Innumerable Meanings - Chapter 3
(Ten Merits)

MURYŌGI-KYŌ JIKKUDOKU-HON DAI-SAN
無量義經十功德品第三


Sono toki ni Daishōgon-bosatsu-makasatsu, mata Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Seson kono mimyō jinjin 
爾の時に大莊嚴菩薩摩訶薩、復佛に白して言さく、世尊、世尊是の微妙甚深

mujō Diajō Muryōgi-kyō o toki tamō. Shinjitsu jinjin jinjin jinjin nari. Yue wa ikan? Kono 
無上大乘無量義經を說きたもう。真實甚深甚深甚深なり。所以は何ん、此の

shu no naka ni oite, moro moro no bosatsu-makasatsu oyobi moro moro no shishu, ten, ryū, kijin, kokuō, shim-
衆の中に於て、諸の菩薩摩訶薩及び諸の四衆‧天‧龍‧鬼神‧國王‧臣

min, shou no shujō, kono jinjin mujō Daijō Muryōgi-kyō o kiite, darani-mon, sampō, shi-
民‧諸有の衆生、是の甚深無上大乘無量義經を聞いて、陀羅尼門‧三法‧四

ka, bodai no kokoro o gyakutoku sezaru koto nashi. Masa ni shiru beshi, kono Hō wa monri shinshō nari, 
果‧菩提の心を獲得せざることなし。當に知るべし、此の法は文理真正なり、

son ni shite kajō nashi. Sanze no Shobutsu no shugo shitamō tokoro nari. Shuma gundō, tokunyū suru 
尊にして過上なし。三世の諸佛の守護したもう所なり。衆魔群道、得入する

koto aru koto nashi. Issai no jaken shōji ni ehai serarezu. Yue wa ikan? Hitotabi ki-
ことあることなし。一切の邪見生死に壤敗せられず。所以は何ん、一たび聞

keba yoku issai no Hō o tamotsu ga yue ni. Moshi shujō atte kono kyō o kiku koto o uru wa, 
けば能く一切の法を持つが故に。若し衆生あつて是の經を聞くことを得るは、

sunawachi kore dairi nari. Yue wa ikan? Moshi yoku shugyō sureba kanarazu toku mujō bodai o jō-
則ち為れ大利なり。所以は何ん、若し能く修行すれば必ず疾く無上菩提を成

zuru koto o ureba nari. Sore shujō atte kiku koto o ezaru mono wa, masa ni shiru be-
ずることを得ればなり。其れ衆生あつて聞くことを得ざる者は、當に知るべ

shi, korera wa kore dairi o ushinaeru nari. Muryō muhen fukashigi asōgikō o sugure domo,
し、是等は為れ大利を失えるなり。無量無邊不可思議阿僧祇劫を過ぐれども、

tsui ni mujō bodai o jōzuru koto o ezu. Yue wa ikan? Bodai no daijikidō o shira zaru ga 
終に無上菩提を成ずることを得ず。所以は何ん、菩提の大直道を知らざるが

yue ni, kenkyō o yuku ni runan ōki ga yue ni. Seson! Kono kyōden wa fukashigi nari. Tada nega-
故に、險徑を行くに留難多きが故に。世尊、是の經典は不可思議なり。唯願

wakuwa, Seson! Hiroku daishu no tame ni jiai shite kono kyō no jinjin fushigi no ji o fuen shita-
わくは、世尊、廣く大衆の為に慈哀して是の經の甚深不思議の事を敷演した

mae. Seson! Kono kyōden wa izure no tokoro yori ka kitari, satte izure no tokoro ni ka itari, todoma-
まえ。世尊、是の經典は何れの處よりか來り、去つて何れの所にか至り、住

tte izure no tokoro ni ka jūsuru? Sunawachi kaku no gotoki muryō no kudoku fushigi no chikara atte, shu o 
つて何れの所にか住する。乃ち是の如き無量の功德不思議の力あつて、衆を

shite toku anokutara-sammyaku-sambodai o jōzeshime tamō ya?"  
して疾く阿耨多羅三藐三菩を成ぜしめたもうや。

  Sono toki ni Seson, Daishōgon-bosatsu-makasatsu ni tsugete notamawaku, "Zenzai, Zenzai! Zennanshi! Kaku no 
爾の時に世尊、大莊嚴菩薩摩訶薩に告げて言わく、善哉善哉、善男子、是の

gotoshi kaku no gotoshi, nanji ga toku tokoro no gotoshi. Zennanshi! Ware kono kyō o toku koto jinjin jinjin shin-
如し是の如し、汝が說く所の如し。善男子、我是の經を說くこと甚深甚深真

jitsu jinjin nari. Yue wa ikan? Shu o shite toku mujō bodai o jōzeshimuru ga yue ni, hitota-
實甚深なり。所以は何ん、衆をして疾く無上菩提を成ぜしむるが故に、一た

bi kikeba yoku issai no Hō o tamotsu ga yue ni, moro moro no shujō ni oite ōini riyaku suru ga yue ni, 
び聞けば能く一切の法を持つが故に、諸の衆生に於て大に利益するが故に、

daijikidō o gyōjite runan naki ga yue ni. Zennanshi! Nanji, kono kyō wa izure no tokoro yori ka kitari, 
大直道を行じて留難なきが故に。善男子、汝、是の經は何れの所よりか來り、

satte izure no tokoro ni ka itari, todomatte izure no tokoro ni ka jūsuru to towaba, masa ni yoku akira-
去つて何れの所にか至り、住つて何れの所にか住すると問わば、當に善く諦

ka ni kiku beshi. Zennanshi! Kono kyō wa moto Shobutsu no shittaku no uchi yori kitari, satte issai shu-
かに聽くべし。善男子、是の經は本諸佛の室宅の中より來り、去つて一切衆

jō no hotsu bodaishin ni itari, moro moro no bosatsu shogyō no tokoro ni jūsu. Zennanshi! Kono kyō wa kaku no goto-
生の發菩提心に至り、諸の菩薩所行の處に住す。善男子、是の經は是の如

ku kitari kaku no gotoku sari kaku no gotoku jūshi tamaeri. Kono yue ni, kono kyō wa yoku kaku no goto-
く來り是の如く去り是の如く住したまえり。此の故に、此の經は能く是の如

ki muryō no kudoku fushigi no chikara atte, shu o shite toku mujō bodai o jōzeshimu. Zennanshi! 
き無量の功德不思議の力あつて、衆をして疾く無上菩提を成ぜしむ。善男子、

Nanji, mushiro kono kyō ni mata jū no fushigi no kudoku-riki aru o kikan to hossuru ya ina ya?" Daishō-
汝、寧ろ是の經に復十の不思議の功德力あるを聞かんと欲するや不や。大莊

gon-bosatsu no mōsaku, "Negawakuwa kiki tatematsuran to hossu." Hotoke no notamawaku, "Zennanshi! 
嚴菩薩の言さく、願わくは聞きたてまつらんと欲す。佛の言わく、善男子、

Daiichi ni, kono kyō wa yoku bosatsu no imada hosshin sezaru mono o shite bodaishin o okosashime, ji-
第一に、是の經は能く菩薩の未だ發心せざる者をして菩提心を發さしめ、慈

nin naki mono ni wa jishin o okosashime, setsuriku o konomu mono ni wa daihi no kokoro o okosashime, shitto 
仁なき者には慈心を起さしめ、殺戮を好む者には大悲の心を起さしめ、嫉妬

o shōzuru mono ni wa zuiki no kokoro o okosashime, aijaku aru mono ni wa nōsha no kokoro o okosashime, 
を生ずる者には隨喜の心を起さしめ、愛著ある者には能捨の心を起さしめ、

moro moro no kendon no mono ni wa fuse no kokoro o okosashime, kyōman ōki mono ni wa jikai no kokoro o okosashi-
 諸 の慳貧の者には布施の心を起さしめ、憍慢多き者には持戒の心を起さし

me, shinni sakan naru mono ni wa ninniku no kokoro o okosashime, kedai o shōzuru mono ni wa shōjin no kokoro 
め、瞋恚盛んなる者には忍辱の心を起さしめ、懈怠を生ずる者には精進の心

o okosashime, moro moro no sanran no mono ni wa zenjō no kokoro o okosashime, guchi ōki mono ni wa chie 
を起さしめ、諸の散亂の者には禪定の心を起さしめ、愚癡多き者には知慧

no kokoro o okosashime, imada kare o dosuru koto atawazaru mono ni wa kare o dosuru kokoro o okosashi-
の心を起さしめ、未だ彼を度すること能わざる者には彼を度する心を起さし

me, jūaku o gyōzuru mono ni wa jūzen no kokoro o okosashime, ui o negau mono ni wa mui no kokoro o 
め、十惡を行ずる者には十善の心を起さしめ、有為を樂う者には無為の心を

kokorozasashime, taishin aru mono ni wa futai no kokoro o nasashime, uro o nasu mono ni wa muro no 
 志 さしめ、退心ある者には不退の心を作さしめ、有漏を為す者には無漏の

kokoro o okosashime, bonnō ōki mono ni wa jometsu no kokoro o okosashimu. Zennanshi! Kore o kono kyō 
心を起さしめ、煩惱多き者には除滅の心を起さしむ。善男子、是れを是の經

no daiichi no kudoku fushigi no chikara to nazuku."
の第一の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daini ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi shujō atte kono kyō o ki-
善男子、第二に是の經の不可思議の功德力とは、若し衆生あつて是の經を聞

ku koto o en mono, moshiwa itten, moshiwa ichi ge naishi ikku mo seba, sunawachi yoku hyaku-sen-noku 
くことを得ん者、若しは一轉、若しは一偈乃至一句もせば、則ち能く百千億

no gi ni tsudatsu shite, muryōshu kō ni mo juji suru tokoro no Hō o enzetsu suru koto atawaji. Yue 
の義に通達して、無量數劫にも受持する所の法を演說すること能わじ。所以

wa ikan? Sore kono Hō wa gi muryō naru o motte no yue ni. Zennanshi! Kono kyō wa, tatoeba
は何ん、其れ是の法は義無量なるを以ての故に。善男子、是の經は、例えば

ichi no shushi yori hyaku-sen-man o shōji, hyaku-sen-man no naka yori ichi ichi ni mata hyaku-sen-man ju o shōji, kaku no 
一の種子より百千萬を生じ、百千萬の中より一一に復百千萬數を生じ、是の

gotoku tenden shite naishi muryō naru ga gotoku, kono kyōden mo mata mata kaku no gotoshi. Ippō yori hyaku-sen 
如く展轉して乃至無量なるが如く、是の經典も亦復是の如し。一法より百千

no gi o shōji, hyaku-sen no gi no naka yori ichi ichi ni mata hyaku-sen-man ju o shōji, kaku no gotoku tenden shite 
の義を生じ、百千の義の中より一一に復百千萬數を生じ、是の如く展轉して

naishi muryō muhen no gi ari. Kono yue ni kono kyō o Muryōgi to nazuku. Zennanshi! Kore o ko-
乃至無量無邊の義あり。是の故に此の經を無量義と名く。善男子、是れを是

no kyō no daini no kudoku fushigi no chikara to nazuku."
の經の第二の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daisan ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi shujō atte kono kyō o ki-
善男子、第三に是の經の不可思議の功德力とは、若し衆生あつて是の經を聞

ku koto o ete, moshiwa itten, moshiwa ichi ge naishi ikku mo seba, hyaku sen-man-noku no gi ni tsū-
くことを得て、若しは一轉、若しは一偈乃至一句もせば、百千萬億の義に通

datsu shi owatte, bonnō ari to iedomo bonnō naki ga gotoku, shōji ni shutsunyū sure domo fui no omoi 
達し已つて、煩惱ありと雖も煩惱なきが如く、生死に出入すれども怖畏の想

naken. Moro moro no shujō ni oite remmin no kokoro o shōji, issai no Hō ni oite yūgon no omoi o en. 
なけん。諸の衆生に於て憐愍の心を生じ、一切の法に於て勇健の想を得ん。

Sakan naru rikishi no shou no omoki mono o yoku ninai yoku tamotsu ga gotoku, kono jikyō no hito mo mata 
壯んなる力士の諸有の重き者を能く擔い能く持つが如く、是の持經の人も亦

mata kaku no gotoshi. Yoku mujō bodai no omoki takara o ninai, shujō o tambu shite shōji no dō o idasu. 
復是の如し。能く無上菩提の重き寶を荷い、衆生を擔負して生死の道を出す。

Imada mizukara dosuru koto atawazare domo, sude ni yoku kare o down. Nao senshi no mi jūbyō 
未だ自ら度すること能わざれども、已に能く彼を度せん。猶お船師の身重病

ni kakari, shitai osamarazu shite kono kishi ni anshi sure domo, yoki kenrō no shusen tsune ni moro moro 
に嬰り、四體御まらずして此の岸に安止すれども、好き堅牢の舟船常に諸

no kare o dosuru mono no gu o benzeru koto aru o, tamai ataete sarashimuru ga gotoku, ko-
の彼を度する者の具を辯ぜることあるを、給い與えて去らしむるが如く、是

no jikyōsha mo mata mata kaku no gotoshi. Godō shou no mi hyaku-hachi no jūbyō ni kakari, tsune ni ai matowa sa-
の持經者も亦復是の如し。五道諸有の身百八の重病に嬰り、恒常に相纏わさ

rete mumyō, rō, shi no kono kishi ni anshi sari to iedomo, shikamo kenrō naru kono Daijōkyō Muryō-
れて無明‧老‧死の此の岸に安止せりと雖も、而も堅牢なる此の大乘經無量

gi no yoku shujō o dosuru koto o benzeru koto aru o, setsu no gotoku gyōzuru mono ha, shōji 
義の能く衆生を度することを辯ずることあるを、說の如く行ずる者は、生死

o dosuru koto o uru nari. Zennanshi! Kore o kono kyō no daisan no kudoku fushigi no chikara to 
を度することを得るなり。善男子、是れを是の經の第三の功德不思議の力と

nazuku."
名く。

  "Zennanshi! Daishi ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to ha, moshi shujō atte kono kyō o ki-
善男子、第四に是の經の不可思議の功德力とは、若し衆生あつて是の經を聞

ku koto o ete, moshi wa itten, moshi wa ichi ge naishi ikku mo seba, yūgon no omoi o ete, 
くことを得て、若しは一轉、若しは一偈乃至一句もせば、勇健の想を得て、

imada mizukara dosezu to iedomo shikamo yoku to o dosen. Moro moro no bosatsu to motte kenzoku to nari, 
未だ自ら度せずと雖も而も能く他を度せん。諸の菩薩と以て眷屬と為り、

Shobutsu Nyorai, tsune ni kono hito ni mukatte shikamo Hō o enzetsu shi tamawan. Kono hito kiki owatte 
諸佛如來、常に是の人に向つて而も法を演說したまわん。是の人聞き已つて

kotogotoku yoku juji shi, zuijun shite sakarawaji. Utata mata hito no tame ni yoroshiki ni shitagatte hiroku to-
 悉 く能く受持し、隨順して逆わじ。轉た復人の為に宜しきに隨つて廣く說

kan. Zennanshi! Kono hito wa tatoeba kokuō to bunin to, arata ni ōji o shōzen. Moshi wa 
かん。善男子、是の人は譬えば國王と夫人と、新たに王子を生ぜん。若しは

ichi nichi moshi wa ni nichi moshi wa shichi nichi ni itari, moshi wa ichi gatsu moshi wa ni gatsu moshi wa shichi gatsu ni itari, 
一日若しは二日若しは七日に至り、若しは一月若しは二月若しは七月に至り、

moshi wa issai moshi wa ni sai moshi wa shichi sai ni itari, mata kokuji o ryōri suru koto atawazu to iedo-
若しは一歲若しは二歲若しは七歲に至り、復國事を領理すること能わずと雖

mo sude ni shimmin ni shūkyō serare, moro moro no daiō no ko o motte banryo to sen. Ō oyobi bunin, 
も已に臣民に宗敬せられ、諸の大王の子を以て伴侶とせん、王及び夫人、

aishin hitoe ni omoku shite tsune ni kumishi tomo ni kataran. Yue wa ikan? Chishō naru o motte no yue 
愛心偏に重くして常に與みし共に語らん。所以は何ん、稚小なるを以ての故

ni to iwan ga gotoku, Zennanshi! Kono jikyōsha mo mata mata kaku no gotoshi. Shobutsu no kokuō to kono 
にといわんが如く、善男子、是の持經者も亦復是の如し。諸佛の國王と是の

kyō no bunin to wagō shite, tomo ni kono bosatsu no miko o shōzu. Moshi bosatsu kono kyō o kiku koto 
經の夫人と和合して、共に是の菩薩の子を生ず。若し菩薩是の經を聞くこと

o ete, moshi wa ikku, moshi wa ichi ge, moshi wa itten, moshi wa niten, moshi wa jū, mo-
を得て、若しは一句、若しは一偈、若しは一轉、若しは二轉、若しは十、若

shi wa hyaku, moshi wa sen, moshiwa man, moshi wa oku-man gōgasha muryō mushu tenseba, mata shinri no 
しは百、若しは千、若しは萬、若しは億萬恒河沙無量無數轉せば、復真理の

goku o satoru koto atawazu to iedomo, mata sanzen daisen no kokudo o shindō shi, raifun bonnon o motte 
極を體ること能わずと雖も、復三千大千の國土を震動し、雷奮梵音をもつて

Daihōrin o tenzuru koto atawazu to iedomo, sude ni issai no shishu, hachibu ni tattomi aogare, moro moro 
大法輪を轉ずること能わずと雖も、已に一切の四衆‧八部に宗み仰がれ、諸

no daibosatsu o motte kenzoku to sen. Fukaku Shobutsu himitsu no Hō ni itte, enzetsu suru tokoro tagō ko-
の大菩薩を以て眷屬とせん。深く諸佛秘密の法に入つて、演說する所違うこ

to naku toga naku, tsune ni Shobutsu ni gonen shi jiai hitoe ni owaren, shingaku naru o motte no yue ni. 
となく失なく、常に諸佛に護念し慈愛偏に覆われん、新學なるを以ての故に。

Zennanshi! Kore o kono kyō no daishi no kudoku fushigi no chikara to nazuku."
善男子、是れを是の經の第四の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daigo ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi zennanshi, zennyonin, moshi 
善男子、第五に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、若し

wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi ni, sore kaku no gotoki jinjin mujō Daijō Muryōgi-kyō o juji shi 
は佛の在世若しは滅後の後に、其れ是の如き甚深無上大乘無量義經を受持し

dokuju shi shosha suru koto aran. Kono hito mata gubaku bonnō ni shite, imada moro moro no bombu no ji 
讀誦し書寫することあらん。是の人復具縛煩惱にして、未だ諸の凡夫の事

o onri suru koto atawazu to iedomo, shikamo yoku daibosatsu no dō o jigen shi, ichi nichi o nobete 
を遠離すること能わずと雖も、而も能く大菩薩の道を示現し、一日を演べて

motte hyakkō to nashi, hyakkō o mata yoku chijimete ichi nichi to nashite, kano shujō o shite kangi shi 
以て百劫と為し、百劫を亦能く促めて一日と為して、彼の衆生をして歡喜し

shimbuku seshimen. Zennanshi! Kono zennanshi, zennyonin, tatoeba ryūshi hajimete umarete shichi nichi 
信伏せしめん。善男子、是の善男子‧善女人、譬えば龍子始めて生れて七日

ni, sunawachi yoku kumo o okoshi mata yoku ame o furasu ga gotoshi. Zennanshi! Kore o kono kyō no dai-
に、即ち能く雲を興し亦能く雨を降らすが如し。善男子、是れを是の經の第

go no kudoku fushigi no chikara to nazuku."
五の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Dairoku ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa,moshi zennanshi, zennyonin, moshi 
善男子、第六に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、若し

wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi ni, kono kyoden o juji shi dokuju sen mono wa, bonnō o guse-
は佛の在世若しは滅後の後に、是の經典を受持し讀誦せん者は、煩惱を具せ

ri to iedomo, shikamo shujō no tame ni Hō o toite, bonnō shōji o onri shi issai no ku o danzuru 
りと雖も、而も衆生の為に法を說いて、煩衆生死を遠離し一切の苦を斷ずる

koto o eseshimen. Shujō kiki owatte shugyō shite tokuhō, tokka, tokudō suru koto, Hotoke 
ことを得せしめん。衆生聞き已つて修行して得法‧得果‧得道すること、佛

Nyorai to hitoshiku shite shabetsu naken. Tatoeba ōji mata chishō nari to iedomo, moshi ō no jun'yū 
如來と等しくして差別なけん。例えば王子復稚小なりと雖も、若し王の巡遊

shi oyobi shitsubyō suru ni kono ōji ni makasete kokuji o ryōri seshimu. Ōji kono toki daiō no 
し及び疾病するに、是の王子に委せて國事を領理せしむ。王子是の時大王の

mei ni yotte, Hō no gotoku gunryō hyakkan o kyōryō shi shōke o senru suru ni, kokudo no nimmin ono ono 
命に依つて、法の如く群僚百官を教令し正化を宣流するに、國土の人民各

sono yo ni shitagatte, daiō no jisuru ga gotoku hitoshiku shite kotonaru koto aru koto naki ga goto-
其の要に隨つて、大王の治するが如く等しくして異ることあることなきが如

ku, jikyō no zennanshi, zennyonin mo mata mata kaku no gotoshi. moshi wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi, 
く、持經の善男子‧善女人も亦復是の如し。若しは佛の在世若しは滅後の後、

kono zennanshi imada shofudōchi ni jūsuru koto o ezu to iedomo, Hotoke no kaku no gotoku kyōbō o yū-
是の善男子未だ初不動地に住することを得ずと雖も、佛の是の如く教法を用

setsu shitamo ni yotte shikamo kore o fuen sen ni, shujō kiki owatte isshin ni shugyō seba, 
說したもうに依つて而も之を敷演せんに、衆生聞き已つて一心に修行せば、

bonnō o danjo shi tokuhō, tokka, naishi tokudō sen. Zennanshi! Kore o kono kyō no dairoku no ku-
煩惱を斷除し得法‧得果‧乃至得道せん。善男子、是れを是の經の第六の功

doku fushigi no chikara to nazuku."
德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daishichi ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi zennanshi, zennyonin, Hotoke no 
善男子、第七に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、佛の

zaise moshi wa metsudo no nochi ni oite, kono kyō o kiku koto o ete, kangi shi shingyō shi keu no 
在世若しは滅度の後に於て、是の經を聞くことを得て、歡喜し信樂し希有の

kokoro o shōji, juji shi dokuju shi shosha shi gesetsu shi setsu no gotoku shugyō shi, bodaishin o okoshi, moro moro 
心を生じ、受持し讀誦し書寫し解說し說の如く修行し、菩提心を發し、諸

no zengon o okoshi, daihi no kokoro o okoshite, issai no kunō no shujō o dosen to hosseba, ima-
の善根を起し、大悲の意を興して、一切の苦惱の衆生を度せんと欲せば、未

da Roku-haramitsu o shugyō suru koto o ezu to iedomo, Roku-haramitsu jinen ni zaizen shi, sunawachi kono 
だ六波羅蜜を修行することを得ずと雖も、六波羅蜜自然に在前し、即ち是の

mi ni oite mushōbōnin o e, shōji, bonnō ichiji ni danne shite, bosatsu no daishichi no ji ni nobora-
身に於て無生法忍を得、生死‧煩惱一時に斷壞して、菩薩の第七の地に昇ら

n. Tatoeba sukoyaka naru hito no ō no tame ni ada o nozoku ni, ada sude ni messhi owarinaba ō ōini kan-
ん。譬えば健かなる人の王の為に怨を除くに、怨既に滅し已りなば王大に歡

gi shite, shōshi suru ni hangoku no hō kotogotoku motte kore o ataen ga gotoku, jikyō no zennanshi, 
喜して、賞賜するに半國の封悉く以て之を與えんが如く、持經の善男子‧

zennyonin mo mata mata kaku no gotoshi. Moro moro no gyōnin ni oite mottomo kore yūgon nari. Rokudo no Hōhō moto-
善女人も亦復是の如し。諸の行人に於て最も為れ勇健なり。六度の法寶求

mezaru ni onozukara itaru koto o etari. Shōji no onteki jinen ni sanne shi, mushōnin no hambuk-
めざるに自ら至ることを得たり。生死の怨敵自然に散壞し、無生忍の半佛

koku no takara o shōshi, hō no shō atte anraku naran. Zennanshi! Kore o kono kyō no daishichi no ku-
國の寶を證し、封の賞あつて安樂ならん。善男子、是れを是の經の第七の功

doku fushigi no chikara to nazuku." 
德不思議の力と名く。

 "Zennanshi! Daihachi ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi zennanshi, zennyonin, moshi 
善男子、第八に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、若し

wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi ni, hito atte yoku kono kyōden o etaran mono wa, kyōshin 
は佛の在世若しは滅度の後に、人あつて能く是の經典を得たらん者は、敬信

suru koto busshin o mi  tatematsuru ga gotoku hitoshiku shite kotonaru koto nakarashime, kono kyō 
すること佛身を視たてまつるが如く等しくして異ることなからしめ、是の經

o aigyō shi, juji shi dokuju shi shosha shi chōdai shi, Hō no gotoku bugyō shi, kai, nin o kengo ni shi, 
を愛樂し、受持し讀誦し書寫し頂載し、法の如く奉行し、戒‧忍を堅固にし、

kanete dando o gyōji, fukaku jihi o okoshite, kono mujō Daijō Muryōgi-kyō o motte, hiroku 
兼ねて檀度を行じ、深く慈悲を發して、此の無上大乘無量義經を以て、廣く

hito no tame ni tokan. Moshi hito saki yori konokata, subete zaifuku aru koto o shinze zaru mono ni wa, 
人の為に說かん。若し人先より來、都べて罪福あることを信ぜざる者には、

kono kyō o motte kore o shimeshite, shuju no hōben o mōke shiite keshite shinzeshimen. Kyō no i-
是の經を以て之を示して、種種の方便を設け強て化して信ぜしめん。經の威

riki o motte no yue ni, sono hito no shinjin o okoshi kotsunen to shite esuru koto o en. Shinjin sude 
力を以ての故に、其の人の信心を發し欻然として回することを得ん。信心既

ni hosshite yūmyō shōjin suru ga yue ni, yoku kono kyō no itoku seiriki o ete, tokudō, tokka se-
に發して勇猛精進するが故に、能く是の經の威德勢力を得て、得道‧得果せ

n. Kono yue ni zennanshi, zennyonin, ke o kōmuru kudoku o motte no yue ni, nanshi, nyonin sunawachi 
ん。是の故に善男子‧善女人、化を蒙る功德を以ての故に、男子‧女人即ち

kono mi ni oite mushōbōnin o e, jōji ni itaru koto o ete, moro moro no bosatsu to motte kenzoku 
是の身に於て無生法忍を得、上地に至ることを得て、諸の菩薩と以て眷屬

to narite, sumiyaka ni yoku shujō o jōju shi bukkokudo o kiyome, hisashi karazu shite mujō bodai 
と為りて、速かに能く衆生を成就し佛國土を淨め、久しからずして無上菩提

o jōzuru koto o en. Zennanshi! Kore o kono kyō no daihachi no kudoku fushigi no chikara to nazuku."
を成ずることを得ん。善男子、是れを是の經の第八の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daiku ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa,moshi zennanshi, zennyonin, moshi-
善男子、第九に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、若し

wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi ni, kono kyō o uru koto atte kangi yuyaku shi, mizōu 
は佛の在世若しは滅後の後に、是の經を得ることあつて歡喜踊躍し、未曾有

naru koto o ete, juji shi dokuju shi shosha shi kuyō shi, hiroku shunin no tame ni kono kyō no gi o 
なることを得て、受持し讀誦し書寫し供養し、廣く衆人の為に是の經の義を

fumbetsu shi gesetsu sen mono wa, sunawachi shukugō no yozai jūshō, ichiji ni metsujin suru koto o e, sunawachi 
分別し解說せん者は、即ち宿業の餘罪重障、一時に滅盡することを得、便ち

shōjō naru koto o ete, daiben o taitoku shi, shidai ni moro moro no haramitsu o shōgon shi, moro moro no 
清淨なることを得て、大辯を逮得し、次第に諸の波羅蜜を莊嚴し、諸の

sammai, shuryōgon-sammai o e, daisōji-mon ni iri, gonshōjin-riki o ete, sumiyaka ni jōji ni koyu-
三昧‧首楞嚴三昧を獲、大總持門に入り、勤精進力を得て速かに上地に越ゆ

ru koto o e, yoku funjin santai shite jippō no kokudo ni henji, issai nijūgou no gokku no shu-
ることを得、善く分身散体して十方の國土に遍じ一切二十五有の極苦の衆

jō o bassai shite kotogotoku gedatsu seshimen. Kono yue ni kono kyō ni kaku no gotoki no chikara imasu. 
生を拔濟して悉く解脫せしめん。是の故に是の經に是の如きの力います。

Zennanshi! Kore o kono kyō no daiku no kudoku fushigi no chikara to nazuku." 
善男子、是れを是の經の第九の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Daijū ni kono kyō no fukashigi no kudoku-riki to wa, moshi zennanshi, zennyonin, moshi 
善男子、第十に是の經の不可思議の功德力とは、若し善男子‧善女人、若し

wa Hotoke no zaise moshi wa metsudo no nochi ni, moshi kono kyō o ete daikangi o okoshi, keu no kokoro o 
は佛の在世若しは滅後の後に、若し是の經を得て大歡喜を發し、希有の心を

shōji, sude ni mizukara juji shi dokuju shi shosha shi kuyō shi setsu no gotoku shugyō shi, mata yoku hiroku zaike 
生じ、既に自ら受持し讀誦し書寫し供養し說の如く修行し、復能く廣く在家

shukke no hito o susumete, juji shi dokuju shi shosha shi kuyō shi gesetsu shi, Hō no gotoku shugyō seshime-
出家の人を勸めて、受持し讀誦し書寫し供養し解說し、法の如く修行せしめ

n. Sude ni yonin o shite kono kyō o shugyō seshimuru chikara no yue ni, tokudō, tokka sen koto, 
ん。既に餘人をして是の經を修行せしむる力の故に、得道‧得果せんこと、

mina kono zennanshi, zennyonin no jishin o motte nengoro ni kesuru chikara ni yoru ga yue ni, kono zen-
皆是の善男子‧善女人の慈心をもつて勤ろに化する力に由るが故に、是の善

nanshi, zennyonin wa sunawachi kono mi ni oite sunawachi muryō no moro moro no daranimon o taitoku sen. Bom-
男子‧善女人は即ち是の身に於て便ち無量の諸の陀羅尼門を逮得せん。凡

buji ni oite, jinen ni hajime no toki ni yoku mushu asōgi no guzei daigan o okoshi, fukaku yoku 
夫地に於て、自然に初めの時に能く無數阿層祇の弘誓大願を發し、深く能く

issai shujō o sukuwan koto o okoshi, daihi o jōju shi, hiroku yoke moro moro no ku o nuki, atsu-
一切衆生を救わんことを發し、大悲を成就し、廣く能く衆の苦を拔き、厚

ku zengon o atsu mete issai o nyōyaku sen. Shikoshite Hō no uruoi o nobete ōini kokaku ni uruoshi, 
く善根を集めて一切を饒益せん。而して法の澤を演べて洪に枯涸に潤し、

yoku Hō no kusuri o motte moro moro no shujō ni hodokoshi, issai o anraku shi, zenken chōtō shite hōunji ni 
能く法の藥を以て諸の衆生に施し、一切を安樂し、漸見超登して法雲地に

jūsen. Ontaku amaneku uruoshi jihi suru koto hoka naku, ku no shujō o sesshite dōshaku ni irashi-
住せん。恩澤普く潤し慈被すること外なく、苦の衆生を攝して道跡に入らし

men. Kono yue ni kono hito wa, hisashi karazu shite anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto 
めん。是の故に此の人は、久しからずして阿耨多羅三藐三菩提を成ずること

o en. Zennanshi! Kore o kono kyō no daijū no kudoku fushigi no chikara to nazuku." 
を得ん。善男子、是れを是の經の第十の功德不思議の力と名く。

  "Zennanshi! Kaku no gotoki mujō Daijō Muryōgi-kyō wa, kiwamete daiijin no chikara mashimashite, son ni 
善男子、是の如き無上大乘無量義經は、極めて大威神の力ましまして、尊に

shite kajō nashi. Yoku moro moro no bombu o shite mina shōka o jōji, nagaku shōji o hanarete mina ji-
して過上なし。能く諸の凡夫をして皆聖果を成じ、永く生死を離れて皆自

zai naru koto o eseshime tamō. Kono yue ni kono kyō o Muryōgi to nazuku. Yoku issai shu-
在なることを得せしめたもう。是の故に是の經を無量義と名く。能く一切衆

jō o shite, bombuji ni oite moro moro no bosatsu no muryō no dōge o shoki seshime, kudoku no ju o 
生をして、凡夫地に於て諸の菩薩の無量の道牙を生起せしめ、功德の樹を

shite utsumu fuso zōchō seshime tamō. Kono yue ni kono kyō o fukashigi no kudoku-riki to nazuku." 
してꂊ茂扶蔬增長せしめたもう。是の故に此の經を不可思議の功德力と名く。

Toki ni Daishōgon-bosatsu-makasatsu oyobi hachiman no bosatsu-makasatsu, koe o onajū shite Hotoke ni mōshite mōsa-
時に大莊嚴菩薩摩訶薩及び八萬の菩薩摩訶薩、聲を同うして佛に白して言さ

ku, "Seson ! Hotoke no shosetsu no gotoki jinjin mimyō mujō Daijō Muryōgi-kyō wa, monri shinshō ni, son ni 
く、世尊、佛の所說の如き甚深微妙無上大乘無量義經は、文理真正に、尊に

shite kajō nashi. Sanze no Shobutsu no tomo ni shugo shitamō tokoro, shuma gundō, tokunyū suru koto 
して過上なし。三世の諸佛の共に守護したもう所、衆魔群道、得入すること

aru koto naku, issai no jaken shōji ni ehai serare zu. Kono yue ni kono kyō wa sunawachi kaku no 
あることなく、一切の邪見生死に壞敗せられず。是の故に此の經は乃ち是の

gotoki jū no kudoku fushigi no chikara imasu. Ōini muryō no issai shujō o nyōyaku shi, issai no moro moro 
如き十の功德不思議の力います。大に無量の一切衆生を饒益し、一切の諸

no bosatsu-makasatsu o shite ono ono muryōgi-sammai o e, aruiwa hyaku-sen daranimon o eseshime, arui-
の菩薩摩訶薩をして各無量義三昧を得、或は百千陀羅尼門を得せしめ、或

wa bosatsu no shoji, shonin o e, aruiwa engaku, rakan no shidōka no shō o eseshime tamō. 
は菩薩の諸地‧諸忍を得、或は緣學‧羅漢の四道果の証を得せしめたもう。

Seson jimin shite kokoroyoku warera ga tame ni kaku no gotoki Hō o toite, ware o shite ōini Hōri o e-
世尊慈愍して快く我等が為に是の如き法を說いて、我をして大に法利を獲

seshime tamō. Hanahada kore kidoku ni mizōu nari. Seson no jion jitsu ni hōzu beki koto kata-
せしめたもう。甚だ為れ奇特に未曾有なり。世尊の慈恩實に報ずべきこと難

shi." Kono kotoba o nashi owari shi, sono toki ni sanzen daisen sekai rokushu ni shindō shi, jōkō no naka yori 
し。此語を作し已りし、爾の時に三千大千世界六種に震動し、上空の中より

mata shuju no tenge, ten ubatsurake, hatsudommake, kumotsuzuke, fundarike o furashi, mata mu-
復種種の天華‧天優鉢羅華‧鉢曇摩華‧拘物頭華‧分陀利華を雨らし、又無

shu shuju no tenkō, tenne, ten'yōraku, temmuge no takara o furashite, jōkū no naka yori senden shi-
數種種の天香‧天衣‧天瓔珞‧天無價の寶を雨らして、上空の中より旋轉し

te raige shi, Hotoke oyobi moro moro no bosatsu, shōmon, daishu ni kuyō su. Tenchū, tembakki ni ten hyakumi 
て來下し、佛及び諸の菩薩‧聲聞‧大衆に供養す。天厨‧天鉢器に天百味

jūman yōitsu seru, shiki o mi kō o kagu ni jinen ni hōsoku su. Tendō, temban, tenkongai, temmyō-
充滿盈溢せる、色を見香を聞ぐに自然に飽足す。天幢‧天旛‧天軒葢‧天妙

rakugu shosho ni anchi shi, ten no gigaku o nashite Hotoke o katan su. Mata mata rokushu ni tōbō gōgasha tō 
樂具處處に安置し、天の伎樂を作して佛を歌歎す。又復六種に東方恒河沙等

no Shobutsu no sekai o shindō su. Mata tenge, tenkō, tenne, ten'yōraku, temmuge no takara o furashi, 
の諸佛の世界を震動す。亦天華‧天香‧天衣‧天瓔珞‧天無價の寶を雨らし、

tenchū, tembakki, ten hyakumi, shiki o mi kō o kagu ni jinen ni hōsoku su. Tendō, temban, tenkon-
天厨‧天鉢器‧天百味、色を見香を聞ぐに自然に飽足す。天幢‧天旛‧天軒

gai, temmyōrakugu shosho ni anchi shi, ten no gigaku o nashite kano Hotoke oyobi moro moro no bosatsu, shōmon, 
葢‧天妙樂具處處に安置し、天の伎樂を作して彼の佛及び諸の菩薩‧聲聞‧

daishu o katan su. Nanzai hoppō, shiyui, jōge mo mata mata kaku no gotoshi. 
大衆を歌歎す。南西北方‧四維‧上下も亦復是の如し。

Sono toki ni Hotoke, Daishōgon-bosatsu-makasatsu oyobi hachiman no bosatsu-makasatsu ni tsugete notamawaku, "Nandachi, 
爾の時に佛、大莊嚴菩薩摩訶薩及び八萬の菩薩摩訶薩に告げて言わく、汝等

masa ni kono kyō ni oite fukaku kyōshin o okoshi Hō no gotoku shugyō shi, hiroku issai o keshite gonshin ni 
當に此の經に於て深く敬心を起し法の如く修行し、廣く一切を化して勤心に

rufu subeshi. Tsune ni masa ni ongon ni chūya shugo shite, moro moro no shujō o shite ono ono Hōri o e-
流布すべし。常に當に慇懃に晝夜守護して、諸の衆生をして各法利を獲

seshimu beshi. Nandachi, shin ni kore daiji daihi nari. Motte jinzū no ganriki o tatete, kono 
せしむべし。汝等、真に是れ大慈大悲なり。以て神通の願力を立てて、是の

kyō o shugo shite gitai seshimuru koto nakare. Nanji, sono toki ni oite kanarazu hiroku embudai ni gyō-
經を守護して疑滯せしむることなかれ。汝、當時に於て必ず廣く閻浮提に行

zeshime, issai shujō o shite kemmon shi dokuju shi kuyo suru koto o eseshime yo. Ko-
ぜしめ、一切衆生をして見聞し讀誦し書寫し供養することを得せしめよ。是

re o motte no yue ni, mata toku nandachi o shite sumiyaka ni anokutara-sammyaku-sambodai o eseshimen."
れを以ての故に、亦疾く汝等をして速かに阿耨多羅三藐三菩提を得せしめん。

Sono toki ni Daishogon-bosatsu-makasatsu, hachiman no bosatsu-makasatsu to sunawachi za yori tatte bussho ni rai-
是の時に大莊嚴菩薩摩訶薩、八萬の菩薩摩訶薩と即ち座より起つて佛所に來

kei shite, zumen ni miashi raishi meguru koto hyaku-sen sō shite, sunawachi susunde koki shi tomo ni koe o
詣して、頭面に足を禮し遶ること百千帀して、即ち前んで胡跪し俱共に聲を

onajū shite Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Warera kokoroyoku Seson no jimin o kōmurinu. Warera ga 
同うして佛に白して言さく、世尊、我等快く世尊の慈愍を蒙りぬ。我等が

tame ni kono jinjin mimyō mujō Daijō Muryōgi-kyō o toki tamō. Tsutsushinde butchoku o ukete, Nyo-
為に是の甚深微妙無上大乘無量義經を說きたもう。敬んで佛勅を受けて、如

rai no metsugo ni oite masa ni hiroku kono kyōden o rufu seshime, amaneku issai o shite juji shi dokuju
來の滅後に於て當に廣く是の經典を流布せしめ、普く一切をして受持し讀誦

shi shosha shi kuyō seshimu beshi. Tada negawakuwa uryo o tare tamō koto nakare. Warera masa
し書寫し供養せしむべし。唯願わくは憂慮を垂れたもうことなかれ。我等當

ni ganriki o motte, amaneku issai shujō o shite kono kyō o kemmon shi dokuju shi shosha shi kuyō suru ko-
に願力を以て、普く一切衆生をして此の經を見聞し讀誦し書寫し供養するこ

to o e, kono kyō no ijin no fuku o eseshimu beshi." Sono toki ni Hotoke homete notamawaku, "Zenzai, 
とを得、是の經の威神の福を得せしむべし。爾の時に佛讚めて言わく、善哉

Zenzai! Moro moro no Zennanshi! Nandachi ima shin ni kore busshi nari. Hiroki daiji daihi o motte fuka-
善哉、諸の善男子、汝等今者真に是れ佛子なり。弘き大慈大悲をもつて深

ku yoku ku o nuki yaku o sukuu mono nari. Issai shujō no rōfukuden nari. Hiroku issai no tame ni dai-
く能く苦を拔き厄を救う者なり。一切衆生の良福田なり。廣く一切の為に大

rōdōshi to nareri. Issai shujō no daieshisho nari. Issai shujō no daiseshu nari. Tsune ni Hō-
良導師と作れり。一切衆生の大依止處なり。一切衆生の大施主なり。常に法

ri o motte hiroku issai ni hodokose to." Sono toki ni daie mina oini kangi shite, Hotoke no tame ni rai o na-
利を以て廣く一切に施せと。爾の時に大會皆大に歡喜して、佛の為に禮を作

shi, juji shite sariniki.
し、受持して去りにき。

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012