Lotus Sutra - Chapter 17
(Discrimination of Merits)

MYŌHŌ-RENGE-KYŌ FUMBETSU-KUDOKU-HON DAI-JŪSHICHI
妙法蓮華經分別功德品第十七


Sono toki ni daie, Hotoke no jumyō no kosshu jōon naru koto kaku no gotoku naru o toki tamō  o ki-
爾の時に大會、佛の壽命の劫數長遠なること是の如くなるを說きたもうを聞

ite, muryō  muhen asōgi no shujō  dainyōyaku o etsu. Toki ni Seson, Miroku bosatsu-makasatsu ni tsu-
いて、無量無邊阿僧祇の衆生大饒益を得つ。時に世尊、彌勒菩薩摩訶薩に告

ge tamawaku, "Aitta! Ware kono Nyorai no jumyō jōon naru o toku toki, roppyaku-hachijū-mannoku na-
げたまわく、阿逸多、我是の如來の壽命長遠なるを說く時、六百八十萬億那

yuta gōgasha no shujō, mushōbōnin o u. Mata sembai no bosatsu-makasatsu atte monji-daranimon 
由他恒河沙の衆生、無生法忍を得。復千倍の菩薩摩訶薩あつて聞持陀羅尼門

o u. Mata ichisekai mijinju no bosatsu-makasatsu atte gyōsetsu muge benzai o u. Mata ichisekai mijin-
を得。復一世界微塵數の菩薩摩訶薩あつて樂說無礙辯才を得。復一世界微塵

ju no bosatsu-maka-satsu atte hyaku-sen-man-noku muryō no sendarani o u. Mata sanzen daisen sekai mijinju 
數の菩薩摩訶薩あつて百千萬億無量の旋陀羅尼を得。復三千大千世界微塵數

no bosatsu-makasatsu atte yoku futai no Hōrin o tenzu. Mata nisen chukokudo mijinju no bosatsu-maka-
の菩薩摩訶薩あつて能く不退の法輪を轉ず。復二千中國土微塵數の菩薩摩訶

satsu atte, yoku shujō no Hōrin o tenzu. Mata shōsen kokudo mijinju no bosatsu-makasatsu atte, has-
薩あつて能く清淨の法輪を轉ず。復小千國土微塵數の菩薩摩訶薩あつて、八

shō ni masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi. Mata shishi tenge mijinju no bosatsu-makasatsu at-
生に當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。復四四天下微塵數の菩薩摩訶あつ

te, shishō ni masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi. Mata sanshi tenge mijinju no bosatsu-maka-
て、四生に當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。復三四四天下微塵數の菩薩摩訶

satsu atte, sanshō ni masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi. Mata nishi tenne mijinju no bo-
薩あつて、三生に當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。復二四天下微塵數の菩

satsu-makasatsu atte nishō ni masa ni anokutara-sammyaku-sambodai o ubeshi. Mata ichishi tenne mijinju 
薩摩訶薩あつて二生に當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。復一四天下微塵數

no bosatsu-makasatsu atte, isshō ni masa ni anokutara-sammya-ku-sambodai o ubeshi. Mata hachisekai mi-
の菩薩摩訶薩あつて、一生に當に阿耨多羅三藐三菩提を得べし。復八世界微

jinju no shujō atte, mina anokutara-sammyaku-sambodai no kokoro o okoshitsu." Hotoke kono moro moro no bosatsu-
塵數の衆生あつて、皆阿耨多羅三藐三菩提の心を發しつ。佛是の 諸の 菩薩

makasatsu no daihōri o uru koto o toki tamō toki, kokū no naka yori mandarake, maka-man-
摩訶薩の大法利を得ることを說きたもう時、虛空の中より曼陀羅華‧摩訶曼

darake o furashite, motte muryō hyaku-sen-man-noku no hōjuge no shishizajo no Shobutsu ni sanji, narabi-
陀羅華を雨らして、以て無量百千萬億の寶樹下の師子座上の諸佛に散じ、并

ni shippotochu no shishizajō no Shakamuni-Butsu oyobi kumetsudo no Tahō-Nyorai ni sanji, mata issai no 
に七寶塔中の師子座上の釋迦牟尼佛及び久滅度の多寶如來に散じ、亦一切の

moro moro no daibosatsu oyobi shibu no shu ni sanzu. Mata saimatsu no sendan, jinzuikō tō o furashi, kokū 
 諸 の大菩薩及び四部の衆に散ず。又細抹の栴檀‧沈水香等を雨らし、虛空

no naka ni oite tenku onozukara natte myōshō jinnon nari. Mata senshu no tenne o furashi, moro moro 
の中に於て天鼓自ら鳴つて妙聲深遠なり。又千種の天衣を雨らし、諸

no yōraku, shinju yōraku, manishu yōraku, nyoishu yōraku o tarete kuhō ni henzeri. Shuhō no 
の瓔珞‧真珠瓔珞‧摩尼珠瓔珞‧如意珠瓔珞を垂れて九方に偏ぜり。衆寶の

kōro ni muge no kō o taite, jinen ni amaneku itatte daie ni kuyō su. Ichi ichi no Hotoke no miue ni 
香爐に無價の香を燒いて、自然に周く至つて大會に供養す。一一の佛の上に

moro moro no bosatsu atte, bangai o shuji shite shidai ni nobotte bonden ni itaru. Kono moro moro no bo-
 諸 の菩薩あつて、旛蓋を執持して次第に上つて梵天に至る。是の 諸 の菩

satsu taenaru onjō o motte, muryō no ju o kashite Shobutsu o sandan shi tatematsuru. Sono toki ni 
薩妙なる音聲を以て、無量の頌を歌して諸佛を讚歎したてまつる。爾の時に

Miroku-bosatsu za yori tatte, hitoe ni migi no kata o arawa ni shi, gasshō shi Hotoke ni mukai tatematsurite, 
彌勒菩薩座より起つて、偏に右の肩を袒にし、合掌し佛に向いたてまつりて、

ge o toite mōsaku,
偈を說いて言さく

  "Hotoke keu no Hō o toki tamō.  Mukashi yori imada katte kikazaru tokoro nari.  Seson wa dairiki ma-
  佛希有の法を說きたもう  昔より未だ曾つて聞かざる所なり  世尊は大力ま

  shimashite  Jumyō hakaru bekarazu.  Mushu no moro moro no busshi  Seson no fumbetsu shite  Hōri 
  しまして  壽命量るべからず  無數の諸の佛子  世尊の分別して  法利

  o uru mono o toki tamō o kiite  Kangi mi ni jūhen su.  Arui wa futai no ji ni jūshi  
  を得る者を說きたもうを聞いて  歡喜身に充徧す  或は不退の地に住し

  Arui wa darani o e  Arui wa muge no gyōsetsu  Mannoku no sensōji ari.  Arui wa daisengai  Mijin-
  或は陀羅尼を得  或は無礙の樂說  萬億の旋總持あり  或は大千界  微塵

  ju no bosatsu atte  Kakkaku ni mina yoku  Futai no hōrin o tenzu.  Mata chūsengai  Mijinju no 
  數の菩薩あつて、各各に皆能く  不退の法輪を轉ず  復中千界  微塵數の

  bosatsu atte  Kakkaku ni mina yoku  Shōjō no Hōrin o tenzu.  Mata shōsengai  Mijinju no bosatsu 
  菩薩あつて  各各に皆能く  清淨の法輪を轉ず  復小千界  微塵數の菩薩

  atte  Nokori ono ono hasshō atte  Masa ni Butsudō o jōzuru koto o ubeshi.  Arui wa shi san ni
  あつて  餘各八生あつて  當に佛道を成ずることを得べし  或は四三二

   Kaku no gotoki shitenge  Mijinju no bosatsu atte  Kazu no shō ni shitagatte jōbutsu sen.  Arui wa 
    此の如き四天下  微塵數の菩薩あつて  數の生に隨つて成佛せん  或は

  ichi shi tenge  Mijinju no bosatsu  Nokori isshō aru koto atte  Masa ni issaichi o ubeshi.  
  一四天下  微塵數の菩薩  餘一生あることあつて  當に一切智を得べし

  Kaku no gotokira no shujō  Butsuju no jōon naru koto o kiite  Muryō muro  Shōjō no kahō 
  是の如き等の數生  佛壽の長遠なることを聞いて  無量無漏  清淨の果報

  o u.  Mata hachi sekai  Mijinju no shujō atte  Hotoke no jumyō o toki tamō o kiite  
  を得  復八世界  微塵數の衆生あつて  佛の壽命を說きたもうを聞いて

  Mina mujō no kokoro o okoshitsu.  Seson muryō fukashigi no  Hō o toki tamō ni  Ōku nyōyaku 
  皆無上の心を發しつ  世尊無量不可思議の  法を說きたもうに  多く饒益

  suru tokoro aru koto  Koku no muhen naru ga gotoshi.  Ten no mandara  Maka-mandara o fura-
  する所あること  虛空の無邊なるが如し  天の曼陀羅  摩訶曼陀羅を雨ら

  shite  Shaku, bon gōja no gotoku  Mushu no butsudo yori kitareri.  Sendan, jinzui o furashite
  して  釋‧梵恒沙の如く  無數の佛土より來れり  栴檀‧沈水を雨らして

  Himpun to shite midare otsuru koto  Tori no tonde sora yori kudaru ga gotoku ni shite  Shobutsu ni 
  繽紛として亂れ墜つること  鳥の飛んで空より下るが如くにして  諸佛に

  kusan shi  Tenku kokū no naka ni shite  Jinen ni myōshō o idashi  Tenne sen-man-noku  Senden shite 
  供散し  天鼓虛空の中にして  自然に妙聲を出し  天衣千萬億  旋轉して

  raige shi  Shuhō no taenaru koro ni  Muge no kō o taite  Jinen ni kotogotoku shuhen shite  
  來下し  衆寶の妙なる香爐に  無價の香を燒いて  自然に悉く周徧して

  Moro moro no Seson ni kuyō su.  Sono daibosatsu-shu wa  Shippō no bangai  Kōmyō ni shite mannoku-shu 
     諸 の世尊に供養す  其の大菩薩衆は  七寶の旛葢  高妙にして萬億種

  naru o totte  Shidai ni bonden ni itaru.  Ichi ichi no Shobutsu no mimae ni  Hōdō ni shōban o kake 
  なるを執つて  次第に梵天に至る  一一の諸佛の前に  寶幢に勝旛を縣け

  tari.  Mata semman no ge o motte  Moro moro no Nyorai o kayō shi tatematsuru.  Kaku no gotoki shuju 
  たり  亦千萬の偈を以て  諸の如來を歌詠したてまつる  是の如き種種

  no ji  Mukashi yori imada katte arazaru tokoro nari.  Butsuju no muryō naru koto o kiite  Is-
  の事  昔より未だ曾てあらざる所なり  佛壽の無量なることを聞いて一

  sai mina kangi su.  Hotoke no mina jippō ni kikoete  Hiroku shujō o nyōyaku shitamō.  Issai zengon o 
  切皆歡喜す  佛の名十方に聞えて  廣く衆生を饒益したもう  一切善根を

  gushite  Motte mujō no kokoro o tasuku."
  具して  以て無上の心を助く

Sono toki ni Hotoke, Miroku-bosatsu-makasatsu ni tsugetamawaku, "Aitta! Sore shujō atte, Hotoke 
爾の時に佛、彌勒菩薩摩訶薩に告げたまわく、阿逸多、其れ衆生あつて、佛

no jumyō no jōon kaku no gotoku naru o kiite, naishi yoku ichinen no shinge o shōzeba, shotoku no 
の壽命の長遠是の如くなるを聞いて、乃至能く一念の信解を生ぜば、所得の

kudoku genryō aru koto naken. Moshi zennanshi, zennyonin atte, anokutara-sammyaku-sambodai 
功德限量あることなけん。若し善男子‧善女人あつて、阿耨多羅三藐三菩提

no tame no yue ni, hachijū-mannoku nayutakō ni oite go haramitsu o gyōzen. Dam-baramitsu, shiraha-
の為の故に、八十萬億那由他劫に於て五波羅蜜を行ぜん。檀波羅蜜‧尸羅波

ramitsu, sendai-haramitsu, biriya-haramitsu, zem-baramitsu nari, hannya-baramitsu oba nozoku. Ko-
羅蜜‧羼提波羅蜜‧毘黎耶波羅蜜‧禪波羅蜜なり、般若波羅蜜をば除く。是

no kudoku o motte saki no kudoku ni kuraburu ni, hyakubun, sembun, hyaku-sen-man-noku bun ni shite sono ichi ni 
の功德を以て前の功德に比ぶるに、百分‧千分‧百千萬億分にして其の一に

mo oyobazu. Naishi sanju, hiyu mo shiru koto atawa zaru tokoro nari. Moshi zennanshi, kaku no goto-
も及ばず。乃至算數‧譬諭も知ること能わざる所なり。若し善男子、是の如

ki kudoku atte, anokutara-sammyaku-sambodai ni oite taisu to iwaba, kono kotowari aru koto 
き功德あつて、阿耨多羅三藐三菩提に於て退すといわば、是の處あること

naken." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toite notamawaku, 
なけん。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說いて言わく

  "Moshi hito butte o motome  Hachijū-mannoku  Nayuta no kosshu ni oite  Go-haramitsu o gyōzen. 
  若し人佛慧を求め  八十萬億  那由他の劫數に於て  五波羅蜜を行ぜん

  Kono moro moro no kō no naka ni oite  Hotoke oyobi engaku deshi  Narabini moro moro no bosatsushu ni  Fuse shi ku-
  是の 諸 の劫の中に於て  佛及び緣覺弟子  并に諸の菩薩衆に  布施し供

  yō sen.  Chinni no onjiki  Jōbuku to gagu to  Sendan o motte shōja o tate  Onrin o mot-
  養せん  珍異の飲食  上服と臥具と  栴檀をもつて精舍を立て  園林を以

  te shōgon seru.  Kaku no gotokira no fuse  Shuju ni mina mimyō naru  Kono moro moro no kosshu o tsu-
  て莊嚴せる  是の如き等の布施  種種に皆微妙なる  此の 諸の 劫數を盡

  kushite  Motte Butsudō ni ekō sen.  Moshi mata kinkai o tamotte  Shōjō ni shite ketsuro naku 
  くして  以て佛道に回向せん  若し復禁戒を持つて  清淨にして結漏なく

   Mujōdō no Shobutsu no  Home tamō tokoro naru o motomen.  Moshi mata ninniku o gyōjite  Jō-
    無上道の諸佛の  歎めたもう所なるを求めん  若し復忍辱を行じて  調

  nyū no ji ni jūshi  Tatoi moro moro no aku kitari kuwau tomo  Sono kokoro kyōdō sezaran.  Moro moro no 
  柔の地に住し  設い諸の惡來り加うとも  其の心傾動せざらん  諸 の

  arayuru tokuhō no mono no  Zōjōman o idakeru  Kore ni karoshime nayamasaren  Kaku no gotoki 
  有ゆる得法の者の  增上慢を懷ける  斯れに輕しめ惱まされん  是の如き

  o mo mata yoku shinoban.  Moshi mata tsutome shōjin shi  Shinen tsune ni kengo ni shite  Muryō okkō ni 
  をも亦能く忍ばん  若し復勤め精進し  志念常に堅固して  無量億劫に

  oite  Isshin ni kedai sezaran.  Mata mushukō ni oite  Kugen no tokoro ni jūshite  Moshi wa 
  於て  一心に懈怠せざらん  又無數劫に於て  空閑の處に住して  若しは

  zashi moshi wa kyōgyō shi  Nemuri o nozoite tsune ni kokoro o osamen.  Kono innen o motte no yue ni
  坐し若しは經行し  睡を除いて常に心を攝めん  是の因緣を以ての故に

  Yoku moro moro no zenjō o shōji  hachijū-okuman gō ni  Anjū shite kokoro midarezu.  Kono isshin no fuku 
  能く諸の禪定を生じ  八十億萬劫に  安住して心亂れず  此の一心の福

  o motte  Mujōdō o gangu shi'  Ware issaichi o ete  Moro moro no zenjō no sai o tsukusan' 
  を持つて  無上道を願求し  我一切智を得て  諸の禪定の際を盡くさん

  to.  Kono hito hyaku-sen-man-noku no  Kosshu no naka ni oite  Kono moro moro no kudoku o gyōzuru koto 
  と  是の人百千萬億の  劫數の中に於て  此の諸の功德を行ずること

  Kami no shosetsu no gotoku naran.  Zennannyo tō atte  Waga jumyō o toku o kiite  Nai-
  上の所說の如くならん  善男女等あつて  我が壽命を說くを聞いて  乃

  shi ichinen mo shinzeba  Sono fuku kare ni sugi taran.  Moshi hito kotogotoku issai no  Moro moro no 
  至一念を信ぜば  其の福彼れに過ぎたらん  若し人悉く一切の  諸 の

  gike aru koto naku shite  Jinshin ni shuyu mo shinzen  Sono fuku kaku no gotoku naru koto o 
  疑悔あることなくして  深心に須臾も信ぜん  其の福此の如くなることを

  u.  Sore moro moro no bosatsu no  Muryōkō ni dō o gyōzuru atte  Waga jumyō o toku o ki-
  為  其れ諸の菩薩の  無量劫に道を行ずるあつて  我が壽命を說くを聞

  ite  Kore sunawachi yoku shinju sen.  Kaku no gotoki shoninra  Kono kyōden o chōju shite  Wa-
  いて  是れ即ち能く信受せん  是の如き諸人等  此の經典を頂受して我

  re mirai ni oite  Chōju ni shite shujō o dosen koto  Konnichi no Seson no  Shoshaku no naka no ō 
  未來に於て  長壽にして衆生を度せんこと  今日の世尊の  諸釋の中の王

  to shite  Dōjō ni shite shishiku shi  Hō o toki tamō ni osoruru tokoro naki ga gotoku  Ware-
  として  道場にして師子吼し  法を說きたもうに畏るる所なきが如く我

  ra mo miraise ni  Issai ni sonkyō serarete  Dōjō ni zasen toki  Ju o toku koto mata ka-
  等も未來世に  一切に尊敬せられて  道場に坐せん時  壽を說くこと亦是

  ku no gotoku naran to gansen.  Moshi jinshin aran mono  Shōjō ni shite shichijiki ni  Tamon ni shi-
  の如くならんと願せん  若し深心あらん者  清淨にして質直に  多聞にし

  te yoku sōji shi  Gi ni shitagatte butsugo o gesen.  Kaku no gotoki shoninra  Koko ni oite utagai 
  て能く總持し  義に隨つて佛語を解せん  是の如き諸人等  此に於て疑

  aru koto naken."
  あることなけん

Mata Aitta! Moshi Hotoke no jumyō jōon naru o kiite, sono gonshu o gesuru aran. Kono 
又阿逸多、若し佛の壽命長遠なるを聞いて、其の言趣を解するあらん。是の

hito no shotoku no kudoku genryō aru koto naku shite, yoku Nyorai no mujō no e o okosan. Ikani 
人の所得の功德限量あることなくして、能く如來の無上の慧を起さん。何に

iwan ya, hiroku kono kyō o kiki moshi wa hito o shite mo kikashime, moshi wa mizukara mo tamochi, 
況んや、廣く是の經を聞き若しは人をしても聞かしめ、若しは自らも持ち、

moshi wa hito o shite mo tamotashime, moshi wa mizukara mo kaki, moshi wa hito o shite mo kakashime, 
若しは人をしても持たしめ、若しは自らも書き、若しは人をしても書かしめ、

moshi wa ke, kō, yōraku, dōban, zōgai, kōyu, soto o motte kyōgan ni kuyō sen o ya. 
若しは華‧香‧瓔珞‧幢旛‧繪蓋‧香油‧蘇燈を以て經卷に供養せんをや。

Kono hito no kudoku muryō muhen ni shite, yoku issaishuchi o shōzen. Aitta! Moshi zennan-
是の人の功德無量無邊にして、能く一切種智を生ぜん。阿逸多、若し善男

shi, zennyonin, Waga jumyō jōon naru o toku o kiite jinshin ni shinge seba, sunawachi kore Hotoke 
子‧善女子、我が壽命長遠なるを說くを聞いて深心に信解せば、即ち為れ佛

tsune ni Gishaku-sen ni atte, daibosatsu moro moro no shōmonshu no inyō seru to tomo ni seppō suru o mi, 
常に耆闍崛山に在つて、大菩薩諸の聲聞衆の圍繞せると共に佛法するを見、

mata kono shaba sekai, sono ji ruri ni shite tannen byōjō ni, embu dangon motte hachidō o sakai, 
又此の娑婆世界、其の地瑠璃にして坦然平正に、閻浮檀金以て八道を界い、

hōju gyōretsu shi, shodairōkan mina kotogotoku takara o motte jōjite, sono bosatsushu kotogotoku sono naka 
寶樹行列し、諸薹樓觀皆悉く寶をもつて成じて、其の菩薩衆咸く其の中

ni shoseru o min. Moshi yoku kaku no gotoku kanzuru koto aran mono wa, masa ni shiru beshi, 
に處せるを見ん。若し能く是の如く觀ずることあらん者は、當に知るべし、

kore o jinshinge no sō to nazuku. Mata mata Nyorai no metsugo ni, moshi kono kyō o kiite kishi se-
是れを深心解の相と為く。又復如來の滅後に、若し是の經を聞いて毀訾せ

zu shite zuiki no kokoro o okosan. Masa ni shiru beshi, sude ni jinshinge no sō to nazuku. Ikani iwa-
ずして隨喜の心を起さん。當に知るべし、已に深信解の相と為く。何に況

n ya, kore o dokuju shi juji sen mono o ya. Kono hito wa sunawachi kore Nyorai o chōdai shi tatematsu-
んや、之を讀誦し受持せん者をや。斯の人は則ち為れ如來を頂戴したてまつ

ru nari. Aitta! Kono zennanshi, zennyonin wa Waga tame ni mata tōji o tate oyobi sōbō o tsuku-
るなり阿逸多、是の善男子‧善女人は我が為に復塔寺を起て及び僧坊を作

ri, shiji o motte shusō o kuyō suru koto o mochiizu. Yue wa ikan? Kono zennanshi, zen-
り、四事を以て衆僧を供養することを須いず。所以は何ん、是の善男子‧善

nyonin no kono kyōden o juji shi dokuju sen mono wa, kore sude ni tō o tate sōbō o zōryū shi shusō 
女人の是の經典を受持し 誦せん者は、為れ已に塔を起て僧坊を造立し衆僧

o kuyō suru nari. Sunawachi kore busshari o motte shippō no tō o tate, kōkō zenshō ni shite bon-
を供養するなり。則ち為れ佛舍利を以て七寶の塔を起て、高廣漸小にして梵

den ni itari, moro moro no bangai oyobi moro moro no hōryō o kake, ke, kō, yōraku, makkō, zukō, 
天に至り、衆の旛蓋及び衆の寶鈴を縣け、華‧香‧瓔珞‧抹香‧塗香‧

shōkō, shuku, gigaku, shōchaku, kūgō, shuju no muke atte, taenaru onjō o motte kabai 
燒香‧衆鼓‧伎樂‧簫笛‧箜篌‧種種の舞戲あつて、妙なる音聲を以て歌唄

sanju sure nari. Sunawachi kore sude ni muryō semman nokkō ni oite kono kuyō o nashi owaru nari. 
讚頌するなり。則ち為れ已に無量千萬億劫に於て是の供養を作し已るなり。

Aitta! Moshi Waga metsugo ni, kono kyōden o kiite yoku juji shi, moshi wa mizukara mo kaki mo-
阿逸多、若し我が滅後に、是の經典を聞いて能く受持し、若しは自らも書き若

shi wa hito o shite mo kakashimuru koto aran wa, Sunawachi kore sōbō o kiryū shi, shakusendan o 
しは人をしても書かしむることあらんは、則ち為れ僧坊を起立し、赤栴檀を

motte moro moro no dendō o tsukuru koto sanjūuni, takasa hachi taraju, kōkō gonkō ni shite, hyaku-sen 
以て  諸の殿堂を作ること三十有二、高さ八多羅樹、高廣嚴好にして、百千

no biku sono naka ni oite sumi, onrin, yokuchi, kyōgyō, zenkutsu, ebuku, onjiki, jōniku, tō-
の比丘其の中に於て止み、園林‧浴地‧經行‧禪窟‧衣服‧飲食‧牀辱‧湯

yaku, issai no rakugu sono naka ni jūman sen. Kaku no gotoki sōbō, dokaku sokobaku hyaku-sen-man-noku ni shite 
藥‧一切の樂具其の中に充滿せん。是の如き僧坊‧堂閣若干百千萬億にして

sono kazu muryō naru, kore o motte genzen ni Ware oyobi bikusō ni kuyō suru nari. Kono yue ni 
其の數無量なる、此れを以て現前に我及び比丘僧に供養するなり。是の故に

Ware toku, Nyorai no metsugo ni, moshi juji shi dokuju shi, tanin no tame ni toki, moshi wa mizukara mo 
我說く、如來の滅後に、若し受持し讀誦し、他人の為に說き、若しは自らも

kaki moshi wa hito o shite mo kakashime, kyōgan o kuyō suru koto aran ha, mata tōji o ta-
書き若しは人をしても書かしめ、經卷を供養することあらんは、復塔寺を起

te oyobi sōbō o tsukuri shusō o kuyō suru koto o mochiizu. Iwan ya mata hito atte yoku kono 
て及び僧坊を造り衆僧を供養することを須いず。況んや復人あつて能く是の

kyō o tamochi, kanete fuse, jikai, ninniku, shōjin, isshin, chie o gyōzen o ya. Sono 
經を持ち、兼ねて布施‧持戒‧忍辱‧精進‧一心‧智慧を行ぜんをや。其の

toku saishō ni shite muryō muhen naran.Tatoeba kokū no tō, zai, nan, boku, shiyui, jō, ge 
德最勝にして無量無邊ならん。譬えば虛空の東‧西‧南‧北‧四維‧上‧下

muryō muhen naru ga gotoku, kono hito no kudoku mo mata mata kaku no gotoshi. muryō muhen ni shite toku is-
無量無 なるが如く、是の人の功 も亦復是の如し。無量無 にして疾く一

saishuchi ni itaran. Moshi hito kono kyō o dokuju shi juji shi, tanin no tame ni toki, moshi wa mizuka-
切種智に至らん。若し人是の經を讀誦し受持し、他人の為に說き、若しは自

ra mo kaki, moshi wa hito o shite mo kakashime, mata yoku tō o tate oyobi sōbō o tsukuri, shōmon 
らも書き若しは人をしても書かしめ、復能く塔を起て及び僧坊を造り、聲聞

no shusō o kuyō shi sandan shi, mata hyaku-sen-man-noku no sandan no Hō o motte bosatsu no kudoku o sandan shi, 
の衆僧を供養し讚歎し、亦百千萬億の讚歎の法を以て菩薩の功德を讚歎し、

mata tanin no tame ni shuju no innen o motte gi ni shitagatte kono Hokekyō o gesetsu shi, mata yoku shōjō 
又他人の為に種種の因緣を以て義に隨つて此の法華經を解說し、復能く清淨

ni kai o tamochi, nyūwa no mono to tomo ni dūshi shi, ninniku ni shite ikari naku shinen kengo ni shite, tsune 
に戒を持ち、柔和の者と共に同止し、忍辱して瞋なく志念堅固して、常

ni zazen o tattobi moro moro no jinjō o e, shōjin yūmyō ni shite moro moro no zempō o sesshi, rikon chie 
に坐禪を貴び諸の深定を得、精進勇猛にして諸の善法を攝し、利根智慧

ni shite yoku monnan o kotaen. Aitta! Moshi Waga metsugo ni, moro moro no zennanshi, zennyonin, 
にして善く問難を答えん。阿逸多若し我が滅後に、諸の善男子‧善女人、

kono kyōden o juji shi dokuju sen mono, mata kaku no gotoki moro moro no zenkudoku aran. Masa ni shiru be-
是の經典を受持し讀誦せん者、復是の如き諸の善功德あらん。當に知るべ

shi! Kono hito wa sude ni dōjō ni omomuki, anokutara-sammyaku-sambodai ni chikazuite dōju no moto ni za-
し、是の人は已に道場に趣き、阿耨多羅三藐三菩提に近づいて道樹の下に坐

seru nari. Aitta! Kono zennanshi, zennyonin no moshi wa zashi moshi wa ryūshi moshi wa kyōgyō 
せるなり。阿逸多、是の善男子‧善女人の若しは坐し若しは立し若しは經行

sen tokoro, kono naka ni wa sunawachi tō o tatsu beshi. Issai no ten, nin mina kuyō suru koto, Hotoke no 
せん處。此の中には便ち塔を起つべし。一切の天‧人皆供養すること、佛の

tō no gotoku subeshi." Sono toki ni Seson, kasanete kono gi o noben to hosshite, ge o toi-
塔の如くすべし。爾の時に世尊、重ねて此の義を宣べんと欲して、偈を說い

te notamawaku,
て言わく

  "Moshi Waga metsudo no nochi ni  Yoku kono kyō o buji sen  Kono hito no fuku muryō naru koto 
  若し我が滅度の後に  能く此の經を奉持せん  斯の人の福無量なること

  Kami no shosetsu no gotoshi.  Kore sunawachi kore  Issai no moro moro no kuyō o gusoku shi  Shari o motte 
  上の所說の如し  是れ則ち為れ  一切の 諸 の供養を具足し  舍利を以て

  tō o tate  Shippō o motte shōgon shi  Hyōsetsu hanahada kōkō ni  Zensho ni suite bonden ni itari 
  塔を起て  七寶をもつて莊嚴し  表剎甚だ高廣に  漸小にして梵天に至り

  Hōryō sen-man-noku ni shite  Kaze no ugokasu ni myōon o idashi  Mata muryōkō ni oite  Kono tō 
    寶鈴千萬億にして  風の動かすに妙音を出し  又無量劫に於て  此の塔

  ni ke, kō  Moro moro no yōraku, tenne  Moro moro no gigaku o kuyō shi  Kōyu sotō o tomoshite  Shu-
  に華‧香‧諸の瓔珞‧天衣  衆の伎樂を供養し  香湯蘇燈を然して周

  sō shite tsune ni shōmyō suru nari.  Akuse mappō no toki  Yoku kono kyō o tamotan mono wa Sunawachi 
  帀して常に照明するなり。惡世末法の時  能く是の經を持たん者は則ち

  kore sude ni kami no gotoku  Moro moro no kuyō o gusoku suru nari.  Moshi yoku kono kyō  o tamotan 
  為れ已に上の如く   諸 の供養を具足するなり  若し能く此の經を持たん

  wa Sunawachi Hotoke no genzai ni  Gozu sendan o motte  Sōbō o tatete kuyō shi  Dō sanjūni a-
  は  則ち佛の現在に  牛頭栴檀を以て  僧坊を起てて供養し  堂三十二あ

  tte  Takasa hachi taraju  Jōzen taenaru ebuku  Jōga mina gusoku shi  Hyaku-sen shu no jūsho  On-
  つて  高さ八多羅樹  上膳妙なる衣服  牀臥皆具足し  百千衆の住處園

  rin, moro moro no yokuchi  Kyōgyō oyobi zenkutsu  Shuju ni mina gonkō ni suru ga gotoshi.  Moshi shinge no 
  林‧諸の浴池  經行及び禪窟  種種に皆嚴好にするが如し  若し信解の

  kokoro atte  Juji shi dokuju shi kaki  Moshi wa mata hito o shite mo kakashime  Oyobi kyōgan o 
  心あつて  受持し讀誦し書き  若しは復人をしても書かしめ  及び經卷を

  kuyō shi  Ke, kō, makkō o sanji  Shuman, semboku  Adaimokutaka no  Kun'yu o motte tsune 
  供養し  華‧香‧抹香を散じ  須曼‧瞻蔔  阿提目多伽の  薰油を以て常

  ni kore o tomosan.  Kaku no gotoku kuyō sen mono wa Muryō no kudoku o en.  Kokū no muhen na-
  に之を然さん  是の如く供養せん者は  無量の功德を得ん  虛空の無邊な

  ru ga gotoku  Sono fuku mo mata kaku no gotoshi.  Iwan ya mata kono kyō o tamotte  Kanete fuse, 
  るが如く  其の福も亦是の如し  況んや復此の經を持つて  兼ねて布施‧

  jikai shi  Ninniku ni shite zenjō o negai  Ikarazu akku sezaran o ya.  Tōmyō o kugyō shi  
  持戒し  忍辱にして禪定を樂い  瞋らず惡口せざらんをや  塔廟を恭敬し

  Moro moro no biku ni kenge shite  Jikō no kokoro o onri shi  Tsune ni chie o shiyui shi  Monnan su-
     諸 の比丘に謙下して  自高の心を遠離し  常に智慧を思惟し  問難す

  ru koto aran ni ikarazu  Zuijun shite tame ni gesetsu sen  Moshi yoku kono gyō o gyōzeba  
  ることあらんに瞋らず  隨順して為に解說せん  若し能く是の行を行ぜば

  Kudoku hakaru bekarazu.  Moshi kono hosshi no  Kaku no gotoki toku o jōju seru o mite, wa 
    功德量るべからず  若し此の法師の  是の如き德を成就せるを見ては

  Tenge o motte sanji  Tenne o sono mi ni ōi  Zumen ni ashi o sesshite raishi  Kokoro o shōji-
  天華を以て散じ  天衣を其の身に覆い  頭面に足を接して禮し  心を生じ

  te Hotoke no omoi no gotoku subeshi.  Mata kono nen o nasu beshi  'Hisashi karazu shite dōjō ni keishi-
  て佛の想の如くすべし  又是の念を作すべし  久しからずして道場に詣し

  te  Muro, mui o e  Hiroku moro moro no ten, nin o risen' to.  Sono shojūshi no tokoro  Kyōgyō 
  て  無漏‧無為を得  廣く諸の天‧人を利せんと  其の所住止の處  經行

  shi moshi wa zaga shi  Naishi ichige o mo tokan.  Kono naka ni wa tō o tatete  Shōgon shi myō-
  し若しは坐臥し  乃至一偈をも說かん  是の中には塔を起てて  莊嚴し妙

  kō narashimete  Shuju ni motte kuyō subeshi.  Busshi kono ji ni jūsureba  Sunawachi kore 
  好ならしめて  種種に以て供養すべし  佛子此の地に住すれば  則ち是れ

  Hotoke juyū shitamō.  Tsune ni sono naka ni mashimashite  Kyōgyō shi moshi wa zaga shitamawan."
  佛受用したもう  常に其の中に在して  經行し若しは坐臥したまわん

Michael Murry, "The Misfortune Teller," 2012