Innumerable Meanings - Chapter 2
(Preaching)

MURYŌGI-KYŌ SEPPŌ-HON DAI-NI
無量義經說法品第二


Sono toki ni Daishōgon-bosatsu-makasatsu, hachiman no bosatsu-makasatsu to kono ge o toite Hotoke o home 
爾の時に大莊嚴菩薩摩訶薩、八萬の菩薩摩訶薩と、是の偈を說いて佛を讚め

tatematsuru koto owatte, tomo ni Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Warera hachiman no bosatsu no shu, 
たてまつること已つて、俱に佛に白して言さく、世尊、我等八萬の菩薩の衆、

ima Nyorai no Hō no naka ni oite, shimon suru tokoro aran to hossu. Ibukashi, Seson minchō o tare 
今者如來の法の中に於て、諮問する所あらんと欲す。不審、世尊愍聽を垂れ

tamai nan ya ina ya?" Hotoke, Daishō-gon-bosatsu oyobi hachiman no bosatsu ni tsugete notamawaku, "Zenzai, Zen-
たまいなんや否や。佛、大莊嚴菩薩摩及び八萬の菩薩に告げて言わく、善哉善

zai! Zennanshi! Yoku kore toki naru koto o shireri, nanji ga shōmon o hoshii mama ni seyo. Nyorai hisa-
哉、善男子、善く是れ時なることを知れり、汝が所問を恣にせよ。如來久

shi karazu shite masa ni hatsunehan subeshi, nehan no nochi mo, amaneku issai o shite mata yo no utagai na-
しからずして當に般涅槃すべし、涅槃の後も、普く一切をして復餘の疑無

karashimen. Nanno shōmon o ka hossuru? Sunawachi kore o toku beshi." Koko ni Daishōgon-bosatsu, hachi-
からしめん。何の所問をか欲する、便ち之を說くべし。是に大莊嚴菩薩、八

man no bosatsu to, sunawachi tomo ni koe o onaju shite Hotoke ni mōshite mōsaku, "Seson! Bosatsu-makasatsu to-
萬の菩薩と、即ち共に聲を同うして佛に白して言さく、世尊、菩薩摩訶薩疾

ku anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto o en to hosseba, masa ni nanra no Hōmon o shu-
く阿耨多羅三藐三菩提を成ずることを得んと欲せば、應當に何等の法門を修

gyō subeki ? Nanra no Hōmon ka yoku bosatsu-makasatsu o shite toku anokutara-sammyaku-sambodai o jō-
行すべき、何等の法門か能く菩薩摩訶薩をして疾く阿耨多羅三藐三菩提を成

zeshimuru ya?" Hotoke, Daishōgon-bosatsu oyobi hachiman no bosatsu ni tsugete notamawaku, "Zennanshi! Itsu no 
ぜしむるや。佛、大莊嚴菩薩及び八萬の菩薩に告げて言わく、善男子、一の

Hōmon ari, yoku bosatsu o shite toku anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto o eseshimu. 
法門あり、能く菩薩をして疾く阿耨多羅三藐三菩提を成ずることを得せしむ。

Moshi bosatsu atte kono Hōmon o gaku seba, sunawachi yoku anokutara-sammyaku-sambodai o en." "Se-
若し菩薩あつて是の法門を學せば、即ち能く阿耨多羅三藐三菩提を得ん。世

son! Kono Hōmon to wa na o nanra to nazukuru? Sono gi ikan? Bosatsu ikan ga shugyō sen?" Hotoke 
尊、是の法門とは號を何等と字くる。其の義云何、菩薩云何が修行せん。佛

no notamawaku, "Zennanshi! Kono itsu no Hōmon oba nazukete Muryōgi to nasu. Bosatsu, Muryōgi o 
の言わく、善男子、是の一の法門をば名けて無量義と為す。菩薩、無量義を

shugaku suru koto o en to hosseba, masa ni issai shohō Nva onozukara hon, rai, kon, shōsō kū-
修學することを得んと欲せば、應當に一切諸法は自ら本‧來‧今、性相空

jaku in shite mudai, mushō, mushō, mumetsu, hijū, hidō, fushin, futai, nao kokū no goto-
寂にして無大‧無小‧無生‧無滅‧非住‧非動‧不進‧不退、猶お虛空の如

ku nihō aru koto nashi to kansatsu subeshi. Shikaruni moro moro no shujō. komō ni kore wa shi kore wa hi, 
く二法あることなしと觀察すべし。而るに諸の衆生、虛妄に是は此是は彼、

kore wa toku kore wa shitsu to ōkei shite, fuzen no nen o okoshi moro moro no akugō o tsukutte rokushu ni rinne shi, 
是は得是は失と橫計して、不善の念を起し衆の惡業を造つて六趣に輪迴し、

moro moro no kudoku o ukete, muryō okkō mizukara izuru koto atawazu. Bosatsu-makasatsu! Kaku no goto-
 諸 の苦毒を受けて、無量億劫自ら出ずること能わず。菩薩摩訶薩、是の如

ku akiraka ni kanjite, remmin no kokoro o shōji daijihi o okoshite masa ni kubatsu sen to hosshi, mata mata 
く諦かに觀じて、憐愍の心を生じ大慈悲を發して將に救柭せんと欲し、又復

fukaku issai no shohō ni ire. Hō no sō kaku no gotoku shite kaku no gotoki Hō o shōzu. Hō no sō kaku no
深く一切の諸法に入れ。法の相是の如くして是の如き法を生ず。法の相是の

gotoku shite kaku no gotoki Hō o jūsu. Hō no sō kaku no gotoku shite kaku no gotoki Hō o isu. Hō no sō 
如くして是の如き法を住す。法の相是の如くして是の如き法を異す。法の相

kaku no gotoku shite kaku no gotoki Hō o messu. Hō no sō kaku no gotoku shite yoku akuhō o shōzu. Hō no 
是の如くして是の如き法を滅す。法の相是の如くして能く惡法を生ず。法の

sō kaku no gotoku shite yoku Zembō o shōzu. Jū, i, metsu mo mata mata kaku no gotoshi. Bosatsu kaku no gotoku 
相是の如くして能く善法を生ず。住‧異‧滅も亦復是の如し。菩薩是の如く

shisō no shimatsu o kansatsu shite kotogotoku amaneku shiri owatte, tsugi ni mata akiraka ni issai no shohō wa nen-
四相の始末を觀察して悉く遍く知り已つて、次に復諦かに一切の諸法は念

nen ni jūsezu shinshin ni shōmetsu su to kanji, mata sokuji ni sho, ju, i, messu to kanzeyo. Kaku no goto-
念に住せず新新に生滅すと觀じ、復即時に生‧住‧異‧滅すと觀ぜよ。是の如

ku kanji owatte shujō no moro moro no konjōyoku ni iru. Shōyoku muryō naru ga yue ni seppō muryō nari. 
く觀じ已つて衆生の諸の根性欲に入る。性欲無量なるが故に說法無量なり。

Seppō muryō naru ga yue ni gi mo mata muryō nari. Muryōgi to wa ippō yori shōzu. Sono ippō to 
說法無量なるが故に義も亦無量なり。無量義とは一法より生ず。其の一法と

wa sunawachi musō nari. Kaku no gotoki musō wa sō naku, sō narazu, sō narazu shite sō naki o 
は即ち無相なり。是の如き無相は相なく、相ならず、相ならずして相なきを

nazukete jissō to su. Bosatsu-makasatsu, kaku no gotoki shinjitsu no sō ni anjū shi owatte, hossuru tokoro 
名けて實相とす。菩薩摩訶薩、是の如き真實の相に安住し已つて、發する所

no jihi, myōtai ni shite munashi karazu. Shujō no tokoro ni oite makoto ni yoku ku o nuku. Ku sude ni 
の慈悲、明諦にして虛しからず。衆生の所に於て真に能く苦を拔く。苦既に

nuki owatte, mata tame ni Hō o toite, moro moro no shujō o shite keraku o ukeshimu. Zen nanshi! 
拔き已つて、復為に法を說いて、諸の衆生をして快樂を受けしむ。善男子、

Bosatsu moshi yoku kaku no gotoku issai no Hōmon muryōgi o shusen mono, kanarazu toku anokutara-sammyaku-
菩薩若し能く是の如く一切の法門無量義を修せん者、必ず疾く阿耨多羅三藐

sambodai o jōzuru koto o en.  Zennanshi! Kaku no gotoki jinjin mujō Daijō Muryōgi-kyō wa, mon-
三菩提を成ずることを得ん。善男子、是の如き甚深無上大乘無量義經は、文

ri shinshō ni son ni shite kajō nashi. Sanze no Shobutsu no tomo ni shugo shitamō tokoro nari. Shuma gun-
理真正に尊にして過上なし。三世の諸佛の共に守護したもう所なり。衆魔群

dō, tokunyū suru koto aru koto naku, issai no jaken shōji ni ehai serarezu. Kono yue ni 
道、得入することあることなく、一切の邪見生死に壞敗せられず。是の故に

Zennanshi! Bosatsu-makasatsu moshi toku mujō bodai o jōzen to hosseba, masa ni kaku no gotoki jin-
善男子、菩薩摩訶薩若し疾く無上菩提を成ぜんと欲せば、應當に是の如き甚

jin muryō Daijō Muryōgi-kyō o shugaku subeshi.
深無上大乘無量義經を修學すべし。

Sono toki ni Daishōgon-bosatsu, mata Hotoke ni mōshite mosaku, "Seson! Seson no seppō fukashigi nari. 
爾の時に大莊嚴菩薩、復佛に白して言さく、世尊、世尊の說法不可思議なり。

Shujō no kono mata fukashigi nari. Hōmon gedatsu mata fukashigi nari. Warera, Hotoke no shosetsu no sho-
衆生の根性亦不可思議なり。法門解脫亦不可思議なり。我等、佛の所說の諸

hō ni oite mata ginan nakere domo, shikamo moro moro no shujō meiwaku no kokoro o shōzen ga yue ni, kasane-
法に於て復疑難なけれども、而も諸の衆生迷惑の心を生ぜんが故に、重ね

te Seson ni toi tatematsuru. Nyorai no tokudō yori konokata shijū yonen, tsune ni shujō no tame ni sho-
て世尊に諮いたてまつる。如來の得道より已來四十余年、常に衆生の為に諸

hō no shisō no gi, ku no gi, kū no gi, mujō, muga, mudai, mushō, mushō, mumetsu, is-
法の四相の義‧苦の義‧空の義‧無常‧無我‧無大‧無小‧無生‧無滅‧一

sō, musō, hosshō, hossō, honrai kūjaku, furai, fuko, fushutsu, fumotsu o enzetsu shitamō. 
相‧無相‧法性‧法相‧本來空寂‧不來‧不去‧不出‧不沒を演說したもう。

Moshi kiku koto aru mono wa, aruiwa nampō, chōhō, sedai ippō, shudaonka, shidagonka, 
若し聞くことある者は、或は煙法‧頂法‧世第一法‧須陀洹果‧斯陀含果‧

anagonka, arakanga, byakushibutsu-dō o e, bodaishin o okoshi, daiichiji, dainiji, daisan-
阿那含果‧阿羅漢果‧辟支佛道を得、菩提心を發し、第一地‧第二地‧第三

ji ni nobori, daijūji ni itari ki. Mukashi toki tamō tokoro no shōhō no gi to ima toki tamō tokoro 
地に登り、第十地に至りき。往日說きたもう所の諸法の義と今說きたもう所

to, nanra no kotonaru koto areba, shikamo jinjin mujō Daijō Muryōgi-kyō nomi bosatsu shugyō seba kanara-
と、何等の異ることあれば、而も甚深無上大乘無量義經のみ菩薩修行せば必

zu toku mujō bodai o jōzuru koto o en to notamō, kono ji ikan? Tada negawakuwa Seson! 
ず疾く無上菩提を成ずることを得んと言う、是の事如何。唯願わくは世尊、

Issai o jiai shite hiroku shujō no tame ni shikamo kore o fumbetsu shi, amaneku genzai oyobi miraise ni Hō o 
一切を慈哀して廣く衆生の為に而も之を分別し、普く現在及び未來世に法を

kiku koto aran mono o shite, yo no gimō nakarashime tamae." Koko ni Hotoke, Daishōgon-bosatsu 
聞くことあらん者をして、餘の疑網無からしめたまえ。是に佛、大莊嚴菩薩

ni tsuge tamawaku, "Zenzai, Zenzai! Daizennanshi! Yoku Nyorai ni kaku no gotoki jinjin mujō Daijō mi-
に告げたまわく、善哉善哉、大善男子、能く如來に是の如き甚深無上大乘微

myō no gi o toeri. Masa ni shiru beshi, nanji yoku riyaku suru tokoro ōku, nin, den o anraku shi, ku no 
妙の義を問えり。當に知るべし、汝能く利益する所多く、人‧天を安樂し苦の

shujō o nuku. Shin no daijihi nari, shinjitsu ni shite munashi karazu. Kono innen o motte, kanara-
衆生を拔く。真の大慈悲なり、真寶にして虛しからず。是の因緣を以て、必

zu tokumujō bodai o jōzuru koto o en. Mata issai no konze, raise no shou no shujō o shi-
ず疾く無上菩提を成ずることを得ん。亦一切の今世‧來世の諸有の衆生をし

te, mujō bodai o jōzuru koto o eseshimen. Zennanshi! Ware saki ni dōjō bodaijuge ni tan-
て、無上菩提を成ずることを得せしめん。善男子、我先に道場菩提樹下に端

za suru koto rokunen ni shite, anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto o etari. Butsugen o 
坐すること六年にして、阿耨多羅三藐三菩提を成ずることを得たり。佛眼を

motte issai no shohō o kanzuru ni, senzetsu subekarazu. Yue wa ikan? Moro moro no shujō no shō-
以て一切の諸法を觀ずるに、宣說すべからず。所以は云何、諸の衆生の性

yoku fudo naru koto o shireri. Shōyoku fudō nareba shuju ni Hō o tokiki. Shuju ni Hō o to-
欲不同なることを知れり。性欲不同なれば種種に法を說きき。種種に法を說

ku koto hōben-riki o motte su. Shijū yonen ni wa imada shinjitsu o arawasazu. Kono yue ni shujō no toku-
くこと方便力を以てす。四十餘年には未だ真實を顯さず。是の故に衆生の得

dō shabetsu shite, toku mujō bodai o jōzuru koto o ezu. Zennanshi! Hō wa tatoeba mizu no yo-
道差別して、疾く無上菩提を成ずることを得ず。善男子、法は例えば水の能

ku kue o arau ni, moshi wa sei, moshi wa chi, moshi wa kō, moshi wa ka, kei, ko, daikai, 
く垢穢を洗うに、若しは井、若しは池、若しは江、若しは河、溪、渠‧大海、

mina kotogotoku yoku shou no kue o arau ga gotoku, sono hossui mo mata mata kaku no gotoshi, yoku shujō 
皆悉く能く諸有の垢穢を洗うが如く、其の法水も亦復是の如し、能く衆生

no moro moro no bonnō no aka o arau. Zennanshi! Mizu no shō wa kore itsu naredomo, kō, ga, sei, chi, 
の諸の煩惱の垢を洗う。善男子、水の性は是れ一なれども江‧河‧井‧池‧

kei, ko, daikai, kakkaku betsui nari. Sono hosshō mo mata mata kaku no gotoshi. Jinrō o senjo suru ko-
溪‧渠‧大海、各各別異なり。其の法性も亦復是の如し。塵勞を洗除するこ

to hitoshiku shite shabetsu nakere domo sampō, shika, nidō fuitsu nari. Zennanshi! Mizu wa tomo 
と等しくして差別なけれども、三法‧四果‧二道不一なり。善男子、水は俱

ni arau to iedomo shikamo i wa ike ni arazu, ike ha kōga ni arazu, keiko wa umi ni arazu. Nyorai Se-
に洗うと雖も而も井は池に非ず、池は江河に非ず、溪渠は海に非ず。如來世

ō no Hō ni oite jizai naru ga gotoku, shosetsu no shohō mo mata mata kaku no gotoshi. Sho, chū, go no setsu, 
雄の法に於て自在なるが如く、所說の諸法も亦復是の如し。初‧中‧後の說、

mina yoku shujō no bonnō o senjō suredomo shikamo sho wa chū ni arazu, shikamo chū wa go ni arazu. 
皆能く衆生の煩惱を洗除すれども、而も初は中に非ず、而も中は後に非ず。

Sho, chū, go no setsu, monji itsu nari to iedomo shikamo gi kaku i nari. Zennanshi! Ware juō o tat-
初‧中‧後の說、文辭一なりと雖も而も義各異なり。善男子、我樹王を起つ

te Haranai, Rokuyaon no naka ni itatte, Anyakurin tō no gonin no tame ni Shitai no Hōrin o tenze-
て波羅奈‧鹿野園の中に詣つて、阿若拘隣等の五人の為に四諦の法輪を轉ぜ

shi toki mo, mata shohō wa moto yori konokata kūjaku nari, daisha shite jūsezu nennen ni shōmetsu su to toki, 
し時も、亦諸法は本より來空寂なり、代謝して住せず念念に生滅すと說き、

nakagoro koko oyobi shosho ni oite, moro moro no biku narabini moro moro no bosatsu no tame ni, Jūni innen, Roku-hara-
中間此及び處處に於て、諸の比丘並に衆の菩薩の為に、十二因緣六波羅

mitsu o bennen shi senzetsu shi, mata shohō wa moto yori konokata kūjaku nari, daisha shite jūsezu nennen ni shō-
蜜を辯演し宣說し、亦諸法は本より來空寂なり、代謝して住せず念念に生

metsu su to toki, ima mata koko ni oite, Daijō Muryōgi-kyō o enzetsu suru ni, mata shohō wa moto yori konokata 
滅すと說き、今復此に於て、大乘無量義經を演說するに、亦諸法は本より來

kūjaku nari, daisha shite jūsezu nennen ni shōmetsu su to toku. Zennanshi! Kono yue ni shosetsu, chū-
空寂なり、代謝して住せず念念に生滅すと說く。善男子、是の故に初說‧中

setsu, gosetsu, monji kore itsu naredomo shikamo gi betsui nari. Gi i naru ga yue ni shujō no ge i 
說、後說、文辭是れ一なれども而も義別異なり。義異なるが故に衆生の解異

nari. Ge i naru ga yue ni tokuhō, tokka, tokudō mata i nari. Zennanshi! Hajime Shitai o toi-
なり。解異なるが故に得法‧得果‧得道亦異なり。善男子、初め四諦を說い

te shōmon o motomuru hito no tame ni seshika domo, shikamo hachioku no shoten raige shite Hō o kiite bo-
て聲聞を求むる人の為にせしかども、而も八億の諸天來下して法を聽いて菩

daishin o okoshi, nakagoro shosho ni oite, jinjin no Jūni-innen o enzetsu shite byakushibutsu o motomuru hito 
提心を發し、中ろ處處に於て、甚深の十二因緣を演說して辟支佛を求むる人

no tame ni seshika domo, shikamo muryō no shujō, bodaishin o okoshi, aruiwa shōmon ni jūshiki. Tsugi 
の為にせしかども、而も無量の衆生、菩提心を發し、或は聲聞に住しき。次

ni Hōdō-jūnibu-kyō, Maka-hannya, Kegon-kaikū o toite, bosatsu no ryakkō shugyō o senzetsu seshi-
に方等十二部經‧摩訶般若‧華嚴海空を說いて、菩薩の歷劫修行を宣說せし

ka domo, shikamo hyaku-sen no biku, man-noku no nin, den, muryō no shujō, shudaon, shidagon, ana-
かども、而も百千の比丘‧萬億の人‧天‧無量の衆生、須陀洹‧斯陀含‧阿那

gon, arakanga, byakushibutsu, innen no Hō no uchi ni jūsuru koto o u. Zennanshi! Kono gi o 
含‧阿羅漢果‧辟支佛、因緣の法の中に住することを得。善男子、是の義を

motte no yue ni, yue ni shinnu. Setsu wa onaji kere domo shikamo gi wa betsui nari. Gi i naru ga 
以ての故に、故に知んぬ。說は同じけれども而も義は別異なり。義異なるが

yue ni shujō no ge i nari. Ge i naru ga yue ni tokuhō, tokka, tokudō mata i nari. Kono yue ni 
故に衆生の解異なり。解異なるが故に得法‧得果‧得道亦異なり。是の故に

Zennanshi! Ware dō o ete hajimete tatte Hō o tokishi yori, konnichi, Daijō Muryōgi-kyō o en-
善男子、我道を得て初めて起つて法を說きしより、今日、大乘無量義經を演

zetsu suru ni itaru made, imada katte ku, kū, mujō, muga, hishin, hike, hidai, hishō, 
說するに至るまで、未だ曾て苦‧空‧無常‧無我‧非真‧非假‧非大‧非小‧

honrai shōzezu ima mata messezu, issō, musō, hossō, hosshō, furai, fuko nari. Shikamo moro moro 
本衆生ぜず今亦滅せず、一相‧無相‧法相‧法性‧不來‧不去なり。而も諸

no shujō shisō ni utsusa ruru to tokazaru ni arazu. Zennanslii! Kono gi o motte no yue ni, 
の衆生四相に遷さるると說かざるにあらず。善男子、是の義を以ての故に、

issai no Shobutsu wa nigon aru koto naku, yoku ichion o motte amaneku moro moro no koe ni ōji, yoku 
一切の諸佛は二言あることなく、能く一音を以て普く衆の聲に應じ、能く

isshin o motte hyaku-sen-man-noku nayuta muryō mushu gōgasha no mi o shimeshi, ichi ichi no mi no naka ni mata soko-
一身を以て百千萬億那由他無量無數恒河沙の身を示し、一一の身の中に又若

baku hyaku-sen-man-noku nayuta asōgi gōgasha shuju no ruigyō o shimeshi, ichi ichi no katachi no naka ni mata sokobaku hyaku-
干百千萬億那由他阿僧祇恒河沙種種の類形を示し、一一の形の中に又若干百

sen-man-noku nayuta asōgi gōgasha no katachi o shimesu. Zennanshi! Kore sunawachi Shobutsu no fukashigi jin-
千萬億那由他阿僧祇恒河沙の形を示す。善男子、是れ則ち諸佛の不可思議甚

jin no kyōgai nari. Nijō no shiru tokoro ni arazu, mata jūji no bosatsu no oyobu tokoro ni arazu, tada Hotoke to 
深の境界なり。二乘の知る所に非ず、亦十地の菩薩の及ぶ所に非ず、唯佛と

Hotoke nomi imashi yoku kuryō shitamaeri. Zennanshi! Kono yue ni ware toku, mimyō jinjin mujō Dai-
佛のみ乃し能く究了したまえり。善男子、是の故に我說く、微妙甚深無上大

jō Muryōgi-kyō wa, monri shinshō nari, son ni shite kajō nashi. Sanze no Shobutsu no tomo ni shugo shi-
乘無量義經は、文理真正なり、尊にして過上なし。三世の諸佛の共に守護し

tamō tokoro, shuma gedō, tokunyū suru koto aru koto nashi. Issai no jaken shōji ni ehai se-
たもう所、衆魔外道、得入すること有ることなし。一切の邪見生死に壞敗せ

rarezu to. Bosatsu-makasatsu, moshi toku mujō bodai o jōzen to hosseba, masa ni kaku no goto-
られずと。菩薩摩訶薩、若し疾く無上菩提を成ぜんと欲せば、應當に是の如

ki jinjin mujō Daijō Muryōgi-kyō o shugaku subeshi." Hotoke, kore o toki tamo koto owatte, 
き甚深無上大乘無量義經を修學すべし。佛、是れを說きたもうこと已つて、

koko ni sanzen-daisen-sekai rokushu ni shindō shi, jinen ni kūchū yori shuju no tenge, ten-ubatsurake, 
是に三千大千世界六種に震動し、自然に空中より種種の天華‧天優鉢羅華‧

hatsudommake, kumotsuzuke, fundarike o furashi, mata mushu shuju no tenkō, tenne, ten'yōraku, 
鉢曇摩華‧拘物頭華‧分陀利華を雨らし、又無數種種の天香‧天衣‧天瓔珞‧

temmuge no takara o furashi to jōkū no naka yori senden shite raise shi, Hotoke oyobi moro moro no bosatsu, shō-
天無價の寶を雨らして上空の中より旋轉して來下し、佛及び諸の菩薩‧聲

mon, daishu ni kuyō su. Tenchū, tembakki ni ten-hyakumijiki jūman yōitsu shi, tendō, temban, tenkon-
聞‧大衆に供養す。天厨‧天鉢器に天百味食充滿盈溢し、天幢‧天旛‧天軒

gai, temmyōrakugu, shosho ni anchi shi, ten no gigaku o nashite Hotoke o katan shi tatematsuru. Mata 
葢‧天妙樂具、處處に安置し、天の伎樂を作して佛を歌歎したてまつる。又

mata rokushu ni tōbō gōgasha tō no Shobutsu no sekai o shindō shi, mata tenge, tenkō, tenne, ten'yōraku, 
復六種に東方恒河沙等の諸佛の世界を震動し、亦天華‧天香‧天衣‧天瓔珞‧

temmugehō, tenchū, tembakki, tenhyakumi, tendō, temban, tenkongai, temmyōrakugu o furashi, 
天無價寶‧天厨‧天鉢器‧天百味‧天幢‧天旛‧天軒葢‧天妙樂具を雨らし、

ten no gigaku o nashite kano Hotoke oyobi kano bosa tsu, shōmon, daishu o katan shi tatematsuru. Nan-
天の伎樂を作して彼の佛及び彼の菩薩‧聲聞‧大衆を歌歎したてまつる。南

zai hoppō, shiyui, jōge mo mata mata kaku no gotoshi. Koko ni shuchū no samman-nisen no bosatsu-makasatsu wa Mu-
西北方‧四維‧上下も亦復是の如し。是に衆中の三萬二千の菩薩摩訶薩は無

ryōgi-sammai o e, samman-shisen no bosatsu-makasatsu wa mushu muryō no darani-mon o e, yoku issai 
量義三昧を得、三萬四千の菩薩摩訶薩は無數無量の陀羅尼門を得、能く一切

sanze no Shobutsu no futai no Hōrin o tenzu. Sono moro moro no biku, bikuni, ubasoku, ubai, 
三世の諸佛の不退の法輪を轉ず。其の諸の比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷‧

ten, ryū, yasha, kendatsuba, ashura, karura, kinnara, magoraga, daitenrinnō, shōten-
天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩睺羅伽‧大轉輪王‧小轉

rinnō, gonrin, tetsurin, shorin no ō, kokuo, ōji, kokushin, kokumin, kokushi, kokunyo, kokudai-
輪王‧銀輪‧鐵輪‧諸輪の王‧國王‧王子‧國臣‧國民‧國士‧國女‧國大

chōja oyobi moro moro no kenzoku hyaku-sen shu tomo ni, Hotoke Nyorai no kono kyō o toki tamō o kiki tatema-
長者及び諸の眷屬百千衆俱に、佛如來の是の經を說きたもうを聞きたてま

tsuru toki, aruiwa nampō, chōhō, seken-dai-ippō, shudaonka, shi dagonka, anagonka, a-
つる時、或は煙法‧頂法‧世間第一法‧須陀洹果‧斯陀含果‧阿那含果‧阿

rakanga, byakushibutsuka o e, mata bosatsu no mushō bonin o e, mata ichi darani o e, mata ni dara-
羅漢果‧辟支佛果を得、又菩薩の無生法忍を得、又一陀羅尼を得、又二陀羅

ni o e, mata san darani o e, mata shi darani, go, roku, shichi, hachi, ku, jū darani o e, 
尼を得、又三陀羅尼を得、又四陀羅尼‧五‧六‧七‧八‧九‧十陀羅尼を得、

mata hyaku-sen-man-noku darani o e, mata muryō mushu gōgasha asōgi darani o ete, mina yoku zuijun 
又百千萬億陀羅尼を得、又無量無數恒河沙阿僧祇陀羅尼を得て、皆能く隨順

shite futaiten no Hōrin o tenzu. Muryō no shujō wa anokutara-sammyaku-sambodai no kokoro o okoshiki.
して不退轉の法輪を轉ず。無量の衆生は阿耨多羅三藐三菩提の心を發しき。

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012