The Sutra of Meditation on the Bodhisattva Universal Virtue

BUSSETSU-KAN-FUGEN-BOSATSU-GYŌHŌ-KYŌ
佛說觀普賢菩薩行法經


Kaku no gotoki o ware kikiki. Ichiji, Hotoke, Bisharikoku, Dairin-shōja, Jūkaku-kōdō ni mashimashite, 
是の如きを我聞きき。一時、佛、毗舍離國‧大林精舍‧重閣講堂に在して、

moro moro no biku ni tsune tamawaku, "Satte nochi mitsuki atte, Ware masa ni hatsu nehan subeshi." Son-
 諸 の比丘に告げたまわく、却つて後三月あつて、我當に般涅槃すべし。尊

ja Anan, sunawachi za yori tatte ebuku o totonoe, te o azae gasshō shite, Hotoke o meguru koto san-
者阿難、即ち座より起つて衣服を整え、手を叉え合掌して、佛を遶ること三

sō shite, Hotoke no tame ni rai o nashi, koki shi gasshō shite, akiraka ni Nyorai o mi tatematsurite 
帀して、佛の為に禮を作し、胡跪し合掌して、諦かに如來を觀たてまつりて

me shibaraku mo sutezu. Chōrō Maka-Kashō, Miroku-bosatsu-maka-satsu mo mata za yori tatte, gasshō shi 
目暫くも捨てず。長老摩訶迦葉‧彌勒菩薩摩訶薩も亦座より起つて、合掌し

rai o nashite songen o sengō shi tatematsuru. Toki ni san daiji, iku dōon ni shite Hotoke ni mōshi-
禮を作して尊顏を瞻仰したてまつる。時に三大士、異口同音にして佛に白し

te mōsaku, "Seson! Nyorai no metsugo ni ikani shite ka shujō, bosatsu no kokoro o okoshi, Daijō-Hōdō-
て言さく、世尊、如來の滅後に云何してか衆生、菩薩の心を起し、大乘方等

Kyōden o shugyō shi, shōnen ni ichijitsu no kyōgai o shiyui sen? Ikani shite ka mujō bodai no kokoro o ushina-
經典を修行し、正念に一實の境界を思惟せん。云何してか無上菩提の心を失

wa zaran? Ikani shite ka mata masa ni bonnō o danzezu goyoku o hanarezu shite, shokon o kiyome sho-
わざらん。云何してか復當に煩惱を斷ぜず五欲を離れずして、諸根を淨め諸

zai o metsujo suru koto o e, bumo shoshō no shōjō no tsune no manako, goyoku o danzezu shite shikamo yo-
罪を滅除することを得、父母所生の清淨の常の眼、五欲を斷ぜずして而も能

ku moro moro no shōge no ji o miru koto o ubeki ?"
く 諸 の障外の事を見ることを得べき。

Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, "Akiraka ni kike! Akiraka ni kike! Yoku kore o shinen seyo! Nyo-
佛、阿難に告げたまわく、諦かに聽け、諦に聽け、善く之を思念せよ。如

rai mukashi, Gishaku-sen oyobi yo no jūsho ni oite, sude ni hiroku ichijitsu no dō o fumbetsu seshika domo, 
來昔、耆闍崛山及び餘の住處に於て、已に廣く一實の道を分別せしかども、

ima kono tokoro ni oite, miraise no moro moro no shujō tō no Daijō mujō no Hō o gyōzen to hossen mono, 
今此の處に於て、未來世の諸の衆生等の大乘無上の法を行ぜんと欲せん者、

Fugen no gyō o gakushi Fugen no gyō o gyōzen to hōssen mono no tame ni, Ware ima masa ni sono shonen no Hō 
普賢の行を學し普賢の行を行ぜんと欲せん者の為に、我今當に其の所念の法

o toku beshi. Moshi wa Fugen o mi, oyobi mizaru mono no zaishu o jokyaku sen koto, ima nandachi 
を說くべし。若しは普賢を見、及び見ざる者の罪數を除却せんこと、今汝等

ga tame ni masa ni hiroku fumbetsu subeshi. Anan! Fugen-bosatsu wa sunawachi tōbō no Jōmyō-kokudo ni shōzeri. 
が為に當に廣く分別すべし。阿難、普賢菩薩は乃ち東方の淨妙國土に生ぜり。

Sono kokudo no sō wa Zakkekyō no naka ni sude ni hiroku fumbetsu seri. Ware ima kono kyō ni oite ryakushite ge-
其の國土の相は雜華經の中に已に廣く分別せり。我今此の經に於て略して解

setsu sen. Anan! Moshi biku, bikuni, ubasoku, ubai, tenryu hachibu, issai shujō no 
說せん。阿難、若し比丘‧比丘尼‧優婆塞‧優婆夷‧天龍八部‧一切衆生の

Daijō o jusen mono, Daijō o shusen mono, Daijō no kokoro o hossen mono, Fugen-bosatsu no shikishin o 
大乘を誦せん者、大乘を修せん者、大乘の意を發せん者、普賢菩薩の色身を

min to negawan mono, Tahō-Butsu no tō o mi tatematsuran to negawan mono, Shakamuni-Butsu oyobi 
見んと樂わん者、多寶佛の塔を見たてまつらんと樂わん者、釋迦牟尼佛及び

funjin no Shobutsu o mi tatematsuran to negawan mono, rokkon shōjō o en to negawan mono wa masa ni 
分身の諸佛を見たてまつらんと樂わん者、六根清淨を得んと樂わん者は當に

kono kan o gakusu beshi. Kono kan no kudoku wa moro moro no shōge o nozoite jōmyō no shiki o miru. Sam-
是の觀を學すべし。此の觀の功德は諸の障礙を除いて上妙の色を見る。三

mai ni irazare domo tada juji suru ga yue ni, kokoro o moppara ni shite shushu shi, shinjin ai tsuide 
昧に入らざれども但誦持するが故に、心を專らにして修習し、心心相次いで

Daijō o hanare zaru koto, ichi nichi yori san-shichi nichi ni itareba Fugen o miru koto o u. Omoki sawari 
大乘を離れざること、一日より三七日に至れば普賢を見ることを得。重き障

aru mono wa,  shichi-shichi nichi no nochi, shikashite nochi ni miru koto o e, mata omoki koto aru mono wa isshō 
ある者は、七七日の後、然して後に見ることを得、復重きことある者は一生

ni miru koto o e, mata omoki koto aru mono wa nishō ni miru koto o e, mata omoki koto aru 
に見ることを得、復重きことある者は二生に見ることを得、復重きことある

mono wa sanshō ni miru koto o u. Kaku no gotoku shuju ni gōhō fudō nari, kono yue ni isetsu su. 
者は三生に見ることを得。是の如く種種に業報不同なり、是の故に異說す。

Fugen-bosatsu wa shinryō muhen, onjō muhen, shikizō muhen nari. Kono kuni ni kitaran to hosshite ji-
普賢菩薩は身量無邊‧音聲無邊‧色像無邊なり。此の國に來らんと欲して自

zai jinzū ni iri, mi o chijimete shō narashimu. Embudai no hito wa sanshō omoki ga yue ni, chie-
在神通に入り、身を促めて小ならしむ。閻浮提の人は三障重きが故に、智慧

riki o motte keshite byakuzō ni noreri. Sono zō ni rokuge ari, shichi-shi ji o sasae tari. Sono 
力を以て化して白象に乘れり。其の象に六牙あり、七支地を支えたり。其の

shichi-shi no moto ni shichi renge o shōzeri. Sono zō no iro sembyaku nari, byaku no naka ni sugure taru mono nari. 
七支の下に七蓮華を生ぜり。其の象の色鮮白なり、白の中に上れたる者なり。

Harisessen mo kurabe to suru koto o ezu. Zō no mi no nagasa shihyaku-gojū yujun, takasa shihyaku yujun. 
頗梨雪山も比とすることを得ず。象の身の長さ四百五十由旬、高さ四百由旬。

Rokuge no hashi ni oite muttsu no yokuchi ari. Ichi ichi no yokuchi no naka ni jūshi no renge o shōzeri, ike 
六牙の端に於て六つの浴池あり。一一の浴池の中に十四の蓮華を生ぜり池

to shōtō nari. Sono hana kaifu seru koto ten no juō no gotoshi. Ichi ichi no hana no ue ni hitori no 
と正等なり。其の華、開敷せること天の樹王の如し。一一の華の上に一りの

gyokunyo ari. Genshiki kurenai no gotoku ni shite, hikari tennyo ni sugi taru ari. Te no uchi ni jinen ni 
玉女あり。顏色紅の如くにして、暉天女に過ぎたるあり。手の中に自然に

itsutsu no kūgō o keseri. Ichi ichi no kūgō ni gohyaku no gakki ari, motte kenzoku to seri. Gohyaku 
五つの箜篌を化せり。一一の箜篌に五百の樂器あり、以て眷屬とせり、五百

no tori ari, fu, gan, onnō, mina shuhō no iro ni shite, keyō no aida ni shōzeri. Zō no hana ni 
の鳥あり、鳧‧鴈‧鴛鴦、皆衆寶の色にして、華葉の間に生ぜり。象の鼻に

hana ari, sono kuki tatoeba shakushinju no iro no gotoshi. Sono hana konjiki ni shite tsubonde imada hirake-
華あり、其の莖譬えば赤真珠の色の如し。其の華金色にして含んで未だ敷け

zu. Kono ji o mi owatte mata sara ni sange shi, shishin ni taikan shite Daijō o shiyui suru koto kokoro 
ず。是の事を見已つて復更に懺悔し、至心に諦觀して大乘を思惟すること心

ni kuhai sezareba, hana o miru ni sunawachi hirake konjiki ni konko ari. Sono renge-dai wa kore ken-
に休廢せざれば、華を見るに即ち敷け金色に金光あり。其の蓮華臺は是れ甄

shuku kahō, myōbon mani o motte kedai to shi, kongōhō o motte keshu to seri. Kebutsu imaseru o 
叔迦寶‧妙梵摩尼を以て華臺とし、金剛寶を以て華鬚とせり。化佛有せるを

miru ni rengedai ni zashi tamaeri. Shuta no bosatsu, rengeshu ni zaseri. Kebutsu no miken yo-
見るに蓮華臺に坐したまえり。衆多の菩薩、蓮華鬚に坐せり。化佛の眉間よ

ri mata konjiki no hikari o idashite zō no hana no uchi ni iru. Gurenge no iro ni shite zō no hana no uchi yori 
り亦金色の光を出して象の鼻の中に入る。紅蓮華の色にして象の鼻の中より

idete zō no manako no uchi ni iri, zō no manako no uchi yori idete zō no mimi no uchi ni iri, zō no mimi 
出でて象の眼の中に入り、象の眼の中より出でて象の耳の中に入り、象の耳

yori idete zō no chōjō o terashite keshite kondai to naru. Zō no kashira no ue ni atatte sanke-
より出でて象の頂上を照らして化して金臺と作る。象の頭の上に當つて三化

nin ari, hitori wa konrin o tori, hitori wa manishu o mochi, hitori wa kongōsho o nigireri. 
人あり、一りは金輪を捉り、一りは摩尼珠を持ち、一りは金剛杵を把れり。

Sho o agete zō ni gisuru ni zō sunawachi yoku gyōbu su. Ashi ji o fumazu, sora o fumde asobu. 
杵を擧げて象に擬するに象即ち能く行步す。脚地を履まず、虛を躡んで遊ぶ。

,Ji o hanaruru koto shichi shaku, ji ni immon ari. Immon no naka ni oite sembuku kokumō mina kotogotoku gusoku 
地を離るること七尺、地に印文あり。印文の中に於て千輻轂輞皆悉く具足

seri. Ichi ichi no mōken ni ichi no dairenge o shōzu. Kono renge no ue ni ichi no kezō o shōzeri. 
せり。一一の輞間に一の大蓮華を生ず。此の蓮華の上に一の化象を生ぜり。

Mata shichishi ari, daizō ni shitagatte yuku. Ashi o age ashi o kudasu ni shichisen no zō o shōzu. Motte 
亦七支あり、大象に隨つて行く。足を擧げ足を下すに七千の象を生ず。以て

kenzoku to nashite daizō ni zuijū seri. Zō no hana gurenge no iro naru, ue ni Kebutsu imashite miken 
眷屬となして大象に隨從せり。象の鼻紅蓮華の色なる、上に化佛有して眉間

no hikari o hanachi tamō. Sono hikari konjiki ni shite saki no gotoku zō no hana no uchi ni iri, zō 
の光を放ちたもう。其の光金色にして前の如く象の鼻の中に入り、象の鼻の

no hana no uchi yori idete zō no manako no uchi ni iri, zō no manako yori idete kaette zō no 
中より出でて象の眼の中に入り、象の眼より出でて還つて象の耳に入り、象

mimi ni iri, zō no mimi yori idete zō no chōjō ni itaru. Zenzen ni nobori zō no senaka ni itari, keshite konnan to na-
の耳より出でて象の頂上に至る。漸漸に上り象の背に至り、化して金鞍と成

tte shippō kyogu seri. Kura no shimen ni oite shippō no hashira ari. Shuho kyōjiki shite motte hōdai o 
つて七寶校具せり。鞍の四面に於て七寶の柱あり。衆寶校飾して以て寶臺を

naseri. Dai no naka ni ichi no shippō no rengeshu ari. Sono rengeshu wa hyappō o motte tomo ni jō-
成せり。臺の中に一の七寶の蓮華鬚あり。其の蓮華鬚は百寶をもつて共に成

zeri. Sono renge-dai wa kore daimani nari. Hitori no bosatsu ari, kekka fuza seri, na o 
ぜり。其の蓮華臺は是れ大摩尼なり。一りの菩薩あり、結跏趺坐せり、名を

Fugen to iu. Mi byakugyoku no iro ni shite gojisshu no hikari ari. Hikari ni gojisshu no iro ari, motte 
普賢という。身白玉の色にして五十種の光あり。光に五十種の色あり、以て

chōkō to nasu. Mi no moro moro no mōku yori konkō o rusui su. Sono konkō no hashi ni muryō no kebutsu 
頂光と為す。身の諸の毛孔より金光を流出す。其の金光の端に無量の化佛

mashimasu. Moro moro no kebosatsu o motte kenzoku to naseri. 
まします。諸の化菩薩を以て眷屬と為せり。

Anjō to shite yōyaku ni ayumi, ōi naru Hōrenge o furashite gyōja no mae ni itaran. Sono zō 
安詳として徐くに步み、大なる寶蓮華を雨らして行者の前に至らん。其の象

kuchi o hiraku ni, zō no kiba no ue ni oite, shochi no gyokunyo kugaku genka su. Sono koe mimyo ni shite 
口を開くに、象の牙の上に於て、諸池の玉女鼓樂絃歌す。其の聲微妙にして

Daijō ichijitsu no dō o sandan su. Gyōja mi owatte kangi shi kyōrai shite, mata sara ni jinjin no kyōden o 
大乘一實の道を讚歎す。行者見已つて歡喜し敬禮して、復更に甚深の經典を

dokuju shi, amaneku jippō muryō no Shobutsu o raishi, Tahō-buttō oyobi Shakamuni-Butsu o raishi tatema-
讀誦し、遍く十方無量の諸佛を禮し、多寶佛塔及び釋迦牟尼佛を禮したてま

tsuri narabini Fugen, moro moro no daibosatsu o raishite, kono seigan o okosu, 'Moshi ware shukufuku araba 
つり并に普賢‧諸の大菩薩を禮して、是の誓願を發す、若し我宿福あらば

masa ni Fugen o mi tatematsuru beshi. Negawaku wa Sonja henkitsu, ware ni shikishin o shimeshi tamō be-
應に普賢を見たてまつるべし。願わくは尊者遍吉、我に色身を示したもべ

shi' to.
しと。

Kono gan o nashi owatte, chūya rokuji ni jippō no Hotoke o raishi sange no Hō o gyoji, Daijōkyo o 
是の願を作し已つて、晝夜六時に十方の佛を禮し懺悔の法を行じ、大乘經を

yomi Daijōkyo o jushi, Daijō no gi o omoi Daijō no ji o nenji, Daijō o tamotsu mono o kugyō shi 
讀み大乘經を誦し、大乘の義を思い大乘の事を念じ、大乘を持つ者を恭敬し

kuyō shi, issai no hito o miru koto nao Hotoke no omoi no gotoku shi, mono moro no shujō ni oite bumo no 
供養し、一切の人を視ること猶お佛の想の如くし、諸の衆生に於て父母の

omoi no gotoku seyo. Kono nen o nashi owari naba, Fugen-bosatsu sunawachi miken yori daininsō byakugō no 
想の如くせよ。是の念を作し已りなば、普賢菩薩即ち眉間より大人相白豪の

kōmyō o hanatan. Kono hikari genzuru toki ni, Fugen-bosatsu, shinsō tangon ni shite Shikon-sen no gotoku, 
光明を放たん。此の光現ずる時に、普賢菩薩、身相端嚴にして紫金山の如く、

tanjō mimyō ni shite sanjūnisō mina kotogotoku sonae moteran. Mi no moro moro no mōku yori daikōmyō 
端正微妙にして三十二相皆悉く備え有てらん。身の諸の毛孔より大光明

o hanachi, sono daizō o terashite konjiki to narashimen. Issai no kezō mo mata konjiki to nari, 
を放ち、其の大象を照らして金色とならしめん。一切の化象も亦金色と作り、

moro moro no kebosatsu ino mata konjiki to naran. Sono konjiki no hikari, tōbō muryō no sekai o terasu ni, 
 諸 の化菩薩も亦金色と作らん。其の金色の光、東方無量の世界を照らすに、

mina onajiku konjiki naran. Nai, zai, Hoppō, shiyui, jōge mo mata mata kaku no gotoshi. Sono toki ni jippō-
皆同じく金色ならん。南‧西‧北方‧四維‧上下も亦復是の如し。爾の時に十方

men, ichi ichi no hōni oite hitori no bosatsu no rokuge no byakuzōō ni noreru ari. Mata Fugen no gotoku 
面、一一の方に於て一りの菩薩の六牙の白象王に乘れるあり。亦普賢の如く

hitoshiku shite kotonaru koto aru koto naken. Kaku no gotoku jippō muryō muhen no naka ni miteru ke-
等しくして異ることあることなけん。是の如く十方無量無邊の中に滿てる化

zō mo, Fugen-bosatsu no jinzū-riki no yue ni, jikyōsha o shite mina kotogotoku miru koto o eseshime-
象も、普賢菩薩の神通力の故に、持經者をして皆悉く見ることを得せしめ

n. Kono toki ni gyōja, moro moro no bosatsu o mite shinjin kangi shite, sono tame ni rai o nashite mō-
ん。是の時に行者、諸の菩薩を見て身心歡喜して、其の為に禮を作して白

shite mōsaku, 'Daiji daihisha Ware o minnen shitamō ga yue ni waga tame ni Hō o toki tamae' 
して言さく、大慈大悲者、我を愍念したもうが故に我が為に法を說きたまえ

to. Kono kotoba o toku toki ni, moro moro no bosatsu tō, iku dōon ni ono ono shōjō no Daijōkyōbō o to-
と。是の語を說く時に、諸の菩薩等、異口同音に各清淨の大乘經法を說

ite, moro moro no geju o tsukutte gyōja o sandan subeshi. Kore o hajimete Fugen-bosatsu o kanzu-
いて、諸の偈頌を作つて行者を讚歎すべし。是れを始めて普賢菩薩を觀ず

ru saisho no kyōgai to nazuku.
る最初の境界と名く。

Sono toki ni gyōja kono ji o mi owatte, kokoro ni Daijō o nenjite chūya ni sute zareba, suimin 
爾の時に行者是の事を見已つて、心に大乘を念じて晝夜に捨てざれば、睡眠

no uchi ni oite, yume ni Fugen sono tame ni Hō o toku to min. Utsutsu no gotoku ni shite kotonaru koto na-
の中に於て、夢に普賢其の為に法を說くと見ん。覺の如くにして異ることな

ku, sono kokoro o anni shite kono kotoba o nasan, nanji ga juji suru tokoro, kono ku o mōshitsu shi ko-
く、其の心を安慰して是の言を作さん、汝が誦持する所、是の句を忘失し是

no ge o mōshitsu seri to. Sono toki ni gyōja, Fugen no jimpō o toku koto o kiite sono gishu 
の偈を忘失せりと。爾の時に行者、普賢の深法を說くことを聞いて其の義趣

o geshi, okuji shite wasureji. Nichi nichi ni kaku no gotoku shite sono kokoro yōyaku ri nasan. Fugen-bo-
を解し、憶持して忘れじ。日日に是の如くして其の心漸く利ならん。普賢菩

satsu sore o shite jippō no Shobutsu o okunen seshimen.Fugen no oshie ni shitagatte shōshin, shōoku ni shi-
薩其れをして十方の諸佛を憶念せしめん。普賢の教に隨つて正心‧正憶にし

te, yōyaku shingen o motte tōbō no Hotoke no mi ōgon no iro ni shite tangon mimyō maru o mi tatematsu
て、漸く心眼を以て東方の佛の身黃金の色にして端嚴微妙なるを見たてまつ

ran. Ichi Butsu o mi tatematsuri owatte, mata ichi Butsu o mi tatematsuran. Kaku no gotoku zenzen 
らん。一佛を見たてまつり已つて、復一佛を見たてまつらん。是の如く漸漸

ni amaneku tōbō no issai no Shobutsu o ml tatematsuri, shinsō ri naru ga yue ni, amaneku Jippō no is-
に遍く東方の一切の諸佛を見たてまつり、心想利なるが故に、遍く十方の一

sai no Shobutsu o mi tatematsuran. Shobutsu o mi tatematsuri owatte, kokoro ni kangi o shōjite, 
切の諸佛を見たてまつらん。諸佛を見たてまつり已つて、心に歡喜を生じて、

kono kotoba o nasaku.
是の言を作さく。

Daijō ni yoru ga yue ni daiji o miru koto o e, daiji no chikara ni yoru ga yue ni Shobutsu o mi tate-
大乘に因るが故に大士を見ることを得、大士の力に因るが故に諸佛を見たて

matsuru koto o etari. Shobutsu o mi tatematsuru to iedomo, nao imada ryōryō narazu. Me 
まつることを得たり。諸佛を見たてまつると雖も、猶お未だ了了ならず。目

o tozureba sunawachi mi, me o hirakeba sunawachi ushinau. Kono kotoba o nashi owatte, gotai o ji ni 
を閉ずれば則ち見、目を開けば則ち失う。是の語を作し已つて、五體を地に

tōjite amaneku jippō no Hotoke o raisen. Shobutsu o raishi owatte, koki shi gasshō shite kono kotoba o 
投じて遍く十方の佛を禮せん。諸佛を禮し已つて、胡跪し合掌して是の言を

nase, 'Shobutsu Seson wa jūriki, mui, jūhappuguhō, daiji, daihi, sannenjo mashimasu. 
作せ、諸佛世尊は十力‧無畏‧十八不共法‧大慈‧大悲‧三念處まします。

Tsune ni seken ni mashimashite shiki no naka no jōshiki nari. Ware nanno tsumi atte mi tatematsu ru koto o e-
常に世間に在して色の中の上色なり。我何の罪あつて見たてまつることを得

zaru' to. Kono kotoba o toki owatte mata sara ni sange seyo. Sange shōjō naru koto owari naba, 
ざると。是の語を說き已つて復更に懺悔せよ。懺悔清淨なること已りなば、

Fugen-bosatsu mata sara ni genzen shite gyō, jū, za, ga ni sono hotori o hanarezu. Naishi yume no uchi ni mo 
普賢菩薩復更に現前して行‧住‧坐‧臥に其の側を離れず。乃至夢の中にも

tsune ni tame ni Hō o tokan. Kono hito same owatte hōki no raku o en. Kaku no gotoku shite chūya 
常に為に法を說かん。此の人覺め已つて法喜の樂を得ん。是の如くして晝夜

san-shichi nichi o hete, shikashite nochi ni masa ni sendarani o en. Darani o uru ga yue ni, Sho-
三七日を經て、然して後に方に旋陀羅尼を得ん。陀羅尼を得るが故に、諸

butsu, bosatsu no shosetsu no Myōhō okuji shite ushinawaji. Mata tsune ni yume ni kako no shichi Butsu o mi tatematsu-
佛‧菩薩の所說の妙法憶持して失わじ。亦常に夢に過去の七佛を見たてまつ

ran ni, tada Shakamuni-Butsu nomi sore ga tame ni Hō o toki tamawan. Kono moro moro no Seson, 
らんに、唯釋迦牟尼佛のみ其れが為に法を說きたまわん。是の諸の世尊、

kakkaku ni Daijō-kyōden o shōsen shi tamawan. Sono toki ni gyōja mata sara ni kangi shite, amaneku jippō 
各各に大乘經典を稱讚したまわん。爾の時に行者復更に歡喜して、遍く十方

no Hotoke o raisen, jippō no Hotoke o raishi owari naba, Fugen-bosatsu sono hito no mae ni jūshite, oshi-
の佛を禮せん、十方の佛を禮し已りなば、普賢菩薩其の人の前に住して、教

ete shukuse no issai no gōen o toite, kokuaku no issai no zaiji o hotsuro seshimen. Moro moro no 
えて宿世の一切の業緣を說いて、黑惡の一切の罪事を發露せしめん。諸の

Seson ni mukai tatematsuri, kuchi ni mizukara hotsuro seyo.
世尊に向いたてまつり、口に自ら發露せよ。

Sude ni hotsuro shi owari naba, tsuide toki ni sunawachi Shobutsu-genzen-sammai o en. Kono sammai o e owa-
既に發露し已りなば、尋いで時に即ち諸佛現前三昧を得ん。是の三昧を得已

tte, tōbō no Ashuku-Butsu oyobi Myoki-koku o mi tatematsuru koto ryōryō fummyō naran. Kaku no goto-
つて、東方の阿閦佛及び妙喜國を見たてまつること了了分明ならん。是の如

ku jippō ono ono Shobutsu no jōmyō no kokudo o miru koto ryōryō fummyō naran. Sude ni jippō no Hotoke o mi 
く十方各諸佛の上妙の國土を見ること了了分明ならん。既に十方の佛を見

tatematsuri owatte, yumemuraku, zō no kōbe no ue ni hitori no kongōnin ari, kongō no sho o 
たてまつり已つて、夢むらく、象の頭の上に一りの金剛人あり、金剛の杵を

motte amaneku rokkon ni gisu. Rokkon ni gishi owari naba, Fugen-bosatsu, gyōja no tame ni rokkon shōjō 
以て遍く六根に擬す。六根に擬し已りなば、普賢菩薩、行者の為に六根清淨

sange no Hō o tokan. Kaku no gotoku sange suru koto, ichi nichi yori san-shichi nichi ni itaran. Shobutsu-
懺悔の法を說かん。是の如く懺悔すること、一日より三七日に至らん。諸佛

genzen-sammai no chikara o motte no yue ni, Fugen-bosatsu no seppō shōgon no yue ni, mimi zenzen ni shōge no koe 
現前三昧の力を以ての故に、普賢菩薩の說法莊嚴の故に、耳漸漸に障外の聲

o kiki, manako zenzen ni shoge no ji o mi, hana zenzen ni shoge no ka o kagan. Hiroku toku koto 
を聞き、眼漸漸に障外の事を見、鼻漸漸に障外の香を聞がん。廣く說くこと

Myōhokekyō no gotoshi. Kono rokkon shōjō o e owatte, shinjin kangi shite moro moro no akuso naken. 
妙法華經の如し。是の六根清淨を得已つて、身心歡喜して諸の惡想なけん。

Kokoro o kono Hō ni moppara ni shite Hō to sōō sen. Mata sara ni hyaku-sen-man-noku no sendarani o e, mata 
心を是の法に純にして法と相應せん。復更に百千萬億の旋陀羅尼を得、復

sara ni hiroku hyaku-sen-man-noku muryō no Shobutsu o mi tatematsuran. Kono moro moro no Seson ono ono migi no mite o 
更に廣く百千萬億無量の諸佛を見たてまつらん。是の諸の世尊各右の手を

nobete, gyōja no kōbe o nadete, kono mikoto o nashi tamawan, 'Zenzai, Zenzai! Daijō o gyōzu-
申べて、行者の頭を摩でて、是の言を作したまわん、善哉善哉、大乘を行ず

ru mono, daishōgon no kokoro o okoseru mono, Daijō o nenzuru mono nari. Warera mukashi bodaishin o okose-
る者、大莊嚴の心を發せる者、大乘を念ずる者なり。我等昔日菩提心を發せ

shi toki, mina mata kaku no gotoshi. Nanji! Ongon ni shite ushinawa zare. Warera senze ni Daijō o gyōzeshi ga yue 
し時、皆亦是の如し。汝慇懃にして失わざれ。我等先世に大乘を行ぜしが故

ni, ima shōjō shōhenchi no mi to nareri. Nanji! Ima mata masa ni gonshu shite okotara zaru beshi. Kono Dai-
に、今清淨正遍知の身と成れり。汝今亦當に勤修して懈らざるべし。此の大

jōkyōden wa Shobutsu no Hōzō nari. Jippō sanze no Shobutsu no gemmoku nari. Sanze no moro moro no Nyorai o 
乘經典は諸佛の寶藏なり。十方三世の諸佛の眼目なり。三世の諸の如來を

shusshō suru tane nari. Kono kyō o tamotsu mono wa sunawachi busshin o tamochi, sunawachi butsuji o gyōzuru nari. 
出生する種なり。此の經を持つ者は即ち佛身を持ち、即ち佛事を行ずるなり。

Masa ni shiru beshi, kono hito wa sunawachi kore Shobutsu no shoshi nari. Shobutsu Seson no koromo ni oware, 
當に知るべし、是の人は即ち是れ諸佛の所使なり。諸佛世尊の衣に覆われ、

Shobutsu Nyorai no shinjitsu no Hō no miko nari. Nanji! Daijō o gyōjite hosshu o tatazare. Nanji! Ima akiraka ni 
諸佛如來の真實の法の子なり。汝大乘を行じて法種を斷たざれ。汝今諦かに

tōbō no Shobutsu o kanji tatematsure." 
東方の諸佛を觀じたてまつれ。

Kono mikoto o toki tamō toki, gyōja sunawachi tōbō no issai muryō no sekai o miru. Ji no tairaka na-
是の語を說きたもう時、行者即ち東方の一切無量の世界を見る。地の平かな

ru koto tanagokoro no gotoshi. Moro moro no taifu, gakuryō, kyōkoku naku, ruri o motte ji to shi, 
ること掌の如し。諸の堆阜‧岳陵‧荊棘なく、瑠璃をもつて地とし、

ōgon o motte hotori o hedate tari. Jippō sekai mo mata mata kaku no gotoshi. Kono ji o mi owatte sunawa-
黃金をもつて側を間てたり。十方世界も亦復是の如し。是の事を見已つて即

chi hōju o min. Hōju kōmyō ni shite gosen yujun nari. Sono ki tsune ni ōgon, byakugon o idashi-
ち寶樹を見ん。寶樹高妙にして五千由旬なり。其の樹常に黃金‧白銀を出し

te shippō shōgon seri. Juge ni jinen ni takasa no shishiza ari. Sono shishiza no takasa nisen yujun 
て七寶莊嚴せり。樹下に自然に寶の師子座あり。其の師子座の高さ二千由旬

naran. Sono za no ue ni mata hyappō no kōmyō o idasan. Kaku no gotoku shoju oyobi yo no Hōza, 
ならん。其の座の上に亦百寶の光明を出さん。是の如く諸樹及び餘の寶座、

ichi ichi no Hōza ni mina hyappō no kōmyō aran. Kaku no gotoku shoju obyoi yo no hōza, ichi ichi no Hōza 
一一の寶座に皆百寶の光明あらん。是の如く諸樹及び餘の寶座、一一の寶座

ni mina jinen no gohyaku no byakuzō aran. Zō no ue ni mina Fugen-bosatsu imasan. Sono toki ni gyōja 
に皆自然の五百の白象あらん。象の上に皆普賢菩薩有さん。爾の時に行者

moro moro no Fugen o raishite, kono kotoba o nase, 'Ware nanno tsumi atte ka tada hōji, hōza oyobi hō-
 諸 の普賢を禮して、是の言を作せ、我何の罪あつてか但寶地‧寶座及び寶

ju o mite, Shobutsu o mi tatematsura zaru?' to.
樹を見て、諸佛を見たてまつらざると。

Kono kotoba o nashi owari naba, ichi ichi no za no ue ni hitori no Seson mashimasan. Tangon mimyō ni 
是の語を作し已りなば、一一の座の上に一りの世尊ましまさん。端嚴微妙に

shite hōza ni zashi tamaeri. Shobutsu o mi tatematsuri owatte kokoro ōini kangi shite, mata sara 
して寶座に坐したまえり。諸佛を見たてまつり已つて心大に歡喜して、復更

ni Daijōkyōden o jushū sen. Daijō no chikara no yue ni, kūchū ni koe atte sandan shite iwaku, 
に大乘經典を誦習せん。大乘の力の故に、空中に聲あつて歡歎して言わく、

'Zenzai, Zenzai! Zennanshi! Nanji Daijō o gyōzuru kudoku no innen ni, yoku Shobutsu o mi tatematsuru. 
善哉善哉、善男子、汝大乘を行ずる功德の因緣に、能く諸佛を見たてまつる。

Ima Shobutsu Seson o mi tatematsuru koto o etari to iedomo, shikamo Shakamuni-Butsu, funjin no Sho-
今諸佛世尊を見たてまつることを得たりと雖も、而も釋迦牟尼佛‧分身の諸

butsu oyobi Tahō-buttō o mi tatematsuru koto atawazu.'
佛及び多寶佛塔を見たてまつること能わず。

Kūchū no koe o kiki owatte, mata tsutomete Daijōkyōden o jushū sen. Daijō Hōdōkyō o jushū su-
空中の聲を聞き已つて、復勤めて大乘經典を誦習せん。大乘方等經を誦習す

ru o motte no yue ni, sunawachi muchū ni oite Shakamuni-Butsu, moro moro no daishu to Gishaku-sen ni mashimashi-
るを以ての故に、即ち夢中に於て釋迦牟尼佛、諸の大衆と耆闍崛山に在し

te, Hokekyō o toki ichijitsu no gi o nobe tamō o min. Oshie owari naba sange shi katsugō shi-
て、法華經を說き一實の義を演べたもうを見ん。教え已りなば懺悔し渴仰し

te mi tatematsuran to hosshi, gasshō koki shite Gishaku-sen ni mukatte kono kotoba o nase.
て見たてまつらんと欲し、合掌胡跪して耆闍崛山に向つて是の言を作せ。

'Nyorai Seō wa tsune ni seken ni imasu. Ware o minnen shitamō ga yue ni waga tame ni mi o genji tama-
如來世雄は常に世間に在す。我を愍念したもうが故に我が為に身を現じたま

e.' Kono kotoba o nashi owatte Gishaku-sen o miru ni, shippō shōgon shite mushu no biku, shō-
え。是の語を作し已つて耆闍崛山を見るに、七寶莊嚴して無數の比丘‧聲

mon, daishu ari. Hōju gyōretsu shite. Hōji byōjō nari. Mata myōhō shishi no za o shikeri. Shaka-
聞‧大衆あり。寶樹行列して寶地平正なり。復妙寶師子の座を敷けり。釋迦

muni-Butsu miken no hikari o hanachi tamō. Sono hikari amaneku jippō sekai o terashi, mata jippō muryō no 
牟尼佛眉間の光を放ちたもう。其の光遍く十方世界を照らし、復十方無量の

sekai o sugu. Kono hikari no itaru tokoro no jippō funjin no Shakamuni-Butsu ichiji ni kumo no gotoku atsumari, 
世界を過ぐ。此の光の至る處の十方分身の釋迦牟尼佛一時に雲のごとく集り、

hiroku Myōhō o toki tamō koto Myōhokekyō no gotoshi. Ichi ichi no funjin no Hotoke mi wa shikon no iro na-
廣く妙法を說きたもうこと妙法華經の如し。一一の分身の佛身は紫金の色な

ri. Shinryō muhen ni shite shishi no za ni zashi tamaeri. Hyaku-oku muryō no shodaibosatsu o motte ken-
り。身量無邊にして師子の座に坐したまえり。百億無量の諸大菩薩を以て眷

zoku to seri. Ichi ichi no bosatsu, gyō, Fugen ni onaji. Kaku no gotoku jippō muryō no Shobutsu, bosatsu 
屬とせり。一一の菩薩、行、普賢に同じ。此の如く十方無量の諸佛‧菩薩

no kenzoku mo mata mata kaku no gotoshi. Daishu unjū shi owatte, Shakamuni-Butsu o mi tatematsureba, 
の眷屬も亦復是の如し。大衆雲集し已つて、釋迦牟尼佛を見たてまつれば、

koshin no mōku yori konjiki no hikari o hanachi tamō. Ichi ichi no hikari no uchi ni hyaku-oku no kebutsu imasu. Moro moro 
擧身の毛孔より金色の光を放ちたもう。一一の光の中に百億の化佛有す。諸

no funjin no Hotoke, miken no byakugō daininsō no hikari o hanachi tamō. Sono hikari Shakamuni-Butsu no itadaki ni 
の分身の佛、眉間の白豪大人相の光を放ちたもう。其の光釋迦牟尼佛の頂に

runyū su. Kono sō o miru toki ni, funjin no Shobutsu, issai no mōku yori konjiki no hikari o idashi ta-
流入す。此の相を見る時に、分身の諸佛、一切の毛孔より金色の光を出した

mō. Ichi ichi no hikari no uchi ni mata gōgasha mijinju no kebutsu imasu. Sono toki ni Fugen-bosatsu, mata mi-
もう。一一の光の中に復恒河沙微塵數の化佛有す。爾の時に普賢菩薩、復眉

ken no daininsō no hikari o hanatte gyōja no kokoro ni iren. Sude ni kokoro ni iri owari naba, gyōja mizuka-
間の大人相の光を放つて行者の心に入れん。既に心に入り已りなば、行者自

ra kako mushu hyaku-sen no Hotoke no mimoto ni shite Daijōkyōden o juji shi dokuju seshi koto o okushi, mizukara 
ら過去無數百千の佛の所にして大乘經典を受持し讀誦せしことを憶し、自ら

moto no mi o miru koto ryōryō fummyō naran. Shukumyōtsū no gotoku hitoshiku shite kotonaru koto aru ko-
故の身を見ること了了分明ならん。宿明通の如く等しくして異ることあるこ

to naken. Katsunen to shite taigo shi, sendarani, hyaku-sen-man-noku no moro moro no daranimon o en. 
となけん。豁然として大悟し、旋陀羅尼‧百千萬億の諸の陀羅尼門を得ん。

Sammai yori tatte, manoatari issai no funjin no Shobutsu, moro moro no hōju no moto ni shishi no yuka ni za-
三昧より起つて、面り一切の分身の諸佛、衆の寶樹の下に師子の床に坐

shi tamaeru o mi tatematsuran. Mata ruri no ji no rengeju no gotoku gehō no kūchū yori yu-
したまえるを見たてまつらん。復瑠璃の地の蓮華聚の如く下方の空中より誦

shutsu suru o min. Ichi ichi no hana no aida ni mijinju no bosatsu atte kekkafuza sen. Mata Fugen no 
出するを見ん。一一の華の間に微塵數の菩薩あつて結跏趺坐せん。亦普賢の

funjin no bosatsu, kano shu no naka ni atte Daijō o sanzetsu suru o min. Toki ni moro moro no bosatsu, 
分身の菩薩、彼の衆の中に在つて大乘を讚說するを見ん。時に諸の菩薩、

iku dōon ni gyōja o shite rokkon o shōjō narashimen.
異口同音に行者をして六根を清淨ならしめん。

Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni Hotoke o nenzu beshi.' Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni Hō o nenzu be-
或は說言あらん、汝當に佛を念ずべし。或は說言あらん、汝當に法を念ずべ

shi.' Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni so o nenzu beshi.' Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni kai o nen-
し。或は說言あらん、汝當に僧を念ずべし。或は說言あらん、汝當に戒を念

zu beshi.' Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni se o nenzu beshi.' Aruiwa setsugon aran, 'Nanji masa ni ten 
ずべし。或は說言あらん、汝當に施を念ずべし。或は說言あらん、汝當に天

o nenzu beshi. Kaku no gotoki roppō wa kore bodaishin nari, bosatsu o shōzuru Hō nari. Nanji ima ma-
を念ずべし。此の如き六法は是れ菩提心なり、菩薩を生ずる法なり。汝今應

sa ni Shobutsu no mimae ni oite, saki no tsumi o hotsuro shi shijō ni sange subeshi.' 
當に諸佛の前に於て、先の罪を發露し至誠に懺悔すべし。

'Muryōse ni oite, genkon no innen o motte shoshiki ni tonjaku su. Shiki ni jakusuru o motte no yue ni 
無量世に於て、眼根の因緣をもつて諸色に貪著す。色に著するを以ての故に

shojin o tonnai su. Jin o aisuru o motte no yue ni nyonin no mi o ukete, sese ni shōzuru tokoro 
諸塵を貪愛す。塵を愛するを以ての故に女人の身を受けて、世世に生ずる處

ni shoshiki ni wakujaku su. Shiki nanji ga manako o yabutte onnai no yakko to naru. Yue ni shiki nanji o shite sangai o 
に諸色に惑著す。色汝が眼を懷つて恩愛の奴となる。故に色汝をして三界を

kyōryaku seshimu. Kono heishi o motte mō ni shite miru tokoro nashi. Ima Daijō Hōdo-kyōden o jusu. 
經歷せしむ。此の弊使を為て盲にして見る所なし。今大乘方等經典を誦す。

Kono kyō no naka ni jippō no Shobutsu, shikishin messezu to toku. Nanji ima miru koto o etsu, shinjitsu ni 
此の經の中に十方の諸佛、色身滅せずと說く。汝今見ることを得つ、審實に

shite shikari ya ina ya? Genkon fuzen nanji o shōgai suru koto oshi. Waga kotoba ni zuijun shite, Sho-
して爾りや不や。眼根不善汝を傷害すること多し。我が語に隨順して、諸

butsu, Shakamuni-Butsu ni kikō shi tatematsuri, nanji ga genkon no shou no zaigu o toke.' 'Shobutsu, 
佛‧釋迦牟尼佛に歸向したてまつり、汝が眼根の所有の罪咎を說け。諸佛‧

bosatsu no egen no hōsui, negawaku wa motte senjo shite, ware o shite shōjō narashime tamae' to. 
菩薩の慧眼の法水、願わくは以て洗除して、我をして、清淨ならしめたまえと。

Kono kotoba o nashi owatte amaneku jippō no Hotoke o raishi, Shakamuni-Butsu, Daijōkyōden ni mukai tate-
是の語を作し已つて遍く十方の佛を禮し、釋迦牟尼佛‧大乘經典に向いたて

matsurite, mata kono kotoba o toke.
まつりて、復是の言を說け。

'Waga ima sansuru tokoro no genkon no jūzai, shōhei ejoku ni shite mō ni shite miru tokoro nashi. Negawaku 
我が今懺する所の眼根の重罪、障蔽穢濁にして盲にして見る所無し。願わく

wa Hotoke daiji o motte aimin fugo shitamae. Fugen-bosatsu, daihōsen ni notte, amaneku issai 
は佛大慈をもつて哀愍覆護したまえ。普賢菩薩、大法船に乘つて、普く一切

no jippō muryō no moro moro no bosatsu no ban o doshi tamō. Tada negawaku wa aimin shite waga genkon no 
の十方無量の諸の菩薩の伴を渡したもう。唯願わくは哀愍して我が眼根の

fuzen, akugōshō o keka suru Hō o yurushi tamae.' Kaku no gotoku mitabi toite gotai o ji ni tō-
不善‧惡業障を悔過する法を聽したまえ。是の如く三び說いて五體を地に投

jite Daijō o shōnen shite kokoro ni mōsha sezare. Kore o genkon no tsumi o sange suru Hō to nazuku. 
じて大乘を正念して心に忘捨せざれ。是れを眼根の罪を懺悔する法と名く。

Shobutsu no mina o shōshi shōkō, sange shite, Daijō no kokoro o okoshi zō, ban, gai o kakete, manako no 
諸佛の名を稱し燒香‧散華して、大乘の意を發し繒‧旛‧蓋を懸けて、眼の

kagen o toki, tsumi o sange seba, kono hito genze ni Shakamuni-Butsu o mi tatematsuri, oyobi 
過患を說き、罪を懺悔せば、此の人現世に釋迦牟尼佛を見たてまつり、及び

funjin, muryō no Shobutsu o mi tatematsuri, asōgikō ni akudō ni ochiji. Daijō no chikara no yue 
分身‧無量の諸佛を見たてまつり、阿層祇劫に惡道に墮ちじ。大乘の力の故

ni, Daijō no gan no yue ni, tsune ni issai no Darani-bosatsu to tomo ni kenzoku to naran. Kono nen o 
に、大乘の願の故に、恒に一切の陀羅尼菩薩と共に眷屬と為らん。是の念を

nasu mono, kore o shōnen to su. Moshi tanen suru mono o nazukete janen to su. Kore o genkon sho-
作す者、是れを正念とす。若し他念する者を名けて邪念とす。是れを眼根初

kyōgai no sō to nazuku.
境界の相と名く。

Genkon o kiyomuru koto owatte, mata sara ni Daijō-kyōden o dokuju shi, chūya rokuji ni koki shi sange 
眼根を淨むること已つて、覆更に大乘經典を讀誦し、晝夜六時に胡跪し懺悔

shite kono kotoba o nase, 'Ware ima ikan zo tada Shakamuni-Butsu, funjin no Shobutsu o mi tatematsurite, 
して是の言を作せ、我今云何ぞ但釋迦牟尼佛‧分身の諸佛を見たてまつりて、

Taho-Butsu no to, zenshin no shari o mi tatematsura zaru ? Tahō-Butsu no tō wa tsune ni mashimashite messhi 
多寶佛の塔、全身の舍利を見たてまつらざる。多寶佛の塔は恒に在して滅し

tamawazu. Ware jokuaku no manako nari, kono yue ni mi tatematsurazu.' Kono kotoba o nashi owatte, 
たまわず。我濁惡の眼なり、是の故に見たてまつらず。是の語を作し已つて、

mata sara ni sange seyo.
復更に懺悔せよ。

Shichi nichi o sugi owatte, Tahō-Butsu no tō, ji yori yujutsu shi tamawan. Shakamuni-Butsu sunawachi migi 
七日を過ぎ已つて、多寶佛の塔、地より涌出したまわん。釋迦牟尼佛即ち右

no mite o motte sono tō no toboso o hiraki tamawan. Tahō-Butsu o mi tatematsureba Fugen-shikishin-sam-
の手を以て其の塔の戶を開きたまわん。多寶佛を見たてまつれば普現色身三

mai ni iri tamaeri. Ichi ichi no mōku yori gōgasha mijinju no kōmyō o rusui shitamō. Ichi 
昧に入りたまえり。一一の毛孔より恒河沙微塵數の光明を流出したもう。一

ichi no kōmyō ni ichi ichi ni hyaku-sen-man-noku no kebutsu imasu. Kono sō genzuru toki, gyōja kangi shite san-
一の光明に一一に百千萬億の化佛います。此の相現ずる時、行者歡喜して讚

ge o motte to o meguran. Shichi sō o mite owari naba, Tahō-Nyorai daionjō o idashite, ho-
偈をもつて塔を遶らん。七帀を滿て已りなば、多寶如來大音聲を出して、讚

mete notamawaku, 'Hō no Miko! Nanji ima shinjitsu ni yoku Daijō o gyōji, Fugen ni zuijun shite genkon sange 
めて言わく、法の子、汝今真實に能く大乘を行じ、普賢に隨順して眼根懺悔

su. Kono innen o motte, ware nanji ga moto ni itatte nanji ga shōmyō to naru.' Kono mikoto o toki owat-
す。是の因緣を以て、我汝が所に至つて汝が證明と為る。是の語を說き已つ

te, homete notamawaku, 'Zenzai, Zenzai! Shakamuni-Butsu! Yoku Daihō o toki Daihō no ame o fura-
て、讚めて言わく、善哉善哉、釋迦牟尼佛、能く大法を說き大法の雨を雨ら

shi te, jokuaku no moro moro no shujōra o jōju shitamō.' Kono toki ni gyōja, Tahōbuttō o mi owa
して、濁惡の諸の衆生等を成就したもう。是の時に行者、多寶佛塔を見已

tte, mata Fugen-bosatsu no moto ni itatte, gasshō shi kyōrai shite mōshite mōsaku, 'Daishi! Ware ni 
つて、復普賢菩薩の所に至つて、合掌し敬禮して白して言さく、大師、我に

keka o oshie tamae.'
悔過を教えたまえ。

Fugen mata iwaku, 'Nanji takō no naka ni oite, nikon no innen o motte geshō ni zuichiku shite, myō-
普賢復言わく、汝多劫の中に於て、耳根の因緣をもつて外聲に隨逐して、妙

on o kiku toki wa kokoro ni wakujaku o shōji, akushō o kiku toki wa hyaku-hasshu no bonnō no zokugai o okosu. 
音を聞く時は心に惑著を生じ、惡聲を聞く時は百八種の煩惱の賊害を起す。

Kaku no gotoki akuni no hō, akuji o u. Tsune ni akushō o kiite moro moro no hen'en o shōzu. Tendō shi-
此の如き惡耳の報、惡事を得。恒に惡聲を聞いて諸の攀緣を生ず。顛倒し

te kiku ga yue ni, masa ni akudō, henji, jaken no, Hō o kikazaru tokoro ni dasu beshi. Nanji, 
て聽くが故に、當に惡道‧邊地‧邪見の、法を聞かざる處に墮すべし。汝、

konnichi ni oite Daijō no kudoku kaizo o juji su. Kono innen o motte no yue ni jippō no Hotoke o mi ta-
今日に於て大乘の功德海藏を誦持す。是の因緣を以ての故に十方の佛を見た

tematsuru. Tahōbuttō wa genjite nanji ga shō to nari tamō. Nanji mizukara masa ni ono ga kaaku o to-
てまつる。多寶佛塔は現じて汝が證と為りたもう。汝自ら當に己が過惡を說

ite shozai o sange subeshi.' Kono toki gyōja, kono kotoba o kiki owatte, mata sara ni gasshō shite 
いて諸罪を懺悔すべし。是の時行者、是の語を聞き已つて、復更に合掌して

gotai o ji ni tōjite kono kotoba o nase.
五體を地に投じて是の言を作せ。

'Shōhenchi Seson! Genjite waga shō to nari tamae. Hōdōkyōden wa kore jihi no shu nari. Tada 
正遍知世尊、現じて我が證と為りたまえ。方等經典は為れ慈悲の主なり。唯

negawaku wa ware o mi, waga shosetsu o kiki tamae. Ware takō yori naishi konjin made, nikon no 
願わくは我を觀、我が所說を聽きたまえ。我多劫より乃至於今身まで、耳根の

innen o motte koe o kiite wakujaku suru koto, nikawa no kusa ni tsuku ga gotoshi. Moro moro no akushō o 
因緣をもつて聲を聞いて惑著すること、膠の艸に著くが如し。諸の惡聲を

kiku toki wa bonnō no doku o okoshi, shosho ni wakujaku shite shibaraku mo todomaru toki nashi. Kono heishō o 
聞く時は煩惱の毒を起し、處處に惑著して暫くも停まる時なし。此の弊聲を

idashite waga shikishin o rōshi, sanzu ni tsuida seshimu. Ima hajimete kakuchi shite, moro moro no Seson 
出して我が識神を勞し、三塗に墜墮せしむ。今始めて覺知して、諸の世尊

ni mukai tatematsurite hotsuro sange su' to. Sude ni sange shi owatte, Tahō-Butsu no daikōmyō o hana-
に向いたてまつりて發露懺悔すと。既に懺悔し已つて、多寶佛の大光明を放

chi tamō o mi tatematsuran. Sono hikari, konjiki ni shite amaneku tōbō oyobi jippōkai o tera-
ちたもうを見たてまつらん。其の光、金色にして遍く東方及び十方界を照ら

shi tamō. Muryō no Shobutsu, mi shinkon no iro nari. Tōbō no kūchū ni kono shōgon o nasu, 'Koko 
したもう。無量の諸佛、身真金の色なり。東方の空中に是の唱言を作す、此

ni Busseson mashimasu, na o Zentoku to iu. Mata mushu no funjin no Shobutsu ari, hōjuge no shi-
に佛世尊まします、號を善德という。亦無數の分身の諸佛あり、寶樹下の師

shizajō ni zashite kekkafuza shi tamaeri.' Kono moro moro no Seson no issai mina Fugen-shikishin-sammai 
子座上に坐して結跏趺坐したまえり。是の諸の世尊の一切皆普現色身三昧

ni iri tamaeru, mina kono kotoba o nashite, homete notamawaku, 'Zenzai, Zenzai! Zennanshi! Nanji 
に入りたまえる、皆是の言を作して、讚めて言わく、善哉善哉、善男子、汝

ima Daijōkyōden o dokuju su. Nanji ga jusuru tokoro wa kore Hotoke no kyōgai nari.' Kono kotoba o toki owari 
今大乘經典を讀誦す。汝が誦する所は是れ佛の境界なり。是の語を說き已り

naba, Fugen-bosatsu mata sara ni tame ni sange no Hō o tokan. "Nanji senze muryōkō no naka ni oite, kō 
なば、普賢菩薩復更に為に懺悔の法を說かん。汝先世無量劫の中に於て、香

o musaboru o motte no yue ni, fumbetsu shoshiki, shosho ni tonjaku shite, shōji ni daraku seri. Nanji ima ma-
を貪るを以ての故に、分別諸識、處處に貪著して、生死に墮落せり。汝今應

sa ni Daijō no in o kanzu beshi. Daijō no in towa Shohōjissō nari' to. Kono kotoba o kiki owat-
當に大乘の因を觀ずべし。大乘の因とは諸法實相なりと。是の語を聞き已つ

te, gotai o ji ni tōjite mata sara ni sange seyo. Sude ni sange shi owatte masa ni kono kotoba o nasu 
て、五體を地に投じて復更に懺悔せよ。既に懺悔し已つて當に是の語を作す

beshi, 'Namu Shakamuni-Butsu, Namu Tahōbuttō, Namu Jippō Shakamuni-Butsu Funjin Shobutsu' to. Ko-
べし、南無釋迦牟尼佛‧南無多寶佛塔‧南無十方釋迦牟尼佛分身諸佛と。是

no kotoba o nashi owatte, amaneku jippō no Hotoke o raishi tatematsure, 'Namu Tōbō Zentoku-Butsu oyobi Fun-
の語を作し已つて、遍く十方の佛を禮したてまつれ、南無東方善德佛及び分

jin Shobutsu' to. Manako ni miru tokoro no gotoku shite ichi ichi ni kokoro o motte raishi, kōge o motte kuyō 
身諸佛と。眼に見る所の如くして一一に心をもつて禮し、香華をもつて供養

shi, kuyō suru koto owatte koki shi gasshō shite, shuju no ge o motte Shobutsu o sandan shi tate-
し、供養すること畢つて胡跪し合掌して、種種の偈を以て諸佛を讚歎したて

matsuri, sude ni sandan shi owatte, jū akugō o toite shozai o sange seyo. Sude ni sange shi owa-
まつり、既に讚歎し已つて、十惡業を說いて諸罪を懺悔せよ。既に懺悔し已

tte kono kotoba o nase, 'Ware senze muryokō no toki ni oite, kō, mi, soku o musabotte shuaku o zō-
つて是の言を作せ、我先世無量劫の時に於て、香‧味‧觸を貪つて衆惡を造

sa seri. Kono innen o motte, muryōse yori konokata, tsune ni jigoku, gaki, chikushō, henji, ja-
作せり。是の因緣を以て、無量世より來、恒に地獄‧餓鬼‧畜生‧邊地‧邪

ken no moro moro no fuzen no mi o uku. Kaku no gotoki akugō o konnichi hotsuro shi, Shobutsu Shōbō no Ō ni ki-
見の諸の不善の身を受く。此の如き惡業を今日發露し、諸佛正法の王に歸

kō shi tatematsurite setsuzai sange su' to. Sude ni sange shi owatte shinjin okotarazu shite mata sara ni Dai-
向したてまつりて說罪懺悔すと。既に懺悔し已つて身心懈らずして復更に

jōkyōden o dokuju seyo. Daijō no chikara no yue ni kūchū ni koe atte tsugete iwaku, 'Hō no Miko! 
大乘經典を讀誦せよ。大乘の力の故に空中に聲あつて告げて言わく、法の子、

Nanji ima masa ni jippō no Hotoke ni mukai tatematsurite Daijō no Hō o sanzetsu shi, Shobutsu no mimae ni oite 
汝今應當に十方の佛に向いたてまつりて大乘の法を讚說し、諸佛の前に於て

mizukara ono ga toga o toku beshi. Shobutsu Nyorai wa kore nanji ga jibu nari. Nanji masa ni mizukara zekkon no sho-
自ら己が過を說くべし。諸佛如來は是れ汝が慈父なり。汝當に自ら舌根の所

sa no fuzen akugō o toku beshi.' 'Kono zekkon wa akugō no omoi ni dōzerarete, mōgon, kigo, ak-
作の不善惡業を說くべし。此の舌根は惡業の想に動ぜられて、妄言‧綺語‧惡

ku, ryōzetsu, hihō, mōgo, jaken no kotoba o sandan shi, muyaku no kotoba o toku. Kaku no gotoki shuta no 
口‧兩舌‧誹謗‧妄語‧邪見の語を讚歎し、無益の語を說く。是の如き衆多の

moro moro no zōakugō, tōkō eran shi Hō o hihō to toku. Kaku no gotoki shuzai o ima kotogotoku sange su' to. 
 諸 の雜惡業、鬬遘壞亂し法を非法と說く。是の如き衆罪を今悉く懺悔すと。

Moro moro no Seō no mimae ni shite kono kotoba o nashi owatte, gotai o ji ni tōjite amaneku jippō no Hotoke 
 諸 の世雄の前にして是の語を作し已つて、五體を地に投じて遍く十方の佛

o raishi tatematsuri, gasshō chōki shite masa ni kono kotoba o nasu beshi, 'Kono shita no kagen muryō 
を禮したてまつり、合掌長跪して當に是の語を作すべし、此の舌の過患無量

muhen nari. Moro moro no akugō no ibara wa zekkon yori izu. Shōbōrin o danzuru koto kono shita yori
無邊なり。諸の惡業の刺は舌根より出づ。正法輪を斷ずること此の舌より

okoru. Kaku no gotoki akuzetsu wa kudoku no tane o danzu. Higi no naka ni oite tatan ni shiite toki, 
起る。此の如き惡舌は功德の種を斷ず。非義の中に於て多端に強いて說き、

jaken o sandan suru koto hi ni takigi o masu ga gotoshi. Nao myōka no shujō o shōgai suru ga gotoshi. 
邪見を讚歎すること火に薪を益すが如し。猶お猛火の衆生を傷害するが如し。

Doku o nomeru mono no sōyū naku shite shisuru ga gotoshi. Kaku no gotoki zaihō, akuja fuzen ni shite, 
毒を飲める者の瘡疣なくして死するが如し。是の如き罪報、惡邪不善にして、

masa ni akudō ni dasuru koto hyakkō, sen kō naru beshi. Mōgo o motte no yue ni daijigoku ni dasu. 
當に惡道に墮すること百劫‧千劫なるべし。妄語を以ての故に大地獄に墮す。

Ware ima nampō no Shobutsu ni kikō shi tatematsurite, kazai o hotsuro sen.' 
我今南方の諸佛に歸向したてまつりて、過罪を發露せん。

Kono nen o nasu toki kūchū ni koe aran.  'Nampō ni Hotoke imasu, Sendantoku to nazuke tatematsuru. 
是の念を作す時空中に聲あらん。南方に佛います、栴檀德と名けたてまつる。

Kano Hotoke ni mata muryō no funjin imasu. Issai no Shobutsu mina Daijō o toite zaiaku o jometsu shitamo-
彼の佛に亦無量の分身います。一切の諸佛皆大乘を說いて罪惡を除滅したも

u. Kaku no gotoki shuzai o,  ima jippō muryō no Shobutsu, Daihi Seson ni mukai tatematsurite, koku-
う。此の如き衆罪を、今十方無量の諸佛‧大悲世尊に向いたてまつりて、黑

aku o hotsuro shi jōshin ni sange seyo.' Kono kotoba o toki owari naba, gotai o ji ni tōjite mata Sho-
惡を發露し誠心に懺悔せよ。是の語を說き已りなば、五體を地に投じて復諸

butsu o raishi tatematsure.
佛を禮したてまつれ。

Kono toki ni Shobutsu, mata kōmyō o hanatte gyōja no mi o terashite, sono shinjin o shite jinen ni 
是の時に諸佛、復光明を放つて行者の身を照らして、其の身心をして自然に

kangi seshime, daijihi o okoshi amaneku issai o nenzeshimen. Sono toki ni Shobutsu, hiroku gyōja 
歡喜せしめ、大慈悲を發し普く一切を念ぜしめん。爾の時に諸佛、廣く行者

no tame ni daijihi oyobi kisha no Hō o toki, mata aigo o oshie roku wakyō o shuseshimen. Sono 
の為に大慈悲及び喜捨の法を說き、亦愛語を教え六和敬を修せしめん。爾の

toki ni gyōja, kono kyōchoku o kiki owatte kokoro ōini kangi shite, mata sara ni jushū shite tsui ni kesoku 
時に行者、此の教勅を聞き已つて心大に歡喜して、復更に誦習して終に懈息

sezaran. Kūchū ni mata mimyō no onjō atte, kaku no gotoki kotoba o idasan, 'Nanji! Ima masa ni shin-
せざらん。空中に復微妙の音聲あつて、是の如き言を出さん、汝今應當に身

jin ni sange subeshi.'
心に懺悔すべし。

Mi towa setsu, tō, in, kokoro towa moro moro no fuzen o nenzuru, jū akugō oyobi go muken o tsukuru ko-
身とは殺‧盜‧淫、心とは諸の不善を念ずる、十惡業及び五無間を造るこ

to, nao onkō no gotoku, mata chikyō no gotoku, shosho ni tonjaku shite amaneku issai roku jokon no naka ni 
と、猶お猿猴の如く、亦黐膠の如く、處處に貪著して遍く一切六清根の中に

itaru. Kono rokkon no go, shi, jō, ke, yō kotogotoku sangai, nijūgou, issai no shōsho ni 
至る。此の六根の業、枝‧條‧華‧葉悉く三界‧二十五有‧一切の生處に

miteri. Mata yoku mumyō, rō, shi, jūni no kuji o zōjō su. Hachi ja hachi nan naka ni hezaru 
滿てり、亦能く無明‧老‧死‧十二の苦事を增長す。八邪‧八難中に經ざる

koto nashi. Nanji! Ima masa ni kaku no gotoki aku fuzen no gō o sange subeshi.' Sono toki ni gyōja kono 
ことなし。汝今應當に是の如き惡不善の業を懺悔すべし。爾の時に行者此の

kotoba o kiki owatte, kūchū no koe ni toi tatematsuru, 'Ware ima izure no tokoro ni shite ka sange no 
語を聞き已つて、空中の聲に問いたてまつる、我今何れの處にしてか懺悔の

Hō o gyōzen?' to.
法を行ぜんと。

Toki ni kūchū no koe sunawachi kono kotoba o tokan, 'Shakamuni-Butsu o Birushana-Hen'issaisho to nazuke ta-
時に空中の聲即ち是の語を說かん、釋迦牟尼佛を毗盧蔗那遍一切處と名けた

tematsuru. Sono Hotoke no jūsho o jōjakkō to nazuku. Jō-haramitsu ni shōjō serare taru tokoro, ga-
てまつる。其の佛の住處を常寂光と名く。常波羅蜜に攝成せられたる處、我

haramitsu ni anryū serare taru tokoro, jō-haramitsu no use o messeru tokoro, raku-haramitsu no shinjin no 
波羅蜜に安立せられたる處、淨波羅蜜の有相を滅せる處、樂波羅蜜の身心の

sō ni jūsezaru tokoro, umu no shohō no sō o mizaru tokoro, nyojaku gedatsu, naishi hannya-haramitsu nari. 
相に住せざる處、有無の諸法の相を見ざる處、如寂解脫‧乃至般若波羅蜜なり。

Kono shiki jōjū no Hō naru ga yue ni. Kaku no gotoku masa ni jippō no Hotoke o kanji tatematsuru beshi.' 
是の色常住の法なるが故に。是の如く應當に十方の佛を觀じたてまつるべし。

Toki ni jippō no Hotoke, ono ono migi no mite o nobete gyōja no kōbe o nadete, kaku no gotoki kotoba o nashi ta-
時に十方の佛、各右の手を申べて行者の頭を摩でて、是の如き言を作した

mawan, 'Zenzai, Zenzai! Zennanshi! Nanjiima Daijōkyō o dokuju suru ga yue ni, jippō no Shobutsu sange 
まわん、善哉善哉、善男子、汝今大乘經を讀誦するが故に、十方の諸佛懺悔

no Hō o toki tamō. Bosatsu no shogyō wa kesshi o danzezu shikai ni jūsezu. Kokoro o kanzuru ni 
の法を說きたもう。菩薩の所行は結使を斷ぜず使海に住せず。心に觀ずるに

kokoro nashi, tendō no omoi yori okoru. Kaku no gotoki sō no kokoro wa mōzō yori okoru. Kūchū no kaze no e-
心なし、顛倒の想より起る。此の如き相の心は妄想より起る。空中の風の依

shi suru tokoro naki ga gotoshi.' Kaku no gotoki hossō wa shōzezu mossezu. Nanimono ka kore tsumi, nanimono ka 
止する處なきが如し。是の如き法相は生ぜず沒せず。何者か是れ罪、何者か

kore fuku, waga kokoro onozukara kū nareba zai, fuku mo shu nashi. Issai no hō wa kaku no gotoku jū naku 
是れ福、我が心自ら空なれば罪‧福も主なし。一切の法は是の如く住なく

e nashi. Kaku no gotoki sange wa kokoro o kanzuru ni kokoro nashi. Hō mo hō no naka ni jū sezu. 'Shohō wa 
壞なし。是の如き懺悔は心を觀ずるに心なし。法も法の中に住せず。諸法は

gedatsu nari, mettai nari, jakujō nari. Kaku no gotoki sō oba daisange to nazuke, daishōgon-sange 
解脫なり、滅諦なり、寂靜なり。是の如き相をば大懺悔と名け、大莊嚴懺悔

to nazuke, muzaisō-sange to nazuke, hae shinshiki to nazuku. Kono sange o gyōzuru mono wa shinjin 
と名け、無罪相懺悔と名け、破壞心識と名く。此の懺悔を行ずる者は、身心

shōjō ni shite Hō no naka ni jūsezaru koto, nao, rusui no gotoshi. Nennen no naka ni Fugen-bosatsu oyo-
清淨にして法の中に住せざること、猶お流水の如し。念念の中に普賢菩薩及

bi jippō no Hotoke o mi tatematsuru koto o en.' Toki ni moro moro no Seson, daihi kōmyō o motte gyō-
び十方の佛を見たてまつることを得ん。時に諸の世尊、大悲光明を以て行

ja no tame ni musō no Hō o toki tamō. Gyōja, dai-ichigi kū o toki tamō o kiki tatema-
者の為に無相の法を說きたもう。行者、第一義空を說きたもうを聞きたてま

tsuran. Gyōja kiki owatte kokoro kyōfu sezu. Toki ni ōjite sunawachi bosatsu no shōi ni iran." 
つらん。行者聞き已つて心驚怖せず。時に應じて即ち菩薩の正位に入らん。

Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, "Kaku no gotoku gyōzuru oba nazukete sange to su. Kono sange to 
佛、阿難に告げたまわく、是の如く行ずるをば名けて懺悔とす。此の懺悔と

wa jippō no Shobutsu, shodaibosatsu no shogyō no sange no Hō nari." Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, 
は十方の諸佛‧諸大菩薩の所行の懺悔の法なり。佛、阿難に告げたまわく、

"Hotoke no metsudo no nochi, Hotoke no moro moro no deshi, moshi aku fuzengō o sange suru koto araba, tada masa 
佛の滅度の後、佛の諸の弟子、若し惡不善業を懺悔することあらば、但當

ni Daijōkyōden o dokuju subeshi. Kono Hōdōkyō wa kore Shobutsu no manako nari. Shobutsu wa kore ni yo-
に大乘經典を讀誦すべし。此の方等經は是れ諸佛の眼なり。諸佛は是れに因

tte gogen o gusuru koto o etamaeri. Hotoke no sanju no mi wa Hōdō yori shōzu. Kore Dai-
つて五眼を具することを得たまえり。佛の三種の身は方等より生ず。是れ大

hōin nari, nehankai o insu. Kaku no gotoki kaichū yori yoku sanju no Hotoke no shōjō no mi o shōzu. 
法印なり、涅槃海を印す。此の如き海中より能く三種の佛の清淨の身を生ず。

Kono sanju no mi wa nin, den no fukuden, ōgu no naka no sai nari. Sore Daijō Hōdō-kyōden o judoku 
此の三種の身は人‧天の福田‧應供の中の最なり。其れ大乘方等經典を誦讀

suru koto araba, masa ni shiru beshi, kono hito wa Hotoke no kudoku o gushi, shoaku nagaku messhite 
することあらば、當に知るべし、此の人は佛の功德を具し、諸惡永く滅して

butte yori shōzuru nari." Sono toki ni Seson, shikamo ge o toite notamawaku,
佛慧より生ずるなり。爾の時に世尊、而も偈を說いて言わく

  "Moshi genkon no aku atte  Gōshō no manako fujō naraba  Tada masa ni Daijō o jushi  Dai-ichigi o 
  若し眼根の惡あつて  業障の眼不淨ならば  但當に大乘を誦し  第一義を

  shinen subeshi.  Kore o manako o sange shite  Moro moro no fuzengō o tsukusu to nazuku.  Nikon wa 
  思念すべし  此れを眼を懺悔して  諸の不善業を盡くすと名く  耳根は

  ranshō o kiite  Wagō no gi o eran su.  Kore ni yotte ōshin o okosu koto  Nao oroka 
  亂聲を聞いて  和合の義を壞亂す  是れに由つて狂心を起すこと  猶お癡

  naru onkō no gotoshi.  Tada masa ni Daijō o jushi  Hō no kū musō o kanzu beshi.  Nagaku issai no 
  なる猿猴の如し  但當に大乘を誦し  法の空無相を觀ずべし  永く一切の

  aku o tsukushite   Tenni o motte jippō o kikan.  Bikon wa shokō ni jakushite  Zen ni shitaga-
  惡を盡して  天耳をもつて十方を聞かん  鼻根は諸香に著して  染に隨

  tte moro moro no soku o okosu.  Kaku no gotoki ōwaku no hana  Zen ni shitagatte shojin o shōzu.  Moshi Dai-
  つて諸の觸を起す  此の如き狂惑の鼻  染に隨つて諸塵を生ず  若し大

  jōkyō o jushi  Hō no nyojissai o kanzeba  Nagaku moro moro no akugō o hanarete  Gose ni mata shō-
  乘經を誦し  法の如來際を觀ぜば  永く諸の惡業を離れて  後世に復生

  zeji.   Zekkon wa goshu no  Akku no fuzengō o okosu.  Moshi mizukara jōjun sen to hosseba  
  ぜじ  舌根は五種の  惡口の不善業を起す  若し自ら調順せんと欲せば

  Tsutomete jihi o shushi  Hō no shinjaku no gi o omōte  Moro moro no fumbetsu no omoi nakaru beshi. 
  勤めて慈悲を修し  法の真寂の義を思うて  諸の分別の想なかるべし

  Shinkon wa onkō no gotoku ni shite   Shibaraku mo todomaru toki aru koto nashi.  Moshi shakubuku sen to 
  心根は猿猴の如くにして  暫くも停まる時あることなし  若し折伏せんと

  hosseba   Masa ni tsutomete Daijō o jushi   Hotoke no daikakushin   Riki, mui no shojō o nenji tate-
  欲せば  當に勤めて大乘を誦し  佛の大覺身  力‧無畏の所成を念じたて

  matsuru beshi.   Mi wa kore kikan no shu  Chiri no kaze ni shitagatte tenzuru ga gotoshi.  Roku zoku naka ni 
  まつるべし  身は為れ機關の主  塵の風に隨つて轉ずるが如し  六賊中に

  yuke shite. Jizai ni shite sawari nashi.   Moshi kono aku o messhite  Nagaku moro moro no jinrō o 
  遊戲して  自在にして罣礙なし  若し此の惡を滅して  永く諸の塵勞を

  hanare   Tsune ni nehan no shiro ni shoshi   Anraku ni shite kokoro tampaku naran to hosseba  Masa ni Daijō-
  離れ  常に涅槃の城に處し  安樂にして心憺怕ならんと欲せば  當に大乘

  kyō o jushite  Moro moro no bosatsu no haha o nenzu beshi.  Muryō no shōhōben wa  Jissō o omou ni 
  經を誦して  諸の菩薩の母を念ずべし  無量の勝方便は  實相を思うに

  yotte u.   Kaku no gotokira no roppō o  Nazukete roku jōkon to su.  Issai no gōshōkai wa  Mina 
  從つて得  此の如き等の六法を  名けて六情根とす  一切の業障海は  皆

  mōzō yori shōzu.  Moshi sange sen to hosseba  Tanza shite jissō o omoe.  Shuzai wa sōrō 
  妄想より生ず  若し懺悔せんと欲せば  端坐して實相を思え  衆罪は霜露

  no gotoshi.  Enichi yoku shōjo su  Kono yue ni shishin ni  Rokujōkon o sange subeshi." 
  の如し  慧日能く消除す  是の故に至心に  六情根を懺悔すべし

Kono ge o toki owatte, Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, "Nanji! Ima kono rokkon o sange shi, Fu-
是の偈を說き已つて、佛、阿難に告げたまわく、汝今是の六根を懺悔し、普

gen-bosatsu o kanzuru Hō o tamotte, amaneku jippō no shoten, senin no tame ni hiroku fumbetsu shite toke. 
賢菩薩を觀ずる法を持つて、普く十方の諸天‧世人の為に廣く分別して說け。

Hotoke no metsudo no nochi, Hotoke no moro moro no deshi, moshi Hōdō-kyōden o juji shi dokuju shi gesetsu suru koto 
佛の滅度の後、佛の諸の弟子、若し方等經典を受持し讀誦し解說すること

araba, jōsho no moshi wa choken, moshi wa juge, arennyasho ni oite, Hōdō o dokuju shi Dai-
あらば、靜處の若しは塚間、若しは樹下‧阿練若處に於て、方等を讀誦し大

jō no gi o omou beshi. Nenriki tsuyoki ga yue ni Waga mi oyobi Tahōbuttō, Jippō-funjin no muryō no 
乘の義を思うべし。念力強きが故に我が身及び多寶佛塔‧十方分身の無量の

Shobutsu, Fugen-bosatsu, Monjushiri-bosatsu, Yakuō-bosatsu, Yakujō-bosatsu o mi tatematsuru koto o 
諸佛‧普賢菩薩‧文殊師利菩薩‧藥王菩薩‧藥上菩薩を見たてまつることを

en. Hō o kugyō suru ga yue ni moro moro no myōke o motte kūchū ni jūryū shite, gyōjihō no mono 
得ん。法を恭敬するが故に諸の妙華を持つて空中に住立して、行持法の者

o sandan shi kugyō sen. Tada Daijō Hōdokyo o jusuru ga yue ni, Shobutsu, bosatsu chūya ni kono ji-
を讚歎し恭敬せん。但大乘方等經を誦するが故に、諸佛‧菩薩晝夜に是の持

hō no mono o kuyō shi tamawan."
法の者を供養したまわん。

Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, "Ware genkō no moro moro no bosatsu oyobi jippō no Hotoke to, Daijō shinjitsu no
佛、阿難に告げたまわく、我賢劫の諸の菩薩及び十方の佛と、大乘真實の

gi o omou ni yoru ga yue ni, hyaku-man-noku asōgikō no shōji no tsumi o jokyaku shiki. Kono shōmyō no 
義を思うに因るが故に、百萬億阿僧祇劫の生死の罪を除却しき。此の勝妙の

sange no Hō ni yoru ga yue ni, ima jippō ni oite ono ono Hotoke to narukoto o etari. Moshi toku 
懺悔の法に因るが故に、今十方に於て各佛となることを得たり。若し疾く

anokutara-sammyaku-sambodai o jōzen to hossen mono, moshi genshin ni jippō no Hotoke oyobi Fugen-bosatsu 
阿耨多羅三藐三菩提を成ぜんと欲せん者、若し現身に十方の佛及び普賢菩薩

o min to hosseba, masa ni kiyoku sōyoku shite jōketsu no koromo o ki, moro moro no myōkō o taki, kūgen 
を見んと欲せば、當に淨く澡浴して淨潔の衣を著、衆の名香を燒き、空閑

no tokoro ni aru beshi. Masa ni Daijōkyōden o judoku shi Daijō no gi o omou beshi." Hotoke, Anan ni 
の處に在るべし。應當に大乘經典を誦讀し大乘の義を思うべし。佛、阿難に

tsuge tamawaku, "Moshi shujō atte Fugen-bosatsu o kanzen to hossen mono wa,  masa ni kono kan 
告げたまわく、若し衆生あつて普賢菩薩を觀ぜんと欲せん者は、當に是の觀

o nasu beshi. Kono kan o nasu mono kore o shōkan to nazuku. Moshi takan suru mono, kore o ja-
を作すべし。是の觀を作す者是れを正觀と名く。若し他觀する者、是れを邪

kan to nazuku. Hotoke no metsudo no nochi, Hotoke no moro moro no deshi, Hotoke no mikoto ni zuijun shite sange o gyōzen 
觀と名く。佛の滅度の後、佛の諸の弟子、佛の語に隨順して懺悔を行ぜん

mono wa masa ni shiru beshi, kono hito wa Fugen no gyō o gyōzuru nari. Fugen no gyō o gyōzen mono 
者は、當に知るべし、是の人は普賢の行を行ずるなり。普賢の行を行ぜん者

wa akusō oyobi akugōhō o miji. Sore shujō atte, chūya rokuji ni jippō no Hotoke o raishi tate-
は惡相及び惡業報を見じ。其れ衆生あつて、晝夜六時に十方の佛を禮したて

matsuri, Daijōkyō o jushi, Daiichigi jinjin no kubō o omowa ba, ittanji no aida ni hyaku-mannoku a-
まつり、大乘經を誦し、第一義甚深の空法を思わば、一彈指の頃に百萬億阿

sōgikō no shōji no tsumi o jokyaku sen. Kono gyō o gyōzuru mono wa shin ni kore busshi nari. Shobutsu 
僧祇劫の生死の罪を除却せん。此の行を行ずる者は真に是れ佛子なり。諸佛

yori shōzu. Jippō no Shobutsu oyobi moro moro no bosatsu, sono wajō to nari tamawan. Kore o bo-
より生ず。十方の諸佛及び諸の菩薩、其の和上となりたまわん。是れを菩

satsukai o gusoku seru mono to nazuku. Katsuma o mochiizu shite jinen ni jōju shi, issai nin, den no ku-
薩戒を具足せる者と名く。羯磨を須いずして自然に成就し、一切人‧天の供

yō o uku beshi."
養を受くべし。

Sono toki ni gyōja, moshi bosatsukai o gusoku sen to hosseba, masa ni gasshō shite, kugen no tokoro 
爾の時に行者、若し菩薩戒を具足せんと欲せば、應當に合掌して、空閑の處

ni atte amaneku jippō no Hotoke o raishi tatematsuri, shozai o sange shi mizu kara ono ga toga o toku be-
に在つて遍く十方の佛を禮したてまつり、諸罪を懺悔し自ら己が過を說くべ

shi. Shikōshite nochi ni shizuka naru tokoro ni shite jippō no Hotoke ni mōshite, kono kotoba o nase, 'Shobutsu Se-
し。然して後に靜かなる處にして十方の佛に白して、是の言を作せ、諸佛世

son wa tsune ni yo ni jūzai shitamō. Ware gōshō no yue ni Hōdō o shinzu to iedomo Hotoke o mi tatematsu-
尊は常に世に住在したもう。我業障の故に方等を信ずと雖も佛を見たてまつ

ru koto akiraka narazu. Ima Hotoke ni kie shi tatematsuru. Tada negawaku wa Shakamuni-Butsu Shōhen-chi 
ること了かならず。今佛に歸依したてまつる。唯願わくは釋迦牟尼佛正遍知

Seson! Waga wajō to nari tamae. Monjushiri Gu-Daihi-sha! Negawaku wa chie o motte ware ni 
世尊、我が和上と為りたまえ。文殊師利具大悲者、願わくは智慧を以て我に

shōjō no moro moro no bosatsu no Hō o sazuke tamae. Miroku-bosatsu Shodaiji-nichi! Ware o remmin suru ga yue 
清淨の諸の菩薩の法を授けたまえ。彌勒菩薩勝大慈日、我を憐愍するが故

ni mata waga bosatsu no Hō o ukuru koto o yurushi tamō beshi. jippō no Shobutsu! Genjite waga 
に亦我が菩薩の法を受くることを聽したもうべし。十方の諸佛、現じて我が

shō to nari tamae. Shodai-bosatsu ono ono sono na o shōshite, kono shōdaiji, shujō o fugo shi 
證と為りたまえ。諸大菩薩各其の名を稱して、是の勝大士、衆生を覆護し

warera o jogo shitamae. Konnichi Hōdō-kyōden o juji shi tatematsuru, naishi shitsumyō shi tatoi ji-
我等を助護したまえ。今日方等經典を受持したてまつる。乃至失命し設い地

goku ni ochite muryō no ku o uku tomo, tsui ni shobutsu no Shōbō o kihō seji. Kono innen, ku-
獄に墮ちて無量の苦を受くとも、終に諸佛の正法を毀謗せじ。是の因緣‧功

doku-riki o motte no yue ni, ima Shakamuni-Butsu, waga wajō to nari tamae. Monjushiri! Waga 
德力を以ての故に、今釋迦牟尼佛、我が和上と為りたまえ。文殊師利、我が

ajari to nari tamae. Torai no Miroku! Negawaku wa ware ni Hō o sazuke tamae. Jippō no Sho-
阿闍梨と為りたまえ。當來の彌勒、願わくは我に法を授けたまえ。十方の諸

butsu! Negawaku wa ware o shōchi shitamae. Daitoku no moro moro no Bosatsu! Negawaku wa waga ban to nari 
佛、願わくは我を證知したまえ。大德の諸の菩薩、願わくは我が伴と為り

tamae. Ware ima Daijō-kyōden jinjin no myōgi ni yotte Hotoke ni kie shi, Hō ni kie shi, Sō ni ki-
たまえ。我今大乘經典甚深の妙義に依つて佛に歸依し、法に歸依し、僧に歸

e su' to, kaku no gotoku mitabi toke. Sambō ni kie shi tatematsuru koto owatte, tsugi ni masa 
依すと、是の如く三たび說け。三寶に歸依したてまつること已つて、次に當

ni mizukara chikatte rokujū no Hō o uku beshi. Rokujū no Hō o uke owatte tsugi ni masa ni tsutomete mu-
に自ら誓つて六重の法を受くべし。六重の法を受け已つて次に當に勤めて無

ge no bongyō o shushi, kōsai no kokoro o okoshi hachijū no Hō o uku beshi. Kono chikai o tate owatte, 
礙の梵行を修し、曠濟の心を發し八重の法を受くべし。此の誓を立て已つて、

kūgen no tokoro ni oite moro moro no myōko o taki, hana o sanji, issai no shobutsu oyobi moro moro no bosatsu, 
空閑の處に於て衆の名香を燒き、華を散じ、一切の諸佛及び諸の菩薩‧

Daijō-Hōdō ni kuyō shi tatematsurite, kono kotoba o nase, 'Ware konnichi ni oite bodaishin o okoshi-
大乘方等に供養したてまつりて、是の言を作せ、我今日に於て菩提心を發し

tsu. Kono kudoku o motte amaneku issai o dosen.' Kono kotoba o nashi owatte, mata sara ni issai no 
つ。此の功德を以て普く一切を度せん。是の語を作し已つて、復更に一切の

shobutsu oyobi moro moro no bosatsu o chōrai shi, Hōdō no gi o omoe. Ichi nichi naishi san-shichi nichi, moshi wa shuk-
諸佛及び諸の菩薩を頂禮し、方等の義を思え。一日乃至三七日、若しは出

ke, zaike nite mo, wajō o mochiizu, shoshi o mochiizu byakukatsuma sezare domo, Daijō-kyōden 
家‧在家にても、和上を須いず、諸師を用いず白羯磨せざれども、大乘經典

o juji shi dokuju suru chikara no yue ni, Fugen-bosatsu no johotsugyō no yue ni, kore jippō no Shobutsu no Shō-
を受持し讀誦する力の故に、普賢菩薩の助發行の故に、是れ十方の諸佛の正

bō no gemmoku nareba, kono Hō ni yotte jinen ni gobun hosshin, kai, jō, e, gedatsu, gedatsu 
法の眼目なれば、是の法によつて自然に五分法身‧戒‧定‧慧‧解脫‧解脫

chiken o jōju su. Shobutsu Nyorai wa kono Hō yori shōji, Daijōkyō ni oite kibetsu o ukuru koto 
知見を成就す。諸佛如來は此の法より生じ、大乘經に於て記莂を受くること

o etamaeri. Kono yue ni chisha, moshi shōmon no sanki oyobi gokai, hakkai, bikukai, bi-
を得たまえり。是の故に智者、若し聲聞の三歸及び五戒‧八戒‧比丘戒‧比

kunikai, shamikai, shaminikai, shikishamanikai oyobi moro moro no igi o kiha shi, guchi, fu-
丘尼戒‧沙彌戒‧沙彌尼戒‧式叉摩尼戒及び諸の威儀を毀破し、愚痴‧不

zen, akujashin no yue ni ōku moro moro no kai oyobi igi no Hō o okasan. Moshi jometsu shite kagen na-
善‧惡邪心の故に多く諸の戒及び威儀の法を犯さん。若し除滅して過患な

karashime, kaette biku to natte shamon no Hō gusen to hosseba, masa ni gonshu shite Hō-
からしめ、還つて比丘となつて沙門の法を具せんと欲せば、當に勤修して方

dō-kyōden o yomi Daiichigi jinjin no kūbō o omōte, kono kūe o shite kokoro to sōō seshimu beshi. Masa ni shiru be-
等經典を讀み第一義甚深の空法を思うて、此の空慧をして心と相應せしむべ

shi. Kono hito wa nennen no aida ni oite, issai no zaiku nagaku tsukite amari nake-
し。當に知るべし。此の人は念念の頃に於て、一切の罪垢永く盡きて餘なけ

n. Kore o shamon no Hōkai o gusoku shi moro moro no igi o gusu to nazuku. Masa ni nin, den issai no ku-
ん。是れを沙門の法戒を具足し諸の威儀を具すと名く。應に人‧天一切の供

yō o uku beshi. Moshi ubasoku, moro moro no igi o okashi fuzen no ji o nasan. Fuzen no ji 
養を受くべし。若し優婆塞、諸の威儀を犯し不善の事を作さん。不善の事

o nasu to wa iwayuru Buppō no kaaku o toki, shishu no shobon no akuji o ronzetsu shi, chūtō, in'-
を作すとは、所謂佛法の過惡を說き、四衆の所犯の惡事を論說し、偷盜‧淫

itsu ni shite zangi aru koto naki nari. Moshi sange shite shozai o messen to hosseba, masa ni 
妷にして慚愧あることなきなり。若し懺悔して諸罪を滅せんと欲せば、當に

tsutomete Hōdōkyōden o dokuju shi daiichigi o omou beshi. Moshi ōsha, daijin, baramon, koji, 
勤めて方等經典を讀誦し第一義を思うべし。若し王者‧大臣‧婆羅門‧居士‧

chōja, saikan, kono shoninra tongu shite aku koto naku, go-gyakuzai o tsukuri, Hōdōkyō o hō-
長者‧宰官、是の諸人等貪求して厭くことなく、五逆罪を作り、方等經を謗

shi, jūakugo o guseran. Kono daiakuhō, akudō ni otsu beki koto bōu ni mo sugin. Hitsu-
し、十惡業を具せらん。是の大惡報、惡道に墮つべきこと暴雨にも過ぎん。必

jō shite masa ni abijigoku ni otsu beshi. Moshi kono gōshō o metsujo sen to hosseba, zangi o 
定して當に阿鼻地獄に墮つべし。若し此の業障を滅除せんと欲せば、慚愧を

shōjite shozai o kaige subeshi." Hotoke no notamawaku, "Ikanaru o ka setsuri, koji no sange no Hō 
生じて諸罪を改悔すべし。佛の言わく、云何なるをか剎利‧居士の懺悔の法

to nazukuru? Setsuri, koji no sange no Hō to wa,  tada masa ni shōshin ni shite sambō o hōsezu, shuk-
と名くる。剎利‧居士の懺悔の法とは、但當に正心にして三寶を謗せず、出

ke o sasaezu, bongyōnin no tame ni akurunan o nasa zaru beshi. Masa ni kenen shite rokunen no Hō 
家を障えず、梵行人の為の惡留難を作さざるべし。應當に繫念して六念の法

o shusu beshi. Mata masa ni Daijō o tamotsu mono o  kukyū shi kuyō shi, kanarazu raihai subeshi. Masa ni 
を修すべし。亦當に大乘を持つ者を供給し供養し、必ず禮拜すべし。應當に

jinjin no kyōbō, daiichigi kū o okunen subeshi. Kono Hō o omou mono, kore o setsuri, koji no 
甚深の經法‧第一義空を憶念すべし。是の法を思う者、是れを剎利‧居士の

daiichi no sange o shusu to nazuku. Daini no sange to wa,  bumo ni kōyō  shi, shichō o kugyō suru, 
第一の懺悔を修すと名く。第二の懺悔とは、父母に孝養し、師長を恭敬する、

kore o daini no sange no Hō o shusu to nazuku. Daisan no sange to wa,  Shōbō o motte kuni o osa-
是れを第二の懺悔の法を修すと名く。第三の懺悔とは、正法をもつて國を治

me nimmin o jaō sezaru, kore o daisan no sange o shusu to nazuku. Daishi no sange to wa roku 
め人民を邪枉せざる、是れを第三の懺悔を修すと名く。第四の懺悔とは、六

sainichi ni oite moro moro no kyōnai ni chokushite, chikara no oyobu tokoro no tokoro ni fusetsu o gyōzeshime, kaku no goto-
齋日に於て諸の境內に勅して、力の及ぶ所の處に不殺を行ぜしめ、此の如

ki Hō o shusuru, kore o daishi no sange o shusu to nazuku. Daigo no sange to wa,  tada masa ni fuka-
き法を修する、是れを第四の懺悔を修すと名く。第五の懺悔とは、但當に深

ku inga o shinji, ichijitsu no dō o shinji, Hotoke wa messhi tamawazu to shiru beshi. Kore o daigo 
く因果を信じ、一實の道を信じ、佛は滅したまわずと知るべし。是れを第五

no sange o shusu to nazuku." Hotoke, Anan ni tsuge tamawaku, "Miraise ni oite, moshi kaku no goto-
の懺悔を修すと名く。佛、阿難に告げたまわく、未來世に於て、若し此の如

ki sange no Hō o shushu suru koto aran toki, masa ni shiru beshi, kono hito wa zangi no fuku o ki 
き懺悔の法を修習することあらん時、當に知るべし、此の人は慚愧の服を著、

Shobutsu ni gojo serare, hisashi karazu shite masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o jōzu beshi". Ko-
諸佛に護助せられ、久しからずして當に阿耨多羅三藐三菩提を成ずべし。是

no mikoto o toki tamō toki, jissen no tenji wa Hōgenjō o e, Miroku-bosatsu tō no shodaibosatsu oyobi 
の語を說きたもう時、十千の天子は法眼淨を得、彌勒菩薩等の諸大菩薩及び

Anan wa, Hotoke no shosetsu o kiki tatematsurite kangi shi bugyō shiki.
阿難は、佛の所說を聞きたてまつりて歡喜し奉行しき。

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012