Lotus Sutra - Chapter 1
(Introductory)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ  JO-HON DAI-ICHI
妙法蓮華經序品第一


Kaku no gotoki o ware kikiki. Ichiji, Hotoke, Ōsha jō, Gishaku-sen no naka ni jūshi tamai, daibi-
是の如きを我聞きき。一時、佛、王舍城‧耆闍崛山の中に住したまい、大比

kushu man-nisen nin to tomo nariki. Mina kore arakan nari. Shoro sude ni tsukushite mata bonnō naku, 
丘衆萬二千人と俱なりき。皆是れ阿羅漢なり。諸漏已に盡くして復煩惱なく、

kori o taitoku shi, moro moro no uketsu o tsukushite, kokoro jizai o etari. Sono na o Anya-Kyōjinnyo, 
己利を逮得し諸の有結を盡くして、心自在を得たり。其の名を阿若喬陳如‧

Maka-Kashō, Urubinra-Kashō, Gaya-Kashō, Nandai-Kashō, Sharihotsu, Dai-Mokkenren, Maka-Ka-
摩訶迦葉‧優樓頻螺迦葉‧伽耶迦葉‧那堤迦葉‧舍利弗‧大目犍連‧摩訶迦

sennen, Anuruda, Kōhinna, Kyōbonhadai, Rihata, Hitsuryōkabasha, Hakura, Maka-Ku-
旃延‧阿㝹樓馱‧劫賓那‧憍梵波提‧離波多‧畢陵伽婆蹉‧薄拘羅‧摩訶拘

chira, Nanda, Sondara-Nanda, Furuna-Mitaranishi, Shubodai, Anan, Ragora to iu. 
絺羅‧難陀‧孫陀羅難陀‧富樓那彌多羅尼子‧須菩提‧阿難‧羅睺羅という。

Kaku no gotoki shu ni chishiki serare taru daiarakan tō nari. Mata gaku, mugaku no nisen nin ari. 
是の如き衆に知識せられたる大阿羅漢等なり。復學‧無學の二千人あり。

Maka-Hajahadai-bikuni, kenzoku rokusen nin to tomo nari. Ragora no haha Yashutara-bikuni, mata 
摩訶波闍波提比丘尼、眷屬六千人と俱なり。羅睺羅の母耶輸陀羅比丘尼、亦

kenzoku to tomo nari. Bosatsu-makasatsu hachiman nin ari. Mina anokutara-sammyaku-sambodai ni oite taiten se-
眷屬と俱なり。菩薩摩訶薩八萬人あり。皆阿耨多羅三藐菩提に於て退轉せ

zu. Mina darani o e, gyōsetsu benzai atte, futaiten no Hōrin o tenji, muryō hyaku-sen no Shobutsu 
ず。皆陀羅尼を得、樂說弁才あって、不退轉の法輪を轉じ、無量百千の諸佛

o kuyō shi, Shobutsu no mimoto ni oite moro moro no tokuhon o ue, tsune ni Shobutsu ni shōtan seraruru koto 
を供養し、諸佛の所に於て衆の德本を植え、常に諸佛に稱歎せらるること

o e, ji o motte mi o osame, yoku butte ni iri, daichi o tsūdatsu shi, higan ni itari, myō-
を為、慈を以て身を修め、善く佛慧に入り、大智を通達し、彼岸に到り、名

shō amaneku muryō no sekai ni kikoete, yoku mushu hyaku-sen no shujō o dosu. Sono na o Monjushiri-
稱普く無量の世界に聞えて、能く無數百千の衆生を度す。其の名を文殊師利

bosatsu, Kanzeon-bosatsu, Tokudaisei-bosatsu, Jōshōjin-bosatsu, Fukusoku-bosatsu, Hōshō-bosatsu, Yakuō-
菩薩‧觀世音菩薩‧得大勢菩薩‧常精進菩薩‧不休息菩薩‧寶掌菩薩‧藥王

bosatsu, Yūze-bosatsu, Hōgatsu-bosatsu, Gakkō-bosatsu, Mangatsu-bosatsu, Dairiki-bosatsu, Muryō-riki-bosatsu, 
菩薩‧勇施菩薩‧寶月菩薩‧月光菩薩‧滿月菩薩‧大力菩薩‧無量力菩薩‧

Ossangai-bosatsu, Batsudabara-bosatsu, Miroku-bosatsu, Hōshaku-bosatsu, Dōshi-bosatsu to iu. Kaku no goto-
越三界菩薩‧颰陀婆羅菩薩‧彌勒菩薩‧寶積菩薩‧導師菩薩という。是の如

kira no bosatsu-makasatsu hachiman nin tomo nari. Sono toki ni Shakudai-kannin, sono kenzoku niman no tenji to 
き等の菩薩摩訶薩八萬人俱なり。爾の時に釋提桓因、其の眷屬二萬の天子と

tomo nari. Mata Myōgatsu-tenji, Fukō-tenji, Hōkō-tenji, shidaitennō ari. Sono kenzoku man no ten-
俱なり。復名月天子‧普香天子‧寶光天子‧四大天王あり。其の眷屬萬の天

ji to tomo nari. Jizai-tenji, Dai-Jizai-tenji, sono kenzoku samman no tenji to tomo nari. Shaba se- 
子と俱なり。自在天子‧大自在天子‧其の眷屬三萬の天子と俱なり。娑婆世

kai no shu Bondennō, Shiki-daibon, Kōmyō-daibon tō, sono kenzoku man-nisen no tenji to tomo nari. Hachi 
界の主梵天王‧尸棄大梵‧光明大梵等、其の眷屬萬二千の天子と俱なり。八

ryūō ari, Nanda-ryūō, Batsunanda-ryūō, Shakara-ryūō, Washūkitsu-ryūō, Tokushaka-ryūō, 
龍王あり、難陀龍王‧跋難陀龍王‧娑伽羅龍王‧和修吉龍王‧德叉迦龍王‧

Anabadatta-ryūō, Manashi-ryūō, Uhatsura-ryūō tō nari. Ono ono sokobaku hyaku-sen no kenzoku to tomo 
阿那婆達多龍王‧摩那斯龍王‧優鉢羅龍王等なり。各若干百千の眷屬と俱

nari. Shi kinnaraō ari, Hō-kinnaraō, Myōhō-kinnaraō, Daihō-kinnaraō, Jihō-kin-
なり。四緊那羅王あり、法緊那羅王‧妙法緊那羅王‧大法緊那羅王‧持法緊

naraō nari. Ono ono sokobaku hyaku-sen no kenzoku to tomo nari. Shi kendatsubaō ari, Gaku-kendatsubaō, 
那羅王なり、各若干百千の眷屬と俱なり。四乾闥婆王あり、樂乾闥婆王‧

Gakuon-kendatsubaō, Mi-kendatsubaō, Mion-kendatsubaō nari. Ono ono sokobaku hyaku-sen no kenzoku to tomo na-
樂音乾闥婆王‧美乾闥婆王‧美音乾闥婆王なり。各若干百千の眷屬と俱な

ri. Shi ashuraō ari, Baji-ashuraō, Karakenda-ashuraō, Bimashittara-ashura-
り。四阿修羅王あり、婆稚阿修羅王‧佉羅騫馱阿修羅王‧毘摩質多羅阿修羅

ō, Rago-ashuraō nari. Ono ono sokobaku hyaku-sen no kenzoku to tomo nari. Shi karuraō ari, Dai-
王‧羅睺阿修羅王なり。各若干百千の眷屬と俱なり。四迦樓羅王あり、大

itoku-karuraō, Daishin-karuraō, Daiman-karuraō, Nyoi-karuraō nari. Ono ono sokobaku 
威德迦樓羅王‧大身迦樓羅王‧大滿迦樓羅王‧如意迦樓羅王なり。各若干

hyaku-sen no kenzoku to tomo nari. Idaike no ko Ajase-ō, sokobaku hyaku-sen no kenzoku to tomo nariki. Ono ono 
百千の眷屬と俱なり。韋提希の子阿闍世王、若干百千の眷屬と俱なりき。各

bussoku o raishi shirizoite ichimen ni zashinu. Sono toki ni Seson, shishu ni inyō serare, kuyō, 
佛足を禮し退いて一面に坐しぬ。爾の時に世尊、四衆に圍繞せられ、供養‧

kugyō, sonju, sandan serarete, moro moro no bosatsu no tame ni Daijōkyō no Muryōgi, kyōbosappō, 
恭敬‧尊重‧讚歎せられて、諸の菩薩の為に大乘經の無量義‧教菩薩法‧

busshogonen to nazukuru o toki tamō. Hotoke kono kyō o toki owatte, kekkafuza shi muryōgi-
佛所護念と名くるを說きたもう。佛此の經を說き已って、結跏趺坐し無量義

shozammai ni itte shinjin dōji tamawazu. Kono toki ni ten yori mandarake, maka-mandarake, 
處三昧に入って身心動じたまわず。是の時に天より曼陀羅華‧摩訶曼陀羅華‧

manjushake, maka-manjushake o furashite, Hotoke no miue oyobi moro moro no daishu ni sanji, fubusse-
曼殊沙華‧摩訶曼殊沙華を雨らして、佛の上及び諸の大衆に散じ、普佛世

kai rokushu ni shindō su. Sono toki ni echū no biku, bikuni, ubasoku, ubai, ten, ryū, 
界六種に震動す。爾の時に會中の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷‧天‧龍‧

yasha, kendatsuba, ashura, karura, kinnara, magoraga, nin, hinin oyobi moro moro no shōō, 
夜叉‧乾闥婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人及び諸の小王‧

tenrinjōō, kono moro moro no daishu mizōu naru koto o ete, kangi shi gasshō shite isshin ni Hotoke 
轉輪聖王、是の諸の大衆未曾有なることを得て、歡喜し合掌して一心に佛

o mitatematsuru. Sono toki ni Hotoke miken byakugōsō no hikari o hanatte, tōbō man-hassen no sekai o 
を觀たてまつる。爾の時に佛眉間白毫相の光を放って、東方萬八千の世界を

terashi tamō ni shuhen sezaru koto nashi. Shimo abijigoku ni itari, kami akanitaten ni itaru. 
照したもうに周徧せざることなし。下阿鼻地獄に至り、上阿迦尼吒天に至る。

Kono sekai ni oite kotogotoku kano do no rokushu no shujō o mi, mata kano do no genzai no Shobutsu o mi, 
此の世界に於て盡く彼の土の六趣の衆生を見、又彼の土の現在の諸佛を見、

oyobi Shobutsu no shosetsu no kyōbō o kiki, narabi ni kano moro moro no biku, bikuni, ubasoku, uba-
及び諸佛の所說の經法を聞き、并に彼の諸の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆

i no moro moro no shugyō shi tokudō suru mono o mi, mata moro moro no bosatsu-makasatsu no shuju 
夷の諸の修行し得道する者を見、復諸の菩薩摩訶薩の種種の因緣‧種種

no innen, shuju no shinge, shuju no sōmyō atte bosatsu no dō o gyōzuru o mi, mata Shobutsu no hatsu-nehan shitamō 
の信解‧種種の相貌あって菩薩の道を行ずるを見、復諸佛の般涅槃したもう

mono o mi, mata Shobutsu hatsu-nehan no nochi, busshari o motte shippōtō o tatsuru o miru. Sono toki ni 
者を見、復諸佛般涅槃の後、佛舍利を以て七寶塔を起つるを見る。其の時に

Miroku-bosatsu kono nen o nasaku, "Ima Seson, jimben no sō o genji tamō. Nanno innen o mot-
彌勒菩薩是の念を作さく、今者世尊、神變の相を現じたもう。何の因緣を以

te kono zui aru? Ima Busseson wa  sammai ni iri tamaeri. Kono fukashigi ni keu no ji o 
て此の瑞ある。今佛世尊は三昧に入りたまえり。是の不可思議に希有の事を

genzeru o, masa ni motte tare ni ka tou beki, tare ka yoku kotaen mono naru?" Mata kono nen o na-
現ぜるを、當に以て誰にか問うべき、誰か能く答えん者なる。復此の念を作

saku, "Kono Monjushiri Hōō no miko ha, sude ni katte kako muryō no Shobutsu ni shingon shi kuyō seri. 
さく、是の文殊師利法王の子は、已に曾て過去無量の諸佛に親近し供養せり。

Kanarazu kono keu no sō o miru beshi. Ware ima masa ni tou beshi!" Sono toki ni biku, bikuni, 
必ず此の希有の相を見るべし。我今當に問うべし。爾の時に比丘‧比丘尼‧

ubasoku, ubai oyobi moro moro no ten, ryū, kijin tō, kotogotoku kono nen o nasaku, "Kono Hotoke 
優婆塞‧優婆夷及び諸の天‧龍‧鬼神等、咸く此の念を作さく、是の佛

no kōmyō jinzū no sō o, ima masa ni tare ni ka tou beki?" Sono toki ni Miroku-bosatsu mizukara utagai o kes-
の光明神通の相を、今當に誰にか問うべき。爾の時に彌勒菩薩自ら疑を決

sen to hosshi, mata shishu no biku, bikuni, ubasoku, ubai oyobi moro moro no ten, ryū, ki-
せんと欲し、又四衆の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷及び諸の天‧龍‧鬼

jin tō no shue no kokoro o kanjite, Monjushiri ni tōte iwaku, "Nanno innen o motte kono zui 
神等の衆會の心を觀じて、文殊師利に問うて言わく、何の因緣を以て此の瑞

jinzū no sō ari, daikōmyō o hanachi tōbō man-hassen no do o terashi tamō ni, kotogotoku kano Hotoke 
神通の相あり、大光明を放ち東方萬八千の土を照したもうに、悉く彼の佛

no kokkai no shōgon o miru?" Koko ni Miroku-bosatsu kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o mot-
の國界の莊嚴を見る。是に彌勒菩薩重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を以

te tōte iwaku,
て問うて曰く

  "Monjushiri!  Dōshi nanga yue zo  Miken byakugō no  Daikō amaneku terashi tamō?   Mandara man-
  文殊師利  導師何が故ぞ  眉間白毫の  大光普く照したもう  曼陀羅  曼

  jushake o furashite  Sendan no kōfu  Shu no kokoro o ekka su.  Kono innen o motte  Ji mina 
  殊沙華を雨らして  栴檀の香風  衆の心を悅可す  是の因緣を以て  地皆

  gonjō nari.  Shikamo kono sekai  Rokushu ni shindō su.  Toki ni shibu no shu  Kotogotoku mina kangi shi 
  嚴淨なり  而も此の世界  六種に震動す  時に四部の衆  咸く皆歡喜し

  Shinni kenen to shite  Mizōu naru koto o e  Miken no kōmyō  Tōbō man-hassen no do 
    身意快然として  未曾有なることを得  眉間の光明  東方  萬八千の土

  o terashi tamō ni  Mina konjiki no gotoshi.  Abigoku yori  Kami uchō ni itaru made  Moro moro no 
  を照したもうに  皆金色の如し  阿鼻獄より  上有頂に至るまで  諸 の

  sekai no naka no  Rokudō no shujō  Shōji no shoshu  Zennaku no gōen  Juhō no kōshū   Koko ni oi-
  世界の中の  六道の衆生  生死の所趣  善惡の業緣  受報の好醜  此に於

  te kotogotoku miru.  Mata Shobutsu Shōshu-Shishi  Kyōden no  Mimyō daiichi naru o enzetsu shitamō. 
  て悉く見る  又諸佛  聖主師子  經典の  微妙第一なるを演說したもう

   Sono mikoe shōjō ni  Nyūnan no mikoe o idashite  Moro moro no bosatsu o oshie tamō koto   Mushu 
    其の聲清淨に  柔軟の音を出して  諸 の菩薩を教えたもうこと  無數

  oku-man ni  Bonnon jimmyō ni shite  Hito o shite kikan to negawashime  Ono ono sekai ni oite
  億萬に  梵音深妙にして  人をして聞かんと樂わしめ  各世界に於て

  Shōbō o kōzetsu suru ni  Shuju no innen o motte shi  Muryō no tatoe o motte  Buppō o shōmyō 
  正法を講說するに  種種の因緣をもつてし  無量の諭を以て  佛法を照明

  shi  Shujō o kaigo seshime tamō o miru.  Moshi hito ku ni ōte  Rō byō shi o itou ni 
  し  衆生を開悟せしめたもうを視る  若し人苦に遭うて  老病死を厭うに

  wa  Tame ni nehan o toite  Shoku no sai o tsukusashime  Moshi hito fuku atte  Katte Hotoke o 
  は  為に涅槃を說いて  諸苦の際を盡さしめ  若し人福有つて  曾て佛を

  kuyō shi  Shōbō o shigu suru ni wa  Tame ni engaku o toki  Moshi busshi atte  Shuju no 
  供養し  勝法を志求するには  為に緣覺を說き  若し佛子有つて  種種の

  gyō o shushi  Mujōe o motomuru ni wa  Tame ni jōdō o toki tamō.  Monjushiri!  Ware koko 
  行を修し  無上慧を求むるには  為に淨道を說きたもう  文殊師利  我此

  ni jūshite  Kemmon suru koto kaku no gotoku  Sen-noku no ji ni oyoberi.  Kaku no gotoku shuta naru
  に住して  見聞すること斯の若く  千億の事に及べり  是の如く衆多なる

   Ima masa ni ryakushite toku beshi.  Ware kano do no  Gōja no bosatsu  Shuju no innen o motte 
    今當に略して說くべし  我彼の土の  恒沙の菩薩  種種の因緣をもつて

   Butsudō o motomuru o miru.  Arui wa  se o gyōzuru ni  Kon, gon, sango  Shinju, mani  
    佛道を求むるを見る  或は施を行ずるに  金‧銀‧珊瑚  真殊‧摩尼

  Shako, menō  Kongō, shochin  Nubi, shajō  Hōjiki no ren'yo o  Kangi shite fuse shi  
  硨磲‧碼碯  金剛‧諸珍  奴婢‧車乘  寶飾の輦輿を  歡喜して布施し

  Butsudō ni ekō shite  Kono jō no   Sangai daiichi ni shite  Shobutsu no home tamō tokoro naru o 
  佛道に回向して  是の乘の  三界第一にして  諸佛の歎めたもう所なるを

  en to negau ari.  Arui wa  bosatsu no  Shime no hōsha   Ranjun kegai  Konjiki o fuse suru a-
  得んと願うあり  或は菩薩の  駟馬の寶車  欄楯華葢  軒飾を布施するあ

  ri.  Mata bosatsu no  Shinniku shusoku  Oyobi saishi o hodokoshite  Mujōdo o motomuru o miru.  Mata 
  り  復菩薩の  身肉手足  及び妻子を施して  無上道を求むるを見る  又

  bosatsu no  Zumoku shintai o  Gongyō seyo shite  Hotoke no chie o motomuru o miru.  Monjushiri!
  菩薩の  頭目身體を  欣樂施輿して  佛の智慧を求むるを見る  文殊師利

   Ware shōō no  Bussho ni ōkei shite  Mujōdō o toi tatematsuri  Sunawachi rakudo  Kuden 
    我諸王の  佛所に往詣して  無上道を問いたてまつり  便ち樂土  宮殿

  jinshō o sutete  Shuhotsu o taijo shite  Hōfuku o kiru o miru.  Arui wa  bosatsu no  Shikamo bi-
  臣妾を捨てて  鬚髮を鬀除して  法服を被るを見る  或は菩薩の  而も比

  ku to natte  Hitori genjō ni shoshi  Negatte kyōden o jusuru o miru.  Mata bosatsu no  Yūmyō
  丘と作つて  獨閑靜に處し  樂つて經典を誦するを見る  又菩薩の  勇猛

  shōjin shi   Jinsen ni itte  Butsudō o shiyui suru o miru.  Mata yoku o hanare  Tsune ni kūgen ni 
  精進し  深山に入つて  佛道を思惟するを見る  又欲を離れ  常に空閑に

  shoshi  Fukaku zenjō o shushite  Gojinzū o uru o miru.  Mata bosatsu no  Zen ni anjite gas-
  處し  深く禪定を修して  五神通を得るを見る  又菩薩の  禪に安じて合

  shō shi  Sen-man no ge o motte  Shohō no ō o home tatematsuru o miru.  Mata bosatsu no  Chi 
  掌し  千萬の偈を以て  諸法の王を讚めたてまつるを見る  復菩薩の  智

  fukaku kokorozashi kataku shite  Yoku Shobutsu ni toi tatematsuri  Kiite kotogotoku juji suru o 
  深く志固くして  能く諸佛に問いたてまつり  聞いて悉く受持するを

  miru.  Mata busshi no  Jōe gusoku shite  Muryō no tatoe o motte  Shu no tame ni Hō o kōji  Gon-
  見る  又佛子の  定慧具足して  無量の諭を以て  衆の為に法を講じ  欣

  gyō seppō shite  Moro moro no bosatsu o keshi  Ma no hyōshu o hashite   Hōku o utsu o miru.
  樂說法して  諸の菩薩を化し  魔の兵衆を破して  法鼓を擊つを見る

  Mata bosatsu no  Jakunen emmoku ni shite  Ten, ryū kugyō suredomo  Motte yorokobi to sezaru o miru. 
  又菩薩の  寂然宴默にして  天‧龍恭敬すれども  以て喜とせざるを見る

   Mata bosatsu no  Hayashi ni shoshite hikari o hanachi  Jigoku no ku o sukui  Butsudō ni irashimuru o 
    又菩薩の  林に處して光を放ち  地獄の苦を濟い  佛道に入らしむるを

  miru.  Mata busshi no  Imada katte suimin sezu  Rinchū ni kyōgyō shi  Butsudō o gongu suru o mi-
  見る  又佛子の  未だ嘗て睡眠せず  林中に經行し  佛道を勤求するを見

  ru.  Mata kai o gushite  Igi kakuru koto naku  Kiyoki koto hōju no gotoku ni shite  Mot-
  る  又戒を具して  威儀缺くることなく  淨きこと寶殊の如くにして  以

  te Butsudō o motomuru o miru.  Mata busshi no  Ninniku no chikara ni jūshite  Zōjōman no hito no  O-
  て佛道を求むるを見る  又佛子の  忍辱の力に住して  增上慢の人の  惡

  me suichō suru o  Mina kotogotoku yoku shinonde  Motte Butsudō o motomuru o miru.  Mata bosatsu no 
  罵捶打するを  皆悉く能く忍んで  以て佛道を求むるを見る  又菩薩の

  moro moro no keshō  Oyobi chi naru kenzoku o hanare  Chisha ni shingon shi  Isshin ni ran o nozoki  Nen 
  諸 の戲笑  及び癡なる眷屬を離れ  智者に親近し  一心に亂を除き  念

  o senrin ni osame  Oku-sen-man zai  Motte Butsudō o motomuru o miru.  Arui wa  bosatsu no  Kyōzen on-
  を山林に攝め  億千萬歲  以て佛道を求むるを見る  或は菩薩の  肴膳飲

  jiki  Hyaku shu no tōyaku o   Hotoke oyobi sō ni hodokoshi  Myōe jōbuku no  Kejiki sen-man naru  Arui wa  mu-
  食  百種の湯藥を  佛及び僧に施し  名衣上服の  價直千萬なる  或は無

  ge no koromo o   Hotoke oyobi sō ni hodokoshi  Sen-man-noku shu no  Sendan no hōsha  Moro moro no tae naru gagu 
  價の衣を  佛及び僧に施し  千萬億種の  栴檀の寶舍  衆の妙なる臥具

  o   Hotoke oyobi sō ni hodokoshi  Shōjō no onrin  Keka shigeku sakan naru to  Rusen yokuchi to o  
  を  佛及び僧に施し  清淨の園林  華果茂く盛んなると  流泉浴池とを

  Hotoke oyobi sō ni hodokoshi  Kaku no gotokira no se no  Shuju mimyō naru o  Kangi shi aku koto na-
  佛及び僧に施し  是の如き等の施の  種種微妙なるを  歡喜し厭くことな

  ku shite  Mujōdō o motomuru o miru.  Arui wa bosatsu no  Jakumetsu no Hō o toite  Shuju ni
  くして  無上道を求むるを見る  或は菩薩の  寂滅の法を說いて  種種に

   Mushu no shujō o kyōshō suru ari.  Arui wa  bosatsu no  Shohō no shō wa  Nisō aru koto na-
    無數の衆生を教詔する有り  或は菩薩の  諸法の性は  二相有ること無

  shi  Nao kokū no gotoshi to kanzuru o miru.  Mata busshi no  Kokoro ni shojaku naku shite   Kono 
  し  猶お虛空の如しと觀ずるを見る  又佛子の  心に所著なくして  此の

  myōe o motte  Mujōdō o motomuru o miru.  Monjushiri!  Mata bosatsu no  Hotoke no metsudo no nochi 
  妙慧を以て  無上道を求むるを見る  文殊師利  又菩薩の  佛の滅度の後

  Shari o kuyō suru ari.  Mata busshi no  Moro moro no tōmyō o tsukuru koto  Mushu gōja ni shi-
    舍利を供養する有り  又佛子の  諸の塔廟を造ること  無數恒沙にし

  te  Kokkai o gonjiki shi  Hōtō kōmyō ni shite   Gosen yujun  Jūkō shōtō ni shite  Nisen yu-
  て  國界を嚴飾し  寶塔高妙にして  五千由旬  縱廣正等にして  二千由

  jun  Ichi ichi no tōmyō ni  Ono ono sen no dōban ari.  Tama o motte kyōro seru man atte  Hōryō 
  旬  一一の塔廟に  各千の幢旛あり  珠を以て交露せる幔あつて  寶鈴

  wamyō seri.  Moro moro no ten, ryūjin  Nin oyobi hinin  Kōge gigaku o  Tsune ni motte kuyō suru o 
  和鳴せり  諸の天‧龍神  人及び非人  香華伎樂を  常に以て供養するを

  miru.  Monjushiri!  Moro moro no busshi to  Shari o ku sen ga tame ni  Tōmyō o gonjiki shite  
  見る  文殊師利  諸の佛子等  舍利を供せんが為に  塔廟を嚴飾して

  Kokkai jinen ni  Shudoku myōkō naru koto  Ten no juō no  Sono hana kaifu seru ga gotoshi.  Hotoke 
  國界自然に  殊特妙好なること  天の樹王の  其の華開敷せるが如し  佛

  ichi no hikari o hanachi tamō ni  Ware oyobi shue  Kono kokkai no  Shuju ni shumyō naru o miru. 
  一の光を放ちたもうに  我及び衆會  此の國界の  種種に殊妙なるを見る

   Shobutsu wa  jinriki  Chie keu nari.  Ichi no jōkō o hanatte  Muryō no kuni o terashi tamō.  
    諸佛は神力  智慧希有なり  一の淨光を放つて  無量の國を照したもう

   Warera kore o mite  Mizōu naru koto o u.  Busshi Monju!  Negawaku wa  shu no utagai o 
    我等此れを見て  未曾有なることを得  佛子文殊  願わくは衆の疑を

  kesshi tamae.  Shishu gongō shite  Kimi oyobi ware o mire.  Seson nanga yue zo  Kono kōmyō o 
  決したまえ  四衆欣仰して  仁及び我を譫る  世尊何が故ぞ  斯の光明を

  hanachi tamō?  Busshi toki ni kotaete  Utagai o kesshite yorokobashime tamae.  Nanno nyōyaku su-
  放ちたもう  佛子時に答て  疑を決して喜ばしめたまえ  何の饒益す

  ru tokoro atte ka   Kono kōmyō o nobe tamō?  Hotoke dōjō ni zashite  Etamaeru tokoro no 
  る所あつてか  斯の光明を演べたもう  佛道場に坐して  得たまえる所の

  Myōhō   Sadamete kore o tokan to ya hossu  Sadamete masa ni juki shitamō beshi ya?  Moro moro 
  妙法  為めて此れを說かんとや欲す  為めて當に授記したもうべしや諸

  no butsudō no  Shuhō gonjō naru o shimeshi  Oyobi Shobutsu o mi tatematsuru koto   Kore shōen 
  の佛土の  衆寶嚴淨なるを示し  及び諸佛を見たてまつること  此れ小緣

  ni araji.  Monju, masa ni shiru beshi!  Shishu ryūjin  Ninja o senzatsu su.  Sadamete nanra o ka  to-
  に非じ  文殊當に知るべし  四衆龍神  仁者を瞻察す  為めて何等をか說

  ki tamawan."
  きたまわん。

Sono toki ni Monjushiri, Miroku-bosatsu-makasatsu oyobi moro moro no daiji ni kataraku, "Zennanshi tō! Wa-
爾の時に文殊師利、彌勒菩薩摩訶薩及び 諸 の大士に語らく、善男子等、我

ga yuijun suru ga gotoki, ima Busseson, Daihō o toki, Daihō no ame o furashi, Daihō no kai o 
が惟忖するが如き、今佛世尊、大法を說き、大法の雨を雨らし、大法の螺を

fuki, Daihō no tsuzumi o uchi, Daihō no gi o noben to hossuru naran. Moro moro no Zennanshi! 
吹き、大法の鼓を擊ち、大法の義を演べんと欲するならん。諸の善男子、

Ware kako no Shobutsu ni oite, katte kono zui o mi tatematsurishi ni, kono hikari o hanachi owatte, 
我過去の諸佛に於て、曾て此の瑞を見たてまつりしに、斯の光を放ち已つて、

sunawachi Daihō o toki tamaiki. Kono yue ni masa ni shiru beshi. Ima Hotoke no hikari o genji tamō mo 
即ち大法を說きたまいき。是の故に當に知るべし、今佛の光を現じたもうも

mata mata kaku no gotoku, shujō o shite kotogotoku issai seken no nanshin no Hō o monchi suru koto o ese-
亦復是の如く、衆生をして咸く一切世間の難信の法を聞知することを得せ

shimen to hossuru ga yue ni, kono zui o genji tamō naran. Moro moro no Zennanshi! Kako mu-
しめんと欲するが故に、斯の瑞を現じたもうならん。諸の善男子、過去無

ryō muhen fukashigi asōgikō no gotoki, sono toki ni Hotoke imasu, Nichigatsu-Tōmyō-Nyorai, Ōgu, 
量無邊不可思議阿僧祇劫の如き、爾の時に佛います。日月燈明如來‧應供‧

Shōhenchi, Myōgyōsoku, Zenzei, Sekenge, Mujōji, Jōgojōbu, Tenninshi, Butsu, Seson to nazu-
正徧知‧明行足‧善逝‧世間解‧無上士‧調御丈夫‧天人師‧佛‧世尊と號

ku. Shōbō o enzetsu shitamō, shozen, chūzen, gozen nari. Sono gi jinnon ni, sono mikoto gyō-
く。正法を演說したもう、初善‧中善‧後善なり。其の義深遠に、其の語巧

myō ni, jun'itsu muzō ni shite, gusoku shōbyaku bongyō no sō nari. Shōmon o motomuru mono no tame ni wa ō-
妙に、純一無雜にして、具足清白梵行の相なり。聲聞を求むる者の為には應

zeru Shitai no Hū o toite, shō rō byō shi o doshi nehan o kukyō seshime, byakushibutsu o motomuru 
ぜる四諦の法を說いて、生老病死を度し涅槃を究竟せしめ、辟支佛を求むる

mono no tame ni wa  ōzeru Jūni-innen no Hō o toki, moro moro no bosatsu no tame ni wa ōzeru Roku-haramitsu 
者の為には應ぜる十二因緣の法を說き、諸の菩薩の為には應ぜる六波羅蜜

o toite, anokutara-sammyaku-sambodai o e, issaishuchio jūzeshime tamō. Tsugi ni mata Hotoke 
を說いて、阿耨多羅三藐三菩提を得、一切種智を成ぜしめたもう。次に復佛

imasu, mata Nichigatsu-Tōmyō to nazuku. Tsugi ni mata Hotoke imasu, mata Nichigatsu-Tōmyō to nazuku. Kaku no gotoku 
います、亦日月燈明と名く。次に復佛います、亦日月燈明と名く。是の如く

niman Butsu, mina onajiku ichi ji ni shite Nichigatsu-Tōmyō to nazuku. Mata onajiku isshō ni shite Harada o shō to 
二萬佛、皆同く一字にして日月燈明と號く。又同く一性にして頗羅墮を姓と

seri. Miroku! Masa ni shiru beshi. Shobutstu, Gohutsu, mina onajiku ichi ji ni suite Nichigatsu-Tōmyō to nazuke, 
せり。彌勒當に知るべし、初佛‧後佛、皆同く一字にして日月燈明と名け、

jūgō gusoku shi tamaeri. Toki tamō tokoro no Hō, sho, chū, go zen nari. Sono saigo no Hotoke 
十號具足したまえり。說きたもう所の法、初‧中‧後善なり。其の最後の佛

imada shukke shi tamawazarishi toki hachi ōji ari. Ichi o Ui to nazuke, ni o Zenni to nazuke, 
未だ出家したまわざりし時八王子あり。一を有意と名け、二を善意と名け、

san o Muryōi to nazuke, shi o Hōi to nazuke, go o Zōi to nazuke, roku o Jogii to nazuke, 
三を無量意と名け、四を寶意と名け、五を增意と名け、六を除疑意と名け、

shichi o Kōi to nazuke, hachi o Hōi to nazuku. Kono hachi ōji, itoku jizai ni shite ono ono shitenge 
七を響意と名け、八を法意と名く。是の八王子、威德自在にして各四天下

o ryōsu. Kono moro moro no ōji, chichi shukke shite anokutara-sammyaku-sambodai o etamō to kii-
を領す。是の諸の王子、父出家して阿耨多羅三藐三菩提を得たもうと聞い

te, kotogotoku ōi o sute, mata shitagai shukke shite, Daijō no kokoro o okoshi, tsune ni bongyō o shushi-
て、悉く王位を捨て、亦隨い出家して、大乘の意を發し、常に梵行を修し

te mina hosshi to nareri. Sude ni sen-man no Hotoke no mimoto ni oite moro moro no zempon o uetari. Kono toki 
て皆法師と為れり。已に千萬の佛の所に於て諸の善本を植えたり。是の時

ni Nichigatsu-Tōmyō-Butsu, Daijōkyō no Muryōgi, kyōbosappō, busshogonen to nazukuru o toki tamō. 
に日月燈明佛、大乘經の無量義‧教菩薩法‧佛所護念と名くるを說きたもう。

Kono kyō o toki owatte, sunawachi daishu no naka ni oite kekkafuza shi, muryōgisho-zammai ni it-
是の經を說き已つて、即ち大衆の中に於て結跏趺坐し、無量義處三昧に入つ

te shinjin dōji tamawazu. Kono toki ni ten yori mandarake, maka-mandarake, manjushake, 
て身心動じたまわず。是の時に天より曼陀羅華‧摩訶曼陀羅華‧曼殊沙華‧

maka-manjushake o furashite, Hotoke no miue oyobi moro moro no daishu ni sanji, fubussekai rokushu ni shin-
摩訶曼殊沙華を雨らして、佛の上及び諸の大衆に散じ、普佛世界六種に震

dō su. Sono toki ni echū no biku, bikuni, ubasoku, ubai, ten, ryū, yasha, kendatsu-
動す。爾の時に會中の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷‧天‧龍‧夜叉‧乾闥

ba, ashura, karura, kinnara, magoraga, nin, hinin oyobi moro moro no shōō, tenrinjōō 
婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧人‧非人及び諸の小王‧轉輪聖王

tō, kono moro moro no daishu mizōu naru koto o ete, kangi shi gasshō shite isshin ni Hotoke o mi ta-
等、是の諸の大衆未曾有なることを得て、歡喜し合掌して一心に佛を觀た

tematsuru. Sono toki ni Nyorai, miken byakugōsō no hikari o hanatte, tōbō man-hassen no butsudō o tera-
てまつる。爾の時に如來、眉間白毫相の光を放つて、東方萬八千の佛土を照

shi tamō ni, shuhen sezaru koto nashi. Ima miru tokoro no kono moro moro no butsudō no gotoshi. Miroku! 
したもうに、周徧せざることなし。今見る所の是の諸の佛土の如し。彌勒

Masa ni shiru beshi. Sono toki ni echū ni nijūoku no bosatsu atte, Hō o kikan to gyōyoku su. 
當に知るべし。爾の時に會中に二十億の菩薩あつて、法を聽かんと樂欲す。

Kono moro moro no bosatsu, kono kōmyō amaneku butsudō o terasu o mite, mizōu naru koto o ete, 
是の諸の菩薩、此の光明普く佛土を照すを見て、未曾有なることを得て、

kono hikari no shoi innen o shiran to hossu. Toki ni bosatsu ari, na o Myōkō to iu. Happyaku no 
此の光の所為因緣を知らんと欲す。時に菩薩あり、名を妙光という。八百の

deshi ari. Kono toki ni Nichigatsu-Tōmyō-Butsu, sammai yori tatte, Myōkō-bosatsu ni yosete Daijōkyō 
弟子あり。是の時に日月燈明佛、三味より起つて、妙光菩薩に因せて大乘經

no Myōkō-renge, kyōbosappō, busshogonen to nazukuru o toki tamō. Roku-jisshō kō za o tachi 
の妙法蓮華‧教菩薩法‧佛所護念と名くるを說きたもう。六十小劫座を起ち

tamawazu, toki no e no chōja mo mata issho ni zashite, rokujisshō kō shinjin dōzezu. Hotoke no shosetsu
たまわず、時の會の聽者も亦一處に坐して、六十小劫身心動ぜず。佛の所說

o kiku koto, jikikyō no gotoshi to omoeri. Kono toki ni shuchū ni, ichi nin no moshi wa  mi, moshi 
を聽くこと、食頃の如しと謂えり。是の時に衆中に、一人の若しは身、若し

wa kokoro ni kegen o shōzuru aru koto nakariki. Nichigatsu-Tōmyō-Butsu, rokujisshō kō ni oite kono kyō 
は心に懈倦を生ずるあることなかりき。日月燈明佛、六十小劫に於て是の經

o toki owatte, sunawachi bon, ma, shamon, Baramon oyobi ten, nin, ashurashu no naka ni oite, 
を說き已つて、即ち梵‧魔‧沙門‧婆羅門及び天‧人‧阿修羅衆の中に於て、

kono mikoto o nobe tamawaku, "Nyorai, konnichi no chūya ni oite, masa ni muyo nehan ni irubeshi." 
此の言を宣べたまわく、如來、今日の中夜に於て、當に無余涅槃に入るべし。

Toki ni bosatsu ari, na o Tokuzō to iu. Nichigatsu-Tōmyō-Butsu sunawachi sore ni ki o sazuke, moro moro no bi-
時に菩薩あり、名を德藏という。日月燈明佛即ち其れに記を授け、諸の比

ku ni tsuge tamawaku, "Kono Tokuzō-bosatsu tsugi ni masa ni sabutsu subeshi. Na o Jōshin Tadaakado, 
丘に告げたまわく、是の德藏菩薩次に當に作佛すべし。號を淨身多陀阿伽度‧

Araka, Sammyaku-sambutsuda to iwan." Hotoke, juki shi owatte, sunawachi chūya ni oite muyo nehan 
阿羅訶‧三藐三佛陀といわん。佛、授記し已つて、便ち中夜に於て無餘涅槃

ni iri tamō. Hotoke no metsudo no nochi, Myōkō-bosatsu, Myōhō-renge-kyō o tamochi hachijisshō kō o mite-
に入りたもう。佛の滅度の後、妙光菩薩、妙法蓮華經を持ち八十小劫を滿て

te hito no tame ni enzetsusu. Nichigatsu-Tōmyō-Butsu no hasshi, mina Myōkō o shi to su. Myōkō kyōke shite, so-
て人の為に演說す。日月燈明佛の八子、皆妙光を師とす。妙光教化して、其

re o shite anokutara-sammyaku-sambodai ni kengo narashimu. Kono moro moro no ōji, muryō hyaku-sen-man-
れをして阿耨多羅三藐三菩提に堅固ならしむ。是の諸の王子、無量百千萬

noku no Hotoke o kuyō shi owatte, mina Butsudō o jōzu. Sono saigo ni jōbutsu shikamō mono, na o Nen-
億の佛を供養し已つて、皆佛道を成ず。其の最後に成佛したもう者、名を然

tō to iu. Happyaku no deshi no naka ni ichi nin ari, na o Gumyō to iu, riyō ni tonjaku seri. 
燈という。八百の弟子の中に一人あり、號を求名という、利養に貧著せり。

Mata shukyō o dokuju su to iedomo shikamo tsūri sezu, mōshitsu suru tokoro ōshi, yue ni Gumyō to nazuku. Ko-
復衆經を讀踊すと雖も而も通利せず、忘失する所多し、故に求名と號く。是

no hito mata moro moro no zengon o ue taru innen o motte no yue ni, muryō hyaku-sen-man-noku no Shobutsu ni ai 
の人亦諸の善根を植えたる因緣を以ての故に、無量百千萬億の諸佛に值い

tatematsuru koto o ete, kuyō, kugyō, sonjū, sandan seri. Miroku! Masa ni shiru beshi. 
たてまつることを得て、供養‧恭敬‧尊重‧讚歎せり。彌勒、當に知るべし、

Sono toki no Myōkō-bosatsu wa ani kotohito naran ya, waga mi kore nari. Gumyō-bosatsu wa nanji ga mi 
爾の時の妙光菩薩は豈に異人ならん乎、我が身是れなり。求名菩薩は汝が身

kore nari. Ima kono zui o miru ni moto to kotonaru koto nashi. Kono yue ni yuijun suru ni, konnichi 
是れなり。今此の瑞を見るに本と異ることなし。是の故に惟忖するに、今日

no Nyorai mo masa ni Daijōkyō no Myōhō-renge, kyōbosappō, busshogonen to nazukuru o toki tamō 
の如來も當に大乘經の妙法蓮華‧教菩薩法‧佛所護念と名くるを說きたもう

beshi." Sono toki ni Monjushiri, daishu no naka ni oite kasanete kono gi o noben to hosshite, 
べし。爾の時に文殊師利、大衆の中に於て重ねて此の義を宣べんと欲して、

ge o toite iwaku,
偈を說いて言わく

  "Ware kakose no   Muryō mushukō o omou ni   Hotoke Ninchūson imashiki   Nichigatsu-Tōmyō to nazuku.  Se-
  我過去世の  無量無數劫を念うに  佛人中尊有しき  日月燈明と號く  世

  son Hō o enzetsu shi  Muryō no shujō  Mushu oku no bosatsu o doshite  Hotoke no chie ni irashime 
  尊法を演說し  無量の衆生  無數億の菩薩を度して  佛の智慧に入らしめ

  tamō.   Hotoke imada shukke shi tamawazarishi toki no  Shoshō no hachi ōji  Daishō no shukke o mi-
  たもう  佛未だ出家したまわざりし時の  所生の八王子  大聖の出家を見

  te   Mata shitagatte bongyō o shusu.  Toki ni Hotoke Daijōkyō no   Muryōgi to nazukuru o toite  Moro moro no 
  て  亦隨つて梵行を修す  時に佛大乘經の  無量義と名くるを說いて  諸

  daishu no naka ni oite   Tame ni hiroku fumbetsu shitamō.   Hotoke kono kyō o toki owari  Sunawachi hō-
  の大衆の中に於て  為に廣く分別したもう  佛此の經を說き已り  即ち法

  za no ue ni oite  Kafu shite sammai ni zashi tamō   Muryōgisho to nazuku.  Ten yori manda-
  座の上に於て  跏趺して三昧に坐したもう  無量義處と名く  天より曼陀

  rake o furashi   Tenku jinen ni nari moro moro no ten, ryū, kijin   Ninchūson o kuyō su.   Issai no 
  華を雨らし  天鼓自然に鳴り諸の天‧龍‧鬼神  人中尊を供養す  一切の

  moro moro no butsudō   Sokuji ni ōini shindō shi   Hotoke miken no hikari o hanachi   Moro moro no keu no ji o gen-
  諸 の佛土  即時に大に震動し  佛眉間の光を放ち  諸の希有の事を現

  ji tamō.   Kono hikari tōbō   Man-hassen no butsudo o terashite   Issai shujō no   Shōji no gohhō-
  じたもう  此の光東方  萬八千の佛土を照して  一切衆生の  生死の業報

  sho o shimeshi tamō.   Moro moro no butsudo no   Shuhō o motte shōgon shi   Ruri, hari no iro naru 
  處を示したもう  諸の佛土の  衆寶を以て莊嚴し  瑠璃‧頗黎の色なる

  o miru koto ari.   Kore Hotoke no hikari no terashi tamō ni yoru.   Oyobi moro moro no ten, nin   Ryū-
  を見ることあり  斯れ佛の光の照したもうに由る  及び諸の天‧人‧龍

  jin, yashashu   Kendatsu, Kinnara  Ono ono sono Hotoke o kuyō suru o miru.   Mata moro moro no Nyorai 
  神‧夜叉衆  乾闥‧緊那羅  各其の佛を供養するを見る  又諸の如來

  no  Jinen ni Butsudō o jōjite  Mi no iro konzen no gotoku  Tangon ni shite hanahada mimyō naru ko-
  の  自然に佛道を成じて  身の色金山の如く  端嚴にして甚だ微妙なるこ

  to  Jōruri no naka  Uchi ni shinkon no zō o genzuru ga gotoku naru o miru.  Seson daishu ni mashima-
  と  淨瑠璃の中  內に真金の像を現ずるが如くなるを見る  世尊大衆に在

  shite  Jimpō no gi o fuen shitamō.  Ichi ichi no moro moro no butsudo  Shōmonshu mushu nari.  Hotoke 
  して  深法の義を敷演したもう  一一の 諸 の佛土  聲聞衆無數なり  佛

  no hikari no shoshō ni yotte  Kotogotoku kano daishu o miru.  Arui wa  moro moro no biku no  Senrin no 
  の光の所照に因つて  悉く彼の大衆を見る  或は諸の比丘の  山林の

  naka ni atte  Shōjin shi jōkai o tamotsu koto   Nao myōju o mamoru ga gotoku naru ari.  Mata 
  中に在つて  精進し淨戒を持つこと  猶お明殊を護るが如くなるあり  又

  moro moro no bosatsu no   Se, ninniku tō o gyōzuru koto  Sono kazu gōja no gotoku naru o miru.  
  諸 の菩薩の  施‧忍辱等を行ずること  其の數恒沙の如くなるを見る

  Kore Hotoke no hikari no terashi tamō ni yoru.  Mata moro moro no bosatsu no  Fukaku moro moro no zenjō ni itte 
  斯れ佛の光の照したもうに由る  又諸の菩薩の  深く諸の禪定に入つて

   Shinjin shizuka ni dōsezu shite  Motte mujōdō o motomuru o miru.  Mata moro moro no bosatsu no  Hō 
    身心寂かに動せずして  以て無上道を求むるを見る  又諸の菩薩の  法

  no jakumetsu no sō o shitte  Ono ono sono kokudo ni oite  Hō o toite Butsudō o motomuru o mi-
  の寂滅の相を知つて  各其の國土に於て  法を說いて佛道を求むるを見

  ru.  Sono toki ni shibu no shu  Nichigatsu-Tō-Butsu no  Daijinzū-riki o genji tamō o mite  Sono 
  る  爾の時に四部の衆  日月燈佛の  大神通力を現じたもうを見て  其の

  kokoro mina kangi shite  Kakkaku ni mizukara ai towaku  'Kono ji nanno innen zo?'  Ten nin shobu no Son 
  心皆歡喜して  各各に自ら相問わく  是の事何の因緣ぞ  天‧人所奉の尊

  Hajimete sammai yori tachi   Myōkō-bosatsu o home tamawaku  'Nanji wa   kore seken no manako  Issai 
  適めて三昧より起ち  妙光菩薩を讚めたまわく  汝は為れ世間の眼  一切

  ni kishin serarete  Yoku Hōzō o buji su.  Waga shosetsu no Hō no gotoki  Tada nanji nomi yoku 
  に歸信せられて  能く法藏を奉持す  我が所說の法の如き  唯汝のみ能く

  shōchi seri.'  Seson sude ni sandan shi  Myōkō o shite kangi seshimete  Kono Hokekyō o toki 
  證知せり  世尊既に讚歎し  妙光をして歡喜せしめて  是の法華經を說き

  tamō.  Rokujisshō kō o mitete  Kono za o tachi tamawazu.  Toki tamō tokoro no jōmyō 
  たもう  六十小劫を滿てて  此の座を起ちたまわず  說きたもう所の上妙

  no Hō  Kono Myōkō-hosshi  Kotogotoku mina yoku juji su.  Hotoke kono Hokke o toki  Shu o shite 
  の法  是の妙光法師  悉く皆能く受持す  佛是の法華を說き  衆をして

  kangi seshime owatte  Tsuide sunawachi kono hi ni oite  Ten, ninshu ni tsuge tamawaku  'Sho-
  歡喜せしめ已つて  尋いで即ち是の日に於て  天‧人衆に告げたまわく 諸

  hōjissō no gi  Sude ni nandachi ga tame ni tokitsu.  Ware ima chūya ni oite  Masa ni nehan ni iru be-
  法實相の義  已に汝等が為に說きつ  我今中夜に於て  當に涅槃に入るべ

  shi.  Nanji isshin ni shōjin shi  Masa ni hōitsu o hanaru beshi.  Shobutsu ni wa hanahada ai tatematsuri 
  し  汝一心に精進し  當に放逸を離るべし  諸佛には甚だ值いたてまつり

  gatashi.  Okkō ni toki ni hitotabi ai tatematsuru.'  Seson no shoshira  Hotoke nehan ni iri tama-
  難し  億劫に時に一び遇いたてまつる  世尊の諸子等  佛涅槃に入りたま

  wan to kiite  Kakkaku ni hinō o idaku  'Hotoke messhi tamō koto ito nanzo sumiyaka naru?' 
  わんと聞いて  各各に非惱を懷く  佛滅したもうこと一と何ぞ速かなる

  Shōshu Hō no Ō  Muryō no shu o anni shi tamawaku   'Ware moshi metsudo shinan toki  Nandachi ufu 
  聖主法の王  無量の衆を安慰したまわく  我若し滅度しなん時  汝等憂怖

  suru koto nakare.  Kono Tokuzō-bosatsu  Muro jissō ni oite  Kokoro sude ni tsūdatsu suru koto o e-
  すること勿れ  是の德藏菩薩  無漏實相に於て  心已に通達することを得

  tari.  Sore tsugi ni masa ni sabutsu subeshi.  Na o itte Jōshin to nazuken.  Mata muryō no shu o 
  たり  其れ次に當に作佛すべし  號を曰つて淨身と為けん  亦無量の衆を

  dosen.'  Hotoke kono yo metsudo shitamō koto  Takigi tsukite hi no kiyuru ga gotoshi.  Moro moro no sha-
  度せん  佛此の夜滅度したもうこと  薪盡きて火の滅ゆるが如し  諸の舍

  ri o fumpu shite  Muryō no tō o tatsu.  Biku, bikuni  Sono kazu gōja no gotoshi.  Masu masu 
  利を分布して  無量の塔を起つ  比丘‧比丘尼  其の數恒沙の如し倍

  mata shōjin o kuwaete  Motte mujōdō o motomu.  Kono Myōkō-hosshi  Hotoke no Hōzō o buji shite 
  復精進を加えて  以て無上道を求む  是の妙光法師  佛の法藏を奉持して

  Hachijisshō kō no naka ni   Hiroku Hokekyō o nobu.  Kono moro moro no hachi ōji  Myōkō ni kaike se-
    八十小劫の中に  廣く法華經を宣ぶ  是の諸の八王子  妙光に開化せ

  rarete  Mujōdō ni kengo ni shite  Masa ni mushu no Hotoke o mi tatematsuru beshi.  Shobutsu o 
  られて  無上道に堅固にして  當に無數の佛を見たてまつるべし  諸佛を

  kuyō shi owatte  Zuijun shite daidō o gyōji  Aitsuide jōbutsu suru koto o e  Tenshi shi-
  供養し已つて  隨順して大道を行じ  相繼いで成佛することを得  轉次し

  te juki su.  Saigo no Tenchūten oba  Na o Nentō-Butsu to iu.  Shosen no dōshi to shite  Mu-
  て授記す  最後の天中天をば  號を然燈佛という  諸仙の導師として  無

  ryō no shu o dodatsu shitamō.  Kono Myōkō-hosshi  Toki ni hitori no deshi ari.  Kokoro tsune ni kedai 
  量の衆を度脫したもう  是の妙光法師  時に一りの弟子あり  心常に懈怠

  o idaite  Myōri ni tonjaku seri.  Myōri o motomuru ni aku koto naku shite  Ōku zokushō 
  を懷いて  名利に貧著せり  名利を求むるに厭くこと無くして  多く族姓

  no ie ni asobi  Shūju suru tokoro o kisha shi  Haimō shite tsuri sezu.  Kono innen o motte no 
  の家に遊び  習誦する所を棄捨し  廢忘して通利せず  是の因緣を以ての

  yue ni  Kore o nazukete Gumyō to nasu.  Mata moro moro no zengō o gyōji  Mushu no Hotoke o mi tatema-
  故に  之を號けて求名と為す  亦衆の善業を行じ  無數の佛を見たてま

  tsuru koto o e  Shobutsu o kuyō shi  Zuijun shite daidō o gyōji  Roku-haramitsu o gushite 
  つることを得  諸佛を供養し  隨順して大道を行じ  六波羅蜜を具して

  Ima Shakushishi o mi tatematsuru.  Sore nochi ni masa ni sabutsu subeshi.  Na o nazukete Miroku to i-
  今釋師子を見たてまつる  其れ後に當に作佛すべし  號を名けて彌勒とい

  wan.  Hiroku moro moro no shujō o dosuru koto  Sono kazu hakari aru koto naken.  Kano Hotoke no 
  わん  廣く諸の衆生を度すること  其の數量有ることなけん  彼の佛の

  metsudo no nochi  Kedai narishi mono wa nanji kore nari.  Myōkō-hosshi wa  Ima sunawachi waga mi kore na-
  滅度の後  懈怠なりし者は汝是れなり  妙光法師は  今則ち我が身是れな

  ri.  Ware Tōmyō-Butsu o mi tatematsuri shi ni  Moto no kōzui kaku no gotoshi.  Kore o motte shinnu 
  り  我燈明佛を見たてまつりしに  本の光瑞此の如し  是れを以て知んぬ

  ima no Hotoke mo  Hokekyō o tokan to hossuru naran.  Ima no sō moto no zui no gotoshi.  Kore Sho-
  今の佛も  法華經を說かんと欲するならん  今の相本の瑞の如し  是れ諸

  butsu no hōben nari.  Ima no Hotoke no kōmyō o hanachi tamō mo  Jissō no gi o johotsu sen to nari.
  佛の方便なり  今の佛の光明を放ちたもうも  實相の義を助發せんとなり

   Shonin, ima masa ni shiru beshi!  Gasshō shite isshin ni machi tatematsure.  Hotoke masa ni Hōu o fu-
    諸人今當に知るべし  合掌して一心に待ちたてまつれ  佛當に法雨を雨

  rashite  Dō o motomuru mono ni jūsoku shitamō beshi.  Moro moro no sanjō o motomuru hito  Moshi 
  らして  道を求むる者に充足したもうべし  諸の三乘を求むる人  若し

  gike araba  Hotoke masa ni tame ni jodan shite  Tsukushite amari aru koto nakarashime tamo-
  疑悔有らば  佛當に為に除斷して  盡くして餘りあることなからしめたも

  u beshi."
  うべし

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012