wa  mina kore ko no u nari. Saki ni suinui suru tokoro wa  
の父なり。今吾が所有の一切の財物は皆是れ子の有なり。先に出內する所は

kore ko no shochi nari.' Seson! Kono toki ni gūji, chichi no kono kotoba o kiite sunawachi ōini kangi 
是れ子の所知なり。世尊、是の時に窮子、父の此の言を聞いて即ち大に歡喜

shite, mizōu naru koto o ete, kono nen o nasaku, 'Ware moto kokoro ni kegu suru tokoro aru ko-
して、未曾有なることを得て、是の念を作さく、我本心に悕求する所あるこ

to nakariki. Ima kono hōzō, jinen ni shite itarinu' to iwan ga gotoshi. Seson! Daifu chōja 
となかりき。今此の寶藏、自然にして至りぬといわんが如し。世尊、大富長者

wa sunawachi kore Nyorai nari. Warera wa  mina busshi ni nitari. Nyorai tsune ni warera o kore ko nari to 
は則ち是れ如來なり。我等は皆佛子に似たり、如來常に我等を為れ子なりと

toki tamaeri. Seson! Warera sanku o motte no yue ni, shō ji no naka ni oite moro moro no netsunō o 
說きたまえり。世尊、我等三苦を以ての故に、生死の中に於て諸の熱惱を

uke, meiwaku muchi ni shite shōbō ni gyōjaku seri. Konnichi Seson, warera o shite shiyui shite shohō 
受け、迷惑無知にして小法に樂著せり。今日世尊、我等をして思惟して諸法

no keron no akuta o kenjo seshime tamō. Warera naka ni oite gonka shōjin shite, nehan ni itaru ichi 
の戲論の糞を蠲除せしめたもう。我等中に於て勤加精進して、涅槃に至る一

nichi no atai o etari. Sude ni kore o e owatte, kokoro ōini kangi shite mizukara motte tareri to na-
日の價を得たり。既に此れを得已つて、心大に歡喜して自ら以て足れりと為

shi, sunawachi mizukara omōte iwaku, Buppō no naka ni oite tsutome shōjin suru ga yue ni shotoku guta na-
し、便ち自ら謂うて言わく、佛法の中に於て勤め精進するが故に所得弘多な

ri.' to. Shikamo Seson, saki ni warera ga kokoro heiyoku ni jakushi shōbō o negau o shiroshimeshite, sunawachi yuru-
りと。然も世尊、先に我等が心弊欲に著し小法を樂うを知しめして、便ち縱

shi suterarete, tame ni 'Nandachi masa ni Nyorai no chiken, hōzō no bun aru beshi' to fumbetsu shi tamawa-
し捨てられて、為に汝等當に如來の知見‧寶藏の分あるべしと分別したまわ

zu. Seson, hōbenriki o motte Nyorai no chie o toki tamō ni warera Hotoke ni shitagai tatematsu-
ず。世尊、方便力を以て如來の智慧を說きたもうに、我等佛に從いたてまつ

rite, nehan ichi nichi no atai o ete, motte ōini etari to shite, kono Daijō ni oite shigu a-
りて、涅槃一日の價を得て、以て大に得たりとして、此の大乘に於て志求あ

ru koto nakariki. Warera mata Nyorai no chie ni yotte, moro moro no bosatsu no tame ni kaiji enzetsu se-
ることなかりき。我等又如來の智慧に因つて、諸の菩薩の為に開示演說せ

shikadomo, shikamo mizukara kore ni oite shigan aru koto nashi. Yue wa  ikan? Hotoke warera ga kokoro 
しかども、而も自ら此れに於て志願あることなし。所以は何ん、佛我等が心

shōbō o negau o shiroshimeshite, hōben-riki o motte warera ni shitagatte toki tamō. Shikamo warera 
小法を樂うを知しめして、方便力を以て我等に隨つて說きたもう。而も我等

shin ni kore busshi nari to shirazu. Ima warera masa ni shinnu, Seson wa  Hotoke no chie ni oite rinjaku 
真に是れ佛子なりと知らず。今我等方に知んぬ、世尊は佛の智慧に於て悋惜

shitamō tokoro nashi to. Yue wa  ikan? Warera mukashi yori konokata, shin ni kore busshi naredomo, 
したもう所なしと。所以は何ん。我等昔より來、真に是れ佛子なれども、

shikamo tada shōbō o negau. Moshi warera dai o negau no kokoro araba, Hotoke sunawachi waga tame ni Daijō no Hō 
而も但小法を樂う。若し我等大を樂うの心あらば、佛則ち我が為に大乘の法

o toki tamawan. Ima kono kyō no naka ni tada ichijō o toki tamō. Shikamo mukashi bosatsu no mae ni oite, 
を說きたまわん。今此の經の中に唯一乘を說きたもう。而も昔菩薩の前に於

shōmon no shōbō o negau mono o kishi shitamae domo, shikamo Hotoke jitsu ni wa  Daijō o motte kyōke 
て、聲聞の小法を樂う者を毀訾したまえども、然も佛實には大乘を以て教化

shi tamaeri. Kono yue ni warera toku, moto kokoro ni kegu suru tokoro aru koto nakari shikadomo, 
したまえり。是の故に我等說く、本心に希求する所あることなかりしかども、

ima Hōō no daihō, jinen ni shite itareri. Busshi no ubeki tokoro no gotoki wa  mina sude ni kore o eta-
今法王の大寶、自然にして至れり。佛子の得べき所の如きは皆已に之を得た

ri." Sono toki ni Maka-Kashō, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite mōsaku, 
り。爾の時に摩訶迦葉、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言さく

  "Warera konnichi  Hotoke no onkyō o kiite  Kangi yuyaku shite  mizōu naru koto o etari. 
  我等今日  佛の音教を聞いて  歡喜踊躍して  未曾有なることを得たり

  Hotoke shōmon  Masa ni sabutsu suru koto o ubeshi to toki tamō.  Mujō no hōju  Motome zaru 
  佛聲聞  當に作佛することを得べしと說きたもう  無上の寶聚  求めざる

  ni onozukara etari.  Tatoeba dōji  Yōchi mushiki ni shite  Chichi o sutete jōzei shite  Tō-
  に自ら得たり  譬えば童子  幼稚無識にして  父を捨てて逃逝して  遠

  ku tado ni itarinu.  Shokoku ni shuru suru koto gojū yonen.  Sono chichi unen shite  Shihō 
  く他土に至りぬ  諸國に周流すること  五十餘年  其の父憂念して四方

  ni tazune motomu.  Kore o motomuru ni sude ni tsukarete   Ichijō ni tonshi su.  Shataku o zōryū shite
  に推ね求む  之を求むるに既に疲れて  一城に頓止す  舍宅を造立して

  Goyoku ni mizukara tanoshimu.  Sono ie ōini tonde  Moro moro no kon, gon, shako, menō, shinju, 
  五欲に自ら娛む  其の家巨に富んで  諸の金‧銀‧硨磲‧碼碯‧真珠‧

  ruri ōku   Zō, me, go, yō  Ren'yo, shajō dengō dōboku  Nimmin shuta nari.  Suinyū 
  瑠璃多く  象‧馬‧牛‧輦輿‧車乘  田業僮僕  人民衆多なり  出入

  sokuri suru koto  Sunawachi takoku ni amaneshi  Shōkō konin  Tokoro to shite arazaru koto nashi. 
  息利すること  乃ち他國に徧し  商估賈人  處として有らざることなし

  Sen-man-noku no shu  Inyō shi kugyō shi  Tsune ni ōsha ni  Ainen seraruru koto o e  Gunjin gō-
  千萬億の衆  圍繞し恭敬し  常に王者に  愛念せらるることを為  群臣豪

  zoku  Mina tomo ni shūjū shi  Moro moro no en o motte no yue ni  Ōrai suru mono ōshi.  Gōfu naru ko-
  族  皆共に宗重し  諸の緣を以ての故に  往來する者衆し  豪富なるこ

  to kaku no gotoku ni shite   Dairikisei ari.  Shikamo toshi kumai shite  Masu masu ko o unen su.  Shukuya 
  と是の如くにして  大力勢あり  而も年朽邁して  益子を憂念す  夙夜

  ni yuinen suraku  'Shi no toki masa ni itaran to su.  Chishi ware o sutete  Gojū yonen  Kozō 
  に惟念すらく  死の時當に至らんとす  癡子我を捨てて  五十餘年庫藏

  no shomotsu  Masa ni kore o ikan subeki.'  Sono toki ni gūji  Ejiki o gushaku shite   Sato yori sato 
  の諸物  當に之を如何すべき  爾の時に窮子  衣食を求索して  邑より邑

  ni itari  Kuni yori kuni ni itaru.  Arui wa  uru tokoro ari  Arui wa  uru tokoro nashi.  Kega ruishu shi-
  に至り  國より國に至る  或は得る所あり  或は得る所なし  飢餓羸瘦し

  te  Mi ni sōsen o shōzeri.  Zenji ni kyōryaku shite  Chichi no jūseru shiro ni itarinu.  Yūnin tenden 
  て  體に瘡癬を生ぜり  漸次に經歷して  父の住せる城に到りぬ  傭賃展

  shite  Tsuini chichi no ie ni itaru.  Sono toki ni chōja  Sono monnai ni oite  Daihōchō o hodoko-
  轉して  遂に父の舍に至る  爾の時に長者  其の門內に於て  大寶帳を施

  shite  Shishi no za ni shoshi  Kenzoku inyo shi  Shonin jiei seri.  Arui wa  kon, gon  Hōmotsu o 
  して  師子の座に處し  眷屬圍繞し  諸人侍衛せり  或は金‧銀  寶物を

  keisan shi  Zaisan o suinui shi  Chūki kenjo suru ari.  Gūji chichi no  Gōki songon naru o mite 
  計算し  財產を出內し  注記券疏するあり  窮子父の  豪貴尊嚴なるを見て

   Omowaku kore kokuō ka  Moshi wa  kore ō to hitoshiki ka to  Kyōfu shite mizukara ayashimu  Nan 
    謂わく是れ國王か  若しは是れ王と等しきかと  驚怖して自ら怪む  何

  ga yue zo koko ni itareru.  Hisoka ni mizukara nengon suraku  'Ware moshi hisashiku jūseba  Aruiwa hip-
  が故ぞ此に至れる  覆かに自ら念言すらく  我若し久しく住せば  或は逼

  paku serare  Shiite katte nasashimen.'  Kore o shiyui shi owatte  Chisō shite sarinu.  
  迫せられ  強いて驅つて作さしめん  是を思惟し已つて  馳走して去りぬ

   Binri ni shamon shite  Yuite yusa sen to hossu.  Chōja kono toki  Shishi no za ni at-
    貧里に借問して  往いて傭作せんと欲す  長者是の時  師子の座に在つ

  te  Haruka ni sono ko o mite  Mokushite kore o shiru.  Sunawachi shisha ni chokushite  Oi torae 
  て  遙かに其の子を見て  默して之を識る  即ち使者に勅して  追い捉え

  hikiite kitarashimu.  Gūji odoroki yoba  Meimon shite ji ni taoru.  Kono hito ware o torau 
  將いて來らしむ  窮子驚き喚ばい  迷悶して地に躃る  是の人我を執う

  Kanarazu masa ni korosaru beshi.  Nan zo ejiki o motte  Ware o shite koko ni itarashimuru!'  chōja 
  必ず當に殺さるべし  何ぞ衣食を用つて  我をして此に至らしむる長者

  ko no  Guchi kyōretsu ni shite  Waga kotoba o shinzezu  Kore chichi nari to shinzezaru o shitte 
  子の  愚癡狹劣にして  我が言を信ぜず  是れ父なりと信ぜざるを知つて

   Sunawachi hōben o motte  Sara ni yonin no  Myōmoku, zaru ni shite  Itoku naki mono o tsukawasu. 
    即ち方便を以て  更に餘人の  眇目‧矬陋にして  威德なき者を遺わす

   'Nanji!Kore ni katatte  Iu beshi masa ni aiyatōte  Moro moro no funne o harawashimu beshi.  Ma-
    汝之に語つて  云うべし當に相雇うて  諸 の糞穢を除わしむべし倍

  shite nanji ni atai o ataen' to.   Gūji kore o kiite   Kangi shi shitagai kitatte  Tame ni funne o 
  して汝に價を與えんと  窮子之を聞いて  勸喜し隨い來つて  為に糞穢を

  harai  Moro moro no bōsha o kiyomu.  chōja mado yori  Tsune ni sono ko o mite  Ko no guretsu ni shi-
  除い  諸 の房舍を淨む  長者牖より  常に其の子を見て  子の愚劣にし

  te  Negatte hiji o nasu o omou.  Koko ni chōja  Heiku no koromo o ki  Jofun no utsuwa o tot-
  て  樂つて鄙事を為すを念う  是に長者  弊垢の衣を着  除糞の器を執つ

  te  Ko no tokoro ni ōtō shi  Hōben shite fugon shi  Katatte gonsa seshimu.  'Sude ni nanji ga atai o 
  て  子の所に往到し  方便して附近し  語つて勤作せしむ  既に汝が價を

  mashi  Narabini ashi ni abura o nuri  Onjiki jūsoku shi  Senjaku kōnan narashimen.'  Kaku no gotoku 
  益し  並に足に油を塗り  飲食充足し  薦席厚暖ならしめん  是の如く苦

  kugon suraku  'Nanji! Masa ni gonsa subeshi.'  Mata motte nango suraku  'Nanji Waga ko no gotoku sen.' 
  言すらく  汝當に勤作すべし  又以て輭語すらく  若我が子の如くせん

  chōja chi atte  Yōyaku nyūshutsu seshimu.  Nijūnen o hete  Keji o shūsa seshime  Sore 
  長者智有つて  漸く入出せしむ  二十年を經て  家事を執作せしめ  其れ

  ni kon, gon  Shinju, hari  Shomotsu no suinyū o shimeshite  Mina shirashimure domo  Nao monge 
  に金‧銀‧真珠‧頗黎  諸物の出入を示して  皆知らしむれども  猶門外

  ni shoshi  Sōan ni shishuku shite  Mizukara binji o omou.  Ware ni kono mono nashi to.  Chichi ko no kokoro
  に處し  草庵に止宿して  自ら貧事を念う  我に此の物なしと  父子の心

   Yōyaku sude ni kōdai naru o shitte  Zaimotsu o ataen to hosshite  Sunawachi shinzoku  Kokuō, 
    漸く已に曠大なるを知つて  財物を與えんと欲して  即ち親族  國王‧

  dajiin  Setsuri, koji o atsumete  Kono daishu ni oite  Toku 'Kore Waga ko nari.  Ware o 
  大臣  剎利‧居士を聚めて  此の大衆に於て  說く是れ我が子なり  我を

  sutete tagyō shite  Gojissai o hetari.  Ko o mite yori konokata sude ni nijūnen.  Mukashi soregashi 
  捨てて他行して  五十歲を經たり  子を見てより來已に二十年  昔某

  no shiro ni oite  Kono ko o ushinaiki.  Shugyō shi gushaku shite  Tsui ni koko ni raishi seri.  Oyoso 
  の城に於て  是の子を失いき  周行し求索して  遂に此に來至せり  凡そ

  Waga shou no  Shataku, nimmin  Kotogotoku motte kore ni fusu.  Sono shoyū o hoshii mama ni subeshi' 
  我が所有の  舍宅‧人民  悉く以て之に付す  其の所用を恣にすべし

  to.  Ko omowaku mukashi wa  mazushiku shite  Shii geretsu nariki.  Ima wa  chichi no mimoto ni oite  Ōini 
  と  子念わく昔は貧しくして  志意下劣なりき  今は父の所に於て  大に

  chimbō  Narabini shataku  Issai no zaimotsu o etari to  Hanahada ōini kangi shite  mizōu na-
  珍寶  並乃に舍宅  一切の財物を獲たりと  甚だ大に歡喜して  未曾有な

  ru koto o uru ga gotoku  Hotoke mo mata kaku no gotoshi.  Waga sho o negau o shiroshimeshite  Imada 
  ることを得るが如く  佛も亦是の如し  我が小を樂うを知しめして  未だ

  katte toite  'Nandachi sabutsu subeshi' to notamawazu.  Shikamo warera  Moro moro no muro o ete  Shō-
  曾て說いて  汝等作佛すべしと言わず  而も我等  諸の無漏を得て  小

  jō o jōju suru  Shōmon no deshi nari to toki tamō.  Hotoke warera ni chokushi tamawaku  'Sai-
  乘を成就する  聲聞の弟子なりと說きたもう  佛我等に勅したまわく 最

  jō no dō  Kore o shushū suru mono wa   Masa ni jōbutsu suru koto o ubeshi' to toke to  Ware Hotoke 
  上の道  此れを修習する者は  當に成佛することを得べしと說けと  我佛

  no oshie o ukete  Daibosatsu no tame ni  Moro moro no innen  Shuju no hiyu  Sokobaku no gonji o mot-
  の教えを承けて  大菩薩の為に  諸の因緣  種種の譬諭  若干の言辭を以

  te  Mujōdō o toku.  Moro moro no busshi to  Ware ni shitagatte Hō o kiki  Nichiya ni shiyui shi  Shō-
  て  無上道を說く  諸の佛子等  我に從つて法を聞き  日夜に思惟し  精

  gon shushū su.  Kono toki ni Shobutsu  Sunawachi sore ni ki o sazuke tamō  'Nanji raise ni oite  Masa 
  勤修習す  是の時に諸佛  即ち其れに記を授けたもう  汝來世に於て

  ni sabutsu suru koto o ubeshi.'  Issai Shobutsu no  Hizō no Hō oba  Tada bosatsu no tame ni  So-
  に作佛することを得べし  一切諸佛の  秘藏の法をば  但菩薩の為に其

  no jitsuji o nobete  Waga tame ni  Kono shin'yō o tokazariki.  Kano gūji no  Sono chichi 
  の實事を演べて  我が為に  斯の真要を說かざりき  彼の窮子の  其の父

  ni chikazuku koto o ete  Shomotsu o shiru to iedomo  Kokoro ni keshu sezaru ga gotoku  Warera Bup-
  に近づくことを得て  諸物を知ると雖も  心に悕取せざるが如く  我等佛

  pō no Hōzō o toku to iedomo  Mizukara shigan naki koto  Mata mata kaku no gotoshi.  Warera nai no metsu o 
  法の寶藏を說くと雖も  自ら志願なきこと  亦復是の如し  我等內の滅を

   Mizukara taru koto o etari to omōte  Tada kono ji o satotte  Sara ni yoji nashi.  Ware-
    自ら足ることを為たりと謂うて  唯此の事を了つて  更に餘事なし我

  ra moshi  Hotoke no kokudo o kiyome  shujō o kyōke suru o kiite wa  Subete gongyō nakariki. 
  等若し  佛の國土を淨め  衆生を教化するを聞いては  都て欣樂なかりき

   Yue wa  ikan?  Issai no shohō wa  Mina kotogotoku kūjaku ni shite  Mushō, mumetsu  Mudai, 
    所以は何ん  一切の諸法は  皆悉く空寂にして  無生‧無滅‧無大‧

  mushō  Muro, mui nari.  Kaku no gotoku shiyui shite  Kigyō o shōzezu.  Warera jōya ni  
  無小  無漏‧無為なり  是の如く思惟して  喜樂を生ぜず  我等長夜に

  Hotoke no chie ni oite  Ton naku jaku naku  Mata shigan nashi.  Shikamo mizukara Hō ni oite  Kore ku-
  佛の智慧に於て  貧なく著なく  復志願なし  而も自ら法に於て  是れ究

  kyō nari to omoiki.  Warera jōya ni  Kūbō o shushū shite  Sangai no  Kunō no uree o manugaruru 
  竟なりと謂いき  我等長夜に  空法を修習して  三界の  苦惱の患を脫る

  koto o ete  Saigoshin  Uyo nehan ni jūseri.  Hotoke no kyōke shitamō tokoro wa  Tokudō 
  ることを得て  最後身  有餘涅槃に住せり  佛の教化したもう所は  得道

  munashi karazu.  Sunawachi sude ni Hotoke no on o  Hōzuru koto o etari to nasu.  Warera  Moro moro 
  虛しからず  則ち已に佛の恩を  報ずることを得たりとなす  我等  諸

  no busshi tō no tame ni  Bosatsu no Hō o toite  Motte Butsudō o motomeshimu to iedomo  Shikamo ko-
  の佛子等の為に  菩薩の法を說いて  以て佛道を求めしむと雖も  而も是

  no Hō ni oite  Nagaku gangyō nakariki.  Dōshi suterare taru koto wa  Waga kokoro o kanji 
  の法に於て  永く願樂なかりき  導師捨てられたることは  我が心を觀じ

  tamō ga yue ni.  Hajime kanjin shite  Jitsu no ri ari to toki tamawazu.  Tomeru chōja no 
  たもうが故に  初め勸進して  實の利ありと說きたまわず  富める長者の

  ko no kokorozashi retsu naru o shitte  Hōben-riki o motte  Sono kokoro o nyūbuku shite  Shikashite nochi ni 
  子の志劣なるを知つて  方便力を以て  其の心を柔伏して  然して後に

  imashi  Issai no zaihō o fusuru ga gotoku  Hotoke mo mata kaku no gotoshi.  Keu no ji o genji tamo-
  乃し  一切の財寶を付するが如く  佛も亦是の如し  希有の事を現じたも

  u.  Sho o negau mono nari to shiroshimeshite  Hōben-riki o motte  Sono kokoro o jōbuku shite  Ima-
  う  小を樂うの者なりと知しめして  方便力を以て  其の心を調伏して  乃

  shi daichi o oshie tamō.  Warera konnichi  Mizōu naru koto o etari.  Saki no shomō ni araza-
  し大智を教えたもう  我等今日  未曾有なることを得たり  先の所望に非

  ru o  Shikamo ima onozukara uru koto  Kano gūji no  Muryō no takara o uru ga gotoshi.  Seson! 
  るを  而も今自ら得ること  彼の窮子の  無量の寶を得るが如し  世尊

  Ware ima  Dō o eka o e  Muro no Hō ni oite  Shōjō no manako o etari.  Warera jōya ni
  我今  道を得果を得  無漏の法に於て  清淨の眼を得たり  我等長夜に

  Hotoke no jōkai o tamotte  Hajimete konnichi ni oite  Sono kahō o u.  Hōō no Hō no naka ni 
  佛の淨戒を持つて  始めて今日に於て  其の果報を得  法王の法の中に

  Hisashiku bongyō o shushite  Ima muro  Mujō no daika o u.  Warera ima  Shin ni kore shōmon 
  久しく梵行を修して  今無漏  無上の大果を得  我等今者  真に是れ聲聞

  nari.   Butsudō no koe o motte  Issai o shite kikashimu beshi.  Warera ima  Shin ni arakan 
  なり  佛道の聲を以て  一切をして聞かしむべし  我等今者  真に阿羅漢

  nari.  Moro moro no seken  Ten, nin, ma, bon ni oite  Amaneku sono naka ni oite  Kuyō o u-
  なり  諸の世間  天‧人‧魔‧梵に於て  普く其の中に於て  供養を受

  ku beshi.  Seson wa  daion mashimasu.  Ken no ji o motte  Remmin kyōke shite  Warera o ri-
  くべし  世尊は大恩まします  希有の事を以て  憐愍教化して  我等を利

  yaku shitamō.  Muryō okkō ni mo  Tare ka yoku hōzuru mono aran.  Shusoku o motte kukyū 
  益したもう  無量億劫にも  誰か能く報ずる者あらん  手足をもつて供給

  shi  Zuchō o motte raikyō shi  Issai o motte kuyō sutomo  Mina hōzuru koto atawaji.  
  し  頭頂をもつて禮敬し  一切をもつて供養すとも  皆報ずること能わじ

   Moshi wa  motte chōdai shi  Ryōken ni kafu shite  Gōjakō ni oite  Kokoro o tsukushite kugyō 
    若しは以て頂載し  兩肩に荷負して  恒沙劫に於て  心を盡くして恭敬

  shi  Mata mizen  Muryō no hōe  Oyobi moro moro no gagu   Shuju no tōyaku o motte shi   Gozu sen-
  し  又美膳  無量の寶衣  及び諸の臥具  種種の湯藥を以てし  牛頭栴

  dan  Oyobi moro moro no chimbō  Motte tōmyō o tate  Hōe o ji ni shiki  Kaku no gotokira no ji 
  檀  及び諸の珍寶  以て塔廟を起て  寶衣を地に布き  斯の如き等の事

   Motte kuyō suru koto  Gōjakō ni oite su tomo   Mata hōzuru koto atawaji.   Shobutsu 
    以用て供養すること  恒沙劫に於てすとも  亦ずること能わじ  諸佛

  wa  keu ni shite  Muryō muhen  Fukashigi no  Daijinzū-riki mashimasu.  Muro, mui ni 
  は希有にして  無量無邊  不可思議の  大神通力まします  無漏‧無為に

  shite  Shohō no Ō nari.   Yoku geretsu no tame ni  Kono ji o shinobi tamō.  Shusō no bombu 
  して  諸法の王なり  能く下劣の為に  斯の事を忍びたもう  取相の凡夫

  ni  Yoroshiki ni shitagatte tame ni toki tamō.  Shobutsu wa  Hō ni oite  Saijizai o etamae-
  に  宜しきに隨つて為に說きたもう  諸佛は法に於て  最自在を得たまえ

  ri.  Moro moro no shujō no  Shuju no yokugyō  Oyobi sono shiriki o shiroshimeshite  Kannin suru tokoro 
  り  諸の衆生の種種の欲樂  及び其の志力を知しめして  堪任する所

  ni shitagatte  Muryō no tatoe o motte  Shikamo tame ni Hō o toki tamō.  Moro moro no shujō no  Shuku-
  に隨つて  無量の諭を以て  而も為に法を說きたもう  諸の衆生の  宿

  se no zengon ni shitagai  Mata jōjuku  Mijōjuku no mono o shiroshimeshi  Shuju ni chūryō shi  Fumbetsu shi 
  世の善根に隨い  又成熟  未成熟の者を知しめし  種種に籌量し  分別し

  shiroshimeshi owatte  Ichijō no dō ni oite  Yoroshiki ni shitagatte san to toki tamō."
  知しめし已つて  一乘の道に於て  宜しきに隨つて三と說きたもう

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012