Innumerable Meanings - Chapter 1
(Virtues)

MURYŌGI-KYŌ TOKUGYŌ-HON DAI-ICHI
無量義經德行品第一


Kaku no gotoki o ware kikiki. Ichiji, Hotoke, Ōsha-jō, Gishaku-sen no naka ni jūshi tamai, daibi-
是の如きを我聞きき。一時、佛、王舍城‧耆闍崛山の中に住したまい、大比

kushu man-nisen nin to tomo nariki. Bosatsu-makasatsu hachiman nin ari. Ten, ryū, yasha, kendatsuba, a-
丘衆萬二千人と俱なりき。菩薩摩訶薩八萬人あり。天‧龍‧夜叉‧乾闥婆‧阿

shura, karura, kinnara, magoraga ari. moro moro no biku, bikuni oyobi ubasoku, u-
修羅‧迦樓羅‧緊那羅‧摩侯羅伽あり。諸の比丘‧比丘尼及び優婆塞‧優

bai mo tomo nari. Daitenrinnō shotenrinnō, konrin, gonrin, shorin no ō, kokuō, ōji, 
婆夷も俱なり。大轉輪王‧小轉輪王‧金輪‧銀輪‧諸輪の王‧國王‧王子‧

kokushin, kokumin, kokushi, kokunyo, kokudai-chōja, ono ono kenzoku hyaku-sen-man shu ni shite onozukara inyō se-
國臣‧國民‧國士‧國女‧國大長者、各眷屬百千萬數にして自ら圍遶せ

ru to, bussho ni raikei shite zumen ni miashi o raishi, meguru koto hyaku-sen sō shite, kō o taki hana o 
ると、佛所に來詣して頭面に足を禮し、遶ること百千帀して、香を燒き華を

sanji, shuju ni kuyō suru koto owatte, shirizoite ichimen ni zasu. Sono bosatsu no na o, Mon-
散じ、種種に供養すること已つて、退いて一面に坐す。其の菩薩の名を、文

jushiri-hōōji, Daiitokuzō-hōōji, Muuzō-hōōji, Daibenzō-hōōji, Miroku-bosatsu, 
殊師利法王子‧大威德藏法王子‧無憂藏法王子‧大辯藏法王子‧彌勒菩薩‧

Dōshu-bosatsu, Yakuō-bosatsu, Yakujō-bosatsu, Kedō-bosatsu, Kekōdō-bosatsu, Darani Jizaiō-bosatsu, 
導首菩薩‧藥王菩薩‧藥上菩薩‧華幢菩薩‧華光幢菩薩‧陀羅尼自在王菩薩‧

Kanzeon-bosatsu, Daiseishi-bosatsu, Jōshōjin-bosatsu, Hōinshu-bosatsu, Hōshaku-bosatsu, Hōjō-bosatsu, 
觀世音菩薩‧大勢至菩薩‧常精進菩薩‧寶印首菩薩‧寶積菩薩‧寶杖菩薩‧

Ossangai-bosatsu, Bimabatsura-bosatsu, Kōzō-bosatsu, Daikōzō-bosatsu, Shishikuō-bosatsu, Shishi-Yu-
越三界菩薩‧毘摩羅菩薩‧香象菩薩‧大香象菩薩‧師子吼王菩薩‧師子遊

kese-bosatsu, Shishifunjin-bosatsu, Shishishōjin-bosatsu, Yueiriki-bosatsu, Shishi-Imyōbuku-bosatsu, Shō-
戲世菩薩‧師子奮迅菩薩‧師子精進菩薩‧勇銳力菩薩‧師子威猛伏菩薩‧莊

gon-bosatsu, Daishōgon-bosatsu to iu. Kaku no gotokira no bosatsu-makasatsu hachi man nin tomo nari. Kono moro moro 
嚴菩薩‧大莊嚴菩薩という。是の如き等の菩薩摩訶薩八萬人俱なり。是の諸

no bosatsu, mina kore hosshin no daiji narazaru koto nashi. Kai, jō, e, gedatsu, gedatsu chiken 
の菩薩、皆是れ法身の大士ならざることなし。戒‧定‧慧‧解脫‧解脫知見

no jōju seru tokoro nari. Sono kokoro zenjaku ni shite, tsune ni sammai ni atte, tennan tampaku ni mui 
の成就せる所なり。其の心禪寂にして、常に三味に在つて、恬安擔怕に無為

muyoku nari. Tendō ransō, mata iru koto o ezu. Jōjaku shōchō ni shigen komaku nari. Kore o mamo-
無欲なり。顛倒亂想、復入ることを得ず。靜寂清澄に志玄虛漠なり。之を守

tte dōzezaru koto oku-hyaku-sen gō, muryō no Hōmon kotogotoku genzaizen seri. Daichie o ete sho-
つて動ぜざること億百千劫、無量の法門悉く現在前せり。大智慧を得て諸

hō o tsūdatsu shi, shōsō no shinjitsu o gyōryō shi fumbetsu suru ni, umu chōtan. Myōgen kembyaku nari. Mata
法を通達し、性相の真實を曉了し分別するに、有無長短、明現顯白なり。又

yoku moro moro no konjōyoku o shiri, darani, muge benzai o motte, Shobutsu no tembōrin, zuijun shi-
善く諸の根性欲を知り、陀羅尼‧無礙辯才を以て、諸佛の轉法輪、隨順し

te yoku tenzu. Mitai mazu ochite motte yokujin o hitashi, nehan no mon o hiraki gedatsu no kaze o ao-
て能く轉ず。微渧先ず墮ちて以て欲塵を淹し、涅槃の門を開き解脫の風を扇

ide, yo no nōnetsu o nozoki Hō no shōryō o itasu. Tsugi ni jinjin no jūni-innen o furashite, mot-
いで、世の惱熱を除き法の清涼を致す。次に甚深の十二因緣を降らして、用

te mumyō, rō, byō, shi tō no myōjō shinen naru kuju no nikkō sosogi shikōshite sunawachi ōini mu-
て無明‧老‧病‧死等の猛盛熾然なる苦聚の日光に灑ぎ、爾して乃ち洪に無

jō no Daijō o sosoide, shujō no shou no zengon o ninshi shi, zen no shuji o shiite kudoku no den 
上の大乘を注いで、衆生の諸有の善根を潤漬し、善の種子を布いて功德の田

ni henji, amaneku issai o shite bodai no me o okosashimu. Chie no nichigatsu, hōben no jisetsu, Dai-
に遍じ、普く一切をして菩提の萠を發さしむ。智慧の日月‧方便の時節‧大

jō no jigyō o fuso zōchō shite shu o shite toku anokutara-sammyaku-sambodai o jōji, jōjū no 
乘の事業を扶蔬增長して、衆をして疾く阿耨多羅三藐三菩提を成じ、常住の

keraku, mimyō shinjitsu ni, muryō no daihi, ku no shujō o sukuwashimu. Kore moro moro no shujō no shin-
快樂、微妙真實に、無量の大悲、苦の衆生を救わしむ。是れ諸の衆生の真

zenchishiki, kore moro moro no shujō no dairōfukuden, kore moro moro no shujō no shōsezaru no shi, kore 
善知識、是れ諸の衆生の大良福田、是れ諸の衆生の請せざるの師、是れ

moro moro no shujō no annon no rakusho, kusho, gosho, daieshisho nari. Shosho ni shujō no tame ni dai-
 諸 の衆生の安穩の樂處‧救處‧護處‧大依止處なり。處處に衆生の為に大

rōdōshi, daidōshi to naru. Yoku shujō no meshii taru ga tame ni wa shikamo gemmoku o nashi, ryō, 
良導師‧大導師と作る。能く衆生の盲いたるが為には而も眼目を作し、聾‧

gi, a no mono ni wa ni, bi, zetsu o nashi, shokon kiketsu seru oba yoku gusoku seshime, tennō 
劓‧瘂の者には耳‧鼻‧舌を作し、諸根毀缺せるをば能く具足しめ、顛狂

kōran naru ni wa daishōnen o nasashimu. Senshi, daisenshi nari, gunjō o unsai shi, shōji no 
荒亂なるには大正念を作さしむ。船師‧大船師なり、群生を運載し、生死の

kawa o watashite nehan no kishi ni oku. Iō, daiiō nari, byōsō o fumbetsu shi yakushō o gyōryō shi-
河を渡して涅槃の岸に置く。醫王‧大醫王なり、病相を分別し藥性を曉了し

te, yamai ni shitagatte kusuri o sazuke, shu o shite kusuri o fukuseshimu. Jōgo, daijogo nari, moro moro 
て、病に隨つて藥を授け、衆をして藥を服せしむ。調御‧大調御なり、 諸

no hōitsu no gyō nashi. Nao, zōmeshi no yoku totonouru ni totonowazaru koto naku, shishi no yūmyō 
の放逸の行なし。猶、象馬師の能く調うるに調わざることなく、師子の勇猛

naru, i, shujū o fukushite soe subeki koto kataki ga gotoshi. Bosatsu no shoharamitsu ni yu-
なる、威、衆獸を伏して沮壤すべきこと難きがごとし。菩薩の諸波羅蜜に遊

ke shi, Nyorai no ji ni oite kengo ni shite dōzezu. Ganriki ni anjū shite hiroku bukkoku o kiyome, hisa-
戲し、如來の地に於て堅固にして動ぜず。願力に安住して廣く佛國を淨め、久

shi karazu shite anokutara-sammyaku-sambodai o jōzuru koto o ubeshi. Kono moro moro no bosatsu-maka-
しからずして阿耨多羅三藐三菩提を成ずることを得べし。是の諸の菩薩摩訶

satsu, mina kaku no gotoki fushigi no toku ari. Sono biku no na o Daichi Sharihotsu, Jinzū Mokkenren, 
薩、皆斯の如き不思議の德あり。その比丘の名を大智舍利弗‧神通目犍連‧

Emyō Shubodai, Maka-Kasennen, Mitarani-shi Furuna, Anya Kyōjinnyo, Tengen Anaritsu, Ji-
慧命須菩提‧摩訶迦旃延‧彌多羅尼子富樓那‧阿若憍陳如‧天眼阿那律‧持

ritsu Ubari, Jisha Anan, Busshi Raun, Ubananda, Rihata, Kohinna, Hakura, Ashū-
律優婆離‧侍者阿難‧佛子羅雲‧優婆難佗‧離波多‧劫賓那‧薄拘羅‧阿周

da, Shakada, Zuda-Dai-Kashō, Urubinra-Kashō, Gaya-Kashō, Nadai-Kashō to iu. Kaku no 
陀‧莎伽陀‧頭陀大迦葉‧優樓頻螺迦葉‧伽耶迦葉‧那堤迦葉という。是の

gotokira no biku man-nisen nin ari. Mina arakan ni shite, moro moro no ketsuro o tsukushite mata bakujaku 
如き等の比丘萬二千人あり。皆阿羅漢にして、諸の結漏を盡くして復縛著

naku, shinshō gedatsu nari. Sono toki ni Daishōgon-bosatsu-makasatsu, amaneku shu no zashite ono ono jōi 
なく、真正解脫なり。爾の時に大莊嚴菩薩摩訶薩、遍く衆の坐して各定意

naru o kanji owatte, shuchū no hachiman no bosatsu-makasatsu to tomo ni, za yori shikamo tatte bussho 
なるを觀じ已つて、衆中の八萬の菩薩摩訶薩と俱に、座より而も起つて佛所

ni raikei shi, zumen ni miashi o raishi meguru koto hyaku-sen sō shite, tenge, tenkō o shōsan shi, tenne, 
に來詣し、頭面に足を禮し遶ること百千帀して、天華‧天香を燒散し、天衣‧

ten'yōraku, temmugehōju, jōkū no naka yori senden shite raige shi, shimen ni kumo no gotoku atsumat-
天瓔珞‧天無價寶珠‧上空の中より旋轉して來下し、四面に雲のごとく集つ

te shikamo Hotoke ni tatematsuru. Tenchū, tembakki ni ten-hyakumi jūman yōitsu seru, shiki o mi kō o kagu ni 
て而も佛に獻る。天厨‧天鉢器に天百味充滿盈溢せる、色を見香を聞ぐに

jinen ni hōsoku su. Tendō, temban, tenkongai, temmyōrakugu shosho ni anchi shi, ten no gigaku o na-
自然に飽足す。天幢‧天旛‧天軒葢‧天妙樂具處處に安置し、天の伎樂を作

shite Hotoke o goraku seshime tatematsuri, sunawachi susunde koki shi gassho shi, isshin ni tomo ni koe 
して佛を娛樂せしめたてまつり、即ち前んで胡跪し合掌し、一心に俱共に聲

o onajū shite, ge o toite homete mōsaku. 
を同うして、偈を說いて讚めて言さく

  "Ōinaru kana! Daigo Daishōshu  Ku naku zen naku shojaku nashi.  Ten, nin, zō, me no jōgoshi  Dōfū tok- 
  大なる哉大悟大聖主  垢なく染なく所著なし 天‧人‧象‧馬の調御師  道風德

  kō issai ni kunji  Chi shizuka ni jō shizuka ni ryo gyōjō nari.  I messhi shiki mōshite kokoro mata jaku nari. 
  香一切に熏じ  智恬かに情泊かに慮凝靜なり  意滅し識亡して心亦寂なり

   Nagaku mumō no shisō nen o danjite  Mata shodai onnyūkai nashi.  Sono mi wa u ni arazu mata mu 
    永く夢妄の思想念を斷じて  復諸大陰入界なし  其の身は有に非ず亦無

  ni arazu  In ni arazu en ni arazu jita ni arazu   Hō ni arazu en ni arazu tanchō ni arazu   Shutsu 
  に非ず  因に非ず緣に非ず自他に非ず  方に非ず圓に非ず短長に非ず  出

  ni arazu motsu ni arazu shōmetsu ni arazu  Zō ni arazu ki ni arazu isa ni arazu  Za ni arazu ga ni 
  に非ず沒に非ず生滅に非ず  造に非ず起に非ず為作に非ず  坐に非ず臥に

  arazu gyōjū ni arazu  Dō ni arazu ten ni arazu genjō ni arazu  Shin ni arazu tai ni arazu anki ni 
  非ず行住に非ず  動に非ず轉に非ず閑靜に非ず  進に非ず退に非ず安危に

  arazu  Ze ni arazu hi ni arazu tokushitsu ni arazu   Hi ni arazu shi ni arazu korai ni arazu   Shō ni 
  非ず  是に非ず非に非ず得失に非ず  彼に非ず此に非ず去來に非ず  青に

  arazu ō ni arazu shakubyaku ni arazu  Ku ni arazu shi shuju no shiki ni arazu  Kai, jō, e, ge, 
  非ず黃に非ず赤白に非ず  紅に非ず紫種種の色に非ず  戒‧定‧慧‧解‧

  chiken yori shōji  Sammai, rokutsū, dōbon yori hosshi  Jihi, jūriki, mui yori okori  
  知見より生じ  三昧‧六通‧道品より發し  慈悲‧十力‧無畏より起り

  Shujō zengō no innen yori ide tari.  Shimeshite jōroku shikon no hikari o nashi  Hōshō shōyō to shi-
  衆生善業の因緣より出でたり  示して丈六紫金の暉を為し  方整照曜とし

  te hanahada myōtetsu nari.   Gōsō tsuki no gotoku meguri unaji ni hi no hikari ari.   Sembotsu konjō ni shite itadaki 
  て甚だ明徹なり  豪相月のごとく旋り項に日の光あり  旋髮紺青にして頂

  ni nikke ari.  Jōgen myōkyō no gotoku jōge ni majirogi   Mishō konjo ni shite tadashiki kukyō na-
  に肉髻あり  淨眼明鏡のごとく上下に眴ぎ  眉ꂅ紺舒にして方しき口頰な

  ri.  Shinzetsu shakkō ni shite tange no gotoku   Byakushi no shijū naru nao kasetsu no gotoshi.  Hitai hiro-
  り  唇舌赤好にして丹華の若く  白齒の四十なる猶お珂雪のごとし  額廣

  ku hana nagaku memmon hirake  Mune ni manji o hyoshite shishi no mune nari.  Shusoku nyūnan ni shite sempuku 
  く鼻修く面門開け  胸に萬字を表して師子の臆なり  手足柔輭にして千輻

  o sonae  Yakusho gōman atte naige ni nigireri.  Hishu chūchō ni shite yubi naoku hososhi.  Hifu 
  を具え  腋掌合縵あつて內外に握れり  臂修肘長にして指直く纖し  皮膚

  sainan ni shite ke migi ni megureri.   Kashitsu rogen shi ommezō ni shite  Saikon sakotsu roku senchō nari.
  細輭にして毛右に旋れり  踝膝露現し陰馬藏にして  細筋鏁骨鹿膞脹なり

   Hyōri Yōtetsu shi kiyoku shite aka nashi.  Jokusui mo somuru naku chiri o ukezu.  Kaku no gotokira 
    表裏映徹し淨くして垢なし  濁水も染むるなく塵を受けず  是の如き等

  no sō sanjūni ari.  Hachijisshu gō miru beki ni nitari.  Shikamo jitsu ni wa sō hisō no shiki nashi. 
  の相三十二あり  八十種好見るべきに似たり  而も實には相非相の色なし

   Issai no usō manako no taizetsu seri.  Musō no sō ni shite usō no mi nari.  Shujō shinsō no sō 
    一切の有相眼の對絕せり  無相の相にして有相の身なり  衆生身相の相

  mo mata shika nari.  Yoku shujō o suite kangi shi raishite  Kokoro o tōji uyamai o hyōshite ongon na-
  も亦然なり  能く衆生をして歡喜し禮して  心を投じ敬を表して慇懃な

  ru koto o    jōzeshimu.  Kore jikō gaman no nozokoru in yotte  Kaku no gotoki myōshiki no mi o 
  ることを成ぜしむ  是自高我慢の除こるに因つて  是の如き妙色の軀を

  jōju shitamaeri.  Ima warera hachiman no shu  Tomo ni mina keishu shite kotogotoku  Yoku shi sō shin i 
  成就したまえり  今我等八萬の衆  俱に皆稽首して咸く  善く思想心意

  shiki o messhi tamaeru.  Zōme jōgo mujaku no Shō ni kimyō shi tatematsuru.  Keishu shite hōshiki-
  識を滅したまえる  象馬調御無著の聖に歸命したてまつる  稽首して法色

  shin  Kai, jō, e, ge, chikenju ni kie shi tatematsuru.  Keishu shite myōshusō ni kie 
  身  戒‧定‧慧‧解‧知見聚に歸依したてまつる  稽首して妙種相に歸依

  shi tatematsuru.  Keishu shite nanshigi ni kie shi tatematsuru.  Bonnon raishin no gotoku hibiki 
  したてまつる  稽首して難思議に歸依したてまつる  梵音雷震のごとく響

  hasshu ari.  Mimyō shōjō ni shite hanahada jinnon nari.  Shitai, Rokudo, Jūni-en  Shujū no shin-
  八種あり  微妙清淨にして甚だ深遠なり  四諦‧六度‧十二緣  衆生の心

  gō ni zuijun shite tenji tamō.  Moshi kiku koto aru wa kokoro hirakete  Muryō shōji no shuketsu 
  業に隨順して轉じたもう  若し聞くことあるは意開けて  無量生死の衆結

  danze zaru koto nashi.  Kiku koto aru wa aruiwa shudaon shida, ana, arakan  Mu-
  斷ぜざることなし  聞くことあるは或は須陀洹  斯陀‧阿那‧阿羅漢  無

  ro mui no engakusho  Mushō mumetsu no bosatsuji o e  Aruiwa muryō no darani  Muge no gyōsetsu 
  漏無為の緣覺處  無生無滅の菩薩地を得  或は無量の陀羅尼  無礙の樂說

  daibenzai o ete  jinjin mimyō no ge o enzetsu shi  Yuke shite Hō no shōko ni sōyoku shi  Aruiwa 
  大辯才を得て  甚深微妙の偈を演說し  遊戲して法の清渠に澡浴し  或は

  odori hitō shite jinsoku o genji  Suika ni shutsumotsu shite mi jiyū nari.  Nyorai no Hōrinsō kaku no 
  躍り飛騰して神足を現じ  水火に出沒して身自由なり  如來の法輪相是の

  gotoshi.  Shōjō muhen ni shite shigi shi gatashi.  Warera kotogotoku mata tomo ni keishu shite  Hōrin tenji 
  如し  清淨無變にして思議し難し  我等咸く復共に稽首して  法輪轉じ

  tamō ni toki o motte suru ni kimyō shi tatematsuru.  Keishu shite bonnonjō ni kie shi tate-
  たもうに時を以てするに歸命したてまつる  稽首して梵音聲に歸依したて

  matsuru.  Keishu shite en, tai, do ni kie shi tatematsuru.   Seson ōjaku no muryōkō ni 
  まつる  稽首して緣‧諦‧度に歸依したてまつる  世尊往昔の無量劫に

  nengoro ni moro moro no    tokugyō o shushū shite  Ware nin, den, ryūjinnō no tame ni shi  Amaneku issai no moro moro no shu-
  勤苦に衆の德行を修習して  我人‧天‧龍神王の為にし  普く一切の諸の衆

  jō ni oyoboshi tamaeri.  Yoku issai no moro moro no sute gataki  Zaihō saishi oyobi kokujō o su-
  生に及ぼしたまえり  能く一切の諸の捨て難き  財寶妻子及び國城を捨

  tete  Hō no naige ni oite oshimu tokoro naku  Zumoku zuinō kotogotoku hito ni hodoko seri.  Shobutsu no shō-
  てて  法の內外に於てꂈむ所なく  頭目隨腦悉く人に施せり  諸佛の清

  jō no kin o buji shite  Naishi inochi o ushinae domo kishō shi tamawazu.  Moshi hito tōjō o mot-
  淨の禁を奉持して  乃至命を失えども毀傷したまわず  若し人刀杖をもつ

  te kitatte gai o kuwae  Akku meniku suredomo tsuini ikari tamawazu.  Kō o hete mi o kuda-
  て來つて害を加え  惡口罵辱すれども終に瞋りたまわず  劫を歷て身を挫

  ke domo kenda shi tamawazu.   Chūya ni kokoro o osamete tsune ni zen ni ari.  Amaneku issai no moro moro 
  けども倦惰したまわず  晝夜に心を攝めて常に禪にあり  遍く一切の衆

  no dōhō o gaku shite  Chie fukaku shujō no kon ni iri tamaeri.  Kono yue ni ima jizai no chikara 
  の道法を學して  智慧深く衆生の根に入りたまえり  是の故に今自在の力

  o ete  Hō ni oite jizai ni shite Hōō to nari tamaeri.  Ware mata kotogotoku tomo ni keishu 
  を得て  法に於て自在にして法王と為りたまえり  我復 咸 く共俱に稽首

  shite  Yoku moro moro no tsutome gataki o tsutome tamaeru ni kie shi tatematsuru."
  して  能く諸の勤め難きを勤めたまえるに歸依したてまつる

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012